Zalamegyei Ujság, 1941. október-december (24. évfolyam, 223-294. szám)

1941-11-05 / 250. szám

3. 1941. november 5. ZALAUHCWM ÚJSÁG Felhívás! Azzal ft szeretetteljes kéréssel fordulunk Zalaegerszeg város nemesen érző hazafias kö­zönségéhez, hogy a közelgő Karácsony ünne­pein, a messze idegen és ellenséges földön hő­siesen harcoló vitéz katonáinknak megörven- deztetésére kiosztandó szeretetcsomagok ösz- szeállításában legyenek adományaikkal segít­ségünkre. Adakozzék mindenki a maga szerény te­hetsége szerint jó szívvel, hogy minél több, övéitől elszakított magyar katonának szerez­hessünk örömet és vihessünk melegséget zord otthonába. A szeretetcsomagok összeállításához el fogadjuk a következőket: I. Ruházat: Pullover, sál, harisnya, ér­melegítő, keztyű (síkeztyű), fülvédő, gyapjú fehérnemű, hószemüveg, meleg ing. II. Fölszerelési cikkek: Bicska, óra, ön­gyújtó, dohányszelence, cigarettatárca, pipa, cigarettatöltő, zseblámpa, sipok, szappan, bo­rotvaszappan, fogkefe, fogkrém, termosz, töl­tőtoll, írószer. III. Dohányncmfí: Cigaretta, dohány, szi­var, cigarettapapir, hüvely, gyufa, cigaretta­szipka. IV. Élelmiszer: Mindenféle konzerv (hús, szardínia, főzelék, befőtt, gyümölcs, tej stb.) csak bádog dobozban, csokoládé, kétszersült, keksz, bor, sör, pálinka, rum, párlatok meg­felelő csomagolásban (hordóban, vagy bélelt ládában elhelyezett üvegekben), savanyú és erős cukorkák, szalámi, kolbász, ami legalább két hónapig eláll és a szállítást kibírja, cso­magolt sajt, asztalgyümölcs, száraztészta, gyü­mölcsíz és lekvár. V. Szórakoztató cikkek: Társasjátékok, hangszerek, főként szájharmonika, gramofon és gramofonlemez. VI. Sajtótermékek: Folyóiratok, sorozat- xegények, könyvek: a) Folyóiratok: Általános jellegű szórakoztató képes folyóiratok. (Má- gyar Futár, Magyarnyelvű Signal, Hid, Ünnep, Képes Krónika, Fi lm-Színház-Irodalom, Déli­báb, Tolnai Világlapja, újságok képes mellék­letei stb.) b) 10, 20, 30, 50 filléres regények, félpengős és pengős regények, kétpengős re­gények. c) Mindenféle, általános szórakoztató irodalommal foglalkozó könyv. (Szakirodalom kivételével.) VII. csomagoló eszközök: Papir, zsineg, láda, ragasztószerek, szegek. Elfogadunk pénzadományokat is. Egy honvéd ajándékcsomag megváltási ára 5 P. Az adományokat, a szeretetcsomag meg­váltási árát is kérjük a fiókegylet elnökségé­hez (a Baross Szövetség székhazában, Kossuth Lajos-utca) a legrövidebb idő alatt, legkésőbb folyó hó 8-ig eljuttatni, hogy azokat az or- Bzágos központunkhoz időben továbbíthassuk. Az adományokat nyilvántartásba vesszük és alkalomadtán nyugtázzuk. Zalaegerszeg, 1941 november 3. Czobor Mátyás 8. k. a zalaegerszegi Vörös Kereszt fiókegylet elnöke vitéz Farkas Sándorné s. k. a zalaegerszegi Vörös Kereszt fiókegylet társ­elnöknője. Tftéty rwMot, kekszet stb. legolcsóbban cipők és csizmák megér keztek PÁL és INDRA céghez Zalaegerszeg. Telefóigzám : 170.----------------------”1 Éh es vagyok! Még a nyáron történt. Utaztam. Az ál­lomásra mentem. Találkoztam az egyik hely­beli képviselővel. — Éppen jókor jössz! Ismered te a Bajsz Karcsit? — szól felém. — Ismerem, az én tanítványom. — Akkor mégsem hazudott. Itt ültünk. Hozzánk jött ez a magyar s pénzt kért ir­kára. Megkérdeztem tőle, ki tanít s azt mond­ta, a Bődéi tanító bácsi. Adtam neki fü-i zetre pénzt, nézd majd meg, hogy vett-e fü­zetet? Aztán ne bántsd ezt a fickót. Egész ér­telmes, magyaros kinézésű gyerek. *— Az én gyerekem nem vett füzedet s ma sincs elég neki. Múlt héten a postára többször vittem le­helet s mivel a posta szomszédságában lakom, mindig a Berzsenyi-utca felől viszem be. Va­lahányszor bementem, mindig volt ott egy be­esett arcú, nyolc-tízéves gyerek^ s a legnagyobb bátorsággal mindannyiszor, mint egy begya­korolt koldus, mondta: — Bácsi, éhes vagyok, adjon pénzt. Tegnap este hét órakor a moziból men­tem hazafelé. Az Arany Bárány előtt mellém szegődött egy gyermek. — Bácsi, adjon két fillért. Ránézek s megismertem saját tanítványo­mat, a Bajsz Karcsit. Nem azért soroltam föl a sok esetből a hármat, hogy vádoljak. Ellenkezőleg: kérek. Kérem az illetékeseket, a fajtáját megbecsülő és szerető embereket, ne hagyjuk elkallódni, elzülleni ezeket a magyar gyerekeket. Amelyik gyerekek este hét órakor a sötétben ólálkodva koldulnak, azokból később zsebmetszők, be­törők lesznek. Most még meg lehet menteni őket a társadalomnak, később azonban ezek lesznek az örök elégedetlenek, zavarosban ha­lászok, munkakerülők. Ehhez azonban nem ak­tázás kell. Megnézni, hogy mi az oka. Ha a szülő elhanyagolja, nem adja meg a legszük­ségesebbet a gyermeknek s engedi koldulni, még késő este is, az illetékes hatóság telefo­náljon a legközelebbi menhelynek s a gyer­meket szakítsák ki ebből a környezetből. Ezt parancsolja az egészséges társadalmi rend, a szociális érzés és a magyar faj iránti köte-\ lesség. Bődéi János. Törvényszéki tárgyalások Sümegen A zalaegerszegi kir. törvényszék büntető­tanácsa sümegi tárgyalásai alkalmával több ügyet tárgyalt le és fejezett be Ítélettel. Ezek között Holczer Károlyné ötnapi elzárásra vál­toztatható húsz pengő pénzbüntetést kapott rémhírterjesztésért. Az ítélet jogerős. — Mar­ton Lajos gógánfai cipészmestert nem jogerő­sen kéithónapi fogházra ítélték vitéz Vermes Tibor községi főjegyző megrágaímazása miatt. — Nagy János káptalanfai lakos, volt postai kézbesítő beverte a postamesternenek és ma­soknak ablakát, mert állásából^ elbocsátották. Jogerősen hétnapi fogházra Ítéltek. Wi!- werger János ny. erdőor nyolcnapi fogház­büntetést kapott a kellő gondosság elmulasz­tása miatt, aminek következménye az lett, hogy hároméves lcislánykája a tűzhely széléről magára rántotta a forró vízzel telt fazekat és égési sebeibe belehalt A büntetés végrehajtá­sát azonban három évre felfüggesztették. c TZapi — A Nemzetvédelmi Kereszttel legújab­ban kitüntetettek között van vitéz Horváth* Bertalan dr. zalaegerszgei kir. törvényszéki ta­nácselnök, Siposs Dezső zalaegerszegi kő íaragó- mester és Gaál Károly petőhenyei r. k. vezető- tanító is. — Névváltoztatások. Meszner József al­ezredes, zalaegerszegi lakos Homoródyra, — Mándli Ferenc pj'ébacsendőr^ bázakerett' ei Ja­kos Magyar lakira, Lütar (Lutár) József ,alsó- lendvai kereskedő Lendvaira, Hermán János lendvavasárhelyi földműves Harmadra változ­tatta családi nevét belügyminiszteri engedély- lyel. Halálozások. Körössy Endre ny. espe­res-plébános életének 72. évében elhunyt. Te­metése október 31 -én volt a szolnoki szent- ferencrendi píébánitemplomból a hívek és a papság nagy részvété mellett. A szilágysom- lyói hívek szeretett papjukat siratják benne. A megboldogult a Revíziós Liga kiküldötteként járt Zalaegerszegen. — Németh Gyula c. ka­nonok, aranymisés áldozópap, kiérdemesült es­peres, tanfelügyelő, ny. szanyi plébános, Szany- ban 77 éves korában elhalálozott, ö volt a Szent Család Naptár szerkesztője és néhai Teli Anasztáz dr. győri bencéstanár, majd csács- bozsoki plébános legjobb barátja. Vasárnap he­lyezték örök nyugalomra a szanyi temetőben. — özv. Musset Jánosné szül. Lénárd Mária hosszú szenvedés után 47 éves korában Buda­pesten elhunyt. Holttestét hazaszállították Za- laszentbalázsra, ahol nagy részvét mellett he­lyezték pihenőre. — A sümegi Kisfaludy Sándor gimnázium tanulói és tanárai halottak napján testületileg kivonultak a temetőbe, hogy Sümeg nagy há- lottjának, Ramasetter Vincének és feleségének, valamint Sümeg nagy szülöttjének, Kisfaludy Sándornak sírjánál lerójják kegyeletüket. Ra­masetter Vincében Sümeg és társadalma ma is nagy jótevőjét tiszteli, áld számos alapít­ványával örökre beírta nevét Sümeg történeté­be. A gimnázium alapítása is az ő nevéhez fű­ződik. — Álláscsere. Kovács Aladár bazsi és Fe­nyő Amália sümegcsehi községi írnokok ha­sonló minőségben állást cseréltek. — A letenyei Murahidat, amelyet a mene­külő szerbek fölrobbantottak, hamarosan hely­reállítják. A munkálatokat november 10-én kezdik meg a győri vágón- és gépgyár sze­relői. — Leállított autók. A minisztérium le- küldötte a nagykanizsai rendőrségre, mint autó-körlethez azoknak a magánautóknak lis­táját, amelyeknek »E«-betűs engedélyét a most folyó revízió során bevonták. Az autókörzet­hez tartozó vidéken 50, Nagykanizsán nyolc autót állítottak le. — Fölnézett a gesztenyefára Bódis Mária 18 éves zalaerdődi leány és a szemébe egyj tüskés gesztenye esett, amely súlyos sérülést okozott. TíiieSijéf a ^^előnyösebben József tüzelő és építkezési anyagkereskedőnél szerezheti be. Kossuth L. u. (52 Megbízható pontos kiszolgálás. Telefon 226 Épületfa, metszettáru, Tűzifa asztalosáru, mész, ce* Kőszén ment, terméskő, szige Brikett telő és fedéllemezek, Kox és stokaturnád stb. Kovácsszén

Next

/
Oldalképek
Tartalom