Zalamegyei Ujság, 1942. január-március (25. évfolyam, 1-72. szám)

1942-03-26 / 68. szám

2ALAMEGY'UJ8AL FIGYELEM! Ill G < kJ H N N -0« M « 5 * ^ K * *“ W J !i <0 ^ K ö II # A N O O ARANY J.U.28 p ÉPITKkCÉSS Faanyag ÉPÍTÉST VÁLLALOK ÉPÖLETFA METSZETT asztalos áru > > TELEFON 1—69 SZ, VAi.iLAa.Koec szén- és iüzifanagykeresfeedß Kérem a nagyközönség szives pártfogásai, kát ártanak az ügyvedeknek, holott, ha jól számítunk, azoknak a munkája sem olcsóbb. Rámutat itt a jelentés az ügyvédségnek a társadalomban elfoglalt helyzetére, majd a mai viszonyokra, a háborúra s örömét fejezi ki afölött, hogy honvédeink dicsőséges ‘ har­cai után eltűnt határainkról a .bolsevista ve­szedelem. A háborús helyzet minden téren sok változást idézett elő, az árak, a munka­díjak mindenütt emelkedtek, de több bíróság­nál ennek ellenére az 1930-ban megállapított ügyvédi díjszabás van érvényben, örvende­tes jelenség, bogy tpbb ügyvéd nyert köz­jegyzői, bírói, ügyészi kinevezést: és, hogy az ifjúság nem tódul most már olyan nagy szám­ban az ügyvédi pálya felé. A zúgírászat meg­szüntetése is elsőrangú érdeke az ügyvéd­ségnek. Megemlékezett az elnökhelyettes ezután a kamarát ért gyászesetekről, elsősorban Ud- vardy Jenő dr. elnök elhalálozásáról. Udvardy Jenő nemcsak a zalai, hanem az egész or­szág ügyvédségének dísze, a keresztény Ma­gyarországnak reprezentánsa, hazájának hű polgára, egyházának rendíthetetlen híve volt, aki egész életén át csak jót cselekedett. Tet­teiben él közöttünk. Az ő szelleme vezérelje Utódját. — Elparentáita azután \ őrös Ist­ván dr. zalaszentgróti és Singer Zoltán dr. zalaegerszegi ügyvédet. Búcsúzott a közjegy­zővé kinevezett Széli György dr-tól, a ka­mara volt ügyészétől s közölte azoknak ne­veit, akik kinevezés folytán váltak ki a kama­rából. Bozzay Jenő dr. a kamara beléíetére vo­natkozóan tett jelentést. A kamara tagiét-' száma volt 1941. év végén 114 ügyvéd, 14 jelölt. Majd a bírósági épületben és a helyi­ségekben mutatkozó hiányokat említette, ame­lyek az ügyvédek munkáját megnehezítik. Boschán Ernő dr-tól Winkler István dr. vette át a pénztárosi tisztet. Árvay László dr. az ügyvédek gazdásági és szociális helyzetével foglalkozva rámuta­tott arra, hogy a kamara tagjai majdnem 50 százalékban zsidók s gazdasági területük sok­kal nagyobb, inint a keresztény ügyvédeké. Közmegbízási jelleget kér az ügyvédség ré­szére s olyan intézkedést java o!, hogy zsidó ügyvédnek csak zsidó ügyfele lehessen. Briglevies Károly dr. enyhíteni kíván Ár­vay javaslatán azoknak a zsidó ügyvédeknek részére, akik nemzeti szempontból megbízha­tók és a világháborúban derekasan állták he­lyüket. Boschán Ernő dr. azt kívánja, hagyják meg a kivételezetteket teljes jogkörűidben. Fel­említette, hogy a Felvidék visszafoglalásánál azt tapasztalták, hogy a zsidók hű hazafiak voltak. A zsidóság helyzete ma az, hogy nem volna képes eltartani a zsidó ügyvédeket. Árvay László dr. megjegyezte, hogy el­gondolásában őt egyedül a magyar fajsze­retet és az igazság vezérli. Zsidó Sándor dr. Briglevies. Hollós Fe­renc dr. Árvay László nézetét helyesli. Az elnök felszólalása után a közgyűlés úgy hatá­rozott, hogy Árvay László dr. javaslatai Brig- levics enyhítésevei foglaljak a jelentésbe. Árvay István dr. az ügyvédi tekintély megóvása érdekeben emelt szót, amit a je­lentés különben is magában foglal. Elnökválasztás. A jelentés megállapítása után az elnök- helyettes kijelölte a szavazatszedo bizottságot és elrendelte a titkos szavazást az országos ügyvédi gyám- és nyugdíjintézet közgyűlé­sébe két kiküldöttnek megválasztására és az elnöki szék betöltésére. A választás eredményét délután 2 óra után hirdették ki. Az elnöki tisztségre lead­tak 53 szavazatot, amiből 2 érvénytelen, 2 üres volt s a 49 elfogadott szavazatból Ár­vay László dr. 26, Bozzay t Jenő dr. 23 sza­vazatot kapott és így a zalaegerszegi ügyvédi ka­mara elnökévé Árvay László dr. vár­megyei íb. főügyész, városi tiszti- ügyészt választották meg. Kiküldöttekké választották Hajdú Gyula dr-t és Árvay László dr-t. 1 la jdu Gyula dr. elnökhelyettes meleg sza­vakkal üdvözölte az új elnököt, aki erős küz­delem után nyerte ei ezt a díszes, de sokí kötelességgel járó tisztséget. Mert nagy köte­lességei vannak az elnöknek kifelé és befelé egyaránt. Kifelé megtalálni a mai rendkívüli helyzetben a szélsőségek között a helyes utat, biztosítani az ügyvédség tekintélyét; befelé: a kari összetartást ápolni. Legyen működése Isten segítségével olyan eredményes, mint nagy elődeié. Árvay László dr. megköszönte a bizal­mat és az üdvözlést. Hogy új munkakörét el­láthassa, ahhoz mindenesetre szükséges az el­nökhelyettesnek és nemes ellenfelének segít­sége, amire bizton számít is. Megválasztását két okban találja. Az egyik az, hogy izig-vérig ügyvéd, mert dód atyja is ügyvéd volt, ismeri tehát az ügyvédségnek előnyeit és hátrá­nyait. A második ok, hogy mindenki ismeri jobboldali gondolkodását, aminek sokszor adott kifejezést és, hogy őt harcosabbnak tart­ják. Fogadalmat tesz, hogy minden igyeke­zetével s meg nem alkuvó faj szeretettel szol­gálja a hazát s mindazokat az érdekeket, amelyeknek szolgálatára vállalkozott. Jelsza­va: Egyesült erővel a hazáért! A gyűlés ezután az új elnök lelkes ün­neplésével befejeződött. ***************** Zalanesenyő is harcra keli a Ur nevének tisztelete és a káromkodás megszüntetése érkedében Gyümölcsoltó Boldogasszony napján dél­után népes gyűlés volt Zalabesenyő községben. Ennek tárgya volt az Ur Nevének és Napjá­nak tisztelete, valamint határozat a károm­kodás ellen. A gyűlés közönsége teljesen meg­törte a 2 tantermes iskolát. Jelen volt ázom a szomszédos Gálafej puszta cselédsége is. A gyűlést Dormán Kálmán zalaegerszegi káplán nyitotta meg és rövid beszédben is­mertette az összejövetel célját. Utána Kálmán József tanító, valamint Kovács Ferenc, a za­laegerszegi Gazdakör elnöke mondottak hatá­sos beszédet az Ur Nevének tisztelete és az Ur Napja megszentelésének kötelességéről. Dormán Kálmán a káromkodás leküzdéséről tartott előadást. Ruisz János körjegyző közsé­geinek nevében tett ígéretet a hallottak meg- szívlelése és megtartása mellett. A gyűlés után a falragaszok és rophatok kiosztására került a sor. ■ Ezuíán megalakult Zalabesenyőn a Kálót. .rrA^^^nf|rirLnArLri Iránra erőszakolták a szovjet államformát Teheránból érkezett diplomáciai jelentés azt mutatja, hogy az iráni állam szétzüllesz- tését a szovjet ..szolgálatában álló új iráni kormány támogatja és ez a folyamat gyorsan halad. Szmirnov teheráni szovjet nagykövet1 jelenleg tárgyalásokat folytat egy, önkormány­zattal rendelkező iráni köztársaságnak a Szov­jetunióba való bekebelezéséről. E tárgyalások eredménye nem lehet kétséges, különösen, ha tekintetbe vesszük, hogy az űj iráni kormány több tagja szoros kapcsolatban áll Moszkvá­val és a volt sah uralma alatt száműzöttként Moszkvában élt. MÁVAUT Meneídíj 1 — 1-80 4 50 4-50 Auttf bussmenef re»id Érvényes 1941 okiábeg* 26461. laia'egersxeg—Bak^K&sxthely 6 45 7 05 8' 0 905 10 20 10 0 14 20 445 14 46 5 5*20 16 35 1600 16 25 Zalaegerszeg . . . é. Bak Hangyaszövetkezet i. Bak Hangyaszövetkezet é. Zalaszentmihály-Pacsa é. 9 10 846 845 8'25 é. Hévizszentandrás j. I— MÁVAUT 15 50 1525 1524 i 5 00 1348 1748 Menetdí 1 8-35 15-20 1 1 — 8 50 1530 2 70 1 9-30 1610 \ Menetdíj Zátae------é. Keszthely pu. . . . f c . 1. 740 13 5 16 50 i. Bak pu............................ . 740 1340 i. Bak Hangyaszövetkezét . . . . é. 1 7-05 1 -.-05 _é. Nova................................... . . hl 6 25 1225 9* !8«sieg—Bak—Lispe—3%enladt»rj-•— — 1600 I 1 — 14-20 16- 6 1-70 1438 16 38 4 50 — 17-55 i. Zalaegerszeg ...........................é, é Bak Hangyaszövetkezet . . . . i. é. Söjiör Búza vendéglő . . . . i. é Szentadorján . i. m 7 15 6 58 5 45 15-50 15-21 15 02

Next

/
Oldalképek
Tartalom