Zalamegyei Ujság, 1941. október-december (24. évfolyam, 223-294. szám)

1941-11-08 / 252. szám

6. ZALAMEGYEÍ ÚJSÁG 1941. november 8. tss Svájc korlátozza a borjúnevelést A szövetségi élelmezési hivatal abból kifo­lyólag, hogy a borjunevelésre rendes körül­mények között jelentékeny mennyiségű teljes tej fordíttatik és hogy a borjúhúsra fordított tejmennyiség tápértéke emberi táplálkozás szempontjából nagyrészben elértéktelenedik, szükségesnek látja a tej és tejtermékeknek borjunevelésre való fölhasználásának a korlá­tozását. A parasztszövetség, a tejtermelők, a mészárosok és kereskedők testületéinek kép­viselőivel egyetértésben fölhívást tett közzé, iné!}'pék értelmében minden olyan borjút, ame­lyet nem akarnak fölnevelni, rögtön le kell vágni, amidőn a hűs már fogyasztható álla­potban van. Gondoskodni kíván arról is, hogy a jövőben csak olyan állattulajdonosok nevel­hessenek borjút, akik tejüket a rossz közleke­dési viszonyok következtében, vagy esetleg egyéb fontos oknál fogva, másként értékesí­teni nem tudják. Az erre vonatkozó rendel­kezések készítése folyamatban van. De ettől eltekintve is kiment a fölhívás az összes tej­termelőkhöz, hogy a borjut legföljebb öt hétig tartsák és azután le kell vágatni. Egyidejűleg a fogyasztókat is fölszólítják, hogy kevésbbé keressék a borjúhúst, mert ennek a rendelke­zésnek eredményeképpen minden meg nem termelt kiló borjúhússal 12—15 liter teljes tej jut a közvetlen emberi fogyasztásra. Zalaegerszeg megyei város polgármesterétől. 16.621/1941. Tárgy: Tipuscipő, munkásbakancs fogyasztói ára. HIRDETMÉNY. Közhírré teszem, hobg az Árellenőrzés Or­szágos Kormánybiztosa 50139/VII. a. 1941. sz. rendeletével, tekintettel arra, hogy a 209.800. 1941. K. M. számú rendelet eredeti előirásától eltérőleg az Anyaggazdálkodás Bőripari Bi­zottsága a munkásbakancsokhoz bedolgozásra nem cseres háthasítást, hanem zsíros színtehén- bőrt utalt ki, az értékkülönbözet folytán, a fönti rendelet alapján előállított kézműipari szintehénbőr típus munkásbakancsokra a kö­vetkező egységesen alkalmazandó kisipari el­adási árakat, valamint a kiskereskedők által alkalmazható bruttó haszon mellett az alábbi legmagasabb fogyasztói eladási árakat állapí­totta meg: Kézműipari munkásbakancs Férfi zsíros szintehénbőr munkásbakancs, vászon béléssel: cTtapi fíire/t — Hitéleti hír. Az ország összes katolikus templomaiban, így Zalaegerszegen is, a va­sárnapi szentbeszédek november hóban a va­sárnap megszentelésével kapcsolatban az ol­tár, a katolikus gondolat és a szeretet közös­ségéről szólnak. A szentbeszédek a plébánia- templomban 9, 10, fél 12 órakor lesznek. — Szent Márton-litániák lesznek novem­ber 8—10 (szombat, vasárnap, hétfő) napjain Zalaegerszegen, a plébániatemplomban. — Vöröskeresztes kitüntetések. A kor­mányzó a legutóbbi részleges mozgósítások al­kalmával a Magyar Vöröskereszt és a honvéd egészségügyi szolgálat érdekében kifejtett ön­feláldozó, hazafias működésük által szerzett ér­demeik elismeréséül Krátky István dr. kor­mányfőtanácsos, Nagykanizsa város polgármes­terének, a Magyar Vöröskereszt nagykanizsai városi választmánya elnökének, — Knortzer György, a választmány titkárának és Lontay Alán dr. nagykanizsai járási főszolgabírónak a Magyar Vöröskereszt Érdemérmét adomá­nyozta. — Kinevezések a vármegyén. Vitéz Teleki Béla gróf főispán Gerencsér László dr. (Zala­egerszeg) és Pintér István dr. (Keszthely) díj­talan közigazgatási gyakornokokat, Nádasy Fe­renc dr. tótszerdahelyi lakost, Kovács Kele­men dr. zalaszentlászlói segédjegyzőt és Csi­szár István dr. orosztonyi h. segédjegyzőt dí­jas vármegyei közigazgatási gyakornokokká, Gáspár József vm. kezelő, perlaki lakost az állásáról lemondott Niklesz Károly helyére vár­megyei irodasegédtisztté nevezte ki. — Számvevőségi föífogadás. A belügy­miniszter Varga István, zalaegerszegi törvény- széki segédhivatali gyakornokot, Németh Jenő, zalaegerszegi járásbirósági díjnokot és Papp Vilmos, alsódörgicsei községi kisegítő munka­erőt számvevőségi tííjnok’á fö.lfogadtia 5 Varga Istvánt és Németh Jenőt Zala vármegye, Papp Vilmost a belügyminisztjérium számvevőségéhez osztotta be szolgálattételre. — Uj anyakönyvvezctő-helyeiícsek. A fő­ispán a drávadiósi anyakönyvi kerületbe Mé­száros László kisszabadkai körjegyzőt, a ho- dosányi anyakönyvi kerületbe pedig Kondorosi József murakirályi jegyzőt anyakönyvvezető- helyettesül kinevezte. Kisipari Kereskedői Fogyasz- eladási ár haszon tói ár 39—46. számig 30.— P 4.90 P ^ 34.90 P Fiű zsíros szintehénbőr munkásbakancs, vászon béléssel: Kisipari Kereskedői Fogvasz- eladási ár haszon tói ár 35—38. számig 23.60 P 4.— P 27.60 P Amennyiben a jövőben a munkásbakan­csok a 209.800/1941. K. M. sz. rendelet eredeti előírásai szerint készülnek, úgy a 129.357/VI. 1941. A. K. számú rendeletben megállapított árak kötelezők. Jelen rendelet az egész ország területén 1941. november hó 1-én lépett hatályba. Zalaegerszge, 1941. november 4. t Polgármester. undak, rendelésre mérték után. Alakítások, bélelés és gallérozások legolcsóbban ifj. LAKI SÁNDOR szücsmesternél Zalaegerszeg Bethlen Gábor u. 5. Nemzetvédelmi kereszttel kitüntettek az eddig közölteken kívül még: Molnár József kőfaragó (Keszthely), Nagy Imre számvizsgáló (Zalaegerszeg), Németh József gazdálkodó (Bocska), Orbán József hentes (Lesenceistvánd), vitéz Pintér Sándor dr. fővárosi tanár (Zala­egerszeg), Svastits Géza építészmérnök (Keszt­hely), Szabó Béla földbérlő (Kisfaludpuszta), Szőke József ny. tanító (Lendvahosszúfalú), Sztrókay Béla fővárosi adótiszt (Zalaegerszeg), Tamás Kálmán r. t. igazgató (Letenye), Tóth András tűzoltó (Tapolca), Vajkovics István műszerész (Nagykanizsa), Vécsey Barnabás vá­rosi tanácsos (Nagykanizsa), Vértesi Zoltán ág. ev. lelkész (Zalaistvánd), Vutskits Viktor cu­korgyári tisztviselő (Keszthely), Wünscher Já­nos földműves (Lenti), Zalay' József dr. orvos (Keszthely), Zelenka Mihály földműves (Csab- rendek). — Ülések a vármegyén. Zala vármegye közigazgatási bizottsága hétfőn, november hó 10-én 10, a törvényhatósági kisgyűlés szerdán, november 12-én fél 10 órakor ülésezik. Gépírásban, könyvelésben jártas férfit, nőt fölvennénk. Írásbeli ajánlatot délelőtt le­het a Zrínyi Rt.-nál beadni. — Ereklyés országzászló Homokkomárom- ban. Homokkomárom búcsújáróhely a templom előtti téren országzászlót állíttat, amely alá az ország minden vármegyéjéből egy kis földet helyeznek. Ezért lesz ereklyés. Már fele ki is van fizetve, egyszerű falusi asszony adta rá a pénzét. Tüzelőjét a let Németh tüzelő és építkezési szerezheti be. Megbízható pontos kiszolgálás. ^előnyösebben József enyagkereskedőnél Kossuth L. u. 62 Telefon 226 Épületfa, metszettáru, asztalosáru, mész, ce* ment, terméskő, szige­telő és fedéllemezek, stokaturnád stb. Tűzifa Kőszén Brikett Kox és Kovácsszén — Főzőtanfolyamok. A nyirádi főzőtan­folyam bezárult. A 24 résztvevő jó eredményr- nyel vizsgázott. Zalagalsán december folya­mán nyílik meg a főzőtanfolyam Kraxner Irén vezetése mellett. — Anyakönyvi hírek. Egyheti bejegyzések a zalaegerszegi állami anyakönyvi hivatalban. Születés: Nagy István kovácsmester és Horváth Karolina István fia, rk., Markos József Máv. altiszt és Ferine Irma Ervin fia, ref., Gáspár Károly forgalmiadóhivatalbeli napidíjas és Ta­kács Anna Lajos fia, rk., Horváth Géza és Bedő Mária Mária és Márta ikerleányai, rk., Csergő Antal postamester és Oszvald Irén Ág­nes leánya, rk., Kaszás Jenő napszámos és Kovács Erzsébet Imre fia, rk. (Padár), Inko- vics Ferenc bérautótulajdonos és Szabolcs Ilona Ilona leánya, rk., Forgács Imre napszámos és Vajda Mária Mária leánya, rk. (Pozva, ci­gánytanya), Mészáros István szabósegéd és Bognár Ilona Ilona leánya, rk. (Budapest). — Halálozás: Fatér Ernő napszámos, 38 éves, rk. (Kerecseny), özv. Kőműves Jánosné Farkas Er­zsébet 90 éves, rk., Rózsás Jolán 20 éves, rk. (Anclráshida), özv. Fülöp Mihályné Fekete Róza 76 éves, rk., Szép István tanuló, 17 éves, rk.r Bakány Kálmán .70 éves, rk. — Házasságot kötött Mazur Sándor nyomdász Berta Teréz- zel, rk. — A katonák érmelegítő-kötéséhez vitéz Farkas Sándorné, a Baross Női Tábor elnökasz- szonya gyűjtötte a gyapjufonalat, amit a Kénig kézimunka-üzlet, a Keresztury Háziipar, a Martin és Hegyi kézimunka-üzletek adtak ösz- sze. Az adományozott anyagot a Baross hölgy ei dolgozták föl. — Leány leventék Bazitán. Csütörtökön megalakult Bazitán a Levente Egyesület női szakosztálya. Eddig 45 leány lépett be a leány­leventék táborába. Huhn Gyula igazgató ismer­tette az elérendő célt, a leány leventék műkö­désének irányelveit és az erre vonatkozó mi­niszteri rendeletet. A női szakosztály vezetője Huhn Gyuláné. — A Zalaegerszegi Tűzharcos Főcsoport évi közgyűlését közbejött akadályok miatt nem november 9-én, hanem november 16-án tart­ják meg. — Holtnaknyilvánítások. Lusztig Kálmán felsőmihályfai lakost a Csáktornyái, Bazsika Mór zalabaksai lakost pedig a zalaegerszegi kir. járásbíróság holtnak nyilvánította. Mind­kettő a 20. honvédgyalogezredből az orosz harctéren tűnt el. — Szociális kisegítőből díjnok. Szabolcs József szociális kisegítőt két pályázó közül a sümegi jegyzői irodában díjnokul alkalmazták. — Uj »E«-betűt kapnak az autók. A bel­ügyminiszter megváltoztatta a forgalomra en­gedélyezett autók »E« -betűjét. A megkülön­böztető jelzés 15 cm hosszú, háromszögű, egy cm széles sötét szegélye van, a középen kék- szinű nyomtatott E-betű és sorszám, a papír alapszíne fehér. A kereskedelmi társaságok személyautóin a megkülönböztető jelzés alap­színe piros. A fehér lapokat pirosra november 25-ig lehet átcserélni.

Next

/
Oldalképek
Tartalom