Zalamegyei Ujság, 1942. július-szeptember (25. évfolyam, 145-220. szám)

1942-07-06 / 149. szám

2. tárgyal, de minden bántó cselekmény nélkül. A fehér nővér. Iskolapéldája annak, hogy fc rendező az egyébként teljesen érdektelen köznapi témát úgy akarja érdekessé tenni, hogy vallásos mezbe öltözteti. Teljesen fe­leslegesen és hozzá még egészen eltorzítva Szerepelnek a darabban, — amely közönséges bűnügyi film, — az apácák. Tosea. Az ismert Tosca opera filmválto­zata ugyanazokkal az erkölcsi fogyatékossá­gokkal, mint maga az opera. Tanügyi kinevezések A kormányzó a zalaegerszegi származású Szeüánszkv Ferenc dr. dunaszerdahelyi állami gimnáziumi tanfolyami igazgatót a VI. fize­tési osztályba gimnáziumi igazgatóvá ne­vezte ki. A vallás- és közoktatásügyi miniszter Tóth Ervin dr. zalaegerszegi állami gimnáziumi he­lyettes tanárt rendes tanárrá, Barabás Győző és Kollarics Ferenc Csáktornyái állami népis­kolai tanítókat a Csáktornyái állami tanító­képző-intézet gyakorló-iskolájához rendes gya­korló-iskolai tanítókká, Kovács Gyula zalaegerszegi lakost a vesz­{ jrémi állami kereskedelmi középiskolához he- yettes tanárrá, Hajdú Teréz keszthelyi, Brunyai Anna nagykanizsai fiúiskolái, Bezdán Júlia zalaeger­szegi áll. polgári fiúiskolái helyettes tanáro­kat, valamint Patonay Sándor siklósi községi polgári fiúiskola! tanárt a nagykanizsai fiú­iskolához rendes tanárokká, Csete Ferencnél Müller Erzsébet nagykanizsai leányiskolái he­lyettes tanítónőt polgári iskolai rendes taní­tóvá, ^ / f im Bődéi János zalaegerszegi, Piigó János za- labaksai, Ferk László kisrécsei, Tornyos Mik­lós zajki, Alvégi György zalalövő-irsapusztai, Németh Béla nagykanizsai, Iváncsitz Teréz za- laszentgróíi, Szűcs Dezső és Gachal Emnriaj zánkai, Bott Gabriella hodosányi, Csencsics Marianna törökudvari, Fuisz Márton és Fuisz Mártonná Gondink Rózsa muraszigeti, Füzv Klementina, Novak Délinké és Zakrajsek Bo- zsena kotori, Füzy Teréz és Tóth Ilona mura- szentmártoni, Gál Rózsa, Orosz Margit és Ka­ries József damásai, Gállits Ilona lendvalakós- zalagyertyánosi, Graffeiner Ilona alsódombo- rúi, Horváth József murarévi, Kosz Vilma drávaszilasi, Nyitrai Irén muracsányi, Peitl Magdolna miksavári, Regorsek Erneszíinamu- raszentmáriai, Saracz Konstantin szelencehegy- bükkösdi, Söjtöry Erzsébet stridóvár-vashegyi, Szekeres Piroska bántornyai, Szíerle Bcrnárd- né Rozsanecz Piroska murakirályi, Vajai Júlia völgyifalui, Hajnal Irma muraszerdahelyi, Zsi- zseie József né Cigán Katalin tüskeszeri állami helyettes tanítókat rendes tanítókká nevezte ki. A vallás- és közoktatásügyi miniszter a most eszközölt kinevezések során Arató Bol­dizsár nagykanizsai és Tanai Jenő csabrendeki állami tanítókat a VII. fizetési osztályba ki­nevezte. I 5 ! Füf ELEI! á„_ ÉPÍTÉST VÁLLALOK w H ■tfc » ^ ® , HÉ ^ p * o “IpOíletfI METSZETI ASZTALOS ÁRU TÜZÍ.FÁ ÉS SZÉN l ■VRANVJ.-U.28.» I TELEFON I— 69 Sí ÉPITSKLSSÉS! . VmS.LHI.KO Faanyag-, ezea- és tífodfanagykéreskedö. Kéretni a nagyköjámség wáwm pártfogását, ZALAMBGlffil ÚJSÁG 1942. július 6. mm (lémet repülőgépek elakná­sítottuk » szuezi csatornát Német harci repülőgépek a vasárnapra: virradó éjtszaka elaknásították a Szuezi-csator­nát és hatásos bombatámadást intéztek Szuez környéke ellen. Más német harci repülőgépek az északafrikai partok menten folyó brit után­pótlást bombázták. A iáir a fások következté­ben több gépjárműgyülekezést hatásos talá­latok értek. A támadások során német vadá­szok lelőttek három ellenséges repülőgépet. Egy nyugalmasait őrnagy titskiatos halála Vasárnap délután a budai római parton egy jólöltözöíl idősebbn férfi hulláját sodorta ki a Duna a fövényre. Á rend őrorvos meg­állapította, hogy mintegy két hete lehetett a vízben. A nála lévő iratokból kiderült, hogy Ttudnay Mihály 68 esztendős esztergomi nyu­galmazott őrnagy hulláját sodorta ki a víz. Széleskörű nyomozást indítottak aimak megál­lapítására, hogy mi történt Rudnay Mihállyal és hogyan került a Dunába. Július havi lisztelosztás A polgármester az Alábbi hirdetményt bo- { csátorta ki: | A íiszteüáiás terén miratkozó nehézségek \ részbeni megszüntetése, valamint a lisztkész- | let arányos elosztása céljából elrendelem, hogy | a lisztjegy 2., 3. és 4. számú finomliszt]egy- í szelvényeire c at rizs szolgáltatható ki, lile- 1 tőén csak rizs vásárolható. Július 8-tól kezdődően augusztus 1-ig a kenyérjegyre — a vásárlóközönség kívánságára — részben finomlisztet is lehet kiszolgáltatny illetően finomliszt is beszerezhető. Elrendelem továbbá, hogy augusztus 1-ig a pékiparosok csak egy nappal korábban sü­tött kenyeret hozhatnak forgalomba. E ren­delkezésem nem vonatkozik a házilag készí­tett, úgynevezett »stem sütésre. Amennyiben a fenti rendelkezésemet valamelyik kereskedő, vagy pékiparos megszegi vagy kijátsza, az el­járás megindításán kívül további lisztkiuta- lásban nem részesül. Augusztusban előadást rendez a ßaross Női Tábor hó's honvédeink és hozzátartozóik megsegítésére A Baross Női Tábor szombaton este a Baross-székházban közgyűlést tartott Kakas Ágostonná elnök vezetésével. Á gyűlésen részt- vett vitéz Farkas Sándorné ezredesné, a Női Tábor volt elnöke Í3. A Hiszekegy elmondása után Kakas Ágos­tonná megnyitójában utalt arra, Jhogy most van alkalma mint elnöknek először a Tábor gyűlésén elnökölni, üdvözölte az elnöki szék­ből elődjét, vitéz Farkas Sándorné ezredes- nét s ígérte, hogy az Ő nyomdokain fog ha­ladni. Majd kérte elődjét, hogy ezután is ve­gyen részt a Tábor munkájában. Hangsúlyozta ezután, hogy a Baross Női Tábornak első és egyben legfontosabb feladata a belső front és a lelki egység fenntartása és megerősítése, hogy katonáink győzelmesen vívhassák meg hazánk önvédelmi harcát. Ezután Tangier Kató ismertette a titkári jelentést. A jelentés szerint a Tábor tevékeny részt vett honvédeink és azok itthonmaradt hozzátartozóknak megsegítésében. A Női Tábor által rendezett füsttelen nap 18.000 darab szi­vart es cigarettát s többszáz csomag ciga­retta- és pipadohányt és cigarettapapírt ered­ményezett, amit eljuttattak a harctérre. Wap- per Mária pénztári jelentése szerint az 1941. év pénztári eredménye 152 pengő tiszta be­vétel volt. Az idei költségvetés 296 pengő be­vételt és 90 pengő kiadást tüntet fel. A ma­radvány 206 pengő, amelyet a pénztári kész­let gyarapítására fordítanak. Á jelentéseket tudomásul vették. Kakas Ágostonná elnök felolvasta a köz­pont levelét, amely a kovásznál gyógyfürdő- telepen a Baross Szövetség Női Táborának számára létesítendő íürdőpavillonokról szól. Bat is tudomásul vették. Az ehiök ezután azt indítványozta, hogy. augusztus elején rendezzen a Női Tábor a harctéren küzdő katonáink javára és az itt­honmaradt családtagjaik felsegélyezésére elő­adást. Az előadás módozatait külön gyűlé­sen beszélik meg. Az indítványt elfogadták. Czobor Mátyás ny. polgármester, a Ba­ross fiókszövetség elnöke záróbeszédében hang­súlyozta, bár nagyon jól tudja, hogy a ma­gyar asszonyokat nem kell hazafiasságra ok­tatni és buzdítani, de azért mégis megmondja, nem elég csak az idegenfajúakat leváltani a gazdasági élet vezető pozícióiból, hanem szük­séges az is, hogy ifjúságunkat ráneveljük a mai kor által megkövetelt minél szelesebb" gazdasági tudásra, hogy hazánknak jól kép­zett gazdasági fiai legyenek az új Európa megalakulásának küszöbén. Végül a Vörös Ke­reszt minél hathatósabb támogatását kérte a tagoktól. l Értesítjük előfizetőinket, | | hogy ;j Zalavérmagye f CimtÄt6!* I I I munka alatt áll. —rf,—>

Next

/
Oldalképek
Tartalom