Zalamegyei Ujság, 1943. április-június (26. évfolyam, 73-144. szám)

1943-05-04 / 99. szám

1943. májúi 4. Ä4LAMEGYEI ÚJSÁG 3« Szomorú szenzációja van e£y muraközi községnek cfíapi Hireít \ - , r iir«i Magyar hősök Halált megvető bátorsággal vonta magára . jelöl járói és bajtársai különös megbecsülését kókai József őrvezetö. 1942. december 13.-án önkéntjielentke- zőkből összeállított felderítő és rombolóé so port hajtott végre vállalkozást jz úgynevezett Emb - rio-erdőben telepített nagyon erős erődrend­szer ellen. Kókai József ebben a v á'jlalkozásban. mint egyik robbantó járőr parancsnoka vett részt. Bár az ellenség tüzhatási a leghevesebb volt, Kókai őrj vezető a legnagyobb lelkinyugaíom- mal, hal ált meg vető bátorsággal hajtotta végre feladatát. Hét nagy és hat kísérőd tüzet kellett le küzdenie, majd az erődöket megsemmisí­tenie. Kókai őrvezető higgadt tervszerűséggel, de páratlan lendülettel ostromolta meg mind­egyik kísérődül. Több esetben attól sem riadt vissza, hogy az ellenséges kísérőd !érésén ki­lövő géppuska pusztító füzével nem törődve, közvetlenül a kísérőd géppuskája mellé he­lyezett el robbantótöltetet. Ezzel elérte az|. hogy az ellenséges erődök legénységükkel és fegyvereikkel együtt repültek a levegőbe. Talpraesett intézkedéseivel, nyugalmával és ragyogó személyes bátorságával döntően járult hozzá a vállalkozás teljes sikeréhez. — : — — A győri főügyész Zalaegerszegen. Toldy Gyula, az új győri királyi főügyész, vasárnap este Zalaegerszegre érkezett. Itt tartózkodása alatt hivatalvizsgálatot tart a zalaegerszegi ki­rályi ügyészségen. — Hetven elsőáldozót vendégelt meg a Hölgy kongr egáció. Lélekemelő, megható ün­nepséggel zajlott le Fehér vasárnap az első­áldozó iskolásgyermekek szeretetreggelije a* Knltúrházban. Hetven gyermek zárta szívébe Kr isztus szenttestét. Csupa derű, mosolygás ült szemeikben s olyan hótiszta volt lelkűk, minnt fehér ruhácskájuk. Kitűnő étvággyal fo­gyasztották el reggelijüket, a jó kávét és a sölá finom kalácsot, amit a kedves úriasszonyok adakoztak össze. Hathatós imák hangzottak el ártatlan ajkukról. Különösen megindító volt, amikor egy csácsbozsoki fiúért imádkoztak, aki súlyos betegen fekszik. Okos, ügyes gyer­mekek alkalmi szavalatokat adtak elő. Meg­elégedve, vidáman távozott a gyermeksereg; ha most nem is tudja mérlegelni ennek a szép napnak az értékét, egész életére ki fog hatni ez a gyönyörű nap, az első szentáldozás ünnepe. Hölgykongregáció. — Elmaradt a Leánykongregáció lelki gyakorlata. A zalaegerszegi Leánykongregáció lelkigyakorlata, a közbejött akadályok miatt, elmaradt. A Kongregáció vezetősége a lelki - gyakorlat megtartásának időpontját hírlaprag fogja közölni. Újabb meghívót nem küldenek szét. — Megvendégelték a Németországból ha­zatérő magyar hadifoglyokat. Vasárnap délelőtt a 11 órakor befutó személyvonattal mintegy 145 magyar hadifogoly érkezett át utazta ban a nagykanizsai pályaudvarra. A hadifoglyok magyar állampolgárok, akiket annakidején a szerb megszállók a jugoszláv hadseregbe so­roztak éb a harcok során a németek fogságába jutottak. Most megállapították, hogy ezek a foglyok magyarok éis ezért a Führer paran­csára hazaengedték őket. A nagykanizsai pá­lyaudvaron a \ öröskereszt ápolónői, vissza­érkezett, magyar véreinket megvendégelték. — Pénzt találtak. Április 29-én kisebb összegű pénzt találtak. Igazolt tulajdonosa a rendőrka pi tány sági»n á tveheti. Régen bevált, lódenkabátak, osőfcöpeayckj női tavaszikabátok és ruhák nagy választék­iban Tóth Gyula divatházában. Víziszentgy.örgynek, a Csáktornyái járás egyik kis községének szomorú szenzációja van. A község fiatal körjegyzője vasárnap este ideg­roham következtében fegyverével főbelőtte magát. A község agilis, fiatal jegyzője, Falka Jenő, hosszabb idő óta szenvedett idegbaj­ban. Három hónapig gyógykezelés alatt állott, majd átvette ismét hivatalát és újra bele­illeszkedett munkakörébe. A Nagylengyelből jól ismert fiatal jegyző több háborús kitüntetés tulajdonosa. Vasár­— Gazdakör alakult Mihály fán. A sü­megi járás egyik községében, Mihályién, a vármegyei Gazdasági Egyesület vasárnap ala­kított gazdakört, a falu gazdáinak teljes reszt- vételével. Az alakuló gyűlésen megjelentek a község földbirtokosai és közigazgatási vezetői. Díszelnök Forintos Géza nyugalmazott minisz­teri tanácsos, földbirtokos lett. Az elnökség' megv álasztása után a megválasztottak név ében az elnök köszönte meg a bizalmat cs kijelen­tette, hogy a község ügyeiért és a gazdatársa­dalom gondjainak leküzdéséért továbbra is lelkes munkával dolgoznak. — Elítélt árdrágítók. Nagy Istvánná Nagy Erzsébet 25 éves zalatárnoki, Kuczogi Sáu- dorné 36 éves gellénházai, Kustán Péter 55 éves iborfiai lakosok a múlt év őszén a meg­állapított árnál magasabban adtak el falujuk­ban sertéseket. Most ítélkezett felettük a tör­vényszék uzsorabírája és a terhelő bizonyí­tékok alapján mindhármukat bűnösnek mon­dotta ki árdrágító visszaélés vétségében és ezért Nagynét 150, Kuczoginét 40 és Kustánt pedig 120 pengő pénzbüntetésre ítélte jog­erősen. Törölközők tiszta kenderből, erős szö­vésű, piros széllel 8.80 pengőtől vannak a I Schütz Áruházban. — Megbüntették a gondatlan vasutasokat. A múlt év december közepén a zalaszeutmi- hályi állomáson Horváth Ferenc 23 éves zala- szentmihályi üzemi segédtiszt vigyázatlan in­tézkedése folytán a Felsőrajkról érkező sze­mélyvonatot Horváth Ferenc 29 éves szintén zalaszentmihályi pályamunkás foglalt vágányra eresztette he. A vasúti szerencsétlenség csak, azért volt elkerülhető, mert az érkező sze­mélyvonat vezetője idejében észrevette, hogy a vágányon üres tartálykocsik állanak és így korai fékezéssel idejében meg tudta állítani a szerelvényt és ettudta kerülni a katasztrófát. A két azonosnevű vasutas ellen közveszélyes rongálás vétsége címén adott ki vádiratot az ügyészség. A törvényszék büntető tanácsa teg­nap tárgyalta az ügyet és a vasúd segéd­tisztet 3 hónapi, a pályamunkást pedig 2 heti fogházbüntetésre ítélte. Arra való tekin­tettel azonban, hogy az államvasutak üzlet- vezetősége a gondatlan alkalmazottakat máé súlyos pénzbírsággal sújtotta, a jogerős ítélet végrehajtását 3 évi próbaidőre felfüggesztette. Bunda, boa akkor jó, ha Lakj szűcstől való j Bundák mérték után, mikádók bélelése és gallérosa legolcsóbbaB üj.Laky Sándor j szöcsmastantí kószálnék ZALAEGERSZEG Bethlen Gábor-u. 5. sz. nap délután Csáktornyáról tért haza, ahol at Gasparieh-szobor leleplezési ünnepségein vett részt, amikor újra kitört rajta idegbaja és fegyveréhez nyúlt. Idegösszeroppanásban lett öngyilkos, az orvosi megállapítás szerint, a fiatal körjegyző. A lövés után még életben volt Falka Jenő, de amire az orvosi segítség Csáktornyáról megérkezett, már csak a be­állott halált tudták megállapítani. Temetése ma délután volt nagy részvét mellett. ! i .! I j * n ■>,. i . ; : “ *— A hosszantartó hélhurútok, a vastag­bél bántalmai és a végbél inegbetegcdá|sei kezelésében a régóta' bevált, tisztán termé­szetes »Ferenc József« keserűvíz reggelenként éhgyomorra egy pohárral bevéve, sok esetben! rendkívül jótevő hashajtó. Kérdezze meg or­vosát! . ív ! — Felhívjuk a zalaegerszegi közhivatalok, valamint a magánosok figyelmét, hogy hul- ladékpapírkészleteikét sürgősen jelentsék bei a Zalamcgyei Ujisag kiadóhivatalába. Közgyűlést tartottCsáktornya községi képviselőtestülete Csáktornya községi képviselőtestülete köz­gyűlést "tartott. A közgyűlés tárgysorozatául számos pont közül három kiemelkedő ügyet tárgyalt a képviselőtestület. Csáktornya vezetősége egy állandó kultúr­mérnök' szerződtetését javasolta, aki elvégzi a városrendezés és fejlesztés műszaki fel­adatait. A képviselőtestület a határozatot el­fogadta és hamarosan megkötik a szerződést a beérkezett ajánlatok alapján. A képviselőtestület 40.000 pengő kölcsönt szavazott meg az elemi iskolának a v áros do­logi hozzájárulása terhére. A hatéves kölcsön­ből házi vízvezeték is készül az iskolában. A legnagyobb vita és érdeklődés a lak­tanyaépület tulajdonjoga körül volt. Az épü­letet még a város építettette, de 1939-ben át kellett adni a jugoszláv állam tulajdonába. A visszatéréskor, 1941-ben, a jugoszláv állami' javak a magyar állam tulajdonába mentek át. Csáktornya város most szeretné újra tu­lajdonául az épületet és a hozzátartozó nagy, területet. A közgyűlés határozata szerint az érdekes ügyet a város bíróság elé bocsátja. •« m HIRDETMÉNY. ' J Zala v ármegye közellátási kormánybiztosi hivatala felhívja azokat a gazdákat, akik a hivatal által munkásbakancs (mezőgazdasági cselédbakancs) kiutalásban ^részesültek, és azt még valamely ok miatt a nagykanizsai Hangya Kirendeltségnél át nem vették, saját érdekük­ben minél előbb annál is inkább vegyék át, mert a kiadott utalványok érvénye folvó évi május hó 15-ével lejár és ezen időpont után) a bakancs már nem lesz átvehető. AWWVWWWWWWVWWVWWVWWVWWW ZALAMEGYEI ÚJSÁG (Politikai napilap) Szerkesztőség cg kiadóhivatal: Zalaegerszeg, Széchcnyi-tér 4. Telefon: 12®, Előfizetés: egy hóra 2.50, negyedévre 7.20 P. Hirdetések díjszabás szerint. Postatakarékpénztár! csekkszámla: 49.368. Felelős kiadó: GAÁL ISTVÁN

Next

/
Oldalképek
Tartalom