Zalamegyei Ujság, 1944. április-szeptember (27. évfolyam, 74-145. szám)

1944-04-01 / 74. szám

XXVII. évfolyam. 74. szám. A RA 20 F IL L É R. 1944. április I., SZOMBAT. Előfizetés egy hóra 3.40, negyedévre 9.30 P. Hirdetések díjszabás szerint. Politikai napilap. Felelős szerkesztő: SZAKÁL FERENC. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Széchenyi-tér 4. Telei'wi: Zalaegerszeg, 128, A Szovjetunióban partizápbandák alakultak és megkezdték a harcot a belső hatalom ellen Kovács Sándor szombathelyi püspök lett a Muraköz apostoli kormányzója A német jelentés szerint Bródy irányában erős nyomást fejtenek ki az orosz csapatok — Horvátország most ünnepli függetlenségének negyedik évfordulóját Leszavazták az indiai költségvetést — A Times szerint nem tehetik le a fegyvert a lengyelek — A berlini török követ egy héttel elhalasztotta visszatérését A Magyar Távirati Iroda jelenti: A helyzet a keleti arcvonakm nem mutat döntő módosulást. A déli nagy elhárító évadi­hoz képest az arcvonal középső részén csak helyi jellegű harc-ok vannak. Mogiíov irányába döntő áttörésért küzdenek a bolsevisták és nincsenek abban a helyzetben, hogy a kö­zépső és északi arcvonalon utánpótlásról gon­doskodhassanak. A déli szakaszon teljesen mu­tatkoznak a Szovjet szándékai. Az egyik cso­port déli irányban Odessza felé nyomul előre. A harmadik bolsevista haderő Kolnmeán át a j Kárpátokat igyekszik megközelíteni és élével i a Jabloncai-hágó felé tör előre. Gépesített páncélos csoportok Brody felé gyakorolnak erős támadást. A német páncélos csatarepülők egyik kö­teléke a Dnyeper és Prut közötti betörési tér­ségben 45 szovjet páncélost és 150 fogatos és gépesített járművet pusztítóit el. Éjjel-nappal valamennyi szakaszon folyik a harc az utánpót­lás megakadályozásáért. A német légvédelem és a német vadászok 23 szovjet repülőt lőt­tek le. ' • ­nek nagy veszteségei rendkívül nagy feltűnést keltettek Angliában. Egy angol repülő arról tett jelentést, hogy a/német v adászok és a lég­védelem a bombázókat egy pillanatig sein hagyta nyugton. Ez ismét a német légvédelem és a v adászok erejéről tett tanúságot. Lisszabon. Az Egyesült Államok ezideig 173.239 embert vesztettek. __ _ í Buda pest. A Magyar Kurír jelenti: XII. Plus pápa Kovács Sándor szombathelyi püs­pököt a Muravidék apostoli kormányzójává nc- í vezte ki. (Berlinből jelenti a MTI.) A szovjet arc- vonal mögött lavinaszerűen növekszik a par­tizán csapatok száma. Ez a partizán-mozgalom a vörös hadseregnek most már valóságos kí­sérőjévé szegődött. Cserkasszitól nyugatra olyan erős par izáncsoportok vannak, hogy a 23. szovjet páncélos hadosztálynak nehéz har­cokat kellett velük folytatni. A Pripjettől ke­letre, Janov mellett a partizánok megtámad­tak egy szovjet repülőteret és repülőgépeket zsákmányoltak. Érdekes annak megállapítása, hogy a bolsevistaellenes partizánok nagyrésze olyan férfiak közül toborozódott, akik még i nemrégen a Szovjet emberei, voltak. Volt olyan hely is, ahol a vörös hadsereg kénytelen volt csapatait a partizánok ellen harcbavetni. Leszavazták az indiai költségvetést (Tokióból jelenti a MTI): Uj-Delhiben a megtartott törvényhozási ülésen i szótöbbség­gel leszavazták a költségvetést. Az angolelle­nes párto'v, tó lő nősen a kongresszusi párt kép­viselői, viharos tetszésnyilvánításba törtek ki. Lelkesedésükben széttépték a költségvetés ter-^ vezetét is. Az ülés előtt egyébként felolvasták az alkirály üzenetét. Tiltakozásuk miatt ülve hallgatták meg az üzenetet. Egyesek vélemé- ! nye szerint addig nem fogadják el a költség- vetést, amíg egyetlen angol-amerikai lesz in­diai földön. Ilii* M nei p&*ó«lerH Ank'ar- A berlini török nagykövet egy héttel elha i tja visszautazását. JJssz, I > A Times szerint a Szovjet nem követelheti > y a lengyelek de tegyék a fegy­vert. Te j etetlen az a megoldás, hogy Lengyelt)rs ,oí. ( szaki es nyugati irányban ke­leti terület rt pótolják. Ams/.l m. A Daily Herald írja cikké­ben: A szöv etséges nemzetek vezető tagjai még mindig nem vesznek részt a politikai arcvona­lon. Felteszi a lap a kérdést, váj jon hol a hiba. a szövetségesek politikai egyenetlenkedésében. Egyesek önfejűén igyekeznek elhatározásukat a közvéleménnyel tudatni. Stockholm. Az angol sajtónak azok a ki­jelentései, amelyek Nürnberg bombázásáról szólnak, megállapítják, hogy az angol légierő­j Uj kormány, új rendeletik, új események Sztójay Döme miniszterelnök vezetése mel­lett a kormány minisztertanácsot tartott pén­teken délelőtt, amelyen megállapították azt a kormány-programmot, amelyet ^vasárnap kí­vánnak nyilvánosságra hozni s amely hivatva lesz majd tájékoztatni az országot az esemé- r nyékről. A minisztertanács elhatározta, hogy az or­szággyűlést húsvét után azonnal összehívják és tájékoztatják a részletes programúiról. A vallás- és közoktatásügyi miniszter az 1943—44. iskolai év befejezéséről a követ- j kező rendeletet adta ki: 1. Az iskolákban és az iskolai jellegű tan­folyamokon — tekintet nélkül azok jellegére —' a folyó iskolai évet az 1944. évi április hó 1. napján be kell fejezni. Ez a rendelkezés nem vonatkozik a tudományegyetemekre és a fő­iskolákra. 2. Az első bekezdés alá eső iskolákban és j iskolai tanfolyamokon a tanulókat az eddig ! elvégzett tanulmányi anyagból keli osztá.yozni s az érdemjegyek megállapításában ana kell törekedni, hogy a rendkívüli viszonyok miatt szükségessé vált intézkedések következtében a tanulókat méltánytalan hátrány ne érje. Osz­tályozni kell azt a tanulót is, aki az iskola székhelyéről az iskolai év második felében a rendkívüli viszonyok következtében elköl. özott és e miatt az iskoláb aj árast az iskolai év be­fejezése előtt abbahagyta. Az érdemjegyek megállapítása után a bizonyítványokat az adott helyi viszonyoknak megfelelő módon haladék­talanul ki kell osztani, vagy a tanulók gond­viselőjének kell kézbesíteni. Az ilyen iskolá­ban az évzáró ünnepély elmarad. . 3. A magánvizsgálatokat, az érettségi vizs­gálatokat, a képesítő vizsgálatokat és a felső ipariskolai záróvizsgái at okát a tankei ül éti kir. Szovjetoroszországban is megindult a partizánharc Négy éves a horvát állam népet nem gyengítették, hanem erősebb, mint valaha. Azzal végződik kiáltványa, hogy min­den horvát az élete árán is megvédi országát, mindaddig, amíg az utolsó ellenség is el nem pusztul és a nemzetiszocialista Németországgal ki ívja a győzelmet Európa valamennyi nem­zete felett. (Zágrábiiéi jelenti a MTI): A független horvát állam alapításának negyedik évét áp­rilis 10-én ünnepük meg. A horvát sajtó eb­ből az alkalomból az usztasa-mozgalom kör­zeti vezetőjének kiáltványát közli. Hála az usz- tasa-vezetőségnek, hogy a horvát nép többet nem tárgya a szabadkőművesek rablásának. Azok a megpróbáltatások, amelyek a horvát

Next

/
Oldalképek
Tartalom