A Kürt, 1983 (3. évfolyam, 1-12. szám)

1983-01-01 / 1. szám

III. ÉVF., 1. SZÁM, 1983. JANUÁR VOL. m No j JANUÁR 1983 Published monthly by THE HUNGARIAN BAPTIST CONFERENCE OF THE AMERICAN CONTINENT Co-operating with the Greater Cleveland Baptist Association — SBC — 12193 W. Pleasant Valley Road, Parma, OH 44130 DR. HARASZTI SÁNDOR:------------------------------------------------------------------------------------------­BILLY GRAHAM a Német Demokratikus Köztársaságban (1982. okt. 14—25) és a Csehszlovák Szocialista Köztársaságban (1982. okt. 29—nov. 4.) Billy Graham in German Democratic Republic {Oct. 14—25, 1982) --------------------------------and in Czecho-Slovakian Republic {Oct. 29.—Nov. 4, 1982)-------------------Magyarország (1977. szeptember 3 — 10), Lengyelország (1978. októ­ber 6— 16) és Moszkva (1982. május 7 — 13) után további két szocialista or­szágba is ellá­togatott Billy Graham. Mint mindig, eze­ket a látogatá­sokat is hosszú éves tárgyalá­sok előzték meg. Érdekes és érdemes megjegyezni, hogy nemcsak kormányszerveknek voltak fenntartásai a Graham láto­gatásokkal szemben, hanem egyházi vezetőknek is. Az NDK-ban például sok időt töltöttem az elmúlt négy év során azzal, hogy a Bundevangelisc­­her Kirchen in der DDR. (Evangéli­kus és Egyesült Evangélikus-Refor­mátus Egyházak Szövetsége) püspö­keit meggyőzzem arról, hogy Gra­ham evangélizáló módszerei és teo­lógiája számukra elfogadható. A kormányszervek meggyőzése sem volt könnyű, de velük inkább csak a nemzetközileg alkalmas idő­pont megtalálása volt a probléma. Arra nézve alig adódott vélemény­­különbség közöttünk, hogy egy Gra­ham látogatás előmozdíthatja az evangélium terjesztését, az egyházak és az állam jobb kapcsolatait, az Egyesült Államok és a kérdéses or­szág kapcsolatait, a nemzetközi bé­két, és elősegítheti az atomfegyverek eltiltását. Azt a célt sem hallgattam el a kormányszervekkel való tárgya­lások során, hogy a Graham látoga­tás egyik határozott célja a hívők te­kintélyének és elismertetésének az emelése egy szocialista társadalom­ban és államrendben, valamint jobb megértés kialakítása a szocialista ál­lam és a hivő (keresztyén) állampol­gárok között. Más szóval: annak de­monstrálása, hogy lehetséges dialó­gus marxisták és keresztyének kö­zött, mivelhogy együttélésben van­nak egy történeti változás következ­tében. Billy Graham véleménye sze­rint a marxista államnak jól felfo­gott érdeke meglátni a keresztyén ál­lampolgárok értékeit (jó munka, megbízhatóság, józan élet, példa­mutató családi élet, stb.). A keresz­tyén állampolgárok jól felfogott ér­deke otthonra találni abban az ál­lamrendben, amelybe Isten rendelé­se helyezte őket. Ezek a problémák rendszeresen fölvetődtek az előkészítő tárgyalások során, melyeket a Billy Graham Evangéliumi Társaság megbízásából én végeztem (az NDK-ba többször elkísért Dr. Walter H. Smith, a BGET nemzetközi alelnöke). Billy Graham azután továbbfejlesztette a témák megbeszélését a tényleges lá­togatás alkalmával, most már ma­gasrangú állami és egyházi vezetők­kel, de az utca emberével is (egysze­rű hívőkkel és nem hivő hallgatók­kal). Az NDK-ba való látogatást követ­te a csehszlovákiai látogatás. Ko­moly megfontolások előzték meg ezt a döntést Billy Graham részéről. Szó volt arról, hogy esetleg 1983 tava­szán lett volna alkalmasabb Cseh­szlovákiába menni. Azonban Billy Grahamnak olyan zsúfolt program­ja van 1983-ban, hogy aligha tud be­iktatni még egy szocialista országot (a Szovjetunióba való meghívás ese­tén kivételt tenne). A másik problé­ma, amely majdnem megakadályoz­ta a meghívások elfogadását, az volt, hogy augusztusban Billy Graham el­esett és megsértette a hátát. A MAYO Clinic-en kezelték vagy 10 {Folytatás a 3. oldalon) Dr. Haraszti Sándor MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK BOLDOG ÚJESZTENDŐT KÍVÁNUNK!

Next

/
Thumbnails
Contents