Zalamegyei Ujság, 1943. október-december (26. évfolyam, 222-296. szám)

1943-10-01 / 222. szám

2. ZALAMEGYEI ÚJSÁG 1943. október 1. ságos békéért és a nagygyűlés szándékaiért. Délután négy érakor az Apportéi-,téren Pázmány Péter szobrának megköszöni zása. A beszédet Paát Árpád országgyűlési képviselő anoReljia. Délután' 5 érakor nők díszgyűlése a szel- l#esí'ővárosi Vigadóban. Elnököl ScheíTler Já- bos szatmári püspök. v Délután 5 érakor a Görögkatolikus Ma­gyarok Országos Főiskolai Internátus Egye­sületének díszgyűlése (Rózsák-tere 10.) Délután 6 érakojr a Katolikus .írók és Hír­lapírók Országos Pázmány Egyesületének vita­estje a filmről, a Középponti Katolikus Kör ^Molnár-utca 11.) íehérterinében Czapik Gyula egri érsek elnökletével. Október 2-ást. szombati«»«. Heggel 9 érakor a bíboros hercegprímás főpapi miséje az Örökimádás templomában. A szentbeszédet Gigler Károly pápai kamarás, bercegprímási irodaigazgató mondja. Délelőtt 1! érakor a KÁLÓT országos vezetői értekezlete a székesfővárosi \ igádé­Mint megírtuk, vasárnap szentelik fel ün­nepélyes keretek között a zalaszeiítimihályfai katolikus templomot, amelyet most renováltak szakértők közreműködésével.. . A nyugati államok városaiban nem ritka eset egy-egy sok százév es katedráiig, vagy dóm. Nálunk azonban, akik itt élünk a szláv és a germán súrlódások tengelyében, az örö­kös küzdelem nem kedvezhet a művészeteknek és amit sikerült is alkotnunk, azok legnagyobb részt ezeknek áldozatul is estek. Ritkaság egy jaki templom, vagy esztergomi királyi palota. De annál több kis vidéki templomunk van az 'Árpád-korból, néha igen értékes freskókkal és faragv ányokkal. Ezeket természetesen még romjaikban is meg kell becsülnünk, mert a küzdelmes magyar múltról beszélnek még ro­mokban is. Mennyivel érdekesebb azonban, ha ban, báró Apor V ilmos győri püspök elnök- lésével. Délelőtt I I érakor a Katolikus Háztartási Alkalmazottak körei Országos központi, szer­vének díszgyűlése az A. C. tanácstermében (Ferenciek-tere 7. !í. lépcső I.. emelet 6.). Délután 3 érakor Szent Ferenc világi rendje országos központi tanácsának ülése (Fe- reuciek-tere 7-, Hl. lépcső, I. emelet). Délután 4 érakor az Egyetemi és Fő­iskolai ifjúság díszgyűlése a székesfővárosi Vi­gadóban báré Apor V ilmos győri püspök el­nök lésé vek Délután 4 érakor a leány ifjúság, dísz,- gyűlése a Zeneművészeti Főiskola nagytermé­ben Shvov Lajos székesfehérvári püspök el­nöklésével. Este 6 órakor a férfiak díszgyűlése a sztp kesf óvárosi Vigadóban Czapik Gyula egri ér­sek vezetésével. Este 6 érakor Szent Ferenc világi rendje országos igazgatóinak értekezlete (Ferenciek­be re 7.. 111. lépcső, I. emelet.) Elnököl P. eredeti tormájukban maradtak ránk. Ilyen érdekes formájú templomunk a za- lászentmihályaíi templom. Dr. Bogyay J a- más. kiváló tanulmányai a szakkörökkel és cikkei a nagyközönséggel már megismertették! (ezít a XIII. század első feléből származó román stílű műemléket. 1 A templom maga eredetileg három részből állott: a félköríves szentélyből, amit diadalív választ el a négyzetes alakú főhajótól, amely­ből kiáll a vaskos, zömök torony. UjjabH korban építették a templom északi falához a sekrestyét. A szentélyt északról és délről egy- egy jellegzetes román résablak világítja meg. A hajó déli oldalán későbbi három ablakot találunk. Művészi szempontból a templom leg- értékesebbrésze ti torony, amelynek előcsarno­kában látjuk az értékes faragványok egyxér i szét: az Isten bárányát, továbbá a csavarme­netes kaput. Az előcsarnok nyugati oldalán ismét újabb keletű ablak van. felette lorés, a lelett pedig ikerablakot találunk, amely szin­tén eredeti. A renoválásnál, amelyet Györkös József építőmester végzett, két szempontra voltak fi­gyelemmel: a templomot a rombadőlés veszé­lyétől a lehető leghosszabb ideig megóvni és a templomot eredeti formájába visszaállítani és az értékeket megőrizni. Ezeknek megfele­lően a megrepedt falba több helyen kereszt- vasakat helyeztek el. Ott pedig, ahol a föld­csuszamlástól kellett félni, egyes területeket feltöltöttek. Érdekes, hogy a szentélyben az oldalfalak lev erese után az oltár mögül egy ember nagy­ságú és alatta egy kisebb fülke került elő. A déli ablak közelében szintén egy kisebb fülke került napvilágra. Ez azonban későbbi eredetű s így csak a festésnél jelezték a helyét. Ott* ahol azonban kibontható volt, ismét megnyi­tották. A kórus befalazott, nyitott mellvédjét ismét kinyitották! s így a kórus is v isszany erte eredeti képét. Mindenesetre megállapítható, hogy a ko­rok folyamán történt átalakítások a sok hozzá- nemertés miatt sokat veszítettek eredeti szép­ségükből... Zalaszentmihályfa lakossága ^mindenesetre vágyakozv a v ár ja a vasárnapi ünnepséget, ami­kor ünnepélyes benedikálás után ismét meg­nyílik a 700 éves múltjából megelevenedett templom. Az ünnepség délelőtt 10 órakor veszi kez­detét, majd délután fél 3 órakor a szomszédes Böde községben göcseji népszokásokat eleve­nítenek fel. Úgy a templomszentelésre, mint az ünnepségekre a környék lakosságát nagy, szeretettel várja Zalaszentmihályfa község. fij. Sztankovszky Imre Megváltozott a zalai vasúti személyforgalom Mint azt előre jeleztük, október elsejével új személy forgalmi korlátozásokat léptet életbe a Máv. Zalai vonatkozásban a Csáktornya— budapesti útszakaszon a sebesvonat helyett csak sínautó indul; Az új forgalmi korlátozás a következő: Budapest Dv.—Csáktornya között a dél­utáni 1202. és 1201. sz. sebesvonatpár el­marad. Hely ette az Ä 1201. és az A 1202. cz. gyors-sínautóbusz (Árpád) közlekedik (csak II. oszt. gyorsv onatjeggyel). Ez indul Csáktorny á­ról 18.20 órakor, Nagykanizsára érkezik 19 órakor, Nagykanizsáról indul 19.01 órakor, Bu­dapest Dv. érkezik 22.05 órakor. Ennek ellen- vonata az Ä. 1202. sz. gyors-sínautóbusz in­dul Budapest Dv.-ról 7.05 órakor, Nagykani­zsára érkezik 10.09 órakor, Nagykanizsáról indul 10.10 órakor, Csáktornyára érkezik 10.50 órakor. Budapest Dv—Csáktorny a között az 1208 sz. gy orsvonat, amely 18.30 órakor indult Bu­dapestről, elmarad. Helyette az 1206. sz. .gyors közlekedik, amely indul Budapest Dv-ról 16.25 órakor, Nagykanizsára érkezik 21.11 órakor, Nagykanizsáról indul 21.24 órakor, Csáktor­nyára érkezik 22.20 órakor. A reggel Nagykanizsáról induló 1207. sz. gyorsvonat változatlanul 5.42 orakor indul i‘s Budapest Dv-ra 10.30 órakor érkezik. Az »A« (Árpád) típusú gyors-sínautóbu- szokra helyjegyet kell érvény esíteni, a menet­jegy csak ezzel érvényes, és csak kezipogy- gyász vihető a kocsiba. Budapest—Szombathely viszonylatban (bobai csatlakozáshoz) közlekedő és a Buda­pest keleti p. u-rél 16.20 órakor induló, illet' e oda 10.30 órakor érkező sebesvonatpár Székes- fehérvár—Budapest között a 16.25 órakor a jBudapest déli p. u-ról induló, illetve 10.30 órakor odaérkező Csáktornyái gyorsvonatpái hoz csatlakozik. Ezzel továbbítják a balaton­füredi különkocsit is. , Vargha I heodorik tartomány főnök. Őrt áll Renoválták a 700 éves zalaszent- mihályfai katolikus templomot !ei magyar honvéd. Figyelő szénié a ve-g leien puszták tavo'aba reved. Minden idege benne van ebben a nézésben. Látszik, hogy a nemzet elete, nyugalma és az oitthon gyermekeinek! biztonsága van rábízva. Elszánt arcában bá) torsig es kötelesség tel jesi í c(stadat el. I adja es érzi, hogy nem játékra megy a hare cs minden pillanatnyi szemrebbenés beláthatatljan mii- lasztást hozna maga után- Higgyünk ebben a magyar honvédben, aki testi épségével, ideg- szálával áll őrt a végtelen orosz hómezőkön. De vele szemben rójjuíi is le a kötelességün­ket és ha golyó éri, vagy egycjb sebesülés, siessünk segítségére. I eime^zetesen nem sze- Vnélyenkint tehetjük ezt meg, hanem azzal, ha tehetségünk szerint támogatjuk a Magyar íVöröskeresztet, amely minden fillért a sebesültek ápolására fordít. Még szombaton egész nap járják a háziakat a vöröskeresztes gyűjtők, ne utasítsuk el őket, mert ezzel az őrt álló magyar honvédet utasítjuk e\ amikor a maga. vagy sebe­sült bajtársa részére kinyújtja felénk a kezét- Az adakozás kötelességünk.

Next

/
Oldalképek
Tartalom