Amerikai Magyar Értesítő, 1990 (26. évfolyam, 1-12. szám)

1990-01-01 / 1. szám

Ára: 1.50 USA dollár Jf Amerikai Magyar g ff értesítő ^LNGARIAN Hűséget fogadunk a zászló előtt, amely MONTHLY jelezte nekünk, hogy a nép forradalmi egységéből a nemzet újjászületett. Ebben a hűségben hitvallásunk alapján, gondozni és védeni fogjuk a magyarság szellemét. Tamási Áron XXVI. évf. 1. szám. 1990. január STIRLING GYÖRGY: STOLMÁR G. ILONA: Köpönyegforgatók ITT és OTT A széles közvélemény számára eddig ismeretlen» meg­hökkentő részleteket tudhat meg a gyanútlan olvasó» ha a MOZGÓ VILÁG novemberi számában megkerEsi el Magyar HATALMASOK DEMOKRÁCIÁJA Nemzeti Bank nyugalmazott elnökhelyettesével» Fekete Já­nossal készült interjút. A bevezetés ezzel a mellbevágó mondattal kezdődik: "1982 tavaszán-nyarán kis híján össze­omlott az ország". Az ember mendörzsoü s. szsrnétt m0rt ez 3lz állítás dk— kor is felettébb újszerű, ha az utolsó hónapokban minden napra jut valami meglepetés és szinte minden órának meg­van a maga leleplezése: ekkor és ekkor ez történt (vagy nem történt), s ebből ilyen vagy olyan baj háramlott az or­szágra, ez meg ez ilyen vagy olyan hibát, mulasztást, té­vedést, törvénysértést, bűncselekményt (nem kívánt tör­lendői) követett el és ezzel ennyi meg annyi kárt okozott a társadalomnak. Megedződtünk hát kérem az utóbbi időben és már azon sem akadunk fenn, ha valamelyik nagyhatalmú (és nagyhan­gú) vízügyi szakemberről kiderül: annyit ért a dolgához, mint hajdú a harangöntéshez» vagy a magyar kultúra vala­melyik nacsalnyikjáról megtudjuk: azelőtt verőlegényként ke­reste kenyerét az Andrássy út 60« pincéjében és ávós mű­ködését jutalmazta a hálás kormányzat minisztériumi Író­asztallal. Manapság már azon se ütközik meg senki, hogy a reformok lelkes hirdetője pár éve még fulmináns cikkben ostorozta a kapitalizmust és magasztalta a lenini koncep­ciót, de azon se, ha azt hallja, hogy a koncepciós perek fe­lülvizsgálását ugyanazok az ügyészek intézik, akik annak­idején a vádiratokat fogalmazták* Vagy rnEQlEpö 1 eh01—e számunkra, hogy miután a Nagy Imre perről megállapít- tatott: Első szótól az utolsóig törvény tol sn volt? a psr bor 19S9 nagy váiltozáisokat hozott hazánk életében - ez vitathatatlan. Fölösleges lenne ismét felsorolni a történteket, hiszen az elmúlt év utolsó két-három hónapjában na­gyot fordult a "világ* a környező országokban is. Ami nekünk, ma­gyaroknak fájó: sokkal nagyobbat, mint hazánkban. Egy cseh tüntető fogalmazta meg jól december ele­jén egy amerikai riporternek: "Len­gyelországban 10 év kellett, Ma­gyarországon 10 hónap, az NDK- ban 10 nap, nálunk elég volt 10 óra, hogy lesöpörjük a kommuniz­must!" Furcsa játéka a sorsnak, hogy mig a később ébredő, de gyorsab­ban haladó népek valóban le is söp- rik a kommunizmust és vele a régi kommunista vezetőket, addig nálunk, az elsőknél minden marad a régi­ben, csak a gazdasági helyzet for­dul még rosszabbra. A németek Honeckert és társait szigorú házi- őrizetben tartják, a nép lefoglalta a rendőrségeket, tanácsokat, párt­házakat, stb. Tanúk jelenlétében lefényképeztek mindent, majd le­pecsételték az ajtókat és őrséget állítottak, hogy iratok, a kommunis­ta főelvtársak bűncselekményeire vonatkozó dokumentumok el ne tűn­hessenek! Nálunk Biszku Béla elvtárs - mint nyugdíjas kisegítő - "rendezi" (Folytatás az 5. oldalon)

Next

/
Thumbnails
Contents