A Hét, 1925 (2. évfolyam, 1-29. szám)

1925-01-03 / 1. szám

VOL. II. No. 1. NEW YORK, JAN. 3, 1925. EGYES SZÁM ARA: 10c Szerkesztik DÉRI IMRE és KENDE GÉZA A HÉT, published Every Saturday by A HÉT, Inc., at 205 E. 85th St., New York, N. Y. Subscription Rates: One Year $4-00. Six Months $2.00. Single Copies 10c. Entered as Second Class Matter, March 13, 1924, at the Post Office of New York, N. Y., under the Act of March 3rd, 1879. A MAI KÁROLYI MIHÁLY I Beszélgetés Károlyival egy párisi kis kocsmában. — ko­pott fekete kabát alatt nemes szív dobog. — Károlyi felel a vádakra. — Nem helyeselte a kommunizmust Magyar­­országon. — Hamisított volt az a proklamáció, amely a neve aláírásával jelent meg. Páris, december 2. Rövid látogatásra jött Káro­lyi Mihály Párisba és néhány nap múlva visszautazott Lon­donba, de a jövő nyáron állandó tartózkodásra családostól Páris­ba költözik. Most Hampstead­­ben él, kis kertvárosban, mely valójában külön helység. Egyéb­ként Marx Károly van Hamp­­stead-ben eltemetve. Szövetke­zeti házban lakik, mint úgyne­vezett “fizető vendég,” ahol köz­ponti háztartás van. A gyerme­kei egy közös fiu-leányiskolában tanulnak ott a közelben. Ká­rolyi ir és fordít. Munkájából él. Emlékiratainak második kö­tetén is dolgozik. Nyáron súlyos baleset érte. Kerékpárja (az egyetlen sport, miről nem tud lemondani) oly szerencsétlenül ütközött össze efgy jármüvei a hampsteadi utón, hogy Károlyi két helyen lábát törte. Hóna­pokig súlyos betegen feküdt kórházban, súlyos fájdalmak közt. Megtakarított pénze elfo­gyott az ápolásra. Meggörnyedt, lesoványodott, két botra tá­maszkodva jár. De az egyik bo­tot előreláthatólag elvetheti a jövő héten és remélhető, hogy teljesen kigyógyul majd. Amikor elmentem hozzá (egy harmadrangú szállodában, a Rue Richelieu 6. alatt lakik itt), a régi Károlyi Mihályra gondol­tam akaratlan. Az elegáns arisz­tokratára, a vakmerő sportem­berre, a Tiszával vivott párbaj hősére. Egy fáradtkülsejü, be­teg, sovány ember állt előttiem; nagycsontu, beesett szemű. A -aSazs 3}utzs ‘njazsASa nfaqn.i nyes. A fekete kabátja kopott, esetlen. Lelki nyomorúság. Hanem ez csak az első benyo­más. A kis vendéglő borfoltos asztalánál felelevenül szava és mozdulata. Arcán a fáradt rán­cok energikus, határozott vona­lakká rögződnek. Ez az ember nem fáradt, nem megtört, még csak nem is beteg. Helyzete­ket, embereket, országokat néha egyetlen képpel illusztrál igen tisztán. A munkásmozgalom terjedéséről beszél Angliában. Azután francia dolgokról. A nagy változásról Poincaré bu­kása után. — Nem a logika magyarázza meg Franciaországot — mond­ja: — Itt a nép konzervatív, de maga a tradíció forradalmi. A forradalom itt a talaj: az egész ország azon épült fel. Azért jó helye Páris minden emigráció­nak. Orosznak, spanyolnak és magyarnak egyaránt..... Látta a Jaurés-ünnepet? Lehetne más országban ilyesmi? Hogy forra­dalom nélkül egy szocialista lett a nemzet halottja, kit az állam és az egész nép ünnepel. — Nem az a szegénység átka, hogy egyszerű életmódra, sok munkára és kopott ruházatra kényszerit. Azt könnyű elvisel­ni. A szegénység átka az, hogy a mai társadalmi viszonyok kö­zött a lelki nyomorúsággal és a tisztaság hiányával egyértelmű. Ennek meg kell változnia, — mondja. A parasztok földje. Megkértem, hogy beszéljen birtokelkobzási peréről: mondja el a maga védelmét, a maga fel­fogását erről a perről. Nem akar beszélni, az arcán kelletlenség vonul el. Elsőbben nem-et mondott, hirtelen, ösz­tönösen. Aztán, hogy újra kér­tem, szabadkozottan, szinte unottan beszélt. — Engem ez a per személy­­szerint igazán legkevésbé sem érdekel. Nem szeretek még csak beszélni sem róla. A legfájdal­masabb az ügyben mindenesetre az, hogy a magyar parasztságtól elveszik ezeket a birtokokat, amelyek az ő sajátjai. Én rég átadtam nekik birtokaimat jo­gos tulajdonul, és most nem ők fognak hozzájutni, mert a ma­gyar kormány elperli azokat tő­lük. A per anyagi része valójá­ban nem ellenem folyik: ezek a birtokok nem az én uradalmaim, hanem a magyar parasztéi. — Kétféle vád van ellenem. Egyik, hogy vétkeztem volna Magyarország területi épsége ellen, a másik pedig, hogy “det­­ronizáltam” az uralkodót. — Nem akarom vitatni, hogy a belgrádi fegyverszünet szük­séges volt-e és a lehető legjobb volt-e az adott körülmények kö­zött. Ezen vitázhatnak. De az, ugy-e bár, minden kétségen fe­lül áll, hogy ez a fegyverszünet rövidlejáratu provizórium volt: a trianoni békekötés ellenben de­finitiv és elhatározó jogfeladás. Az ember gondolja el, hogy a trianoni béke aláírói vádolnak engem a belgrádi fegyverszüne­tért ! Az integritás. — Ha a dolgok kezdetéig aka­runk visszamenni, akkor a té­nyek alapján és akárhonnan te­kintve is látni kell, hogy az in­tegritás elvét elsőnek Andrássy Gyula gróf adta föl, 1918 okóber 27-én, Lansignek adott válaszá­ban, melyben elismerte a cseh­szlovák államot mint hadviselő felet, és elismerte annak jogos igényeit. — Az én kormányomnak el­lenben,mint mindenki tudja, ép­pen az ismert Vyx-jegyzék sza­kított véget. Ez a Vyx-jegyzék pedig, melyet semmiáron el nem fogadhattam lelkiismeretem sze­rint és mely lemondásra bírta kormányomat, kevesebbet köve­telt, mint amennyit a magyar kormány Trianonban elfogadott. És ez a kormány azzal a tudattal foglalta el helyét, hogy alá fog-Károlyi Mihály értesülésünk szerint meg­kapta a beutazási engedélyt és rövidesen New Yorkba érkezik. Fogadtatásáról A HÉT legközelebbi számá­ban leszünk hiradással.

Next

/
Thumbnails
Contents