A Kürt, 1982 (2. évfolyam, 9-12. szám)

1982-09-01 / 9. szám

2. oldal THE TRUMPET Published monthly by the Hungarian Baptist Conference Of The American Continent Felelős szerkesztő — Editor in Chief DR. ALEXANDER S. HARASZTI Tel.: (404) 474-3686 (Office—Iroda) Tel.: (404) 471-4183 (Home—Otthon) Szerkesztő—Editor REV. JOHN VADÄSZ-HUNTER P. O. Box 826, Monterey Park, CA 91754 Tel.: (213) 284-5470 Helyettes szerkesztő — Assistant Editor REV. ANDRÁS HERJECZKI P. O. Box 5356 Lincoln Park, MI 48146 Tel.: (313) 382-3735 Tördelő szerkesztő — Make-up Editor REV. DR. MIHÁLY ALMÄSI 8758 Olde Eight Road Northfield Center, Ohio 44067 Tel.: (216) 467-6495 Munkatársak — Co-workers REV. GYULA KUN REV. LAJOS OLÁH REV. GÉZA HERJECZKI Előfizetési d(j — Subscription fee Egy évre — For One Year $12.00, U.S. Dollars $15.00, Canadian Dollars Over Seas Air Mall $18.00 U.S. Send subscription and change of address: MRS. MAGGIE MARTON 1162 Fort Street Lincoln Park, Michigan 48146 Tel.: (313) 386-4540 Címváltozásukat kérjük jelentsék: Mrs. Maggie Marton lapkezelőnek. A kéziratokat a tördelő-szerkesztő címére kérjük küldeni! Lapunkból bárki cikket átvehet, a forrás feltüntetésével. OFFICERS — TISZTVISELŐK President — Elnök ALEXANDER S. HARASZTI, M.D. Ph.D. Henry General Professional Building Stockbridge, Georgia 30281 Telephone: (404) 474-3686 (Office) (404) 471-4183 (Residence) Secretary — Titkár REV. ANDRAS HERJECZKI 1370 Michigan Blvd. Lincoln Park, Michigan 48146 Telephone: (313) 382-3735 Convention Evangelist — C. Evangelista REV. LAJOS OLÁH Kipling, Sask. SOG 2S0, Canada Telephone: (306) 736-2236 Vice President — Alelnök MRS. HENRY WERLE 3 Basswood Road Willowdale, Ont., Canada M2N 2N2 Telephone: (416) 222-3593 Treasurer — Pénztáros MRS. MAGGIE MARTON 1162 Fort Street Lincoln Park, Michigan 48146 Telephone: (313) 386-4540 Printed by Classic Printing Corporation 9527 Madison Ave., Cleveland, Ohio 44102 ~A--------------------------­szerkesztő 1 (Editors column) rovata Sokszor találkozunk izgága, békét­­len emberekkel családi, gyülekezeti életünkben. A békétlenség, a veszeke­dés bizonyos értelemben az egyén belső lelki életének tükre. Békétlenséget, harcot a család­ban, háborút a nemzetek között mindig a sátáni erők készítik elő és végzik el. Isten a békesség Istene, az Úr Jé­zus Krisztus a Béke Fejedelme, nél­küle igaz, tartós béke lehetetlen. Aki békétlenséget szít, abban nincs krisz­tusi lelkűiét. Fegyverkezés, az állan­dóan megszegett békeszerződések nem hoztak és nem hozhatnak bé­kességet. Békesség az egész világon nem le­hetséges az Úr Jézus Krisztus nélkül és amíg O nem uralja az államfők, törvényhozók szívét, az állampolgá­rok szívét, igazi béke lehetetlen. A házastársak közötti békétlenség okozza a sok válást, meg nem értést. Ahol a házas társak az Úr Jézus Krisz­tus nélkül akarják otthonukat építe­ni, ott a békesség lehetetlen. Ma na­gyon sok házasságból kimarad az Úr, nem adnak néki helyet. A békétlenség a gyülekezetben szakadásokat, irigységet okoz és megszomorítja Isten Szent Lelkét. Vannak, akik felizgatnak egyéneket, gyülekezeti munkásokat és ahelyett, hogy tüzet oltanának, olajat öntenek a tűzre. A békétlenség a nemzetek között katasztrofális háborúkba, emberi nyomorúságba, szenvedésbe visz ár­tatlan embereket. Harc a világpia­cokért, világuralomért, sohasem szolgálta a népek javát. Mi, hivő emberek mit tehetünk? Semmiképpen sem alkudhatunk meg zsarnoki rendszerekkel, álbékes­ség hirdetéssel. Feladatunk, hogy munkáljuk a békét, elsősorban magunk és Isten között, mert “Ha Isten békéje lakja szívemet, úgy dúlhat vihar elle­nem...” Igyekezzünk arra, hogy másokat Istenhez, az Úr Jézus Krisztushoz ve­zessünk, azért, hogy békességet nyer­jenek. Ha a gyülekezet minden tag­jának ez a főfeladata, akkor nincs idő háborúskodásra, veszekedésre, haszontalan vitákra a tagok között. 1982. szeptember 1 A családból ne szorítsuk ki az Úr Jézus Krisztust, figyeljünk Reá, en­gedelmeskedjünk tanításainak. Isten "reánk bízta a békéltetésnek igéjét" (IIKor. 5:19), “Nekünk adta a békéltetés szolgálatát” (IIKor. 5:18). Az igazság megismeréséhez is bé­kesség szükséges Qak 3:16). Az Úr népének Ígérete van Isten­től: "Az Úr erőt ád népének, az Úr megáldja népét békességgel" (Zsolt 29:11). A békességre való igyekezet, a bé­kesség csinálása boldogságot ad. Testvérem, ha igazán boldog akarsz lenni, vezess másokat a Béke­fejedelemhez, az Úr Jézus Krisztus­hoz, segítsd elő a békességet ember és ember között, mert: "Boldogok a békességre igyekezők, mert ők Isten fiainak mondatnak” (Máté 5:9). Béke van-e szívedben, körülötted? Ha van, légy hálás érte, ha nincs, Is­tentől kérjed és O megadja. "És az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolatai­tokat a Krisztus Jézusban.” (Filippi 4:7.) A SAJTÓ ÖRDÖGE Corrections f | Mondhatnánk azt is: hibaigazí- \ | tás, de itt nem is egy hibáról van j | szó! A KÜRT augusztusi számá- 1 1 ban a 3. oldalon található "A tá- I | bor” c. vers eredetileg a 6. | | oldalra, az Olvasóink írják c. ro- { | vat végére volt szánva. Az ott ol- f | vasható: bevezető sorokból világos | | lett volna, hogy a vers szerzője I 1 Szalai Lajosné testvér. A gyászhír | | miatt átrendezett lapot nem volt | | módunkban javítani. így kerülhe- | { tett a vers alá tévesen: “a törd. | | sz.” — Elnézést kérünk a szerző- f 1 tői. 1 üiiuiiimiiiiiiiiitiitiiiiMiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^

Next

/
Thumbnails
Contents