Zalamegyei Ujság, 1943. október-december (26. évfolyam, 222-296. szám)

1943-12-20 / 287. szám

2. Teherán. Az iráni kormány [nem régien történi átalakítása közvetlen kihatása ,a tehe- ráini értekezletnek. Az iráni miniszterelnök felesége orosz nő és ismeri a szovjet szán­dékait. Washington. A tegnapi amerikai lapok a brit hírszolgálat jelentése szerint kiemelkedő helyen foglalkoztak az indiai [éhiuséggel. Az egyik lap írja, hogy az indiai éhínség követ­keztében teljesen agyongyötört embereiket le­het csak látni. Ezek ,az emberek emberfeletti szenvedéseket állnak ki. Ä— Berlin. 1 as ár nap a déli órákban bombázó kötelékek az Adriai-tenger felett berepüllek (német területek fölé. Már a berepüléskor foly­tonosan támadták őket a [német vviad(ászok.j Mindenütt súlyos légiharook voltak. A né­met vadász- és romboló repülők számos ellen­séges gépet lőttek1 le. —o— Kóma. Milánóban orvul meggyilkolták a fassio biztosát. Lisszabon. Hétfőn hajnalban kétszer volt légiriadó Londonban. Német repülőgépek meg­közelítették London területét és (bombákat szórtak le a külvárosokra. A Jégelhárító üte­gek hevesen tüzeltek. Az éjtszakai vadászgé­pek is működésbe léptek. —o— Stockholm. Oslóból érkezett jelentések szerint a német hatóságok [az őrizetbe vett egyetemi hallgatók közül ötszáznál többet sza­badlábra helyeztek. , Berlin. A légitámadások alkalmával a német városok lakóházainak jelentős része el­pusztult, vagy megrongálódott. A német kor­mán'' most a városok újjáépítésének tervével foglalkozik. z" —o— Ankara. Beav atott körök értesülése szerint Törökország Németországgal szemben arra kö­telezte magát, hogy a /oly6 évben 45 ezer és a jövő évben pedig 145 ezer tonna króm­ércet szállít Németországnak. Ebből pieg csu­6 án 30 ezer tonnát pikerült leszállítani. Kü- inböző jelentések rámutatnak arra, hogy a szófiai teherpályaudvar bombázásánál nagy- mennyiségű Törökországból szármázó nyers­anyag pusztult el. —o— London. Eden a lengyel nagykövettel pén­teken megbeszélést folytatott. E hét elején ío- jgadjá a lengyel kormány tagjait, hogy közöljék azokat a benyomásokat, amely eket a s/ov jel­esek szerződés keltett. ( Anyakönyvi hírek A zalaegerszegi m. kir. állami anyakönyvi hivataliján az elmúlt héten a következő be- jegyzések történtek: Születések: Karla Szabó Miklós körjegyző és Gaál Sarolta László fia r. k. (Szentgyiörgy- völgy), vitéz Dénesi Alajos és Németh Gizella György fia r. k. Németh József Máv. pálya-* munkás és Horváth Mária Imre fia r. k. I a.- kács Imre szoba festősegéd és Simon Julianna Gyöngyi leánya r. k.. Molnár Pál pénzügyőri fő vigyázó és Zámboki Ilona Zsuzsanna leánya r. k., Kovács Imre (n,apszámos és Tóth Inna Katalin leánya r. k., I ánoos Gál »or m. kir. hivatásos honv édőrmester és Trepler I erez Lajos fia r. k., Marton Jenő vendéglős )és Tóth Magdolna Teréz leánya r. k. Halálozások: Horváth Lajos városi juva- dalmi hivatali ellenőr 56 éves r. k.. üzv.í Schwa réz Mérné Thimn Berta 79 éves izr., Iléder Margit. 2 hónapos r. k., Bunda Józsetl íny'. Máv. váltókezelő 78 éves r. k., Szabó) István napszámos 35 éves r. k.. (Lendvajakah- fa), Pri.volios .bV.sef kőművessegéd 63 évejs r. k., Hónai Irajosné Toplak ■Bo/áia 64 éves r. k.. Gaál Foren« 2 éves r. k. (Lenti), IV iá vas jÉtvata volt erdziue uameüer 82 éves r. k. ZALAMEGYEI ÚJSÁG 1943. december 20. 28 művész részvételével megalakult a Deák Ferenc Irodalmi és Művészeti Kör Zalaegerszeg, december 19. Nagy napja volt vasárnap a zalai művé­szeknek és íróknak, ami kőris a városháza köz­gyűlési termében megalakult a Deák Ferenc Irodalmi és Mű veszeti Kör. Az alakuló köz­gyűlésre az egész Zala megye területéről szám­szer int 28 író és művész érkezett meg. Cjr! ott láttuk az alakuló közgyűlésen vitéz dr.; Tainásv István polgármestert. Czobor Mátyás uy. polgármestert, dr. Zsidó Sándor ország­gyűlési képviselőt és Németh József Baross elnök, nagykereskedőt. Az alakuló közgy űlést Nemes« Ernő kor­elnök nyitotta meg, pár szóban ismertette a kör megalakulásának előzményeit, és kérte a kört, hogy v álasszák meg az ideiglenes elnö­köt és a jegyzőt. Jav aslatára a közgyűlés egy­hangúlag Szakái Ferencet, lapunk felelős szer­kesztőjét elnöknek, jegyzőnek pedig Csordás Jánost választották meg. Az elnök Szakái Ferenc megnyitójában hangsú­lyozta, hogy, csak ideiglenesen v állalja az el­nöki tisztet és az egész tisztikar megválasz­tása csakis egy esztendőre történik, hogv ez alatt az idő alatt alkalmuk legyen a tagok­nak a tisztikar munkája felett bírálatot mon­dani és a nem alkalmasakat kicserélni. Hang­súlyozta, hogy az alakulásnak tisztán a mű­vészet-fejlesztés a célja és annak keretein belül politikával senki sem foglalkozhat, mert ennek a körnek az a feladata hogy bárhogy végződjék is a körülöttünk dúló háború, szel­lemi értékeinket átmentse a vármegye lakos­ságának szellemi irányítója és a lelki erő­sítője legyen. Egyúttal felhívta a kör tag­jait, hogy minden erejükkel és tehetségük­kel szolgálják ezt az elgondolást. . Bejelentette, hogy a kör tagjai február­ban egy nagyszabású irodalmi- és zene-estet rendeznek, amelyre máris több országos nevű művész és író jelentette be közreműködését. Ugyancsak felhívta a képzőművészeket, hogy válogatott munkákkal készüljenek a következő esztendőben rendezendő reprezentatív kiállí­tásra, amelynek anyagát esetleg a fővárosban, de legalább az ország egyik nagy városában is kiállítják, hogy bemutathassák az ősi Zala szellemi és művészeti értékeit. Ezután vitéz Tatnásy István dr. polgár- mester kért szót és-meghatottan üdvözölte a megjelent művészeket és örömének adott ki­fejezést, hogy a kör első megmozdulása is L'lyíen, nem várt sikert hozott. ígéretet tett, hogy a város tisztviselőkara mindenkor segít­ségéire lesz a körnek és rámutatott arra, hogv’ ma valóban nagy szükség van ennek a meg­alakítására, részint, hogy őrködjék, részint pe­dig, hogy fejlessze a vármegy e szellemi kul­túráját. Végül Isten áldását kérte a kör mun­kájára. Ilont vár i (Huhn) Gyula tag Göcsej sze- retetét és üdvözletét hozta ja kezdeményezők­nek és sok áldást kért a nemes munkára. A titkár Elnök: Szakái Ferenc; ügyvezető kelnők: Nemess Ernő: titkár: Ilontvári Gyula: jegyző: Csordás János: ellenőrök: Horváth Sándor és Pandur Lajos: könyvtáros':: \ égh Lajos: ház­nagy: Bita József: ügyész: dr. Zsidó Sándor; számvizsgáló bizottsági elnök: VÖröss György, tagok: Kocsis László, és Schultheis/ Sándor; alapszabály felülvizsgáló bizottság tagjai j>edig: dr. Zsidó Sándor, dr. Ny inkier Istv án es Ne­mess Ernő leltek. A megalakult szakosztályok elnökei a következők: Szakirodalom: Szakát Ferenc, titkár Csordás János; zenei szakosztály dr. Doniján István, titkár Hornyán Iván; szép­irodalmi szakosztály: Nemess Ernő, titkár: Háry Emma és a képzőművészeti szakosztály: \ őrös János; titkár: N égh Lajos. A tehetségek felkarolása A tisztikar megválasztása után az elnök kérte a tagokat, hogy ,a zalai írókról és mű­vészekről tegyenek jelentést az [elnökségnek, hogy mindenkit beszervezhessenek. Bejelen­tette, hogy tudomása szerint több feltűnő szob­rásztehetséget jelentettek he a tagok, akiket a nyári hónapokra a kör Vörös Jánoshoz és Sehultheisz Sándorhoz küldi őket egy-egy hó­napi gyakorlatra. Ugyancsak hasonlóképpen a festőtehetségeket is. Az alapszabályok ismertetése és ,az el­nöki zárészó után Gzóbor Mátyás ny. pol­gármester szólott a megjelentekhez és Isteai áldását kérte . a kör működésére. Ezzel ülés végétért, amely után a gyűlésen jelen­lévők megtekintették dr. Nagy Károly veze­tése alatt a Göcseji Gyűjteményt. Utána a művészek még kisebb csoportokban pgy[ütí­már adtak és lelkesedéssel tárgyalták az ala­kuló közgyűlésen történteket. <Iilm~ózinRáM KADETTSZERELEM. Az ifjúság, hangulat, romantika, vidám­ság és a muzsika tündén filmje. Főszereplők: Benkő Gyula, Hídvéghy Valéria, Patak) Jenő, Zsilley Margit, Bajnáy, Makiár), Mihályi Ernő. Bemutatja az Edison-mozi ma, hétfőn és kedden háromnegyed 4, fél 6 és fél 8 óraf- kor. (Zalaegerszeg megyei város közkórháza. VERSENYTÁRG VÁLÁSI HIRDETMÉNY. A v erseny tárgyalás eredmény telensége folytán a kórházi 'moslék 1944. évi eladására újabb szóbeli versenytárgyalást hirdetek, me­lyet folyó hó 23-án fél 12 órakor tartok meg a kórházgondnoki irodában. Zalaegerszeg, 1943. december 20. t tana az elnök a szervezőbizottság tiszti­karra vonatkozó javaslatát terjesztette elő. amelyet a megjelentek egyhangúlag (elfogad­tak. Ez szerint örökös tagok lettek: Úzdóczy- Zadravetz látván tábori püspök. Legény Ele­mér író, Kisfaludi-Stróbl Zsigmond, boldog­fai Farkas Sándor, Vörös János, Sehultheisz Sándor szobrászművészek, Pandur Lajos festő - j művész, Szakái Ferenc, Nemes Ernő cs Bita ; József és Horváth Sándor. Díszelnökök lettek: vitéz Teleki Béla gróf főispán. Mindszenty József pápai prelárfus, dr. Brand Sándor al­ispán, vitéz Tamásy István dr. polgármester. ; Gaol tor Mátyás ny. polgármester és Gönczy j Fe»ene kaposvári múrcnmigozgató. I

Next

/
Oldalképek
Tartalom