Zalamegyei Ujság, 1943. január-március (26. évfolyam, 1-72. szám)

1943-02-13 / 34. szám, (35. szám)

1943. február 13. ZALAMEGYEI ÚJSÁG 5. Három salai hősi halottat tüntetett ki a Kormányzó A kormányzó Horváth Imre babostböb- •étei, Horváth János rózsásszegi és Horváth lózsef gellénházai lakosokat az ellenség előtt anusított vitéz és bátor magatartásukért Bronz /itézségi Éremmel tüntette ki. A három hősi lalott hozzátartozóinak Nagylengyel község­Annakidején részletesen beszámoltunk ár­ok hogy a zalaegerszegi rendőrkapitányság öbb tanú kihallgatása után őrizetbe vette ’esti József nyugalmazott tanárt és Bődéi: bános tanítót a magyar állam és a magyar nemzet megbecsülése ellen irányuló bűntett niatt, akiket a győri kir. főügyészségre szól­ították át. Többnapos fogvatartás után azon­ban a főügyészség mindkettőt szabadlábra be­lezte. ben ünnepélyes keretek között Zsidó Sándor dr. levente körzetparancsnok adta át: a ki­tüntetéseket. Az ünnepségen Regős István h. körjegyző mondott magasszárnyalású hazafias beszédet, amelyben a hazáért való hősi áldo­zatra hívta fel a leventeifjúságot. Ezzel az üggyel kapcsolatosan később a zalaegerszegi vizsgálóbíró a győri főügyész­ség megkeresésére ismét kihallgatta a tanukat, majd a jegyzőkönyveket felterjesztette. En­nek alapján a győri főügyészség véghatározatot hozott, amely szerint a további eljárást meg­szüntette a nem zéígya 1 ázás ügyében, ellenben valótlan hírterjesztés miatt a helybeli ügyész­ségen tovább folyik az eljárás. Estihangulat Irta: Nemess Ernő. De sz.ép az estet színezni halkan. Légvárat építői álom alapon. Hol vágy, mámorral versenybe szállva Gátat fölözve fürgén lm aguk De szép az estet színezni halkan, Királyként ülni fapad-trónuson. Mesék kincséből két kézzel szórva Segítni minden, minden kolduson. De szép az estet színezni halkan. Aranyba szőni mindent, mi szürke. Inni a csendnek titkos meséjét. Miből a szívünk zenébe szűrte. De szép az estet színezni halkan, Amikor elül minden izgalom, Békébe roskad em brr agyar ás S a szívben mélyen imádság dalol. Bajtársi Szolgálat a hadihórházban r i r i >,rwtrvrii^rrirrnrrrri ~iirn-rrwy\ri.m h győri főügyészség megszüntette Pesti József és Bődéi János ellen indított eljárást Életbelép a tejutalvány rendszer Zalaegerszegen A mai napon a polgármester a következő endeletet adta ki a tejútalvány bevezetésére: »Zalaegerszeg megyei város tej ellátása- ak és a termelők elszámoltatásának meg- önnyítésére tejulalványt rendszeresít tettem. Tej utalványban részesülhetnek: 1. Terhes anyák a terhesség 4. hónap­ától. 2. Csecsemők és gyermekek 14. éves. oriikig. 3. Tejtáplálásra feltétlen rászoruló bete- ek és magaskorú személyek. Figyelmeztetem a város közönségét, hogy tejutalványt csak a fenti pontokban felsoroltak részére adhatok a városi m. kir. tisztiorvosi! vélemény alapján. A tej utal vány osok kielégítése utáni fe­leslegből a fentiek alá nem eső személyek' utalvány nélkül juthatnak tejhez továbbra is. Az utalványok szétosztása folyó hó 15-től 20-ig, délelőtt 8—12-ig a városházán, II. emep let 19. ajtó alatt, a cukor jegy, karion és vásárlási könyvecske felmutatása mellett tör­ténik. Zalaegerszeg, 1943. február 11. Polgármester.« Mit kell tudni a mezőgazdasági munka zavartalan biztosításáról A m. kir. minisztérium rendelete alapján polgármester közhirré teszi, hogy az, aki z 1942/43. szolgálati évre, mint éves gaz- lasági cseléd volt elszegődve, kő teljes az 943/44. szolgálati, illetőleg termelési évben i éves gazdasági cselédnek elszegődni. Ha akár a munkaadó, akár a munka- állaló a szolgálati szerződést felmondással, agy felmondás nélkül egyoldalúan felbon- otta, vagy a szerződést a felek egyetért ő- eg megszüntették, ezt a munkaadó 8 nap alatt öteles a m. kir. vármegyei gazdasági fel - gyelőségnek, mint gazdasági munkaközvetítő ivatalnak bejelenteni. Az éves gazdasági cselédnek az 1943/44. zolgálati évre kenyérgabonában bér fejében! ikötött járandóságából legfeljebb 12 méter- lázsát lehet természetben kiszolgáltatni. Ha kenyérgabona járandósága ezt a mennyi- eget meghaladja, a különbözetet a munkaadó észpénzben köteles teljesíteni. Az éves gazdasági cselédet bér fejében apott semmiféle természetbeni járandósága tán sem terheli a közellátás céljára beszolgál- áltatási kötelezettség. Azoknak a mezőgazdasági munkávádalolt­ak, akik az 1943. évre az aratáson és a csáp­osén felül kaszállást, gyűjtést, betakarítást, ;apásnövények művelésével és betakarítasa- al ;i áró munkát és a gazdaságban előforduló gyéb munkát is vállalják, az arató es cséplő- észt természetben, teljes egészében ki kelK zolgáltatni. A munkabér fejében kapott természet­iem járandóság után a munkavállalót köz- 11 át ás céljára beszolgáltatási kötelezettseg nem erheb. Ha az. aki egész évben, vagy túlnyomó- részben, mint gazdasági munkavállaló tartja fenn magát, az 1943. évi március hó 1. nap­jáig nem kötött gazdasági munkavállalóként legalább olyan időtartamú szerződést, minti az 1942. évben, köteles a városháza (I. emelet 9. ajtó) 1943. évi március hó 15-ig jelent­kezni. Munkaszerződést minden esetben amun- sok többségének lakóhelyén, illetékes elöl­járóságnál köteles megkötni. Aki a rendeletben foglaltak ellenére vállal alkalmazást, vagy aki a jelentkezési kötele­zettséget elmulasztja, vagy felhívás ellenére sem köt szerződést, azt honvédelmi munka címén gazdasági munkára rendelik ki es el­lene a hihágási eljárást azonnal meg fogják indítani. Lekötnék 82 drb 5 m, 18x21 cm, 87 drb 6 10x13 cm. és 1500 fm. tetőlécet, későbbi, de garantált szállíthatássa! is, vagy ezekhez alkalmas rönkfát vennék. Ajánlatokat kér: Nagy József, fodrászsester, Budapest, ÍI Szász Károly-u. 2. 1943. február 15-én: 8—11-ig: Dr. Ivohánszky Jenőné, 11—2-ig: Horváth Anikó, 2—5-ig: Wölfer Istvánné. 1943. február 16-án: ( 8—11-ig: Ivánfi Jánosáé, 11— 2-ig: vitéz Futaky Jánosné, 2—5-ig: Bertha Ferencné. 1943. február 17-én: 8—11-ig: Dr. Keszly Istvánné, 11—2-ig: dr. Herdy Miklésné, 2—5-ig: Hrabovszky Jenőné. 1943. február 18-án: v 8—11-ig: Jakabffy Antalné, 11—2-ig: dr. Takács Dezsőné, 2—5-ig: Horváth Éva. 1943. február 19-én: 8—11-ig: Vitéz dr. Horváth Bertalanná, 11—2-ig: vitéz dr. Tamasy Istvánné, 2—5-ig: Szabó Ferencné. 1943. február 20-á.n: 8— 11-ig: Gefferth Paláé, 11—2-ig: vitéz Farkas Sándorné, 2—5-ig: Weisitzky Jánosné. 1943. február 2í-én: 9— 12-ig: Ferenczy Istv ánné, 1943. február 22-éu: 8—11-ig: Schenkenberger József né, 11—2-ig: dr. Csiky Györgyné, 2—5-ig: Ilomoródy József né. 1943. február 23-án: 8—11-ig: Dr. Kiss Dezsőné, 11—2-ig: Czenthe Istvánné, 2—5-ig: Csillag Gusztáváé. 1943. február 24-én: 8—11-ig: Dr. Apáty Imréné, 11—2-ig: Dús Jenőné, 2—5-ig: Tellmami Sándorné. 1943. február 25-én: 8—11-ig: Dr. Farkas Béláné, 11—2-ig: dr. Czeglédv Ferencné, 2—5-ig: Szalay Gyuláné. 1943. február 26-án: 8—11-ig: Derhán Anna, 11—2-ig: dr. Petres Istvánné, 2—5-ig: Grafi Frigy esne. 1943. február 27-én: ;■ 8— 11-ig: Dr. Kádár Béláné, 11—2-ig: Ferenczy Zoltánná, 2—5-ig: Szakái Ferencné. 1943. február 28-án: : [ 9— 12-ig: Sperlágh Lórándné. t .

Next

/
Oldalképek
Tartalom