Agrártudományi Egyetem Tanácsának jegyzőkönyvei, 1952-1953

1952. október 9.

í-?_§_Y_5.§_15_2-í}-.Y-Yi Felvétetett az Agrártudományi Egyetem Tanácsának 1952* október 9*én d.u. 15-órakor a rektori fogadóban tartott 1952/53« évi 1. rendes ülésén. Jelen vannak: Páter Károly egyet, tanár, rektor, dr.Manninger G.Adolf, dr« Baintner Károly, Berend József, Váradi János, Probooskai Endre, Haracsi Lajos dékánok, Lőrincz Miklós MDP egyetemi P.B. titkára, Hont Jánosné a rektori hiv.vezetője. Dr«Csiszár Vilmos dékán kimentését kérte. Rektor a jegyzőkönyv hitelesitésére felkéri dr. Manninger G. Adolf és Váradi János dékánokat. Napirend: 1./ Beszámoló az Egyetem 1951/52. tanévéről és az Egyetem uj szervezetéről. ; ; 2;/ Javaslat a Központi Könyvtár megszervezésére. 3./ Javaslat az Egyetem karain szervezendő specialis­taképzésre. ^^/ Talajmüvelési tudományos konferencia előkészité- se. 1«/ Rektor megnyitja a tanácsülést és üdvözli a tanév első ta­nácsülése alkalmából az uj dékánokat, Napjainkban folyik a Szov jetunió Kommunista /bolsevik/ Pártjának XIX; Kongresszusa. A Kongresszus beszámolóiból a Szovjetunió egész népgazdaságának és meaőgazdaságának óriási fejlődése tükröződik; Ez a nagyszerű példa egyetemünkön is fokozott jobb munkára kötelezi. Feladatún]" az, hogy egyre nagyobb számban juttassunk népgazdaságunknak a néphez hü, ideológiailag és szakmailag minél tökéletesebben képzett szakembereket. Az uj tanév minden vonatkozásában fokozott feladatokat ró ránk., Ismerteti az egyetem létszámának, szociális összetételének, a lányok arányának fejlődését a felszabadulás óta* A múlt tanévben a karok szervezetének megerősítése terén ered­ményeket értünk el, a dékáni apparátus, a tanulmányi osztályok, a kari egyéni felelős vezetés kiépitésóvel. Az egész egyetem egységes irányítása és a karok közöttikapcsolat azonban laza volt. A vezetést az egyetem nagy létszáma is nehezítette, üjabb lépések fejlődésünk utján, hogy a szakosított mezőgazdasági kar­ból négy önálló kar alakult és, hogy az igy hétre szaporodott karok közül - a Minisztertanács legújabb határozata értelmében « kivált két kar, az Allatorvostudomanyi és az•Erdőmérnöki kar, hogy mint önálló főiskola folytassa munkáját. Ennek előkészítőse jellemezte már a múlt tanév munkáját; A Mi­nisztertanács határozata kiemelte, högy az oktatásnak a fői pa­lákon egyetemi színvonalon kell tovább folynia, az oktatást I

Next

/
Thumbnails
Contents