A Kürt, 1988 (8. évfolyam, 1-12. szám)

1988-01-01 / 1-2. szám

VIII. ÉVF., 1—2. SZÁM. 1988. JANUÁR—FEBRUÁR VOL. 8., NO. 1—2. JAN.-FEB., 1988 Published bi-monthly by THE HUNGARIAN BAPTIST CONFERENCE OF THE AMERICAN CONTINENT Co-operating with the Greater Cleveland Baptist Association — SBC Billy Graham: AZ AIDS SZEXUALITÁS ÉS A BIBLIA Az elmúlt hónapokban kétségbeej­tő aggódással kellett megismerked­nünk egy új betegség nevével, az A1DS- szel. A televízió egyik esti adásában valaki a következő esetet mond­ta el egy hollywoodi színészről: egy éjsza­ka, feleségét hűtlenül elhagyva egy bárba ment, ahol megismer­kedett egy elragadó hölggyel. Vele töltött egy éjszakát. Amikor reggel felébredt, hiá­ba kereste partnerét, hűlt helyét találta. Fürdőszobája tük­rén azonban szájrúzzsal firkálva, a kö­vetkező szöveget olvashatta: „Üdvöz­­légy az AIDS csodálatos világában.” El tudod képzelni, hogy érezhette ma­gát ez a férfi?! Emberek tízezrei hordozzák maguk­ban az AIDS vírust, többségük még egyáltalán nem is tud róla. Az ország (USA) legnagyobb városaiban az AIDS-et a 35—44 év közötti férfiak első számú gyilkosaként tartják szá­mon. Ez a tény az amerikai életstílus­ban bizonyos változásokat okozott. De nekünk ennél nagyobb változásra van szükségünk, mert a kábítószerek és szexuális kicsapongások nagyobb veszélyt hozhatnak nemzetünkre, mint egy eszme, amitől félünk, vagy akár egy nukleáris háború. * Az AIDS (Aquired Immune Dificiency Syndrom szerzett ellenállóképesség-hiány tünetegyüttes) elsősorban nemi úton terjedő, gyógyíthatatlan betegség. A legtöbb AIDS-beteg, 42354 a/ USA-ban van. ezeknek kb. a fele ma már halott. Lehet, hogy ez Isten ítélete rajtunk. Nem állítom biztosan, mivel ezt egye­dül csak Isten tudhatja. De valami tör­ténik velünk, meg kell fizetnünk azért a szexuális kicsapongásért, és szaba­dos életvitelért, amit Isten bizonyos szabályok és törvények alá helyezett a Szentírásban. Vagy mindez Isten fi­gyelmeztetése lehet arra nézve, hogy ennél még rosszabb is következhet. Abban az időben, amikor igehirde­tői szolgálatomat kezdtem, a prédiká­torok nem nagyon mertek beszélni a szexualitásról, mert mindenki zavarba jött. De ma, amikor a televíziót nézed és annyi mindent láthatsz, sajnos, sen­ki sem jön zavarba semmi miatt! A Biblia nem tanítja azt, hogy a szexualitás bűn volna. Ne értsd félre! A szexualitás nem bűn. Isten ajándé­ka az. Akkor válik bűnné, amikor visz­­szaélnek vele. A Szentírásban több eset van leírva, amikor Jézus a paráznaság bűnéről ta­nít. Ott volt például az az asszony a kútnál, akinek öt férje volt, és akivel éppen együtt élt, az sem volt törvé­nyes férje. Jézus azonban megváltoz­tatta az ő életét.1 Vagy ott volt egy másik asszony, akit házasságtörésen kaptak: „Ekkor odavezettek az írástudók és farizeusok egy asszonyt, akit házasságtörésen ér­tek, középre állították és így szóltak Jézushoz: .Mester, ezt az asszonyt há­zasságtörés közben tetten érték. Mó­zes azt parancsolta nekünk a törvény­ben, hogy kövezzük meg az ilyeneket. Hát Te mit mondasz?’”2 Szeretnék föltenni egy kérdést: Hol maradt a férfipartner? Amikor a Szent­írásban azt olvasod, hogy Isten halál­lal büntette a házasságtörést, azt a fér­fi számára is ugyanúgy kilátásba he­lyezte.3 A mi társadalmi közvélemé­nyünk is elsőrenden a nőt ítéli el és nem a férfit. Prostituáltakról beszé­lünk. De kik azok a férfiak, akik fizet­nek nekik? Egyik nap Jézus a templom torná­cán prédikált a körülötte összesereg­­lett sokaságnak. A farizeusok — félbe­szakítva tanítását —, egy házasságtörő asszonyt állítottak elé, azzal a céllal, hogy Jézust próbára tegyék. Ha azt mondja: „Igen, kövezzétek meg”, ak­kor szembekerül a római állam törvé­nyeivel. Ha viszont azt mondja: „Ne!”, akkor a mózesi rendelkezések megron­tásával vádolhatták volna. Úgy gon­dolták, hogy ez biztos csapda lesz számára. Jézus azonban lehajolt, és a földön írni kezdett. Nem tudjuk, hogy mit írt. Én azt gondolom, hogy a Tízparancso­latot. A Biblia azt mondja, hogy ha egy törvényt megszegünk, akkor az összes törvényt megtörtük.4 Az Isten törvényének megszegését a Biblia BŰN- nek nevezi. A bűn pedig ítélet alá kerül. Nincs olyan elkövetett bűn, amit ne követne ítélet. Mi mindnyájan egyszer szemtől szembe fogunk kerülni azokkal a bű­nökkel, amiket elkövettünk. Miért teremtette Isten a nemiséget? Amennyi gondot és bajt okozott, any­­nyi örömöt és boldogságot is. Sok ré­gi és mai író azt tartja, hogy a test (Folytatás a 4. oldalon) Billy Graham

Next

/
Thumbnails
Contents