Zalamegyei Ujság, 1942. július-szeptember (25. évfolyam, 145-220. szám)

1942-07-01 / 145. szám

145. szám. ARA 8 FILLÉR 1542. július 1. SZERDA. XXV. évfolyam. Megjelenik hétköznaponként délután. Szerkesztőség, és kiadóhivatal: Zalaegerszeg, Széchenyi-tér 4. Telefon: 128, POLITIKAI NAPILAP Felelős szerkesztő: HERBOLY FERENC Előfizetés: egy hóra 2 P, negyedévre 5.70 Postatakarékpénztári csekkszámla: 49.368. _____Hirdetések díjszabás szerint._______ Vé gébe* közeledik a szebasztopol i ellenállás - közük Berlinből A Szebasztopol ellen kezdettől fogva min- j lentette: Jen elképzelhető modern harcieszközzel meg- j Szebasztopol erődjének területén német ét indított hadműveletek, ügy látszik, most olyan román csapatok, amelyeket nagy légi had- iokoí értek el, amelyről elmondható, hogy a ’ erők támogattak, merész támadással kikény- Bzovjet ellenállás kezd lassan befejezést nyerni. * szerítették az áthatolást a mély bevágásban A német véderő főparancsnoksága tegnap i fekvő Csernajavavölgyön és betörtek a Sap- Szebasztopolra vonatkozóan a következőket je- I run-magaslat erősen kiépített állásaiba. Az egyiptomiak nem tűrnék a feiperaseiési Menekülnek Alexanderéból Mint német katonai részről közük, a 8. brit hadsereg tovább vonul vissza kelet felé. Rommel páncélos hadtestének gyorsaságára jel­lemző, hogy az előnyomuló csapatok mindenütt ruházati darabokat, levéltárcákat, lev eleket és más használati tárgyakat is találnak a nagy- lietve otthagyott brit lövészál 1 ásókban. Hogy mi következik most, az teljesen Rommeléri múlik, — jelentették ki berlini illetek es ka­tonai helyen. A német főváros politikai köreiben fon­tos kérdésnek tekintik, hogy az angolok Egy ip­tomban is megkísérlik-e burmai mintára a »felperzselt föld« taktikájának alkalmazását. Nem hiszik, hogy az egyiptomiak tétlenül néz­nék az ilyen eljárást. Berlinbe érkezett német forrású hírek szerint Alexandriai ól már tömegesen mene­külnek az emberek. A Nílus deltájához ve­zető útvonalak zsúfolva vannak menekülők­kel. Csak a Kairó felé vezető sivatagi út- l vonalon bonyolódik le normális forgalom, mert I a brit katonai őrjáratok lehetetlenné teszik a i polgári lakosságnak errefelé özönlését. így /írről az ifjúról Í3 Isten szépségének kell lesugároznia. Vigyék á földbe az erőt, a búza acélosságát és tenyésszék ők is az erények bú­záját. A búza Isten áldása, élet, becsüljék! meg. Majd Isten áldását kérve az új intéz­ményre, megáldotta a népfőiskola termeit. Az egyházi szertartás után KÁLÓT dísz- gyűlés volt, amelyet Pék Károly egyházme­gyei KÁLÓT titkár nyitott meg. Megnyitó­jában fölemlítette, hogy a veszprémi egyház­megyében 256 KÁLÓT egyesület működik, s a népfőiskola az o részükre létesült. Ráemlé­kezett a megboldogult, nemesszívú Hunyadi József grófra* illetve örökösére, Hunyadi lmr«j grófra* akiknek köszönhető a riépfőiskola lét­rejötte. Ezután a mezőberényi csapat nemzeti vi­seletben Bemutatta a sapka-, söprű-, tisztes­ségtáncot. Bemutatták a karádvidéki táncot is. Mindet megújráztatták. Periti Ferenc alsópá- t hoki legény igen szépen tárogatózott. A he­rényi legények katonanótákat adtak elő. Mész­égető Jenő remekbe felépített ünnepi beszédet mondott, s kegyelettel emlékezett meg az el­hunyt adakozó Hunyadi József grófról. A me­zőkomáromi KÁLÓT táncokat mutatott be. P. Kerkai Jenő S. J. a hazáért, hitért szállt síkra befejező beszédében és kérte az ifjúságot s az egész hallgatóságot, hogy .mindenben a ma­gyar és katolikus irányt kövessék. Végül a leventék, leányok, szívgárdisták ezavalókórust mutatták be Baráth József plé­bános vezetésével. Az ünnepélyt követő ebéden Czapik Gyula dr. püspök, P. Kerkai Jenő és Hunyadi Imre gróf szólaltak föl. A lelket emelő remek ünnepség a dél­utáni órákban fejeződött be. Dr. K—c. Negyvenéves érettségi találkozó Tizenkilencmillió tonna hajétér Az utóbbi két nap alatt az Atlanti-óceán nyugati részén, a Mexikói-öbölben és a Karibi­tengeren elért nagyszerű eredményekkel együtt ia németek június hónapban eddig összesen 892.700 bruttoregisztertonna angol és észak- íamerikai kereskedelmi hajóteret süllyesztet­tek el. Ezzel 1939 szeptembere, a világháború kitörése óta egyedül a német tengerészet és a német légierő összesen 19.1 millió tonna ellenséges kereskedelmi hajóidét semmisített meg' A hétfői és keddi német külön jelentés az Atlanti-óceánon dúló csata legnagyobb ered­ményéről számolt be. Hétfőn 16 gőzös elsüly- lyesztéséről adtak jelentést a német búvárha- jók összesen 107 ezer tonna űrtartalommal. Kedden újabb 14 angolszász gőzös pusztítá­sát jelezték összesen 98 ezer tonna űrtarta­lommal. Két nap leforgása alatt tehát a német tengeralattjárók összesen 30 ellenséges gőzös megtorpedózását közölték, összesen 200 ezer tonna űrtartalommal. Ez egyike a legnagyobb eredményeknek az Atlanti-óceánon folyó csa­tában. ^ '■‘i rrrjn/wxiriUTjTwijnnj A balatonberényi KAL6T Népfőiskola ünnepélyes felavatása Fényes ünnepély keretében avatta föl va­sárnap Czapik Gyula dr. veszprémi megyés­püspök Balatonberényben a Hunyadi Imre gróf által a KÁLÓT céljaira adományozott kastélyt a hozzátartozó 8 holdnyi parkkal és kerttel. A megyéspüspököt, aki Langmár Li- pót dr. kanonok és Mészáros Antal c. kano­nok, marcali plébános kíséretében autón ér­kezett, a község határában lovas bandérium fogadta, a templom közelében felállított dísz­kapunál pedig a papság élén P. Kerkai Jenő S. J.a ó KÁLÓT országos vezetője, majd Karay Lajos vezérőrnagy, hadbíró köszöntötte a fő­pásztort, aki azután az iskolások és a KÁLÓT küldöttségek sorfala között vonult be a parkba, ahol Széchenyi gróf somogyi főispán, Stephaich Pál alispán, Hunyadi Imre gróf és családja, Sagmeister Pál dr. főszolgabíró s a község elöljárósága üdvözölték. Innen a főiskola udvarára hajtatott a püs­pök, ahol fényes papi segédlettel tábori szent­misét mondott. Szentmise után széntbeszedet intézett a hívekhez a KALOT-ot a búzaszem­hez hasonlítva, amelyen Isten képe látszik s A keszthelyi premontrei gimnáziumban 1902-ben 15-en érettségiztek. Az egykori osz­tálytársak közül már csak heten vannak élet­ben s közülük hatan resztvettek a 40 éves érettségi találkozón. A jubileumi találkozó résztvevői (Csanády László bányafőtanácsos, Geleta József dr. ügyvéd, Hirsch Károly dr. ügyvéd, Sárváry József jószágkormányzó, Ta­polcai Pál karmacsi plébános és egy hatodik* aki a nevét megmagyarosította s akinek a nevét a gimnáziumi emlékkönyvben nem tud­ták kisilabizálni) reggel diákmisét hallgattak, amelyet egykori tanáruk, Vargha István dr. prem. tanár (Szombathely) mondott. Mise után az elhunyt tanárok sírját keresték fel az öreg­diákok, majd a gimnáziumban tisztelegtek volt tanáraik és a jelenlegi tanári kar előtt. A régí tanárok közül jelen voltak: Berkes Ottó tür- jei perjel, ny. főigazgató, Láng Emil ny. c, gimnáziumi igazgató és Vargha István dr. Az öregdiákok nevében Geleta József dr. fővá­rosi ügyvéd tett hűségvallomást és fejezte ki mindnyájuk ragaszkodását. A beszédre Sza- lay Albin dr. igazgató válaszolt. A Hungáriá­ban tartott közös ebéden résztvett Lénárd Já­nos dr. hercegi főtitkár is, akinek elhunyt öcs- cse (Lénárd Dezső dr. egészségügyi főtaná­csos) a 40 éve érettségizettekkel együtt vég­zett. Kovács József ny. vezérőrnagy, a Keszt­helyi Premontrei Diákszövetség budapesti osz­tályának elnöke, a maga és a Szövetség nevé­ben táviratban üdvözölte a jubiláló öregdiá­kokat. \

Next

/
Oldalképek
Tartalom