A Hét, 1925 (2. évfolyam, 1-29. szám)

1925-01-03 / 1. szám

2 A HÉT —LLOYD---­JEGYEK ODA—VISSZA LESZÁLLÍTOTT ÁRON BRÉMÁN ÁT MAGYARORSZÁGBA Harmad osztály, csak kabinok Itt lakó idegeneknek ha 12 hónapon belül térnek vissza, nincs nehézségük __________a partraszállásnál.__________ 32 Broadway, New York, vagy a helyi ügynöknél. ja irni a békeszerződést, mely az integritási elv önkéntes feladá­sával volt egyértelmű. Tény, hogy a Károlyi-kormány az in­tegritási elvvel állt és inkább el­bukott, semhogy a jog önkéntes feladását elismerje. Az uj rend­szer ellenben inkább hagyta az integritást, csakhogy ő maga megálljon. — Ilyenformán áll a dolog a detronizációval is. A Károlyi­kormány valóban felbontotta Magyarország négyszáz eszten­deig fennállott házasságát Ausz­triával, hanem ezt, hogy úgy mondjam, udvarias formák közt tette meg. Az uj rendszer to­vább haladt ezen az utón, de azt igazán nem lehetne mondani, hogy az udvarias és korrekt for­mákat megtartotta volna. Azon az utón, mely felbontotta a prag matica sanctio-t, további, de sokkal erőszakosabb lépés volt József főherceg fellépte 1919 nyarán, továbbá Károly fogad­tatása husvétkor és végül a má­sik fogadtatása októberben, melynek következése Károly madeirái halála volt. Azok az emberek ülnek törvényt, fölöt­tem mint detronizáló fölött, akik királyukat az entente kezére ad­ták......., hogy egyéb részletekről ne beszéljek. Kevesen tudják, hogy van Ká­rolyi Mihálynak egy másik pőre is folyamatban. Hanem itt ő a felperes. Néhány angol lapot pö­­rölt be, minthogy az Írták róla, hogy ő adta 1919 tavaszán a ha­talmat a kommunisták kezébe. A proklamáció — egyszerű ha­misítvány. — Egyszerűen ezért az állítá­sért pöröltem, — magyarázza. — Nem adtam át a hatalmat. Szó sincs róla. A hatalmat elvet­ték tőlem. Az a bizonyos prok­lamáció március 21-én, mely mint az én kéziratom jelent meg mindenütt, egyszerűen hamisít­vány. Soha én ilyen proklamáci­­ót alá nem írtam. A kommuniz­must Magyarországon nem he­lyeseltem. — Bárminő gazdasági átfejlő­­dés következzék is be Európá­ban, Magyarországnak semmi­esetre sem az a hivatása, hogy proletárdiktatúrával kísérletez­zen. Megmondottam én ezt a magyar kommunistáknak is itt Párizsban egészen félreérthetet­lenül. Azt mondottam nekik: Magyarország kicsiny, fáradt és elmaradt ország, amely szörnyű ségeket él át évtizedek óta: Ma­gyarországon nem rombolni, ha­nem építeni kell és mindig arra kell törekedni, hogy Európával V POINT iTERVICE WITH HAMBURG AMERICAN LINE A LEGRÖVIDEBB UT . INDULÁS HETENKÉNT a luxus hajókon: “RESOLUTE”, “RELIANCE” “ALBERT BALLIN” és DEUTSCHLAND” I., II., III. osztályú utasokkal; a népszerű és közkedvelt hajókon; “CLEVELAND”, “MOUNT CLAY”, “THURINGIA” és “WESTPHALIA” kabin- és harmadik osztályú utasokkal. — Figyelmes kiszolgálás, kitűnő konyha. United American Lines 35-39 Broadway, New York lépést tartsunk, nem hogy elibe kerüljönk! A szűkszavú kis üvegből ak­korára rég elfogyott a vizes lőre utolsó piros csöppje is. A ki­csiny párizsi kocsma kürült kö­rülöttünk. Már oltogatták a vil­lanylángokat. Künn távol el­nyújtva hallatszott a montpar­­nassei autóbusz tülkének szava. A sok beszéd után nagyot hall­gattunk egymással szemben. Szalontay Imre dr. KELL-E MAGYAR NOVELLA AMERIKÁBAN? A HÉT számára irta: SZEBENYEI JÓZSEF. Kedves Szerkesztő ur, nem kell. Ezzel be is fejezhetném a cikket, de a magyar novellistákra való tekintet­tel, akik között olyan Írók is van­nak, hogy csak levett kalappal sza­badna a nevüket leírni, meg is aka­rom indokolni ezt a kemény vélemé­nyemet. Ide-oda öt esztendeje próbálko­zom a magyar írókat, különösen a novella Írókat meghonosítani Ameri­kában, és bár kimerítettem minden utat módot, és ráfecséreltem annyi időt és munkát, hogy azzal egy má­sodik Woolworth Buildinget felépít­hettem volna önkezűleg, ez volt éle­temnek a legmeddőbb és leghiába­valóbb munkája. Még azok az Írók is, akik mint színműírók nagy nevet szereztek itt, mint például Molnár Ferencz vagy Vajda Erőn, megbuk­tak az úgynevezett “short story” te­rén, mert ez a műfaj Amerikában annyira jellegzetes és kimért a maga formájában, tartalmában és még a technikai beállításában is, hogy min­den más ország termése ezen a téren “a square peg in round hole,” és még a legolcsóbb Magazinok is két kéz­zel kapálódznak minden fordítás el­len. Van két-három Magazine, az úgy­nevezett “high brow” kiadványok, amelyek szívesen közöltek egy-egy novellát Molnár Ferencztől, mert Molnár neve divatossá vált Ameri­kában és illik divatos Íróktól tárca­cikkeket közölni. A Vanity Fair és a Shadowland például közöltek egy­­egy tucat Molnár dialógust, de pél­dául novellákat egyáltalában nem voltak hajlandók közölni, mert, ők legalább azt mondják: “Too sophis­ticated,” ami magyarul olyasvalamit jelent, hogy nem elég primitiv. Hadd mondok el egy jellemző esetet. Mikor Vajda Ernőt először fel­kapták Amerikában, Mr. Crownin­­shield, a Vanity Fair szerkesztője megkért, hogy fordítsak le hat da­rab Vajda novellát és megállapod­tunk, hogy mennyit fog értük fizet­ni. Mikor átadtam neki a hat no­vellát, egyenkint adta őket vissza tiz percenként. Nem kellett neki, in­gyen sem, pedig mindegyik volt leg­alább olyan jó, mint amilyet Mr. Crowninshield közölni szokott a lap­jában. De más volt. Egészen más valami, mint amihez ő szokva van. Nem vette el a Jancsi a Marcsát, nem lőtte le a Péter a Pistát, nem volt benne se Kansas, se Texas, te­hát nevetséges volna ilyesmit kö­zölni. Minden más Magazine-nál ugyanígy jártam a Molnár novellái­val. Minden szerkesztő boldogan vette át a kéziratot és nagyon hálá­san köszönte, hogy rágondoltam, hogy őt tüntettem ki azzal, hogy Molnár novellát adok neki. Aztán úgy jöttek vissza a kéziratok min­denünnen, mintha rossz pénz lett volna. Tehát a jónevü szerzők mü­veivel is hiába házal az emmber, hát még az ismeretlen szerzőkével. Biró Lajos, Füst Milan, Heltai Jenő egy-egy regényével is kísérle­teztem, minden eredmény nélkül. A Biró regény egy valóságos remek­mű, a Füst Miláné első dijat nyert az Atheneum pályázatán, Heltai re­génye pedig nagyobb és szebb, mint amilyet valaha irt egy mai amerikai iró, mégsem kellett nekik. “Too sophisticated,” mondták, és lassan rájöttem, hogy ha magam irok ame­rikai regényeket azzal a fáradsággal és tizedrész annyit nem érnek per­sze, mint amiket fordítottam, hama­rabb megkeresem a napi kenyeret, mintha a magyar remekműveket kí­nálom nekik megvételre. Szóval szerkesztő uram, nem kel­lenek a magyar novellák. Molnár három regényét helyeztem el eddig egy kiadónál könyvalakban. “A Ra­bok” cimü regény sem kellett a Ma­­gazine-oknak, pedig egy-egy folyta­tásos regényért fizettek volna 5-10 ezer dollárt, amit a könyvkiadó nem fizet, hacsak százezer példány el nem fogy a könyvből. Némely amerikai regényért fizetnek 30 ezer dollárt is a közlési jogért a nagyobb folyóira­tok, csekélyebb nevű embereknek is, mint Molnár, Alapittatott 25 év előtt. BEKÖSZÖNTÖTT AZ UJ ESZTENDŐ Aki boldogulását biztosítani kívánja nyisson betétet bankházunkban 10 DOLLÁRRAL MÁR KAMATOZÓ BETÉTET NYITHAT KISS EMIL BANKHÁZA 133 SECOND AVE.. NEW YORK.

Next

/
Thumbnails
Contents