Állami költségvetés - 1870

Részletezés

könyvtárból ki nem külcsünczheta. 1870. évi XI. Törvényczikk a z 1870-ik évi államköltségvetésröl. Szentesítést nyert 1870. évi april hó 29-én. i. §. Az 1870-ik évre, ez év január 1-től deczember 31 -kéig a magyar korona országainak rendes kiadásai Százötvenhárom millió kilencz száz négy ezer hatszáz hatvanegy o. é. forintban, rendkívüli kiadásai pedig Harminoznyolcz millió hatszáz ötvenkét ezer hatszáz hetvenhét o. é. forintban állapittatnak és ajánltatnak meg. 2. §. Ez összegek a következő fejezetek, czimek és rovatok szerint osztatnak meg : II Fejezet II a ü A. Rendes kiadások. Rovatonként összesen II Fejezet II a ü A. Rendes kiadások. f o r i n t I. A királyi udvartartás k öltségei 3.650,000 n. Ő os. és ap. kir. Felsége kabineti irodája és e kabineti iroda ny ug dijai 60,234 m. Az 1870-ik évre megállapított közösügyi kia­dásokból a magyar korona országait illető 21.925,204 5 IV. Az 1867. XV. t. czikkben elvállalt államadós­21.925,204 sági járulék. 31.543,200 a) évi járulék 31.543,200 b) törlesztési járulék 1.180,000 32.723,200

Next

/
Thumbnails
Contents