Zalamegyei Ujság, 1942. július-szeptember (25. évfolyam, 145-220. szám)

1942-09-11 / 204. szám

Í942. szeptember 11. PÉNTEK. Felelős szerkesztő: SZAKÁL FERENC jó o szerkesztő: II ER BOLY FERENC ROLITIKAÍ NAPILAP Megjelenik hétköznaponként délután. Tegnap a Zalamegyei Újság röviden is­mertette, hogy az ország területei fölé az.) éjtszaka folyamán ellenséges repülőgépek re­pültek be és e közben Zala megye egyes ré­szeit is légitámadás érte. A támadásról elter­jedt hírek azonban, mint azt munkatársunk a helyszínen megállapította, túlzottak voltak, mert a bombák következtében megyénk te­rületén semmi kár sem keletkezett. A tegnapi napról egyébként a Magyar Távirati Iroda a következő hivatalos jelentest adta ki: Akasztófa! A legutóbbi szovjetorosz légitámadással kapcsolatban az a hír terjedt el Budapesten, hogy a légitámadást végrehajtó gépek ejtőer­nyősöket dobtak le magyar területre. Ez a hrr magyarországi vonatkozásban nem bizo­nyult valónak, de tény, hogy a szovjet a jelen háborúban más országokban valóban többiz- ben próbálkozott légitámadások alatt ejtőer­nyősök kidobásával. Előfordulhat tehat, hogy a szovjet a jövőben Magyarországon is alkal­mazza ezt a módszert. Ha ez az eset csakugyan bekövetkeznék, mindenkinek kötelessége, hogy az észlelt ejtőernyős kidobásról azonnal jelen­tést tegyen. Ha valaki ejtőernyős leereszkedés­ről tudomást szerez, annak rejtőzködési helyét tudja és nem jelenti fel, vagy épen ejtőernyőst rejteget, olyan bűncselekményt követ el, amely miatt a honvédvezérkar főnökének bírósága elé állítják és 24 órán belül akasztófára kerül. Összefoglaló jelentés a szovjet légitámadásról A MTI jelenti: Az éjtszakai légitámadással kapcsolato­san illetékes helyről a következőket közölték a Magyar Távirati Irodával: A szerdáról csü­törtökié virradó éjtszakáu Magyarország szá­mos vidéke ellen légitámadás történt. 20 perces időközökben 5 hullám A támadók ez alkalommal is szovjet légi erők voltak, amelyek erős kötelékekkel, öt hullámban, északi határvonalunk egész hosz- ezaban törtek be az ország légiterében 9 egy­mást húszperces időközökben követve, 22 órá­tól 1 óráig hajtották végre támadásaikat. Tá­madásuk általában az országnak a Tiszától nyugatra eső területére terjedt ki s az eddig I beérkezett jelentések szerint főként Budapest déli része és a fővárros környéke, ezenkívül a Bükk- és Vértes-hegység vidéke, Zala és Somogy vármegyék déli része, végül Szolnok környéke ellen irányult. Mivel légvédelmi tüzérségünk a támadó kötelékeket mindenütt heves elhárító tűzzel fogadta s ezzel nagy magasságokba kénysze- rítette, ennélfogva a támadás általában cse­kély veszteséget és anyagi kárt okozott. A » bombák legnagyobb része beépítetlen terü­letekre hullott, más re ?ök néhány polgári j épületet rongált meg. A gyujtobombák az í egész ország területén hét helyen okoztak' fű­lj zet, ezeket rövidesen eloltották. ] 3 halott, 15 sebesült Á halottak száma az egész ország terüle­tén 3, a komolyabb sebesülteké 15 fő. A lakosság mindenütt példás fegyelme­zettséggel hajtotta végre a légoltalmi rend­szabályokat és ennek köszönhető, hogy a két­ségtelenül nagyszabásúnak tervezett ellensé­ges támadás nem követelt súlyosabb áldoza- I tokát. Az utolsó ellenséges kötelék éjfél után 1 óra 53 perckor hagyta el az ország legieret. Elsötétítés 1 A Magyar Távirati Iroda jelenti: A magánvilágítás (lakóházak és egyéb épü­letek), valamint a járóművek elsötétítését a Sopron, Győr, Szentendre, Tiszafüred, Nyír­egyháza, Szatmárnémeti, Máramarossziget vo­nalától északra, beleértve a felsorolt helysége­ket is, 21 órakor, az említett vonaltól délre eső területen 21 óra 30 perckor kell végre­hajtani. Az elsötétítés az egész ország terü­letén hajnali öt óráig tart. Üzentek a „szabadság bajnokai“ A tegnap éjtszakai szovjet légitámadás alkalmával a főváros felett röpcédulákat is szórtak le, amelyeket a »Szovjetunióban élő magyar írók« írtak aiá. Érdekes azonban el­mélázni egy kicsit ezen a magyar írógárdán: Balázs B., Gábor Andor, Gergely Sándor, Hái Gyula, Illés Béla, Kenyeres Júlia, Lányi Sa­rolta, Lukács György és Vozári Dezső. Ezt a szemérmetlen, piszkos zsidó bandát mintha ismernék már 1919 idejéből, akik most a szovje:eí a szabadság bajnokának magasztal­ják. Hát, ha ilyen a szovjet szabadság írógár­dája, akkor nem kérünk belőle, egyébként is egyszer már saját bőrünkön ismertük meg a vörös szabadság tömeggyilkos, vérengző és el­vetemült eszméit. Minden magyar undorral fordul el most Kun Béla cimboráitól, akik; ismét jelentkeztek zsoldos gazdájuk reményte­len támogatására. Ezúttal azonban sikerte­lenül ! A németek felmorzsolják a sztálingrádi erődöket Anémet jelentés szerint a sztálingrádi erődvonal elleni harcokban lépésről-lépésre há­tadnak előre és lassan, egyenként morzsolják fel a szovjet kiserődöfcet. Ugyanilyen kiserődrendszer van Novoro- szijszktól délre, aminek elfoglalása után is­mét lendül majd a támadás előre. A rzsevi és a tereki szakaszon a bolsevisták ellentá­madásokat vezettek, azonban ezek eredmény­telenek maradtak. Jellemző a 9zovjet erőlkö­désére, hogy a németek egyetlen napon 128 szovjet gépet lőttek le. Asztrachán vidékén szintén élénkültek a támadások a kikötő be­rendezései ellen. Ez a város már a Kaspí- I tenger kikötővárosa, amelyen keresztül avol- £ gDai forgalom bonyolódik le. A város bombá- 1 zása tehát szintén döntő fontosságú. I Újabb sortüz dördült el Indiában India fővárosában szerdán ismét heves \ tüntetésre került sor. Nagyobb tüntető cso­port a forgalmat akarta megakadályozni. A csoportosulást a rendőrség tűz alá yeíte, ami­nek következtében többen meghaltak és meg- \ sebesültek. A városban egyébként 350 embert tartóz- i tattak ismét le, köztük 120 nőt, akik tüntető felvonulást rendeztek a városban. Lelőtték a politikai foglyokat Az indus politikai foglyok Bengáliban tün­tettek a börtön udvarán, mire a katonák sor- tüzet adtak le. 35 indus nemzeti hőa maradt holtan az udvaron és igen sokan megsebe­sültek. A legújabb jelenté« szerint Bomhayban ■sül nr izom, aiil dlensises spingist reileielnet lalűsnlioR lg i mh fnftt n leM m Három halott és 15 sebesültje van a tegnap éjjeli bombatámadásnak Mi este fái t mk&rkell. elsötétíteni

Next

/
Oldalképek
Tartalom