Zalamegyei Ujság, 1942. október-december (25. évfolyam, 221-294. szám)

1942-11-24 / 265. szám

2. _________ZALAMEGYEI ÚJSÁG 1912. uovótóbcr 24. Th assy Kristóf felszólalása a közel­látási költségvetés tárgyalásénál Térségi állások és csap dszállások ellen. Az Ilmen-tó vidékétől délkeléire visszavertük a szovjet páncélosoktól támogatóit isméiéit tá­madásait. Véres zavargások az afrikai francia gyarmatokban Tangerbe érkező jelentések szerint Marok­kóban és Algírban bomlóban van minden szer­vezettség. Az amerikai csapatok bevonulása óta élet veszélyes mutatkozni az utcákon, mivel na­pirenden fordulnak elő lövöldözések és orvgyil­kosságok. Órán környékén véres összetűzés volt amerikai katonák és a mohamedán lakosság' kö­zölt. Ezért kihirdették az ostromállapotot. Ugyan­ezek a jelentések beszámolnak arról, hogy német csapatok átlépték Lybia felől Tunézia határát és most Gafsa és Kaironsas irályában menetelnek. áártááártftáftártáftártMóártrtártártrtrtrtrtAártrt* Karácsonyfaegylet éri közgyűlése Tegnap délután 5 óra után néhány perc­cel. tartotta évi rendes közgyűlését a zalaeger­szegi Karácsonyfa Egylet. A gyűlésen szép szám­ban jelentek meg a tisztikar és az egyesületi ta­gok. Vitéz Tamásy Istvánné elnök megnyitója vezette be a Karácsonyfa Egylet 55. közgyűlését. Bevezetőjében röviden emlékeztetett a múlt évi munkára, majd a titkár részletesen ismertette az Egyesület 1941-ben végzett munkásságát, amely­ből megtudtuk, hogy a Karácsonyfa Egylet 12 választmányi gyűlést tartott, amelyeken gyűjté­seket, ünnepély-rendezésekét beszéltek meg. Az Egyesület résztvetl a honvédek javára rendezett téli ruhagyűjtésben, a Vöröskereszt á Ital, rende­zet I gyűjtéseken és négy muraközi diák taníttatá­sához járultak hozzá. Az Egyesület az elmúlt évben több tea-estet rendezett, amelyeknek tiszta jövedelméből a december 22-én megrendezett ünnepé­lyen az arra rászorulók közölt az egyesü­let 50 pár cipői és 17# szereietcsomagot osztott ki. A közgyűlés köszönetét mondott Mhidsz.nly József pápai prelálusnak és gróf Teleki Tibor- tiénak, hogy adományaikkal támogatták az egye­sületei. A titkári jelentés után dr Farkas Béláné a pénztári jelentést ismertette. Az egyesület mull évi bevétele 336# pengő, kiadása 2868 pengő, maradvány 692 P. Dr. vitéz Tamásy Istvánné a választmány! gyűlés indítványát terjesztette elő, amely sze­rint az egyesületi tagdíjat évi 2 pengőről 3 pen­gőre emelik fel. A megüresedett választmányi tagsági helyekre Ivánfi Jánosnál, dr. Faluíielyi Bé­lánál és özv. dr. Barabás Miklósnál választották meg. A p Mgármesterné néhány keresetlen szóval rekesztette he a közgyűlést, majd kérő szóval fordult a Karácsonyfa Egylet tagjaihoz és kérte, hogy az idén ne pénzadományokkal segítsék elő a karácsonyi segélyezési, hanem természetben ada­kozzanak. Egyben bejelentette, hogy az idén mintegy 3#—35 pár cipőt sike­rült csináltatni és azt a karácsonyfa alatt osztják ki az arra rászorulók között. Öltözködjünk TÓTH GYULA úri és női szabóságából Kész nöikabát és ruhaosztály Uridivatj és szöveteladás Tegnap a közellátási költségvetés tárgyalá­sával kapcsolatosan az előadók után Thassy Kris­tóf dr., városunk képviselője, a kereszténypárt ve­zérszónoka szólalt fel. Beszédének elején arról beszélt, hogy a köz- éUátsási költségvetési a takarékosság szemmel- tartásával állítoljták elő s ezért azl a pártja nel­veben elfogadja. Elismeréssel adózott a közel látás vezetőinek a mai nehéz viszonyok közölt végzett munkájukért. — A rendeleteknél az elgondolás sokszor na­gyon jó mondotta többek közöli . de a gya­korlati kivitel nem megfelelő s ilyenkor teljesen felesleges azt forszírozni. A falu és a gazdák szempontjából zisn ban sok kívánnivalót hagy maga lilán a közellátás menete s ezért annak megjaví­tása érdekében mindent meg kell tenni. , A mezőgazdasági cselédek és munkások nehéz helyzetben vannak és halaszíhatat- lanul gondoskodni kell azok téli ruha- és bakancsellátásáről. A miniszternek azt a kijelentését, hogy- a Lapunk tegnapi számában részletes«« be­számoltunk a nemzetvédelmi keresztesek ün­nepélyes fogadalomtételéről és a kitüntetések átadásáról. — Közérdeket vélünk szolgálni-az­zal, hogy mai számunkban egész terjedelmé­ben közzétesszük azoknak a neveit. al«ket( Nemzet védehrii Kereszttel kitüntették. A kitüntetetlek községek szerinti névsora a következő: Zalaegerszegen: Array László dr., Csiszár Lajos, Borbély András dr., Brand Sándor dr., Fangler Béla, Fangler Béláné, Fangler Gyula, Gyöngyös Gyula, vitéz Hertelendy Ferenc dr., Hollós Ferenc dr:, vitéz Horváth Bertalan dr., Józaa Fábián dr., vitéz Kámán István, Király Gusztáv. Kovács Imre, Krvna István, Nagy Imre, marosi Nagy Károly, Németh István dr., Siposs Dezső, Szász Gerő dr., Varga Tivadar. Alsóbogodon: Pintér János. Alsóörsön: vitéz Erős Ferenc. Ábrahámhegyen: Molnár Pál. Balatongyörökön: Tóth Frigyes. Bócsészénti ászlón: Somogyi Lajos,. Schult- heisz Antal. Csah rendé ken: Adorján József, Csemha István. Hegyi György, Hód József, Hód Sán­dor, Kustos Kálmán, Sipőcz Károly, Szatmáry János*, Zelenka Mihály. Gsáfordon: Hamer István. Dabroncon: Szabadi Sándor. Dörgicsén: Arady Béla. ‘ Gyen esd iáson: Predl János. / Hegy magas on: Miskolci Mihály. f Hévízszentandráson: Ácsbold József. Kámaházán: Könye Dezső. Kebeleszentmártonon : Bordón István, Horváth Imre. Keszthelyen: Fittó György, Hornyán Mi­hály, Marton Lajos, Molnár György, Molnár József, Stephaneck József, Szende József, rl ás- Iclai Pál. Lendviavásárhelyen: Toplak István. Nagykanizsán: ifj. Auer József, Durini Pál, Knortner Györgyné, Szendrő Norbert, vi­téz Tóth Béla, Tótli Ernő, Vajkovits István (helyett felesége), Vörös Antal. Nagylengyelben: Vutg|dts Viktor. Nc'V-áu: Németh József. Pakodon: Szabó Pál. Petőhenyén: Gaál Károly. Pölöskén: vitéz széki gróf Teleki Béla. Lentiben: ITagymási Andor dr., Kreuner Jenő. Rcziben: Czinderv Dezső, Dénes Sándor, | Nagy Ferenc. fekcli p.acoj letöri, teljes mértékben helyesli. A vita berekesziésé után a közellátási mi­niszter lelt több érdekes bejelentés!. Mindenekelőtt megállapította, hogy a gabonatermés eredményei alatta maradnak a szükségletnek s ezért kellett rendszabályokat élei beléptetni . A burgonyatermés elegendő az ország el­látásának biztosítására. A zsírellátásban, különösen vidéken, nagy hiányok vannak, de az olajosmagvak nagyobb arányú ter­mése részben megoldja. A tejkérdés meg­oldására hamarosan a tajbcszolgállutást vezetik be. A szappanhiány enyhítésére a lúgkövei isméi forgalomba hozzák. azonban annak új színe piros és kék lesz, hogy kevesebb legyen a mérgezések száma. Az édesiparban a burgonya- és a hajdina- liszlel hozzák be, inig a kenyérpótlásra egyes vi­dékeken kukoricalisztet helyettesítenek, be Eze­ken kívül a közellátási miniszter sok érdekes be­jelentési lett. amelyekkel kapcsolatosan rendele- tekel adnak ki. Sümegen: Dömötör Aladár, Eteli Jánoa, Gombás István, Grassanovits Ottó. Tapolcán: Behm György, Bicsérdv Rafael, Boday Lajos, Borosta Lajos, Börözi István, Csiszár János, Éliás Ferenc, Fekete Imre, Gazdag Gyula, Gőcze Mihály, Gulyás György, Halász József, Hargitai Károly, Hármat Jó­zsef,Horváth József, Hosszú Lajos, Húsz Gyula Kiss Antal, Kiss Károly, Komjáti Péter, Ko­vács János, Kovács Lajos, Kővári Márton, Miskó István, Moór István, Murányi Gyula, , Nagy Gvula, Németh István, Németh Károly, Németh Lajos, Pál János, vitéz nemes Pe- czely Béla dr., Porkoláb Mihály, Sahján Som- bai János, Sebestyén Gyula, Speer Antal, Szabó Dénes, Szabó József, Szabó Lajos, Szentke­reszti Vendel. Tóth András, Varga Gyula, Vilics Ignác. Zakariás Árpád dr. Türjcn: Málits Frigyes. Zalalövőn: Gonárj Gergely. Zalaszentgróton: Hubay Kálmán dr. Zalaújlakon: Kocsis István. ^ Zalaszentapáton: Biharcfalvi Székely Alen. 7 Zala végen: Szőczey József. Természetesen igen sok folyamodás van elintézés alatt, így azoknak neveit nem közöl­hetjük még. Ózonét a frontra 254/26. T. I. szakaszvezető. Kívánságodra az újságot megindítottuk és állandóan küldjük. Jól vagyunk. Sűrűn írjál. Ha kitűnő fényképeket tudsz szerezni, küldd el. Csókolunk: Feri. 220,52. T. K. őrvezetö. Lapjaidat mind meg- |kaptu(k s örülünk, hogy egészséges vagy. Pityu kö- zeledbe.il Vau s remélhetőleg hamarosan találkoz­tok. Eényképeztessélek le magatokat együtt és küldjétek el. A Zalamegyei Újságot a mai napon, megindítottuk címedre s remélem, hiány nélkül meg is kapod. írjál sűrűn. Jól vagyunk s várunk haza. Csókolunk: Eta. 219/01. Balázs szd. úrnak. A küldeményt megj- kapluk és sok szeretettel olvastuk s már most kér­jük, hogy a Donparti Járőr példányait szívesl- kedjék minél gyakrabban elküldeni, hogy annak, vicceit és egyéb anyagát alkalomadtán felhasznál­hassuk. Egyébként a honvédek üzeneteit inai szá­munkban megindítottuk és várjuk az üzenetekre a választ. Nagyon örülünk, hogy a Zalamegyei Újság példányai eljutnak a lövészárkokba és leg­alább néhány pillanatra hazavarázsolhatjuk vala­mennyinkéi az édes hazai földre. A jó Isten se­gítsen haza minden magyar honvédet. Szívélyes üdvözlettel: felelős szerkesztő. Kik Zala vármegye Nemzetvédelmi Kereszt­tel kitüntetett lakói?

Next

/
Oldalképek
Tartalom