Zalamegyei Ujság, 1942. április-június (25. évfolyam, 73-144. szám)

1942-04-01 / 73. szám

2. zalamegybi újság 1942. április 1. Megszűnt a csöveskukorica árjegyzése A terménytőzsdén a mai naptól kezdve ítöbb mezőgazdasági terménynél életbelépett a {szokásos áremelkedés. A csövcskukoricára iazonban áprilisra nem állapítottak meg árat S így a csöveskukorica jegyzése meg is szű­nik. A morzsolt kukorica az áprilisi átvételi Sárral szemben mázsánként 70 fillért tesz ki. A morzsolt kukorica a vonatkozó rendelet ér­telmeken 1 l százalék vizet tartalmazhat a márciusi 19 százalékkal szemben. Időszerűen Száraz áru kikötésnél, ha nedvesebb kukorica {szállítására kerül a sor, százalékonként l szá­zalék levonásnak van helye. Április 1-től a hüvelyesfélék, a hajdina 20 fillérrel, a mák a mustármag, koriandermag 1, a köménymag pedig 2 pengővel drágább márciusi áránál* Ha a most érvénybe lépő árakat összehason­lítjuk a kezdeti, tehát az augusztusi árakkal, kitűnik, hogy a kukorica 4.20, a hajdina, a köles 1.20, a hüvelyesfélék 1.40, a {mák;, a mus­tármag, a koriandermag 7, a köménymag pe­dig 14 pengővel emelkedett augusztusi árá­hoz képest. Elítélték a petőhenyei pincefosztogató cigányokat A múlt év december elején petőhenyei cigányok több petőhenyei és ördöghenyei sző­lősgazda hegyi hajlékát törték fel és azokból vadászpuskákat, ruhákat, edényeket és fehér- lieműeket, bort, pálinkát, gyümölcsöt és egyéb terményeket loptak el. Hasonló cselekedeteket követtek el a zalaszentiváni és lníesúszent- Jászlói körjegyzőség több falujában is. A csend­őrség hosszas nyomozás után kézrekerítette a tetteseket és orgazdáikat. A kir. ügyészség vádirata alapján a za­laegerszegi leír. törvényszék egyesbírája elé ke­rültek lopás bűntette címén Horváth Vendel, Lakatos Gyula, Lakatos Károly és Lakatos József, valamint Kolompár Antal petőhenyei cigányok, akiknek orgazdái voltak: Lakatos Károíyné, Odor József, Odor Margit, ifj. Ta­kács János, Odor Mihályné, Bíró Jánosné, Krakker Kálmánná es Kövécs József petőhe­nyei földművesek. Többszöri főtárgyalás után a törvényszék kedden délután 4 órakor hirdetett ítéletet. La­katos Gyulát 3, Horváth V endelt és Lakatos Józsefet 1—f évi börtönre és 3—3 évi jog­vesztésre, Lakatos Károlyt pedig 5 hónapi fog­házra ítélte a bíróság lopás bűntette címén. Az orgazdák közül ifj. Takács József és Odor József 2—2 hónapi fogházat kapott. A többi vádlottat elegendő bizonyíték hiányában fel­mentették. Az ítélet csak Bíró Jánosnét, Odor Mihály - nét, Krakker Kálmánnál' és Kövécs Józsefet illetően jogerős, a többi részében megfeleli - bezték. Két gyenge fénypont elől balra Dráma a földközitengeri éjszakában — A dohányzás a tengeren is lehet életveszélyes Csak a Diesel-motorok egyhangú zúgása duruzsol bele a mély éjtszakai csendbe. Köny- nyű ingással, nesztelenül siklik a karcsú fe­kete árnyék az itt-ott halványan megcsillámló sötét vízsivatagon. Az őrszemek fázósan to­pognak helyükön. Hűvös szellő segít nekik megvívni a nehéz csatát az (ólmos álmos­sággal. Bizony nem gyerekjáték a szolgálat Cgy tengeralattjárón, de ez már az utolsó éjt- szaka. A kikötőben aztán megint lesz pihe­nés és vidám duhaj kodás elég; addig kitarta­nának ezek a legények még akkor is, ha már hónapok óta egy szem huny ást sem aludhat­tak volna. Hej, a jószerencse, — tör ki az egyik őrszem száján a jó olasz »indulatszó«. »Két gyenge fénypont elől balra!« Kinyújtott kar­ral mutatja a nyurga sziluett az irányt. Az erős éjtszakai távcső vön is alig látszik a két halvány vörös fénypont, de az ügyeletes tiszt is megerősíti az észleletét. A fele sem tréfa, valamit tenni kell. Biadó! Mintha dróton rán­gatnák őket, egyszerre ugrik elő 'hálófülkéjé­ből a teljes készenlétben alvó legénység. Egy szempillantás és már mindenki ott áll a he­lyén. A parancsnok is nyomban előkerül. Né­hány halk szó az ügyeletes tiszttel és már el is hangzik a parancs: »Kanyar halra!« Gyor­san, a biztos cél határozottságával, de vég­telen óvatossággal nyomul fel a tengeralatt­járó a két fénypont irányában, falán percek sem telnek bele, a vörös pontocskák alatt már a hosszú fekete árnyékot is ki lehet venni. Tengeralattjáró! A ponlosap könyvelt adatok szerint nem lehet más, csak ellenséges ten­geralattjáró. Az árnyék alja is kétségtelenül erre vall. Halkan, nyugodtan cserélik ki a pa­rancsnok és az ügyeletes tiszt észrevételeiket, messzelátójukat azonban egy pillanatra sem engedik le. »A távolság tíz, legfeljebb tizenöt hektómétól’.« Feszült percek következnek. Az ellenfél sebességét és irányát már sikerült megállapí­tani. A becslések nem mulatnak lényeges el­téréseket. »Biztosan nem vettek észre min­ket, — bátorítja magát az ügyeletes tiszt, — nem változtatják menetadataikat.« Nagyszerű alkalom az észrevétlen támadásra. »X som- mergibile« támadásra lendül. »Kettős számú torpedóvetőcső, készenlét« — szól bele a pa­rancsnok a kagylóba. »Kettős cső kész«, — bugyborékol ki a válasz. Csak most, az utolsó pillanatban ne vegyen semmit észre az el­lenség. Ila egyet fordul, máregérútat is nyert. Már csak néhány másodperc van hátra... most... »Rajta!« A hajó megbillen a hirte­len súlyváltozástól. Egy, kettő, három.... csak most ne vegyenek észre. Még néhány másod­perc... nyolc, kilenc, tíz... Hála az égnek, éj­jel a torpedó útját majdnem lehetetlen ész­revenni... tizennégy, tizenöt... Változatlanul, szinte mozdulatlanul fekszik a hosszú, fekete árnyék... No most! A kezek görcsösen ka­paszkodnak a parancsnoki híd korlátjába. Óri­ási tűzoszlop szökik az égnek. Szörnyű rob­banás reszketteti meg a levegőt. Az egészf hajó test minden ízében megremeg. A sötét árnyék a közepén kettészakad és pillanatok alatt eltűnik. »A torpedókamrát érte a talá­lat« — suttogja maga elé a parancsnok szinte megbabonázva. »X sommergibüe« a tragédia színhelyére siet. A hajó lassú menetben szántja keresztül gi hatalmas olajfoltot. Néhányszor megfordul, de semmi, semmi. Csupán hajó­részek küzdenek még az elmerüléssel, em­bereknek nyoma sincs. Egyetlen ember sem menekült meg!... És mindennek az a két égő cigaretta az oka... A következő reggel játékos, életvidám napsugár táncol a sötétkék színben csillogó, békés hullámokon, mintha mi sem történt1 volna. »X sommergibüe« pedig orrán a fekete halál fejes zászlóval, az olasz tengeralattjáróié győzelmi jelvényével, büszkén fut be a ki­kötőbe. (MN). A hölgyek tavaszi örö ne a TÓTH kabát és ruha. Nagy választék tavaszi szövetekben. A két premier (Royal Apollo és Corso) mozin kívül az összes pesti mozikat megelőzve! Premier csütörtökön az Edisonban! Greta Garbo egyetlen filmje Garbo. Több, mint egy évtizede vilá git ez a név a fimvilág egén. Nem vakító üstökös, mely felbukkan és eltűnik, hanem tartósfényü állócsillag, mely különös fényé vei csillog elérhetetlen n agasságban Mert Garbó magassága elérhetetlen. Művészete egyedülálló Grönlandtól aTüzföldig mindé nütt ismerik és rajonganak érte. Ki ne emlékesnek a főm történetében oly sokat jelentő nagy filmjeire? 5 Krisztina királynő, Kata Kari, Walevsztca grófnő, HareninaAnna Camille, A végzet ttszonya, De ki győzné felsorolni mindezeket a nagy-nagy sikereket A végzet asszonya volt ő eddig minden filmjében. Hosszú szünet után végre ismét csodálhatjuk utolérhetetlen művészetét Ezúttal azonban nem a végzet asszonyát játsza, hanem Ninoovkat a lelkesedő, érző orosz leányt, aki éppen úgy vágyik a boldogságra, mint mindannyian. És az egy szer Garbónak is sikerül elérnie a boldog ságot. Nevet, kacag. Ha egy közönséges halandó nevet: ebben nincsen semmi rend kívüli. De Garbo nevet! Garbo és ismét Garbo neve tűnik elénk a filmmel kapcso­latban. Pedig a film Garbo nélkül is szen­zációja lenne az évadnak. Hallatlanul mulat ságos, szellemes szatíra. Ne beszéljenek azonban a szavak. Győződjék meg minderről személyesen. Jó mulatást! Jegyét előre váltsa mag ! Milyen lesz a facipő? A Lábbeli Központ tavasszal egymillió íacipőt hoz forgalomba. A cipő nyárfából vagy fűzfából készül. Ez a lábbeli a csizmánál jó­val könnyebb, súlya alig egy kiló, a kisebb cipők 60—70 dekásak. Az előállítás rönkből készül. Miután cipő- alakúra kiformálják, belül megfúrják, majd egy kanálalakú késsel belül simára kifarag­ják. Elkészülte után a cipőt szellős helyre kiteszik száradni, majd 2—3 órára még füstre is akasztják. így némileg vízhatlanná teszik. Ez a facipő készítési módja dióhéjban. Apatinban ügyesebb munkás napi 8 óra alatt 14—18 párat is elkészít. Páronkint 1.10—1.40 pengőt kap érte, a fogyasztó a piacon 3.20 — 3.80 pengőért kapja meg. A cipőt háziszőttes harisnyára húzzák, vagy ronggyal, kapcával, esetleg szalmával bé­lelik ki. így télen is, a legnagyobb hidegben is bátran‘lehet viselni. A tavasszal meginduló facipőgyártásba a Lábbeli Központ igyekszik bevonni a házi­ipart is.

Next

/
Oldalképek
Tartalom