Agrártudományi Egyetem Tanácsának jegyzőkönyvei, 1952-1953

1952. október 9.

V. ». 'T5. 2 továbbra is - egyetemi tanárok vezetik. Azzal veszünk büfceut a két, kartói, hogy ^továbbra is a magyar mezőgazdaság, a .mágya::: • nép'előrehaladásáért és felemelkedéséért,, dolgozó, egymást ineg« '•bocsülő munkatársai együnk egymásnak, . 7,;, •« 1/ A visszamaradó karók szervezetének térbeli egységét sajnos még nem tudjuk megvalósítani. Azonban igy is a mezőgazda#ágtudomá­nyi, karok yégi horizontálisan megosztott szervezeté helyett* « mely a munkát akadályozta « az uj szervezet módot ad/.ayra, v‘ hogy égy-égy kar irányítása egy. kézben 'oss2pontosuí?jófío--A‘‘regi' szervezet gátolta az egyes karok hallgatói előtt megfelelő ■ perspektíva kialakítását0 Az újonnan kiépített szervezet komo3.y nehézségekkel fog még;"küzdeni, de meg van a remény arra, hogy .-a nehézségek leküzdésével jobb munkát fog végezni. Ehhez, az uj dékánok segítségét kéríó . \ ■' Az uj szervezeti.forma módot ad>az egyetemi tanács.kibővítésé­re, Indokolt, hogy javaslatot tegyünk arra, hogy a tanácsban* mint rendes-tagok, vegyenek részt az egyetem legkiválóbb .profesz« szorai: A0PoSzobol jev, ..Kclbai Károly, Máthé Imre és SÓ’mos András professzorok; az Egyetem-intézményeinek vezetői: az Egyéni Ta~ .nulási osztály, vezetője,, a Tanárképző Intézet és 'a Me.zőgazdasá- ; gi Akadémia igazgatója; á termelés és a mezőgazdaság--irányitä» sánnk kiváló szakemberei: Az ÁGEM-bŐ1 Seaflek Gyula elvtárs? az F,Ma-bői Hont. Jánosr Magyar! András és Soós Gábor-élytársakr, 'az Országos Tervhivatalból Márton János .elvtárs; valamint az '.Egye« • tem Marxizmus-Lenini zmus tanszékének vezetője, Nemes László’ elv« társ* Ez módot ad arra, hogy .a j.övőben szélesebb kollektíva; é® lőttj több szempontból vitassuk meg az egyetem.fő kérdéseit0 A Öiöyőben-hayo nta tar.tunkípgyetemi" tanácsülőst,' á legközelebbi i; .r.októbér/hó 3o-áu tá^tjnka/Fp témája az egyetem gydü-pr lati óiét a« . tásánák; feladatai 'lesznek*» * Le kell vonnál a’tan;ilmányi,l: oktató'munka'tanulságait, hogy'az uj tanévben tfíunkánk rL. jobban végezhessük,- A múlt évben a. lemor­zsolódás 'igen' tekintélyes volt," 3520 fő iratkozott be* ésta vi*r« galétszam 3122 v'oít’p fiz nevelő munka gyengeségé-»--**' v vissza« Az évvég! vizsgák eredménye 3.11 és 4C11 mazo^.­légajaesonyabb aziál^l.attényésztési karon, legmagasabb az agrar-’ közgazdaság! karorid fezek, a számok reálisan mutatják azt* hogy a vizsgászinvoaál emVlés'éhbh egy fokkal előbbre jutóttugkő Az:át~>- lágeredményhez viszcnyitv.á. a szakérettségisek és a munkás ; s.záx-c-» mazású-liállgátók átlaga*egyes évfolyamokon kedvezőtlen. Ennek megjavítására törekednünk leéli, elsősorban a csoport fel el ős"'■ta­nársegédek mv-hká^án kérésziül, ’ A bukások. és vizsgáról ;ybp.ó u&k« -marnd&s'oít ázáz^l.ekal túl. nagyok. Fel keli számolni a liböreXSJz« muSj'laz elmaradt/.vizsgákgés. utóvizsgák tekintetében és nyilván­tartás-unkát meg’ kell javítani re téren, • ‘ ­A gyakorlati oktatás vonalán minden kar haladást mutat. Továbbá feladatunk a.progranmoJj, tematikák átdolgozása, a módszertan ki« alakítása,• a.tangazöa’sagök kiépítése* Jelenleg négy tangazdasá- • gunk van: Nagygombos? az állattenyésztési záré a leg^ndezettebbo Soroksár, a kertészeti tangazdaság is haladást .. i0 U

Next

/
Thumbnails
Contents