Zalamegyei Ujság, 1942. április-június (25. évfolyam, 73-144. szám)

1942-05-09 / 104. szám

ÍÍALAMEGYHI ÚJSÁG 1942. május 9. Teremtőjének, a főmagasságú Bíboros Pacel- ilinak az a kérése, hogy egyedül végezhesse az áldozati szertartást s az egyedüllét mindvé­gig, mondják, a legnagyobb élménye maradt Pacellinek. Micsoda ellentét s minő harmónia! Valóban más ember, több ember, maga- sabbrendű ember! Pár nap múlva ott áll trónja körül az egész keresztény világ. Megköszönjük a Min­denhatónak huszonöt éves püspöki munkás­ságát, hogy egészen rendkívüli, gondviselés­szerű előrelátással őt, épen őt rendelte Egy­háza Fejévé, közös Atyánkká. És Marconi arany mikrofon ja előtt be­szélni fog az egész világhoz. Az ő hangja Pé­ter hangja és ez a hang erősebb, hatalmasabb, Szívhez szólóbb a rádió minden más hangjá­nál. Egyedül ő beszélhet minden fenntartás nélkül, teljes hittel és tekintéllyel szerétéi­ről, mert övé a krisztusi szeretet emberfő- löttisége; igazságról, mert övé Krisztus is­teni igazsága: békéről, mert övé Krisztus bé­kéje Krisztus országában. Urbi el orbi hallgatják a tekintély és hi- vatottság hangját, amelyben egy rezzenése sincs a g“yűlölségnek, az ellentéteket szító ön­zésnek: hívők és hitetlenek tudják és érzik, hogy aki most szól Péter sziklájáról e nyug­talan világhoz, csak egyedül ő beszélhet bé­kéről, amely kiegyenlíti a hatalmat szeretet­tel, a szenvedést vigasztalással, a fájdalmat lés elesettséget reménységgel és igazságtevéssél. Ez a csoda! A fegyverek és tankok nélküli hatalom csodája, amely erősebb a világot leigázó arany hatalmánál. Sclmaltner Szigfrid O. S. B. H magyar kormány megszakította a diplomáciai viszonyt három délamerikai állammal A háromhalalmi egyezményből következő szolidaritás alapján a magyar kormány Bra­zília, Uruguay és Paraguay államokkal május 2-án megszakította a diplomáciai viszonyt. Rio de Janeiro, május 8. A tengelyhatal­mak több, mint 300 diplomatája és más ál­lampolgárai csütörtökön hajóra szálltak. A Barge és a .Siqueira Campos brazíliai és a Serapinto portugál hajó fedélzetén hagyták él az amerikai kontinenst. A brazíliai olasz és német nagykövet még az országban maradt, mert egyik sem akar elutazni addig, amíg a tengelyhatalmak utolsó állampolgára is einem 'nagyja Brazília területét. Ebből a célból a három hajón ném volt elegendő hely. A Cabo de Hornos spanyol hajó május 10-én fut ki majd, fedélzetén a tengelyhatalmak 100 ál­lampolgárával. Mi újság s keleti fronton Német illetékes helyen kiemelik, hogy a keleti arcvonal csaknem valamennyi részén napok óta meglehetős nyugalom uralkodik. Csak a déli arcvonal egyes helyein hajtottak végre a szóvjet csapatok kisebb helyi táma­dásokat, amelyeket könnyen visszavertek. Na­gyobb harci cselekmények egyáltalán csákány- nyiban vannak folyamatban, amennyiben a német arcvonal megtisztítása során az úgy­nevezett sündisznóállásökat ismét bekapcsol­ják az arcvonalba, mint ahogyan már a véd­j erőfőparancsnokság szerdai jelentése közölte. Egyenesen groteszk ipádon hatnak tehát Ber­linben azok az angol forrásból 'származó hí­rek, amelyek azt állítják, hogy Poltava és Dnyepropetrovszk között heves harcok vannak folyamatban. Ezek a városok, mint német rész­ről kiemelik, egyáltalán nincsenek az arcvo­nalban, sőt az arcvonal Dnyepropetrovszktól 250, Poltavától 1,70 kilométernyire keletre hú­zódik. Három német légitámadás Anglia délkeleti partvidékén Pedagógiai szeminárium Tapolcán Komoly továbbképzés jegyében folyt le a balatonfüredi és a tapolcai járási összes taní­tók részvételével május 6-án Tapolcán a ta­vaszi pedagógiai szeminárium. Reggel 8 óra­kor szentmisén vettek részt a tanítók, majd 9 órakor vette kezdetét a munka. Az elnöklő Medve István dr. tanügyi tanácsos, kir. tan- felügyelő elnöki megnyitójában különösen lel­kiismeretes tanítói munkára hívta fel a taní­tóságot. Kérte, hogy a mai történelmi küz­delemben a tanító álljon a nép élére és le­gyen valóban a nép vezetője. Útmutatásá­val, komoly, higgadt magatartásával csitítsa le a zúgolódó!, világosítsa fel a vakhífre hall­gatót. A munkaterv rendkívül gazdag volt. Elő­ször Mészáros Vilmos mindszentkállai tanító értekezett a természeti, gazdasági és egész­ségi ismeretek tanításának módjáról. Az ala­pos felkészültséggel megírt értekezés felol­vasása után Hegedűs Edita szerzetes tanítónő tartott bemutató tanítást »A selyemhernyó és a selyem« címmel. Hibátlan felépítésű, min­den módszeres követelményt alkalmazó, va­lóban mintatanítás volt a tanítóság számára. Mörk Lászlóné kisörsszőlőhegyi tanítónő A Tanterv és Útmutatások nevelésre vonatkozó részét ismertette, különös tekintettel a haza­fias nevelésre. Az alapos munkát több érté­kes hozzászólás tette még teljesebbé. Varga Bálint zalahalápi tanító pedig egy kellemes félórában mutatta be, hogyan lehet játszi könnyedséggel falusi gyermekekkel 2 szólamé énekeket betanítani. A bemutató tanítás va­lóságos élmény volt. A tanítás végén néhány, már megtanult kórust énekeltek el a kis gyer­mekek. A bemutatott dalok és a tanító buz­dító tanítása igen sok tanítót nyert meg az újszellemű énektanításnak. Krinner Dezső m. kir. főhadnagy, járási katonai parancsnok a Leventeintézményről tartott előadást, amely­ben a tanítóságot a levente nevelői munkában való részvételre buzdította. A mindvégig ér­tékes, rendkívül tartalmas munkaterv egyes Í »untjaihoz igen sok felszólalás történt, ame- yek mind a tanít ól kar emelkedett széliéinél bizonyítják. London, május 9. Csütörtökön este azt jelentették, hogy a nap folyamán két német légitámadást intéztek Anglia délkeleti partja ellen. A péntekre virradó éjtszaka a légügyi minisztérium kiegészítő közleményt bocsátott ki, amely szerint három légitámadás érte a délkeleti partvidék egy meg nem nevezett vá­rosát. Az első légitámadásra reggel, a má­sodikra délután, a harmadikra pedig este szür­kületkor került sor. A lakosság sorában áldo­zatok voltak és anyagi kár is keletkezett. Berlin, május 9. Csekélyszámú angol bom­bázók, — mint a Német Távirati Irodával közlik, — a május 8-ára virradó éjjelen tá­madást kíséreltek meg a német partvidék el­len, de a német parti légelhárítás megakadá­lyozta, hogy bombákat dobjanak le birodalmi területre. Az eddigi jelentések szerint négy támadó repülőgépet lelőttünk. A Sió hajózhatóvá tétele Reischl Richárd v. országgyűlési képvi­selő Cholnoky Jenő dr. cikkére adott válaszá­ban a Sió hajózhatóvá tételéről a Balatoni Kurirban a következőket írja: Körülbelül 40 éve, hogy a Sió szabályo­zását megkezdték. Ugyanis a Balatonnak év­ről-évre változó vízszínt je miatt sok volt a panasz. Nagy víz esetén a zalai birtokosok panaszkodtak, hogy rétjeiket és legelőiket nem tudják használni és állandóan kívánták a víz­nek a Sión való levezetését, ami ellen meg a tobiái gazdák jajdultak fel, mert az elárasz­tás veszedelmével fenyegette őket. Ha ki­csiny volt a Balaton, akkor a tolnaiak azon siránkoztak, hogy kútjaik kiapadnak, a Ba­laton somogyi fürdői is kétségbeesetten kia­báltak, hogy kilométerekre kell bemenniük' a mély vízhez. Az újságok erősen kiszínezték a helyzetet, »Lopják a Balatont« című hang­zatos cikkekben követelték a Sió szabályozá­sát, amit a földművelésügyi miniszter el is rendelt és évenkint tekintélyes összeg volt e címen a költségvetésbe beállítva. Jó tudomá­som szerint az építkezés körülbelül 15 évre volt tervezve és 1915-re azt be is kellett volna fejezni. Mikor 1927-ben egy, balatonmenti és tolnai képviselőkből összeállított bizottság tag­jaként a Siót beutaztuk, sajnálattal hallot­tuk a jelenlevő szakemberektől, hogy biztfny még igen sok munka van ott hátra, mire a jövő évi költségvetésbe az eddiginél na­gyobb összeg lett beállítva. Mint újabban nap­világot látott hírekből értesültem, a Sió-sza­bályozás még mindig tart, de még ma sem érték el az eddigi, immár közel 3 évtizede) tartó, nagy költséggel folyó szabályozással azt a célt: a Balaton szintjének a siófoki zsilip útján történő szabályozását, amiért a munka megkezdődött. Azt is olvastam, hogy tervek merültek fel, miszerint a Siót hajózha­tóvá kell tenni, miáltal a Balaton a Dunával összeköttetnék, hisz az egész csekély 7 mil­lióba kerül. Ez ellen azonban műiden józan­fejű embernek tiltakoznia kell, mert a Ba­latonról bort és követ lehetne szállítani, de az utóbbi árú, ami az oroszlánrészét fenné ki a forgalomnak, sukkal közvetlenebbül kerül­het az alsó vidékre direkt a Dunán, amelynek Budapest feletti szakaszán a követ közvetle­nül a Duna mellett termelik ki. Már pedig a rekeszzsilipeken való át jutás miatt többe zsilipet kellene elhelyezni és a Sió töltéseit ennek megfelelően megnagyobbítani, ami az építési költségeket rendkívüli módon emelné és majd ismét építés közben jönnek rá, hogy, bizony kevés lenne még a hét millió is. Nem mondom, hogy szép lenne a zsilipek megte­kintése, ha évek múlva elkészülne a vízmű, de az ország szegény ahhoz, hogy ilyen kí­sérletekre költhessük el az adófilléreket, amik­re szociális célokra égető szükségünk van. Nagyon jól tiiűjuk azt is, hogy a Máv a tran- zitókereskedelem kimaradása miatt erősen küzködik a pénzügyi egyensúly fenntartásán és kár lenne a Sió hajózhatóvá tétele árán be­vételének egyrészétőí megfosztani. Felhívom tehát az illetékes tényezők figyelmet, misze­rint ezt a tervet méltóztassanak elejteni, ez­zel szemben a Siónak a Balaton szintjenek! szabályozhatóságára a tengeri kígyót, amely a kérdéses szabályozást eddig elodázta, v égre agyörtütni.

Next

/
Oldalképek
Tartalom