Zalamegyei Ujság, 1943. július-szeptember (26. évfolyam, 145-221. szám)

1943-07-22 / 163. szám

2. ZALAMEGYEI UJSÄG 1043. július 22. C Német nehéz gépek támadják Szicíliában a hajókat (MTI) Szicília szigeten az ellenfél a Cata niálól nyugatra átkaroló és körülzáró művelettel akarta megsemmisíteni a tengelycsápatokat. Ezt a tervet meghiúsították. A cataniai harcokban szenvedett nagy veszteségek arra kényszerítetlék a szövetséges csapatokat, hogy új tartalékok be­vetéséről gondoskodjon. A tengely erői un a iöieiv- szenek, hogy szakadatlan támadásaikkal minél na­gyobb kárt okozzanak az ellenségnek. A tengelyhatalmak hadirepülőgépei támadták (Málta szigeten La Valetta kikötőjét, amely a szicíliai vállalkozás fő támaszpontja. A kikötő területén jelentékeny károkat okoztak. A több hullámban résztvett pilóták 2 nagy szállítóhajó'., A közellátásügyi miniszter a közellátásra vo­natkozó jogszabályok betartása céljából leiratot intézett az iparteslületek elnökeihez. A leiratban megállapítja a közellátásügyi miniszter, hogy egyes iparosok nem tartják be lelkiismeretesen azokat a rendelkezéseket, amelyek a közszükségleti cikkek forgalmát szabályozzák és így meg nem engedett előnyökre tesznek szeri iparostársaikkal Szemben. Ezek az iparosok azonban nemcsak meg nem engedell előnyökre tesznek szert, de káros tevép keüységükkel súlyosan veszélyeztelik az .ország közellátási érdekeit is. Éppen ezért a miniszter felhívja az ipartestületek elnökeinek figyelmét azokra a jogokra és kötelességekre, amelyek a jogszabályok alapján az ipartestületi székel meg­illetik. A törvény rendelkezései értelmében az ipar­amelynck űrtartalma 18 ezer tonna, elsüllyeszt \- ték. A megfigyelések szerint a kéL hajónak már csak a felső fedélzete és az árboc emelkedik ki a vízből. Két 1.5,000 tonnás szállít óbaj ó L és egy 5000 tonnás kereskedelmi hajói annyira meg­rongállak, hogy erősen oldalára dőli. 1 keres­kedelmi és csapatszáHílóhajót is .megrongállak, amelyeknek űrtartalmuk összesen 21 ezer tonna. A hajókon kitört tüzet néhány órával a támadási után sem tudták megfékezni. A kikötőberende- zések is részben beomlottak. A gépek az erős, elhárítólűz ellenére is veszteség nélkül vis-’za- tériek lámaszpontj<ukra. testületi széknek kötelessége, minden olyan cselben, amikor az iparlestület tagjai, közöli az üzleti ver­seny tisztességét érintő szokás alakul ki. vagy a tagok egyike az iparűzés tisztességét sértő módon jár el, tagjait eljárásuk helytelenségére felhívni, .illetőleg a tagot az illetékes hatóságnál vagy bíró­ságnál feljelenteni. A miniszter leiratában felkéri az ipartestü- lelek elnökeit, hogy az iparles túléli szék a jö(- vőben fokozottabb mértékben ellenőrizze azl, váj­jon a testületi tagok betartják-e a fennálló ren­delkezéseit. Amennyiben az ipartestületi szék in­tése nem volna elegendő, gondoskodás* történik arról, hogy az ipartestületi szék feljelentése alapján a rendelkezéseket be nem tartó iparos megfelelő ír, cglorl á sban részesülj ön. ^barátja tetlenérle Krcsárl. Elfogták és átadták a hegyen portyázó csendőrjárőrnek, így került a szökött íegyenc újból a zalaeger­szegi kir. törvényszék elé, ahol ismét másfél évi börtönnel sújtották. Az ítélet jogerős. WWAWWWWWWWWWWWWWWW Apróságok a nagyvilágból Az ember szíve nem merőleges helyet foglal el, hanem különös módon 23.5 fokos, azaz éppen akkora szögei zár be, a lest tengelyével, mint a föld pályája tengelyével. — ! f Nem az oroszlánbőg'és a legmagasabb állati hang, hanem az északamerikai ökörbéka» hangja, amely olyan áthaló és velőtrázó üvöltéssé tud! erősödni, hogy a legmesszebbhangzó szirénákon túltesz. Ha az ökörbéka szokásos tavaszi danáját megkezdi, a környék lakói sem éjjel, sem nappal nem tudnak nyugodjál és ezért, aki csak leheti, sürgősen elmenekül. ' i — !_ Az ember napi 'álomszükséglete egyéni haj­lam szerint rendkívül erős korlátozásoknak van alávetve. Míg Xagy Frigyes napi négy óra al­vással is beérte, Goethe a lehetőségek szerint minél több időt töltött ágyban és nem egyszer hu- szonnégyórát aludt egyfolytában. Napoleon, aki napi öl órát aludt, így nyilatkozott az al­vásról: Öt órát alszik az érett férfi, halót a serdülő ifjú, liehet a nő és nyolcat az üresfejű . A mondás Bismarckon mindenesetre nem igazolódott be, mert a mélyen látó államférfiúnak szenvedélye volt a hosszú alvás. ( A telefon Kínában — természetesen a villa­mosság felhasználása nélkül — már 968-ban isme­retes volt.vEz a telefon kél bambusznádból készült és bosszú zsinórral összekötött edényekből állt, melyeknek fenekét erősen kifeszített bőrhártya al­kotta. A legnagyobb eddig ismert sáskaraj, melyet Észak-Amerikában figyeltek meg, száz kilométer hosszú, 20 kilométer széles és 30 méter vasLag. volt Értesítőink A közellátásügyi miniszter leiratot intézett az ipartestületek elnökeihez r Budapesti Értesítő jelenti A nagykanizsai Kegyestanítérend róni. kát. Gimnázium Zala vármegye legnagyobb múltú gimnáziuma, amelyben a haza bölcse is magába szívta a haza- szeretet, a hit és a tudás szelleméi, az ictyn töltötte be működésének 178. évfordulóját. Barta István igazgató közlésében megjelent évkönyv elsőhelyen, a kormányzóhelyetlest. majd az évközben elhunyt Madarász Pál és Yarasdy László tanárokat búcsúztatja. A következő olda­lakon a magyar kegyesrendi .iskolák 300 ’érés múltját ismerteti. Meghatotta!) olvassuk az év­könyvben idézett Lenz József naplóját, amely­ben hazaszeretetre hív fel. Édesapja a fiatal ma­gyar tiszt hősi halála emlékére alapítványi leit. amely egyelőre abban nyilvánul meg. hogy évente 10 szegénysorsú magyar fiú komi! lusi nevelését vállalta. Az iskolát 1763-ban gróf Batthyány József kalocsai érsek 10,000 vállóforinllal alapította meg. Az iskola maga 1765-ben nyílt meg a tanulóé előtt s azonnal 360 tanuló jelen tkezelt a 6 osz­tályra. Az intézet tanári kara jelenleg a követ­kező : Barta István, Atlasz Ilona. Balogh irajos, Botár Csaba Imre di\. Deák János. Fazekas József, Fodor Aladár dr., Gadányi Miksa, Gerencsér Ist­ván dr., Grujber József, Pintér Ferenc, Rassovszkv Gyula, Reisz György, Szikra Ferenc, Szűrn i László, Yarasdy László dr., Vegele Károly és Tömb;!; Miklós, akik az iskola keretein kívül valamennyien vállallak munkát Nagykanizsa város hitéletének elmélyítésében. A tanulók osztályonkénti megoszlása: I. A osztály 55 tanuló, amiből jeles 6, B‘ osztály 52 tanuló, amiből jeles 13. II. osztály 60 tanuló, amiből jeles 6. • III. osztály 49 tanuló, amiből jeles 7. IY. osztály. 48 tanuló, amiből jeles 6. Y. osztály, 38 tanuló, amiből jeles 3. 1 ’ Yí osztály, 26 tanuló, amiből jeles 1. YII. osztály 30 tanuló, amiből jeles 1. YIII. osztály 27 tanuló, amiből jeles 8. Érettségire jelentkezett 27 tanuló, amiből jeles ; 3, jó 7, érell 10. a többi egy-egy tárgyból javító- ' vizsgálatot tesz. Megszökött a fegyházból, de lopáson tettenérték Kresár Mórion 38 éves stridóvári nap­számos bűnügyi kalandjával foglalkozoll ma dél­lelő! I a zalaegerszegi kir. törvényszék büntető egyes- bírája. A horvat anyanyelvű napszámos! ez év március 5-én a zalaegerszegi kir. törvényszék több­rendbeli lopásért másfélévi börtönre ítél te. A jog­erőssé vált ítélet íolylán Kresár a sopronkőhidai fegyintézetbe, került. A i'egyház kertjéből május 13-án azonban megszökött Kóborlásai közben e hó 20-án a lenti szőlőhegyen álkulccsal behatolt Káli Józsefné lakásába és onnan 509 pengő készpénzt és egy nagykendői lopott ti. Innen a gosztolai hegyre vette útját és behatolt Vörös Lajos tanyájába, hogy ott kenyeret és bort lopjon. 111 érte utói a végzet, mert a gazda és egy Általában egészsége sérelme nélkül minden ember kibír néhány napot étkezés nélkül. Cork lir város polgármestere hiteles történeti adatok! szerint csak 74 napos koplalás után halt meg aj börtönben. 14*45 15.17 I5‘20 *5-45 17-40 17-50 17-25 17 57 810 8-55 11-55 <2-05 8-35 9*30 10-10 Í5-40 15-45 16*25 17-25 17-57 1819 'P‘50 14-20 14-58 AUTÓBUSZ MENETREND Érvényes 1943. május 17-tol. Zalaegerszeg—Keszthely í. Zalaegerszeg Szécbenyi-íér é. 1000 é. Bak Hangya szövetkezet i. 9*28 i. Bak Hangya szövetkezei é. 9*26 é. Zalaszentmihály—Pacsa p. u. i. 9'00 é. Keszthely Hungária szálló i. 7*25 é. Keszthely pályaudvar i. —•— i. Zalaegerszeg Széchenyi-tér é. 17*05 é. Bak Hangya szövetkezet i. 16*33 i. Bak Hangya szövetkezet é. 16-31 é, Zalaszentmihály—Pacsa pu. i. 16 05 é. Keszthely Hungária szálló i. 14-05 é. Keszthely pu. i. — Bak—Nova. i. Bak pályaudvar é* 13*15 i. Bak Hangya szövetkezet é. 13*10 é. Nova i. 12-30 i. Bak pályaudvar é. 6*55 i. Bak Hangya szövetkezet i. 6*50 é. Nova i. 6-10 Zalaegerszeg—Szentadorjőn, i. Zalaegerszeg Széchenyi-tér é. —•— é. Bak Hangya szövetkezet é. 7*00 é. Söjtör Búza-vendéglő i. 6.42 é. Szentadorján i. 5'IC i. Bak Hangya szövetkezet é. 15 20 é. Söjtör Buza-vendéglő i. 15 05 —4— ,Jj .1,

Next

/
Oldalképek
Tartalom