Evangélikus Gimnázium, Aszód, 1923

_ B ' ce l AZ ASZÓDI ÁG. HITV. EVANG. PETÖFI-FŐGIMNÁZIUM ÉRTESÍTŐJE w _ AZ 1923—24. TANÉVRŐL. Közli: Dr OSVÄTH GEDEON igazgató. Petőfi-kultusz. Másfélszázados múltú gimnáziumunk a már tíz esztendővel ezelőtt hivatalosan is felvett Petőfi-nevének megfelelően, a centenárium idejét a Petőfi-kultusz elmélyítésére használta föl. Amilyen valóság az, hogy ez az iskola a nagy költő számára a lelkiizmosodás, a tudás és műveltségszerzés három zavartalan eszten­dejét biztosította s így nagy mértékben járult hozzá ahhoz, hogy a magyarsága tudatára ébredő deák dús erkölcsi kincsekkel gyarapodva s értékes szellemi fegyverzettel fölvértezve indulhasson el fenséges jövője kivívására, époly igazság az is, hogy az iskola épülete, — legyen bár régi kopott, vagy ragyogóan új is, — magában véve még nem jelenti a Petőfi-gimnáziumot, mert ez az intézmény ’Csak úgy viseli méltóan a Petöfi-nevet, ha átitatódik, telcárad, megtelik a nagy költő egyéniségének szellemi valóságával; ha benne igazi Petőfi-kultusz ver gyökeret s virágzik föl, az intézmény ölére siető mindenkori magyar ifjúság lelkének üditésére, ösztönzésére, nevelő irányítására. E meggyőződéstől áthatva, intézetünk — élén Dr Raffay Sándor püspök úrral és Micsinay Ernő főgimnáziumi felügyelő úrral — azzal a kérelemmel fordult a nm, m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisz­tériumhoz : a centenárium alkalmából hívja föl az ország középiskoláit, hogy a Vili. osztályú tanulók e címen: Mit jelent számomra Petőfi emléké? — a centenárium megörökítésére dolgozatokat készítsenek s küldjék el azokat intézetünkhöz megőrzés és tanulmányozás végett; hadd legyen így maradandó jele annak, miként tükröződött a nagy költő alakja a centenárium magyar ifjúsága lelkének tükrében. A nm. vallás- és közoktatásügyi minisztérium a kérelmet méltá­nyolta s teljesítette; az e tárgyban kelt 70.442—1923. számú minisz­teri rendelet értelmében 58 középiskola igazgatósága küldötte be in­tézetünkhöz a szaktanár Ítélete szerint legsikerültebb 5—5 dolgozatot. Jelezni kívánom, hogy egy pillanatra sem terveztük verseny­műveknek e dolgozatokat; de természetes, hogy íratásuk mintegy háziversennyé vált az illető iskola keretén belül; azontúl már együtt valamennyi a tanuló ifjúság egymást kiegészítő vallomása Petőfiről. Sajnos, nincs terünk arra itt, hogy részletes beszámolóval szol­gáljunk ez igen érdekes és értékes dolgozatokról, mégis röviden érin­teni kívánjuk azok eszmei tartalmát. Magyar diákok, a nagy költőnek a középiskola padjain mai utódai, tettek vallomást ez alkalmi dolgozatok keretében arról, hogy Petőfi A""'" '’"aM " v\ Áoo-b

Next

/
Thumbnails
Contents