Zalamegyei Ujság, 1942. január-március (25. évfolyam, 1-72. szám)

1942-01-02 / 1. szám

XSv\ évfolyam, t. -szám. Megjelenik hétköznaponként délután. :rkesztőség és kiadóhivatal: Telefon: 128. POLITIK Ál NAPILAP Felelős szerkesztő: H E B B O L ■¥ FERENC Hirdetések díjszabás szerint. Előfizetés: egy hóra 2 P, negyedévre 5.70 -‘o farakarékpénztári csekk9zárnUyJ9.368. Hitler újévi felhivési \z é.dfmdufé ;:alkalmával Hitler vezér cs kancellár leihívást intézett a német néphez. A Führer felhívását szerdán este 8 órakor Göbbels dr. birodalmi miniszter olvasta fel a berlini rádióban, amelynek adását vala­mennyi német rádióállomás közvetítette. Az új esztendő küszöbén a berlini sajtó átfogó visszapillantást vet az elmúlt tizen­két hóuaj; katonai, politikai és gazdasági ese- n-.ehyeire. A lapok egybehangzóan megálla­pítják hogy sikerült keresztezni az ellenség valamennyi tervét és hogy 1941 a nagy kato­nai sikerek évének tekinthető. A Zwölf Uhr Blatt egyebek között így ír: ;>1941 volt Anglia utolsó esélye. Ma már vállvetve harcolnak a háromhatalmi egyezmény államai a közös világellenség ellen. A német nép a Führer iránti változhatni!an hűséggel és küldetésé­nek tudatában éri meg az évfordulót. Győ­zelmi akarata határtalan, hite megrendíthe- tetlen. Vi! ág fontosságú döntések éve áll mö­göttünk ós az új esztendő örökre meg fogja szilárdítani ezeket a döntéseket.« Romén felhívás s takarékoskodjunk m kenyérrel Az első magyar karácsony a felszabadult kapcai iskolában ' A kapcai áll. népiskola tanulói szép ü:i- siepség keretében ünnepeltek meg az első ma- ;gvar karácsonyt. Ez alkalomra megtanulták /Mennyből az angyal« és »Árva Juliska ka­rácsonya« című pásztorjátékokat. Az ünne­pélyt karácsonyi énekek és szavalatok tettek változatossá. Nagy sikert arattak a népvise- Uetben bemutatott magyar táncok is,, amelye­ket többször meg kellett ismételni. Igen nagy volt az érdeklődés annál is inkább, mert Kapcán még sohasem volt karácsonyi pász- tó^fáték. Meg is telt nézőközönséggel mind­két este a tanterem zsúfolásig. Boldog öröm­mel gyönyörködtek a szülők gyermekeik — hol könnyfakasztó, hol kacagtató — ügyes, szereplésében. A szép és jól megrendezett" j előadásnak úgy az erkölcsi, mint az anyagi sikere szinte várakozáson felüli. Az ünnepély f megrendezeseben a tantestület minden tagja | közreműködött. Tüske József vezetőtánítő-:a [■ pásztorjátékokat, Tüskéné Horváth Etelka ta- j uítónő a verseket és énekeket, Hartmann Pi- [ roska h. tanítónő pedig a táncokat tanította. j (Ország másik felébe is szívesen mennek' el j munkát vállalni. A túlnépesedés azonban nem | egyedül oka az elvándorlásuknak, hanem hoz- , zá járul ezeknek a munkásoknak a szerződte- | téséhez az a körülmény is, hogy az évek so- j rán szakképzettekké váltak és így jól hasz- i ná Ihatok. H zsidóság slos»lósa a világon A Statisztikai Értesítő legújabb száma •érdekes cikket közöl a zsidóság városba.özön- léséről. Adatokat közöl, amelyek bemutatják, nükor és milyen mérté!J en özönjöttek a zsi­dók a városokba. Mivel a zsidók leginkább kereskedelemmel foglalkoztak, miként most is, céljuk az volt, hogy városokban teleped­jenek meg. Volt idő, amikor a zsidókat nem engedtek a varosban letelepedni. A íiberá- lizinus hatása alatt ezt a tilalmat feloldot­tak es nagy mértebben özönjött a zsidóság a városok feló. Ez a beözönlés 1700-ban ve­szi kezdetét. A világ zsidóságának szama 1937-ben 17 millió volt. Ebből 10,300.000 élt Európában, 5,100.000 Amerikában, a. többi egyéb világ­ié '.okén oszlott meg. Európa népének 1.95 százaléka zsidó, Amerikában pedig 1.92 szá- r:'dókról lehet kimutatni a zsidó eredetet. Európában a zsidók legsűrűbben azokon a területeken laknak, ahol a volt osztrák­magyar monarchiának az egykori orosz te­rületekkel való határa húzódott. A világ 17 mdiio zsidójából 8 millió élt azon a terű­'■ létén, amelynek négy sarkát Szentpétervár, * Riga, Becs és Bosztov jelöli. Érdekes a zsidóság térhódítása Ameri­kában. 1818-ban Amerikában még csak 3000 3sídó élt, 1880-ban már 230.000, 1900-ban 530,000, 1937-ben pedig ez a szám 4 és fél millióra szökött fel. 18 olyan város van a világon, amely­nek falain belül IGO.OOO-nél több zsidó la­kik. Az első helyen Newyork áll 2 és fél millió zsidójával. Ez a tömeg a világváros lakosságának 22.9 százalékával egyenlő. A vi­lágon egyetlen nagyváros t an, amelynek majd­nem tiszta zsidó lakossága van. Ez a város Tel-Aviv Palesztinában \zek között a vá­rosok közölt, ahoi a jegtöbb zsidó cl, New­york, Varsó, Csikágó, Fiiadéi fia és . London következik. ' . Németországban fél millió zsidó élt 1933- ban. Berlinben 161.000 volt a zsidók száma. Utána Frankfurt, Boroszló, Hamburg, Köln, majd Lipcse következett. — o — ! Pénzügyi kinevezések és címadományozások j - ' A kormányzó Fater Endre dr. miniszteri tanácsosi címmel és jelleggel felruházott pénz­ügyi lótanacsost, budapestvideki pénzügyigaz­gatóhelyettest miniszteri tanácsossá nevezte ki, Kohanszky János Jepő dr. pénzügyi főtaná­csosnak, a zalaegerszegi pénzügyigazgatóság \ezetojenek a miniszteri tanácsosi .címet és jelleget, Nagy Zoltán Zalaegerszegi és Pápai Károly tapolcai állampénztári főtiszteknek az állampénztári tanácsosi címet és jelleget ado­mányozta. I A pénzügyminiszter Kerekes József dr. r j zalaegerszegi pénzügyi fogalmazót a IX. fi­zetési osztályba pénzügyi segéd titkárrá, Patkó Lajos dr. zalaegerszegi, Németh Károly í. dr tapolcai, Schmidt Miklós dr. nagykanizsai ide­iglenes minőségű pénzügyi fogalmazókat a IÁ. liz. osztályba ideiglenes minőségű pénz- ügvi segedtitkárokká. Király Sándor dr. ta­polcai és Dómján István dr. zalaegerszegi pénzügyi fogalmazógyakornokokat a X. íiz. osztályba ideiglenes minőségű pénzügyi fo­galmazókká, Ferteties János, vitéz Bárka Já­nos és Péczely Andor zalaegerszegi pénzügyi fogalmazógyakornokokat cs földadonyilvántar- tasi biztosokat a X. fiz. osztálvba ideiglenes minőségű pénzügyi fogalmazó " és földadó- nyilvántartási biztosokká, Sikabonyi Károly dr. nagykanizsai lakost a sepsiszentgyörgyi, Gerencsér János dr. nagykanizsai lakost a tahi, Pethes Ernő dr. ífürgetegi lakost az al~ solendvai aclohiv.-hoz idffgl. min. pü. fog. gya­kornokokká. Heves Pál keszthelyi lakost a ko­lozsvári VII. sz. kataszteri helyszíneiéin fel- jí ügvelőséghez ideiglenes minőségű pénzügyi | fogalmazogyakornok cs kataszteri helyszíni | becslobiztossa, Milos János zalaegerszegi pénzügyi számvizsgálót a Vili. fizetési osz­tályba számvevőségi tanácsossá. Dobos Imre és Nagy László zalaegerszegi pénzügyi szám- gyakornokokat a XI. fiz. osztályba pénzügyi háború elszól itatta a iöldműveseket és az ősz­szel kevesell]» búzái ^etettünk, mint tavaly. Nem tudjuk, vájjon elegendő iesz-e a mun­káskéz a föld megművelésére. Romániában nincsen szó Ínségről, de takarékoskodni kell, hogy a készletek eltartsanak. .* egyik rsaagy román .»újság december 30-i számában komoly .fígyebneztelést intéz a lakos-ághoz, h- gy mmdenki íákarékoskod- jék a kenyérre]. Nem tudjuk — írja a lap. -— hogy meddig tart még a háború és mit hoz a jövő. Nehéz helyzetben vagyunk. A H vátitlorntunlsilsok hazája: Borsodi Heves és Zala msgye A mezőgazdasági ni un k ab érszerződések adatai alapján a Központi Statisztikái Hi­vatal megállapította, hogv az utóbbi éveiében a legtöbb vándörmunkás Borsod, Heves és Zala megyékből származott. Ezek azok a te­rületei az országnak, ahol olyan nagy s./.ám- mS él a föld leien szegénység, — hagy az

Next

/
Oldalképek
Tartalom