Az Ember, 1939 (14. évfolyam, 17. szám)

1939-04-29 / 17. szám

r*--“AZ EMBER” VILÁGKIÁLLÍTÁSI SZÁMA Április 29, 1939. Vértes Marcel levele Az Ember-hez know that Hungarian Amer­icans, whether citizens or mot, stand shoulder to shoulder with the people of democratic America in furth­ering the great and noble ideals upon which this coun­try was founded. We are bound to these ideals not only by our oath to the Con­stitution but equally by deep conviction of heart. We hope and trust that you and the public opinion of Amer­ica will not reflect the odium justly deserved by the Hungarian government upon j the Hungarian people of America. Even as the people of Hungary we have nothing in common with the policies ■ of the Hungarian govern­ment. Scattered and with­out any influence there may be a few crackpots with fascist and nazi leanings in our ranks. But at worst they speak only for them­selves. The overwhelming majority of the first genera­tion of Hungarian im­migrants and surely a hun­dred per cent of their des­cendants are Americans first in the best meaning of that term and would not touch a nazi or a fascist with a ten foot pole. We are de­moted to America and to you, iVIr. President, as the leader of this great country. Deep 'in our hearts we fervently pray for the success of your great and historic mission as the leader of the peace forces of the world. Respectfully yours, Kedves Ember! Szívesen írok parádés számodba levelet. Írtam Neked, Ember, már Pesten is levelet, mikor először jubiláltál, Bécsben is és ame rikai 10 éves évfordulód alkalmából. Akkor is, mikor először értem New Yorkba. Már jó húsz éve írok Neked, nagy időközökben, de hűsé­gesen. Szerény, kócos leve­leim mérföldkövek, persze csak az én számomra. Min­den levél után félve hátra pillantok; megint egy cso­mó esztendő múlott el! . . . Nem igen merek visszanéz­ni, ma még kevésbé, mikor már kezdek takarékosabban bánni az évekkel. Nehéz beleszokni, hogy az idő el­jár . . . A múltkor egy nagy da­rab fiatalember járt nálam, hatalmas váltu óriás. Dús fekete hajú, nagy szemöldö­kű, kis baj aszú, mély han­gú, fényes ember. Földig érő teveszőr mozi kabát volt rajta, nem túlzók, egy nagy sárga szekrény, úgy nézett ki. Egész kicsi voltam mel­lette. Pestről jött, ajánló levéllel, hogy hozzam be mozihoz segéd operateur­­nek. Már rágtam a toliam, fo­galmaztam az érdekében egy mozis barátomhoz, mi­kor a basszus hangú meg­szólalt: — Édesanya mesélte, hogy Vértes ur engem a térdein ringatott ... A toll kiesett a kezemből. — Én magát? — kiáltot­tam. Hamar számítani kezd­tem; ez lehet huszonkét éves, én akkor lehettem vagy húsz. Baba volt, ült a térdemen. Rémes! össze­gyűrtem a levelet, menjen el kérem, nem ismerek én senkit a mozinál. Magamon kívül voltam. Megírtam, mert igaz a történet. Azt sem bánom, ha psichoanalitikus olvasó­id a kezeiket dörzsölik. Úgy sem hiszek bennük. (Ne haragudj, dr. Gonda!) * * * Szorgalmasan olvasom a számaidat, Ember. Még a hirdetéseid is elolvasom. Tudomásom van Manci’s beauty parlor-ról és Mrs. Herbst’s házilag készült re­mek réteseiről. Fiilöp Mik­lós cikkeit élvezettel olva­som, a bohémbálokon ott FERENC GÖNDÖR, Editor of “Az Ember. MAGYARORSZAGBA NEM EGÉSZEN a világ leggyorsabb hires hajóján Bővebb felvilágosításért forduljon az alanti new yorki hajójegy ügynökökhöz: ATLANTIC EXCHANGE Spitzer Ferenc, tulajdonos, 1351 Third Avenue ANTAL D. BERKO, Inc. 942 Manhattan Ave. Brooklyn, N. Y. JOSEPH FÖLDES 1523 First Avenue GLOBE FOREIGN EXCHANGE, INC. Schwartz and Biss, 1451 Second Avenue ARTHUR HERRMAN 1445 First Avenue PAN AMERICAN TRUST COMPANY Harbor State Branch 4th Ave. at 9th St. PUBLIC TRAVEL SERVICE John Szabó 226 East S6th St. Cunard White Star na n alatt QUEEN MARY Gyors közlekedés Cherbourgon át. QUEEN MARY Május 10 Május 2:4 Jun 7 AQUITANIA Május 17 és 31 Junius 14 és 2£ Hozzassa ki rokonait. Kérje ingyenes könyvün­ket “Hogyan hozassa ki rokonait Európából”. szeretnék lenni, na és per­sze, a magyar színi előadá­sokon már csak Rátkai Marci miatt is. New yorki magyar leve­gőt hoz Párisba minden szá­mod, kedves Ember. Szeret-Telefon: STillwell 4-9420 Wolf Mihály GARAGE CORPORATION 37-02 34th Street Astoria, L. I., N. Y. A 37-ik Ave. sarkán. • Ha biztos helyen akarja autó­ját, akkor hozza a mi Garage­­unkba, ahol gázt, olajat is kap­hat olcsó áron. Ha bármilyen baja van autójának, mi a leg­olcsóbb áron megcsináljuk fe­lelősség mellett. • Garageunk éjjel­nappal nyitva! nék köztetek lenni, a kis magyar restaurant vastag gulyásszagu levegőjétől jó­lakni, Pál fotómester törté­netein pirulni és Munkácsi Márton viccein csodálkoz­ni. Ibolyánál vacsorázni, Iierczeg Géza nadrággomb­jait figyelni, hogy pattan­nak szerte a vacsora után. Major remek portréit sze­retném nézegetni, Derso po­litikai jóslásait megcáfolni, derék mamák rémületén mosolyogni, mint +rejtik el leánykáikat Kelen művész ur jöttére. Látod Ember, mennyire rajtad keresztül határolód­nak a vágyaim, ha New Yorkra gondolok. Illene pe­dig, hogy vágyakozzak a szép, fehér Fifth Avenuera is, a Central Park beteges fácskáira, a Broadwayra is persze, a kiállításra, dehóit ez már igy van, kedves Em­ber, kedves öreg Ember — ünnepi számodat soha nem múló barátsággal ölelem. Páris, 19.39 április. VÁRTES MARCEL VILÁGHÁBORÚ ELŐTT Irta: KEMÉNY GYÖRGY Szörnyű mészárlástól még be se hegedtek emberiség szivén a vérkönnyes sebek: sorsunkat kezükben forgató vezérek újabb mészárlásról nagyhangon beszélnek s felzokog a lélek. Mit megépítettek szorgosan évezrek: romokba döntenek vériszapos kezek. Állati sorából kivetkőzött ember: nézi a nagy átkot harmatozó szemmel, de szólni csak nem mer. Mások verejtékén dőzsölő önérdek nem enged választást a dolgozó népnek; akik mindnyájunkért könnyesen kínlódnak: világot fentartó, munkás millióknak szája mit se szólhat. Ha pedig jajszava nagyritkán megszólal: válaszolnak arra ugató golyóival. Csak ugy várhat rongy nép falásnyi kenyeret ha kemény parancsra véres útnak ered s máson hasit eret. Vadként nekibőszült, farkaséhii népek egymás torkán váltig véres sebet tépnek s uszító beszédtől nekivadult lelkek elhiszik, hogy bajban vannak ősi telkek, kenyéradó telkek. És pusztítják egymást bősz emberállatok. Ha sokáig tart igy az örült állapot: büszke, fehér fajok lassankint kihalnak, vagy durva kényén a törtető félvadnak: rabszijra maradnak. Vjabb mészárlásra biztató vezérek: az a célotok, hogy elpusztult fehérek sir halmain vadak járjanak bősz táncot s ami évezredes alkotásból látszott: verjenek rá láncot? Vérfürdőt készítő, megvadult őrültek: mészárszékre többé nem visszük bőrünket. De ha szomjaznátok párás embervérre: titeket küldünk a véres mészárszékre s beköszönt a: Béke. Mrs. AUERBACH’S Haladey Cleaner & Dyer 303 East 80th Street, N. Y. C. Telephone: REgent 7-2736 Perfekt munkát adok mérsékelt árak mellett. Üzletem 10: éve szolgálja a magyarságot, akiknek támogatását igy érdemeltem ki. ÁPRILIS MOST VASÁRNAP ESTE VILÁGKIÁLLÍTÁSI ÜNNEPÉLY és Táncmulatság FŐSZEREPLŐK: Neu Gizella, László Lola, Rátkai Márton, László Miklós, Kenessey Margit, Francis Row, Alex Freund, Betty Spear. Belépőjegy ára $1.00, pénztárnál $1.25 Semsey 10 tagú rádózenekara. Első Magyar Önképző Egylet Yorkviile Casino Sßf' • 210 E. 86 St., New York

Next

/
Thumbnails
Contents