Az Ember, 1939 (14. évfolyam, 17. szám)

1939-04-29 / 17. szám

WORLD'S Ünnepi üdvözlet. ünneplő szavakat szeretnék dí­szes csokorba fűzve átnyújtani en- j nek a városnak, ahova ezekben a napokban a világ minden részéből tódulnak az emberek az amerikai ! civilizáció csodájára. A new yorki világkiállítás az amerikai civilizá- ! ció ünnepe és ünnepe egyben az egész haladó és humanista szelle­mű emberiségnek. Büszkén járjuk ezekben a napokban New York vá­ros utcáit. Mintha egy kicsit a mi­enk is volna mindaz, amiben gyö­nyörködni fog az elkövetkező hó­napokban az egész világ. A város első polgára Fiorella LaGuardia polgármester jogos tudattal nyit­ja ki a világkiállítás kapuját az ide sereglő amerikaiak és idegenek előtt egyaránt. És ott lesz a new yorki világkiállítás boldog ember- | sokadalmában e korszak legna­gyobb államférfia, Franklin D. Roosevelt az Egyesült Államok méltán szeretett elnöke. Az ame­rikai teremtő erő szárnyaló him­nusza ez a nagy ünnep. Tudo­mányban, művészetben, a kultú­ra minden ágában, a technika csodáiban vezet ez az ország és ez a nagy nép és ennek lesz gyö­nyörű, demonstráló és mindenkit lázba ejtő dokumentumsorozata a new yorki világkiállítás. Szerelmes levelet szeretnék Ír­ni ezekben az órákban hozzád, New York. El akarnám monda ni, hogy minden utcád és teredet szivem egész melegével szeretem. Hogy fiadnak érzem magam, hogy boldogan csatangolok isme­retlenül, magánosán a szakadat­lanul áradó népmilliók nagy em­beri társadalmában. Olyan jó ér­zés itthon lenni ebben a város­ban. Nekem itt mindenki testvé­rem. Az East Side-on, a Second Avenuen, a 79-ik utcában, a Central Parkban, a Park Ave­nuen, a Broadwayn, Bronx zsú­folt utcáin és parkjain, a Bo­­weryn, a conney islandi tarka so­­kadalomban, véges végig a ten­ger partján, Long Beachen és Jones Beachen. Általában minde­nütt, az Empire State Bulding­­töl a City Haliig és a Rockefeller j Centertől a legpiszkosabb mel­lékutca legdohosabb házikójáig. A kínai negyedben, a négerek kö­zött, mindenütt. Hadd mondjam meg neked kedves New York, hogy milyen boldog és hálás va­gyok, hogy falaid között élhetek és hogy mindenkit nagyon sze­retek, aki e város hűséges gyer­meke. Testvérségben, barátság­ban, békességben élünk égbe r.yuló felhőkarcolóid és düledező kis házaid között valamennyien, akiket a jő sorsunk ide vezényelt. Köszönöm neked, kedves New York mindazt, amit tőled kap­tam és a világkiállítás ünnepi al­kalmából átnyújtom megindult hálával telt meleg emberszivemet. Az emberszeretet messzirevilági­­tó fellegvára vagy, legyen örök­re áldott a neved, mindazokkal együtt, akik ilyen szépnek, ilyen igaznak, ilyen emberinek terem­tettek. Annyi mindent kellene még mondanom Neked, ennek a szép és nagy ünnepnek alkalmából. A Szabadság szoborról, arról, hogy ez mit jelent nekünk és mit je­lent azoknak a boldogtalanoknak, akik a tenger másik partjáról megtört tekintetüket reményked­ve, sőváran vetik feléd. A sülyedö Világ utolsó, virágos szigete vagy kedves New York! Égbenyuló fa­laid felé szállnak a sóhajok és folynak a könnyek. De nem sza­bad most szomorúságról beszélni. Nekünk nagy ünnepünk van és minden okunk és jogunk az öröm­re és a boldogságra. Ujjongó büszkeséggel mutatjuk meg az ide génből idesereglett embertestvé­reinknek, hogy Íme, ezt cseleked­te, ezt alkotta, ezt teremtette Amerika az alatt az idő alatt, a mig odaát marcona barbárok a civilizációnak és a legszebb em­beri ideáloknak legázolásával foglalatoskodnak. Tárd ki nagy szivedet drága New York az ide­­sereglök felé, hogy visszanyerjék megrendült hitüket az emberi élet értelmében és céljában. Az ünnepi áhitat tiszta hangu­latában egész lelkemmel köszön­telek, — New York. GÖNDÖR FERENC POHHIIAIHETILAPJA Entered as Second Class Matter September 2, 1826 at the Post Office of New York, N. Y. Under t.’je Act of March 3, 1879 SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: 320 EAST 70th STREET, NEW YORK, N. Y. Dhone: BUtlcrfield 8-0168 VOL. XIV. No. 17. NEW YORK, N. Y. ÁPRILIS 29. 1939. 'VZÁM ARA 25c "V . To the President of the United £%ies My dear Mr. President, I feel it my duty to con­vey to you the deep grati­tude of hundreds of thous­ands of Americans of Hung­arian extraction for your memorable move in putting the dictators on the spot as to their future intentions. As patriotic American cit­izens who abhor war and fascist slavery, we offer you our thanks, Mr. Pres­ident. Furthermore, we are indebted to you as a people who have retained a continu­ous interest in the land of their birth which is threat­ened with complete annihila­tion in case of another war. We are thoroughly ashamed I of the attitude of the present government of Hungary which joined in the ignoble tirade of the two fascist countries in denouncing your magnificent gesture. It is indeed tragic that the rulers of our native country have as so many times before, again jumped on the wrong bandwagon and cannot or will not see that your his-A' r-V , I r\sL. FRANKLYN DELANO ROOSEVELT toric message implied among other things the in­dependence and integrity of Hungary and sought to in­sure peace and freedom for her unfortunate people. Neither we nor the dem­ocratic minded people of Hungary are able to under­stand the action of their government which borders on criminal irresponsibility unless one takes into con­sideration that our unhappy former country is under tremendous pressure from the Nazi colossus and as a result the present Hungarian Government may not be totally responsible for what it says or does. Very likely the reception of your mes­sage by Hungarian states­men had been dictated from Rome or Berlin, or both. Having spent over thirty years among the people of Hungary, I may assure you Mi. President that the peo­ple of Kossuth, the plain hardy peasants of the Hungarian countryside, the industrious laboring people of the cities, ase well as the renowned intellectuals are a devotedly democratic főik who have little or nothing to do with the action of dec­larations of their govern­ment under the thumbs of HITLER and MUSSOLINI. _.l am convinced that if they had their way they would line up with the dem­ocracies and that their gov­ernment does not and can­not speak in their name much less represent their interests. Please keep that in mind in you epochal work in behalf of the small Eur­opean nations threatened with their life and indepen­dence by fascist aggression. Hungarians are a grateful people. Regardless of the voice of their press or their statesmen I know their hope and faith is Washington and you, Mr. President, in their name I beseech you to dis­regard the unfortunate at­titude of the leaders of Hungary and lend your aid and continued good will to­wards the aspirations of this forgotten people threatened in their liberty, independen­ce, indeed their very life. Braving the charge of re­petition I must assure you that we Hungarian Amer­icans regard the statements of the members of the Hungarian government in reference to your telegram to the dictators with disdain and unanimous condemna­tion. We hope that you

Next

/
Thumbnails
Contents