Zalamegyei Ujság, 1943. október-december (26. évfolyam, 222-296. szám)

1943-10-01 / 222. szám

(XXVI. évfolyam, 222. szám. ARA 14 FILLÉR. 1943. október 1. PÉNTEK^ ——■ i i'iinr^ni'wiTMwwriiB« ZUANEGYEI ÚJSÁG Előfizetés egy hóra 3.40, negyedévre 9.80 P. Hirdetések díjszabás szerint. Politikái napilap Felelős szerkesztő: SZAKÄL FERENC. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Zalaegerszeg, Szécbenyi-lér 4. Telefon: 12$ Adakozzunk a Magyar Vöröskeresztnek A keleti hadszíntér leghevesebb csatája a szmolenszki gépkocsi-uton folyik A Szentatya megkezdte a fogadásokat — A németek szétrombolták Nápoly kikötőberendezését — Laval kommunista veszélyről beszélt Az olasz király új kormányt nevezett ki, amelynek ismét Badoglio a feje A keleti hadszíntéren észrevehetően megállt a német visszavonulás Leküzdötték az északkelet-olaszországi kommunista bandák garázdálkodását — jelenti Berlin Mit mond a berlini A németek lerombolták Nápoly kikötőit razzia volt. 80 férfit, 59 nőt és 50 gyermeket* tartóztattak le. ' » Amszterdam. Az olasz király új kormányt nevezett ki, amelynek élén ismét Badoglio áll. sérleteit. A szov jet csapatok Zaporozsje körül nagy vérveszteséget szenvedtek, anélkül, koggg egyetlen helyen is területet nyertek volna. M Dnyepr középső folyásánál is eredménytelenek maradtak a szovjet támadások. Ä német haditengerészeti ei5ő köteléké! az elmúlt éjtszaka Anapa eTőtt harcrakény- szerítettek szovjet tengeri erőket. Á rossz látási viszonyok között nem fehetett megállapítani a szovjet veszteségét, de az ellenség kénytelen! volt feladni azt a tervét, hogy hadműveletét folytassa a nemetek ellen. A Magyar Távirati Iroda jelenti: Német haditudósítók szerint Keleten, Cser- nyigovtól és Gomeljtői keletre és a Szmo- lenszk melletti gépkocsi úton rendkívül nagy harcok dóinak. A szovjet csapatok Roszlavl és Szmolenszk és a Dnyepr mellett akartak tért­nyerni, de mindenhol visszaverték őket. Rosz- lavtól nyugatra a szovjet nagyobb erőkkel tá­madott egy német kötelék ellen és arra igye­kezett, hogy bekerítse azt. A németek azonban néhány fogoly kivételével megsemmisítették őket. A szmolenszki gépkocsiót mindkét ol­dalán nagy harcok vannak. A szovjet e küz­delem során több, mint egy teljes hadosztályt és egy páncélos dandárt vesztett. A harcokban német repülőgépek is resztvettek. Világhírek röviden Paris. A fi •ancia hírközlő iroda részletesen I foglalkozik Laval beszédével, amelyet a párisi városházán a tanács előtt mondott. Ifj*mg- sólyozta, hogy a háború a népfront műve volt. Franciaország túlzott francia kényelemből üzent hadat a danzigi folyosó miatt Németországnak. Mint volt francia külügyminiszter mindenhol résztvett s így látta, hogy a danzigi folyosók ügye a Versailles! szerződés legrosszabb pontja volt. Állítólag Lengyelországért harcoltak. Lavall ezután a kommunista veszélyről be­szélt,” amely lidércnyomásként nehezedett rá. Egy alkalommal azt mondta, hogy óhajtja Né­metország győzelmét, mert Franciaország, mint hatalom eltűnne, ha a kommunisták befészkel­nék magukat. Végül azt mondotta, hogy egyet­len célja, Franciaország megmentése. Róma. A pápa mától kezdve ismét meg­tartja a szokásos kihallgatásokat­Ghiassió. Az olasz belügyminisztérium új prefektusokat nevezett ki Badoglio prefektusai helyére. Berlin. A német parti biztosító erők egy angol gyorsnaszádot tüzelésükkel felgyújtottak, amely körülbelül 10 percnyi égés után eltűnt. Két másik angol gyorsnaszádot kis távolságból találtak el. ^ Bukarest. Szeptember 30-án kevéssel dél- 1 után 3 óra után Konstanca város felett egy s Bzovjet repülőgép jelent meg, amely géppus- i kával tüzelt. A román géppuskások nyomban beavatkoztak és hamarosan lelőtték. Ember­életben nem esett kár. Bukarest. (Berlinből jelenti a MTI) A keleti arc- vonal déli és középső szakaszán szeptember 29-e nagy harci nap volt, jelentik Berlinből. Úgy a kubáni hídfőnél, mint az Azovi-tenger- től északra a Dnyepr-hídfőkért dáló súlyos harcokban a szovjet ismét új gyalogsági és páncélos hadosztályokat vetett harcba, hogy még az eliszaposodás előtt megkísérelje az át­törést. Tervük nem sikerült. Bár a német csa­patoknak a hosszú harcokban nélkülözéseket és fáradalmakat kellett elviselniük, ismét nagy csapásokat mértek a szov jet csapatokra és meg­akadályozták a szovjet áttörő és átkaroló kí­(Rómáhól jelenti a MTI) Az angolok és amerikaiak hosszabb ideje abban bíztak, hogy Nápolyban partraszállhatnak. A városban ga­rázdálkodó kommunista bandáknak kellett volna ezt megkönnyíteni. Ezeknek a bandák­nak az üzelmei napról-napra fokozódtak. Ezek­nek a bandáknak a lakásuk a régi állásaik vol­tak. A brit-amerikai bombatámadásoknak egyre több városrész esett áldozatul, úgyhogy a német vezetőknek elevenbe vágó rendsza­bályokhoz'kellett nyúlniuk. A nagykiterjedésű kikötő berendezéseit elpusztították, amellyel le­Csütörtökön este az egész ország területén félóráig zúgtak a harangok, hogy jelezzék az Országos Katolikus Nagygyűlés mai kezdetét, hogy felrázzák az ország katolikusainak fi­gyelmét a katolikus együvétartozás gondola­tára. A XXXI Katolikus Nagygyűlés október elsejétől hatodikáig tart. hetetlenné tették, hogy az ellenség a német csa­patok hátamögé kerülhessen. Olaszország északkeleti tisztogató harcai gyor­san eredményre vezettek, nagyobb bandákat elfogtak és néhányat foglyul ejtettek. Az eddigi jelentés szerint a legutóbbi csaták után 14 ezer bandatag holttestét találták meg, köztük több Badoglio-katonát is. A bandák működé«© nagyobb területre is kiterjed. Átterjednek a szomszédos Dalmát tengerpartvidékre is. A né­met csapatok a Drávától délre kisebb banda- csoportokat tettek ártalmatlanná. Ma, október elsején, pénteken reggel 8 órakor Veni Sanete a Ferencesek belvárosi; templomában. A szentmisét Serédi Jusztinián bíboros hercegprímás, a szentbeszédet B. Bor­bély István S. J. tartomány főnök mondja. Egyidejűleg elsőpénteki közös szentáldozások az ország valamennyi templomában az igaz­Bukarestben 29-én nagyarányú Ma kezdődött meg az Országos Katolikus Nagygyűlés

Next

/
Oldalképek
Tartalom