Zalamegyei Ujság, 1941. július-szeptember (24. évfolyam, 147-222. szám)

1941-07-01 / 147. szám

XXIV. évfolyam. 147. szám. ÁRA 8 FIL.JÉR 1941. július 1. KEDD. tUeg jeieuik Uetkö&uapoiikeui dciutau. Szerkesztőség és kiadóhivatal : Zalaegerszeg, Széchenyi-tér 4. Telefon 128. BULITIKAÍ NAPILAP Felelős szerkesztő : HERBOLY FERENC Előfizetés : egy hóra 1.50, negyedévre ,4 R Hirdetések díjszabás szerint. Postatakarékpénztári csekkszámla : 49.368, A szentatya vasárnapi beszéde Róma, július 1. XII. Pius pápa vasárnap, Péter-Pál napján a vatikáni leadóállomás köz­vetítésével beszédet mondott arról, miként nyilvánul meg az isteni Gondviselés az em­beri élet eseményeiben. A Szentatya beszé­dének központjában arra a kérdésre adandó válasz állt, miért engedi Isten, hogy a világ­ban annyi szenvedés legyen. A Szentatya szem­beállította az embernek a végtelenről térben és időben korlátolt felfogását az isteni végzés végtelenségével s összehasonlította az Isten cselekedeteit az orvosi beavatkozással. (MTI) Nem intézhet a szovjet centrális előretörést Németország ellen A Bialystöktól keletre elterülő térségen az előrehaladó hadműveletek során két szovjet hadsereg most már minden oldalról körül van zárva. Bár ezek a hadseregek több napja tartó elkeseredett áttörési kísérletet próbál­tak meg, a német hadsereg gyűrűje körülöttük óráról-órára szúkebb lesz. Pár napon belül vagy megadják magukat, vagy megsemmisül­nek. Ezzel megpecsételődött annak a sok szov­jet hadosztálynak a sorsa, amelynek az volt a rendeltetése, hogy Németország ellen cent­rális előretörést hajtson végre. Itt a földön folyó harcokat a hadsereg gyalogos hadosztályai és a védő osztagos fegy­vernem kötelékei vívják. A légi haderő romboló támadásokkal pó­tolhatatlan segítséget nyújt ezeknek a csa­patoknak. Páncélos kötelékek és gépesített hadosztá­lyok a bialystoki medence két oldalán előre­nyomulva elérték a Minszk körüli térséget. Újabb nagy siker bontakozik ki. Muraszombat, június 29. Mámoros lelkesedéssel, égbetörő örömmel köszöntötte Muraszombat lakossága es a Vend­vidék magyar érzésű népe a felszabadulást. Hetekkel megelőzően készült megünnepelni 22 év nehéz elnyomásából való felszabadulását, magyar szívük egész melegével és szerete- tével, minden lelkesedésükkel világgá kiál­tották: élünk! felszabadultunk! — Szabad már magyarul imádkozni, gyermekeinkhez anya- nyelvén szólhat az édesanyja; ölelkezik ma­gyar a magyarral, a Vendvidék becsületes magyar érzésű lakossága is egy emberként kiáltotta nagy örömét: magyarok lettünk újra. Reggel 9 órakor sűrű sorokban érkezett a felszabadult községek népe. Gyalogosan, ko­csin, autón érkeztek. Több ezren hallgatták végig a 9 órai tábori szentmisét. A templom­ban ugyanakkor Grősz József szombathelyi megyéspüspök mondott főpapi szentmisét nagy segédlettel. Mise után szólott a hívekhez. Most, — mondotta —, amikor először szól­hatok felszabadult egyházmegyém kedves hí­veimhez, köszöntőm mindazokat, akik 22 év nehéz küzdelmében megmaradtak magyarnak; Szent István országához tartozott ez a nép mindig, ettől soha él nem szakadhat. Közben az ég egyre jobban elborult, majd sűrű, nehéz cseppekben megeredt az eső. Még az vég is sírt örömében a felszabadulás örö­mere — mondták a jobb érzésűek és ma­gyar érzésűek. A szerb ittmaradottak az ab­lakok mögül figyelték a felvonulást, s talán maguk sem tudták annak az okát, hogyan tudtak annak a félrevezetésnek és ámításnak hinni, amelyet 22 éven át mindig, mindenütt elhintett a szerb propaganda. A hatalmas Szabadságtéren felállított emel­vényeken a sűrű cseppekben Hulló eső elle­nére is egyre jói ban gyülekezett a tömeg. A m. kir. híradószázad rádióbemondója be­szélt, 'viaszlemezre vettek az egesz ünnepélyt. A hatalmas, 5—6 ezerre tehető tömeg az emelvénnyel széniben a most emelt 15 mé­teres országzászló körül állt. 11 órakor érkezett a honvédség nemes Bre­ner Pál őrnagy, zászlóaljparancsnok vezetésé­vel, majd sorra az előkelőségek. Színes díszmagyarban, magyaros ruhában férfiak és nők. A tribün előtt Vas és Zala vármegye címerét tartó vármegyei hajdúk pompás ruhában. 11 óra 10 perckor jelent meg Grősz Jó­zsef püspök a papság kíséretében, továbbá Ostffy Lajos országmozgósítási kormánybiztos, vitéz Szűcs István, Vas megye főispánja. Kapi Béla ev. püspök. Vértessy Vilmos, Máv üzletigazgató, Hor­váth Kálmán, Vas megye alispánja, Brand Sándor dr., Zala vármegye alispánja, Végh Mihály, az Ereklyés Országzászíó Nagybizott­ság kiküldöttje. — Megérkezett vitéz bálos- falvi Kiss László altábornagy, hadtestparancs­nok. Megharsant a díszjel, majd a díszszemle után a Himnuszt játszotta a katonazenekar. Utána ünnepi beszedet mondott Hartner Nán­dor, "Muraszombat polgármestere, majd be­széltek az egyházak képviselői, vitéz Balás- falvi Kiss László altábornagy, hadtestparancs­nok, Vas megye főispánja és alispánja, egv magyarruhás kislány, aki a gyermekek nevé­ben “köszöntötte az egész magyar nemzetet, továbbá a frontharcosok nevében Lipics Jó­zsef bankigazgató, Hartner Nándorné, azután az iparosok, kereskedők, gazdak képviselői. Déli 12 órakor kezdődött az Országzászló ünnepélyes átadása és felavatása. Az Ország- zászlót Szombathely ajándékozta testvérváro­sának s azt a szombathelyi polgármester nevé­ben Mezey tanácsos adta át. Hartner Nándor polgármester vette át szép beszéd kisereteben az ajándékot. Ez az új oltár, — mondotta, a szent magyar eszmét őrzi és hirdeti a ma­gyarság soha meg nem alkuvó és mindig küzdő erejét: Istenért, hazáért és magyarsá­gáért. Könnyek csillogtak a szemekben, amikor a büszke magyar zászló a Hiszekegy ünnepi hangjai mellett felkúszott a zászlórúd csú­csára, majd ismét félárbócra engedték le. Ezután Végh Mihály, az Ereklyés Ország­zászló Bizottság nevében átvette a zászlót és beiktatta az országzászlók sorába. Ezután a különböző társadalmi egyesüle­tek zászlóinak átadása következett. Záróbeszédet Hatner polgármester mondott s a közönség a Szózat hangjai mellett oszlott szét. Legújabb A német hadsereg rendeleti közlönye közli: Hitler Adolf vezér és kancellár Rommer tá­bornokot a nemet páncélos erők főparancsno­kává nevezte ki. A német haderő felrobbantotta a fehér­oroszországi hidakat és ezáltal lehetetlenné tette az ott lévő orosz hadsereg további mun­káját. A francia Havas ügynökség értesülései sze­rint a francia kormány megszakította a dip­lomáciai összeköttetést Oroszországgal. Vvashingtoni jelentés szerint Knox tengeré­szeti államtitkár parlamenti beszédében kö­vetelte az Unió azonnali hadbaíépését Anglia oldalán. Beszédében azt hangoztatta, hogy Ang­lia egyedül nein képes legyűrni Németorszá­got. Roosevelt elnök ma aláírta a 70 milliárd dollár hadihitelről szóló törvényjavaslatot. Egy volt muraszombat-vidéki tanító levele Kaptuk az alábbi levelet: Igeiitiszíelí Szerkesztő ür! Érdemes lapjának 143. számában közölt cikke, amelynek első bekezdését szószerint idézem: A muraszombati járásból érkezik a hír, amely élénken rávilágít a vend nép lel- kületére: nem érzi magát nemzetiségnek, — hanem magyarnak. Nagy örömmel, boldog­sággal és megelégedéssel tölt el bennünket. Joggal, mert azoknak a szülőknek, akiknek becsületes magyarságában, szorgalmas mun­kásságában, hithűségében és irántunk való törhetetlen ragaszkodásában soha nem kétel­kedtünk, 22 évvel ezelőtt, egészen a szerbek­nek első muraszombati betöréséig, a vidor- laki állami elemi népiskolában, és iskolán kí­vül 8 éven át, feleségemmel együtt, mi is nevelői és tanítói voltunk. A muraszombati járás magyar tanítói tehát nem végeztek hiábavaló, eredménytelen mun­kát, mert most magától a néptől kaptuk meg a legszebb és a legértékesebb elismerést. Arra kérem az igentisztelt Szerkesztő Urat, legyen szíves, adja tudtára a muraszombati járás szeretett népének, hogy volt tanítóik lé­lekben mindig velük vannak és büszkék ta­nítványaikra. Szebb jövőt! Hazafias szeretettel : Sümegen, 1941. június 28-án. Hertelendy Zsigmond állami tanító. r< Muraszombat örömünnepe

Next

/
Oldalképek
Tartalom