Baltimore-i Értesítő, 1976 (12. évfolyam, 1-12. szám)

1976-01-01 / 1. szám

HALTIMORE-I ÉRTESÍTŐ „Hűséget fogadunk a zászló előtt, mely jelezte nekünk, liogv a nép forradalmi egységéből a nemzet újjászületett Ebben a hű­ségben, hitvallásunk alapján, gondolkozni és védeni fogjuk a magyarság szellemét.” 1976. január Baltimore-i Magyar Egyesület tagtájékoztatója Megjelenik havonta GEREBEN ISTVÁN: "Kezében óriási rostával Áll az Idő és rostál egyre, Világokat szed és rostál ki Vidáman s nem keseregve S busul csak az, akit kihullat" /Ady E./ Az Idő rostájában. 1975 rostája durva szövésű volt. Sokan hulltak keresztül rajta s nem mindig azok akikre nem vary már nem volt szüksége a Világnak. 1975 eszmék kiválasztásara, sorsdöntő események szülésére nem vállalkozott. Az eseményeivel, eseménytelenségeivel, unott időtlopásával, kavargó rohanásá­val az Embert fizikailag, szellemileg, érzelmileg kimeritő elmúlt év mégis jelentős volt. Kiérti * választ kereső magyarnak nem kell kutatnia a kimúlt esztendő krónikájában. A felelet több­rétű és nyilvánvaló. Az elkövetkezendőkben szubjektív alapon, teljességre, fontosság szerinti méltatásra törekvés nélkül szeretnék kiragadni egypár olyan eseményt amely számomra választ ad erre a miért-re. A "'agyar Szocialista Munkáspárt márciusban lezajlott XI. Kongresszusa magyar vonatkozásban az év legjelentősebb, a magyar sors jövőbeni alakulását végzetesen meghatározó esemény volt. Kádár dános beszéde és a párt programnyilatkozata olyan elvi és gyakorlati megállapitásokat tartalmaz, amelyeknek szükségszerű, részletes ismertetését, kiértékelését a nyugaton élő magyarság nem vé­gezte el. A földtulajdon és a személyi tulajdon uj formájának meghatározása valamint ezen uj forma általános megteremtésének érdekében foganatosítandó rendelkezések végrehajtása alapjaiban változtatják meg a tulajdon fogalmát: "Kezdetben korlátozni, később meg kell szüntetni az állami tulajdonban levő földek eladását, helyette be kell vezetni a közösségek és magánszemélyek részé­re meghatározott időre szóló bérbe, illetve használatba adását...A magántulajdonban, illetve személyi tulajdonban levő földek, telkek adásvételének hatékony állami ellenőrzésé­vel meg kell akadályozni, hogy azok vagyon felhalmozás és spekuláció forrásai legyenek."... "A személyi tulajdon gyarapodását olyan módon kell szabályozni, hogy az az egyénnek és a családok saját szükségleteinek kielégítését szolgálja és ne sértse a közérdeket, a szocialista elveket." A jövőben a magyarnak már saját házhelye, gyümölcsöse sem lehet. A programnyilatkozat nemzetiségek állampolgári egyenjogúságára, a családnak mint az emberi e- gyüttélés alapvető közösségeként való felismerésre, az ideológiai harc - különösen a különböző tudománytalan világnézetek /kereszténység/ elleni harc - szükségességére, a párt kultúra, művé­szet, közoktatás terén megerősítendő vezető szerepére, a naciolanizmus párt ideológiát fellazító céljára, a KGBT-re, a nemzetközi helyzetre utaló megállapitásai mind-mind külön elemzést érdemel' tek volna. A . Pártkongresszus programnyilatkozatának gyakorlati hatása minden magyart, éljen az a magyar bárhol, érint, érinteni fog. Kindszenty hercegprímás halála olyan esemény volt, amely ismételten Magyarországra, a magyar­sággal szemben elkövetett igazságtalanságokra, a magyar nép lelkének fennköltségére, Biboros 'Írunk erkölcsi, emberi nagyságára irányította a világ közvéleményének figyelmét. Ez az év volt az, amelyben a Macmillan Publishing Go., Mindszenty József Emlékirataim cimü könyve angolnyelvü fordításának amerikai kiadója csődbe jutott. A kiadó raktárában levő Mindszen­ty könyvek, a már megrendelt és szállításra váró többezer példány is, könyvenként 25 centért ke­rültek elárverezésre. Érthetetlen módon erről az árverésről a Bíboroshoz közel állt magyar egyhá­zi személyek nem szereztek előzetes tudomást és igy az árverés eredményeként a több ezer könyv ismeretlen céllal ismeretlenek birtokába került. Jelenleg az Emlékirataim angol nyelven ameriká­san hozzáférhetetlen.Szivet melegítő tény azonban az, hogy a francia kiadás még mindig "best seller" és a német kiadás is keresett, és található is.

Next

/
Thumbnails
Contents