Zalamegyei Ujság, 1942. július-szeptember (25. évfolyam, 145-220. szám)

1942-09-10 / 203. szám

4. ZALAMEGYEI UJSA« 1942. szeptember 10. Muraközben magyar oktatást akarnak! Csáktornyái jelentések szerint a Muraköz­ben is befejeződtek az iskolai beiratások éa a szülők mindenhol kivétel nélkül a magyar ok­tatás mellett foglaltak állást. Ezt a derék kiállást egész Zala vármegye lakossága őszinte örömmel veszi tudomásul és nem feledkezik el a Muraköz magyarságáról. Öltözködjünk mmmt :e­rrt iYU! RSvid ae&lísS híf«)f Kisszentgrót község a községi épületek tatarozására 800 pengőt fordít. — Hodosány a község tulajdonát képező épületek fenntar­tására 600 pengőt vett fel költségvetésébe. — Törökudvar a plébános részéve hittantaní­tósert, személyi és fuvardíj címén 160 pengőt állapított: meg. — Mámor a községi utakat1 800 pengő erejéig rendezi. — Zajk a plébá­nos és kántörtanító karcgabonáját megváltja •s értékét költség vetésileg biztosítja. — Le­benye 5650 pengőn gépkoesiszínt építtet s a költségeket 10 évre osztja el. — Murasze- ■nenyc a tűzoltó fecskendő árának biztosítására 1215 pengőt vesz föl. Vigantpetend a tűz- oltószertárat 300 pengőn kijav í dal ja. — Za- laudvarnok 200 pengőn tűzöl tószereket sze­rez be. — Pölöske a hősiliget gondozására 350 pengőt juttat. — Kistucsa a Szévízen 2394.22 pengő költséggel fahidat építtet. — Csopak a körjegyzői irodahelyiség kibővíté­sére, f elpadlózásáva és berendezésének Idegé* «zítésére 1807 pengőt szavazott meg. — Síri- dóvár 1325 pengőn autóbuszgarázst építtet — Belatincon, Lendvavásárhelyen és Mura- •sányban kisdedóvó létesül államköltségen, de a dologi kiadásokat a községek vállalják. *— Nova a létesítendő kisdedóvó telkét más, meg­felelő telekkel cserélte el. — Szeptember 14-ig lehet zöidkeresz- tea védőnői tanfolyamra jelentkezni. A vár­megyei alispáni hivatal értesítése alapján mindazok, akik a zöldkeresztes egészségvé­delmi szolgálatnál mint védőnők kívánnak el­helyezkedni, kérvényeiket szeptember 14-ig adják be a zalaegerszegi m. kir. tisztiorvosi, a városi tisztiorvosi és a járási székhelyeken lévő járási tisztiorvosi hivatalban. Ugyanott bővebb felvilágosítást adnak a tanfolyammal kapcsolatosan. — A tanfolyamon 28—30 éves tanítónők, vagy középiskolai 6 osztályt vég- ®ett egészséges nők vehetők fel. A kérvényhez csatolandó mellékletek: anyakönyvi kivonat, szülők keresztlevele, nyilatkozat, amelyben a pályázó büntetőjogi felelőssége teljes tudatá­ban kijelenti, hogy nem esik az 1939. IV. t. c. korlátozásai alá. Kiskorúaknál a nyilatkozatot az atya, vagy gyám írja alá, utolsó iskolai bi­zonyítvány, szülői beleegyező nyilatkozat, eset­leges működési bizonyítvány, erkölcsi bizo­nyítvány, özvegyeknél az elhunyt férj halotti levele, rövid életrajz, újabb keletű fénykép, kedvezmény kérése esetén a szülők hatósági vagyoni bizonyítványa és hivatalukból igazo­lás arról, mennyi a jövedelmük, nyugdíj ese­tón az utolsó havi kifizetési szelvény. A kér­vény alapján ideiglenesen felveit növendékek' végleges felvétele az intézetben végzett orvosi vizsgálat eredményétől függ. Az orvosi vizsgá­lat díja 5 pengő. A tandíj havonta 10 pengő. Teljes ellátás díja havi 60 pengő. Jegyzet, tan­könyv és kiegészítő egyenruha beszerzése a felvételkor egy összegben, vagy 5 havi-rész­letben 150 pengőt kell befizetni, amely ösz- &zeg utólag részletes elszámolás tárgyát ké­pezi. Indokolt esetben évente több növendék' úgynevezett féltcritéses kedvezményt nyerhet; ez esetben a teljes ellátás havi díja 30 pengő, különös méltánylást érdemlő esetekben az in­tézet igazgatóság:: a teljes ellátás megtérítése alól felmentést adhat. — A céltudatos egészségápolás egyik te* fontosabb szabálya az, hogy az ember he­tenként legalább egyszer, reggel felkeléskor, egy pohár természetes »Ferenc József« kese­rű vizet igyék. mert ez a gyomrot és a be­leket alaposan kitisztítja és az egész anyag- «<* rét előmozdítja. Kérdezze meg orvosát! Készült a Zrínyi Nyomdaipar A »Kék szalag« versenyek idején prof. Leo Magnino, a római Egyetem tanára, aki a debreceni nyári egyetem alkalmából jött Magyarországra, felkereste a Balatont is, ellá­togatván a Kei lesei Fővárosi üdülőbe. El- i ragadtatássa! szemlélte kincsünket, szinte nem ; tudta elraktározni a sok-sok élményt és be- ; nyomást. Megkértük, hogy mondja el impresz- 1 szióit, mire a következőket mondotta: »Első | ízben járok a Balaton pariján és őszintén \ mondhatom, meglepett a Tó és környékének S szépsége. A balatonkenesei üdülő igen szép, jj parkja gondozott, a sok virág valóságos pa- « rádiósommá varázsolja. A szállók berendezése * és felszerelése elsőrangú s modern. Évekkel | ezelőtt Oroszországon keresztül Japánba utaz- í tam és most: ismét eszembe jutott minden, j mert Kenese igen emlékeztet a Míyajima nevű j előkelő japáni fürdőhelyre«. Elmondotta még j a professzor, hogy őszintén akarja azt is, hogy a baráti országok sportkapcsolatai erősödje­nek. Mivel az olaszokkal a sportbarátság már erős, mindent el fog követni, hogy portugál vitorlázok is jöjjenek a Balatonra. A portu­gálok híres tengerészek és jó vitorlázók, de eddig csak német és angol versenyzők for­dultak meg ott. Portugál barátai mondták, hogy szívesen jönnének Magyarországra vi­torlázni, hogy megismerjék a magyar vitor­lás sportot. Esetleg egyetemi hallgatókból le­hetne összeállítani a vitorlás csapatot, akik a versenyek előtt résztvennénelc a debreceni nyári egyetem magyar nyelvi tanfolyamán, ezáltal lehetővé válnék, hogy a két ország if­júsága megismerje egymást. A Lisboa mel­letti fürdőhelyen tartott regatták igen né­pesek és szép sportot nyújtanak, örül, hogy megismerhette a magyar vitorlás sportot és a magyar vitorlázókat s köszöni Márkus Antal főmérnöknek, hogy hódolhatott kedvenc sport­jának, a vitorlázásnak, amelyet még egyetemi' hallgató korában tanult Livornoban, a Bala­tonon is. A kenesei kikötő igen szépen van be­rendezve és a vitorlás élet igen fejlett. A sok fiatal vitorlázó biztos záloga a BSE club széjt fejlődésének — fejezte be nyilatkozatát Mag- nino professzor. íme, a messze idegenből jött tudós szeme meglátta rögtön, hogy milyen sokat kell dolgozni meg a Balaton fejlesztése érdekében. M. G. J&emnfe és Sport Haladás II. a Move vasárnapi ellenfele. Eíomcrkőzésí Move II.—ZLE. Vasárnap délután az idei évad legerősebb mérkőzését bonyolítják íe a Move Horthy-téri sporttelepén. A piros-feketék ellenfele ez al­kalommal a szombathelyi Haladás il. csa­pata lesz. Ez a mérkőzés a legnagyobb ér­deklődést váltotta ki az egerszegi közönség­ből, mert annak a Haladásnak az utánpótlás­csapatát láthatják a zöld gyepen, amelyik szebbnél-szebb eredményeket ért el az NB I. bajnoki küzdelmeiben. A Haladás II. csapa­tában több első csapatbeli játékos szerepel­tetését is tervezik. Természetesen a Move csa­patának ez egymagái:an is íjagy figyelmezte­tés. Figyelmeztetés a Move fedezetsorának! és védelmének arra, hogy tudása, lelkese­dése és szíve legnagyobb teljesítményét kell nyújtania ezen a mérkőzésen, ha a Haladat csatárainak góiképességét sikeresen akarják megakadályozni. Ezzel szemben természetese» a Move-csatároknak vizsgázniok kel! a va­sárnapi mérkőzésen. A támadósor összeállítása még több helyen hiányos. Néhány játékos, akiknek igazolása most van folyamatban, le­het, hogy vasárnap már magukra ölthetik a piros-fekete mezt. Ezek a játékosok pénteket» délután a második csapat játékosaival tarta­nak edzést. A második csapat a ZLE csapatával \e-:zl fel a küzdelmet és harcol a bajnoki pontokért. A »rangadó« délután 3 órakor kezdődik. Mindkét csapat szorgalmasan készül és a levente-játékosok bíznak, hogy győzelme­sen hagyják el a játékteret. Az összeállítás, még egyik csapatnál sem kész és a t csak vasárnap délelőtt hozzák nyilvánosságra. tJlprófiiróeÉémM Eladó 2 gőzkazán, 2 cseplőszekrény min­den elfogadható árért. Cím: Bódis Testvérek, Petrikeresztúr. Kifogástalan női kerékpárt vennék. Cím a kiadóban. ZALAMEGYEI ÚJSÁG Szerkesztőség és kiadóhivatal: Zalaegerszeg, Széchenyi-tér 4. Telefon: 128, Előfizetés: egy hóra 2 P, negyedévre 5.70 P, Hirdetések díjszabás szerint. Postatakarékpénztári csekkszámla: 49.368, Felelős kiadó: GAÁL ISTVÁN úri és női szabóságába Kész nőikabát és ruhaosztály Uridivaf, ás szöveíeladás Leo Magnino római egyetemi tanár nyilatkozata a Balatonról sötétkék és szürke smetek továbbá mosó áruk és Intéxefti fe.el®ngfék szép választékban vannak. Schlitz áriahátx Bc^srasaHa Széchenyi-tér 4. Nyomdavezető: Gaál István.

Next

/
Oldalképek
Tartalom