Zalamegyei Ujság, 1941. október-december (24. évfolyam, 223-294. szám)

1941-10-01 / 223. szám

XXIV. évfolyam. 223. szám. ÄRA 8 FILLÉR 1941. október 1. SZERDA. MEGYEI Megjelenik hétköznaponként délután. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Zalaegerszeg, Széchenyi-tér 4. Telefon: ''128. POLITIKAI NAPILAP Felelős szerkesztő: HERBOLY FERENC Hirdetések díjszabás szerint. Előfizetés: egy hóra 2 P, negyedévre 5.70 F, Postatakarékpénztári csekkszámla: 49.368. Az olaszok fényes Földközi-tengeri győzelme Róma, október 1. Az olasz főhadiszállás hétfői rendkívüli jelentése igen nagy örömet keltett az olasz közvéleményben. A külön- jelentés közölte, hogy az olasz légierő a Föld4 közi-tengeren megtámadott egy, Gibraltárból közeledő ellenséges hajókaravánt, amelyet nagy hadihajóraj védelmezett. Elsüllyesztettek a hajórajból két an­gol nehézcirkálót, egy könnyűcirká­lót, súlyosan megrongáltak két nagy hadihajót, hat közepes hadihajót és egy rombolót. Azonkívül elsüllyesz­tettek 23.000 tonna kereskedelmi ha­jóteret. Az ütközet során heves légiharcok voltak, amelyekben hat angol repülőgép pusztult el. A nagy ütközet szeptember 27-én zajlott le és délután 1 órától este 10 óráig tartott. A páratlan győzelmet az olasz repülők egymást felülmúló bátor magatartásukkal érték el. Finnország visszautasítja az angol jegyzéket Angliának Finnországhoz legutóbb inté­zett jegyzékével kapcsolatban a német fő-* városban egyelőre nem foglalnak állást. Nyil­vánvalóan Helsinkire bízzák, hogy ebben a politikai kérdésben döntsön. Kétségtelen azon­ban, hogy német politikai körök a legutóbbi időben finn részről több ízben elhangzott nyi­latkozatok folytán a brit fenyegetés erélyes*, visszautasítására számítanak. Anglia súlyos veszteségei az Atlanti-óceánon pároló szövetkezet, 8 zöldségkonzerváló szö­vetkezeti gyár és 13 különféle mezőgazda- sági terményértékesítő szövetkezet. Ezeken felül külön csoportot alkotnak a munkás szövetkezetek, lakásépítő szövetkeze­tek, mezőgazdasági munkaszövetkezetek, szál­lítási, állatbiztosítási, biztosítási, egészségügyi] szövetkezetek. A szövetkezeti hálózat felöleli! úgyszólván az egész olasz gazdasági élet te­rületét. A családtagokat is hozzászámítva a 2.2 milliós taglétszámhoz, kitűnik, hogy a 45 milliós olasz népességnek 25 százalékát öleli fel a fasiszta Olaszország szövetkezeti hálón zata. Sajnos, a mi falvainkon csak szórványo­san épül ki ez a roppant életrevaló kezdemé-/ nyezés és nem lévén elég szakemberünk, s az állami támogatást sem élvezvén, a falvak! vezető emberei nem mernek kezdésekhez fogni. Ehelyütt is dícsérően kell megemlékezni a Kálót faluépítő munkájáról, amely ragyogói példákkal igazolta és igazolja, hogy a magyar földműves emberrel lehet mit kezdeni. És nem kis büszkeséggel állapíthatjuk meg, hogy az Európaszerte erősödő hivatás- rendi gondolat a pápai körlevelekben adott gazdaságetikai tanításokat igazolja. Róma, október 1. Az Avvenire idézi az amerikai lapok jelentéseit, amelyek szerintj Stark tengernagy a kongresszus tengerészeti bizottságában sötét képet festett Anglia at­lantióceáni helyzetéről. Szerinte az Anglia fele hadianyagot szállító hajók továbbra is igen; nagy számban süllyednek el és a veszteségek sokszorosan felülmúlják az amerikai hajó­gyárak teljesítőképességét. Hivatalos washingtoni körökben úgy tud­ják, hogy Sztálin nem volt hajlandó pontos felvilágosításokat adni Washingtonnak és Lon­donnak a Szovjet katonai helyzetéről. A New York Times szerint Sztálinnak ez a maga­tartása nagyon kétessé teszi a Szovjet-Orosz- országnak s^ánt hadianyag szállítását. Az olaszországi gazdasági élet egyik alappillére a gazdasági szövetkezeti hálózat A hivatásrendi gazdasági vezérelvek kö­zött szerepel a szövetkezeti élet kiépítésének szorgalmazása. Óriási összetartó erő ez és ki­tűnő biztosíték 4 kisemberek kezében, hogy függetlenségüket megóvják, szűkös anyagi energiaforrásaikat bővítsék, s főleg, hogy a szertelen és gazdaságpolitikailag végzetessé! válható liberális kilengéseket csírájukban el­nyomják. A hivatásrendiség felé közeledő olasz gaz­dasági élet biztató eredményekkel szolgálhat. Olaszország területén 14.567 szövetkezet működik 2.2 millió taggal. Az olasz köz- munlcaügyi minisztérium közvetlen felügyelete alá tartozó, a szövetkezetekhez hasonló ala­kulatokkal együtt az olasz szövetkezetek szá­ma meghaladja a 18 ezret. A mezőgazdasági terményeket feldolgozó szövetkezetek szövetségéhez tartozik 3225 tej-* szövetkezet 189 ezer taggal és évi 700 millió Éter tejforgalommal, 190 szőlőtermelő szö­vetkezet 18 ezer taggal, 26 étolaj feldolgozó szövetkezet, 154 mezőgazdasági gép-szövetke­zet (ezek tulajdonában lévő gépeket a tagok közösen használják), 46 dohányszárító szö­vetkezet, 21 szövetkezeti malom, 14 szesz­A kétéves téli gazdasági iskolát végzett aranykalászos, valamint a téli gazdasági tan- folyamot végzett ezüstkalászos gazdák száma! évről-évre gyarapodik. Ezidőszerint több mint 5 ezer aranykalászos és 25 ezer ezüstkalászos! gazda van. Ez a nagy szám indokolttá teszi, hogy az arany- és ezüstkalászos gazdák meg­szerveztessenek és szervezetükön keresztül áll-i hassanak nagyobb szaktudásukkal a magyar! mezőgazdaság előmozdítására irányuló törek­vések rendelkezésére. A földművelésügyi mi­niszter is indokoltnak és szükségesnek látta az arany- és ezüstkalászos gazdák megszervezé­sét s úgy határozott, hogy e szervezéssel, il­letően az »»Arany- és Ezüstkalászos Gazdák Szövetsége« megalakításának előkészítésével az Országos Mezőgazdasági Kamarát bízza meg. E megbízatás alapján az Országos Mezőgaz­dasági Kamara már megkezdette a szerve­zés előkészületeit. Első lépésként számbave-i szí az országban lévő összes arany- és ezüst- kalászos gazdákat, majd pedig gondoskodik! arról, hogy ezek megválaszthassák vidéken­ként azokat a kiküldötteiket, akiknek közvet­len részvételével fog megalakulni az orszá­gos szövetség. Az új egyesületben Zala megyéből is te­kintélyes számban lesznek arany- és ezüst- kalászos gazdák. Megalakítják az arany- és ezüst­kalászos gazdák szövetségét | Tanügy A vallás- és közoktatásügyi miniszter, Berta Vince tapolcai r. k. elemi iskolai ta­nítót a balatonfüredi járásban körzeti iskola­felügyelővé nevezte ki; Szabó Sarolta íülöp- szállási h. tanítót .a sümegi, Vandra Jenői rozsnyói, Fedorcsák Vladimir harcosi (Mára-« maros megye) és Csernochné Martin Leontin diósgyőri áll. el. isk. tanítót a nagykanizsai állami elemi iskolához áthelyezte; Halász La­jos oki. tanítót a muraszemenyei és Horváth Erzsébet oki. tanítónő, siómarosi lakost apet- riventei áll. elemi iskolánál próbaszolgálatra; bocsátotta. A kemendollári községi elemi iskolához Tóth Sarolta oki. tanítónőt, a botfai közs., elemi iskolánál második tanítói állásra Far­kas Béla nagypáli községi elemi iskolai ta­nítót választották meg.

Next

/
Oldalképek
Tartalom