Agrártudományi Egyetem Tanácsának jegyzőkönyvei, 1954-1955

1954. december 25.

J g g y * ó * Q n y v « »a 1954, december 25.-1 Egyetemi Tanácsülésről. délén van: 16 f3. Részletezés a mellékelt névjegyzéken. Páter Károly; Hdvözll a megjelenteket, megnyitjo a tanácsülést. Mielőtt e napirendi pontok feletti vitát megkezdőé, üiegemlákezik a deb­receni Ideiglenes Neausetgyüléa megalakulásáról, valamint a külpolitikai eseményekről. Bejelenti ezután az Igazoltan távolmaradókat: Pogácsás, Mannin- gar 0.A1, Koibai Károly én Koppány Bála alvtúrsak. Iaraerteti az elmúlt tanácsülés óta történt változásokat az egyetem vezetésében: Kiss Albert kinevezést kapott az Agrárfel- sőoktntási Iga zgatóf ágra, dékánhelyet teái megbízása alól felmeri* tóat kapott, helyett Vágsollyel látván a dékánhelyettea. Kéri ezután a mag jelenteket, hogy a napirendi pontokat az alább' sorrendben vitassák meg: 1 1./ -gyetárni tudományos diákkörök kérdésének taegvitatása. 2^/ Rátérni tangazdaságok helyzetének megtárgyalása. 3./ Bejelentések, indítványok. I, SUáPoányoa. újáékorők aunkájérál az oktatási osztály segítsé­gével rafia jelentést «dtun* ki, ez képezze a via alapját. Kéri az elvtársakat, hogy tegyék meg kérdéseiket, hozzászólásaikat. Bálint Andor: lieg jegyzi, hogy hiányzik n statisztika! kimutatásból a növónyn nesitáaen működő 11 fős diákkör. Hargittal e.i M Sajtóhiba” miatt maradt ki, « 6. pontban lévő növény termelési c kör, növénynemesitésáek értendő. Bélint elvtáratA jelentés általában elég jó, Összefoglaló képet ad a diákköri munkáról. Néhány problémát lát azonban ezzel kapcsolatban: Az agrárgaadaaágtani tanszék még oktatási feladatait is csak nehézségek árán tudja ellátni, miért kell akkor közel 50 főn diákkört szerveznie. Ez teljesen lisly télén én félreértése o t diákkörnek. A kart utasítani kell, hogy itt aürgőeen tfereiatse: rendet. Hiányossága a jelentésnek, hogy a DISz. sem pozitív, sem nagen értelemben még csak amlitve sincs. Ennek lehet az oka az, hog a DIBz. neta segit sermit, de míg akkor is hely télen a kérdés™ ilyen addon való kezelése, aivel ez teljesen a hivatali vonulj csúsztatja el a dolgot. Kéri Bíró elvtáraat,hogy amikor állam­vizsgáit letette, többet foglakozzon ezzel a kérdéssel./, tudo­mányos diákkörök vezetősége nemcsak a szervező titkárból áll, pedig jelenleg az a helyzet, hogy karonként ca^k a szervező ti kár foglalkozik az ínyekkel. Keg kell találni a módját, hogy o DlBz. bekapcsolódhasson ebbe a munkába. Azon túlmenően, hogy a tudományos diákkör az Önállóságra való nevelés egyik eszköze, más jelentősége is van. A növépyneassi- téai tanszéken például 2-2 hallgató tartozik egy oktatóhoz, ezeknek a hnllgatókhak’nemcsak « szakmai, de politikai nevolóe. vei is t/QrŐdnek. Á szakköröknek ezt a lehetőaégét fokozottabb ki kell használnunk. A jelentés a tudományos diákköröd ilyen je lsntőaégói*e nea mutat rá, arai nagy hiányossága. A

Next

/
Thumbnails
Contents