Zalamegyei Ujság, 1941. április-június (24. évfolyam, 74-146. szám)

1941-06-09 / 129. szám

1941. június 9. HÉTFŐ. A\I\ . évfolyam. 129. szám. ARA 8 FILÜÉR Megjelenik hétköznaponként délután. Szerkesztőség és kiadóhivatal : Zalaegerszeg, Széchenyi-tér 4. Telefon 128. POLITIKAI [NAPILAP Felelős szerkesztő : HERROLY FERENC Előfizetés : egy hóra 1.50, negyedévre 4 P Hirdetések díjszabás szerint. Postatakarékpénztári csekkszámla : 49.368. Tisztujitó közgyűlés a Baross Szövetség helyi fiókjánál Megszívlelendő dolgok hang­zottak el a gyűlésen Uj élet várható a Szövetségben A Baross Szövetség Zalaegerszeg és Vi­déke Fiókja vasárnap délelőtt tartotta szék­hazában évi rendes közgyűlését. Megnyitó. Czubur Mátyás ny. polgármester, elnök, a Hiszekegy elmondása után bejelentette, hogy vitéz Teleki Béla gróf főispán és Brand Sán­dor dr. alispán, díszelnökök, valamint vitéz Tamásy István dr. polgármester hivatali el­foglaltságuk miatt nem jelenhettek meg a gyűlésen. Üdvözölte ,a polgármester képvi­seletében megjelent Mikula Szigfrid dr. pol­gáraié sLerhelyet Les főjegyzőt, Betlehem József dr- városi aljegyzőt, vitéz Farkas Sándor­nál a Női Tábor elnökasszony ál, a sajtó képviselőit, és a tagokat, majd a beszéde alatt megérkezett Pehm József pápai prelá- tus- Azután rátért arra, hogy az elmúlt 1940. esztendőben súlyos és eseményekkel lelt ko­rokat élt át nemzetűnik éjs benne a Baross Szövetség is. A régi világ politikai, társa­dalmi és közgazdasági életének alapjai megr rendültek és egy új, nemesebb, tisztulLabb világfelfogás van erősen kialakulóban. A Gondviselés jóságos segítségével egymásután tértek vissza hazánkba Szent István koro­nájának drága gyöngyei, legutóbb a déli ré­szek, köztük Muraköz, Alsólendva és a Vend­vidék is. Áldjuk az isteni Gondviselést, hogy ezekben a történelmi időkben megadta ne­künk azokat a kiváló magyarokat, takiknek élén — nemzetünk eme útján — Kormányzó urunk, vitéz nagybányai Horthy Miklós, Istennek ez áldott kiküldöttje, ,mutatja a bol­dog jövendő útját nemzetünk szá­múm. Áldás nevére és országyya- rapító működésére! (A kormányzóról történt megemlékezést a gyűlés résztvevői állvia hallgatták végig). Eziulán arról szólott, hogy az egész nem­zetet felrázó események viharszerű lendüle­tében hatalmas erővel tört a gazdasági élet legelső vonalába a Baross Szövetség. Nem, veszett kárba az a munka, amelyet a Szö­vetség életrevivői két évtizeden át folytat­tak. Megemlékezett Ilovszky János országos elnökről, ő az első példa, hogyan kell fel­fogni a Baross szellem igazi tartalmát. Mun­kájának nagyszerű eredménye, hogy a Ba­ross Szövetség, amely pár évvel ezelőtt alig számolt 1000 tagot, ma 30 ezer taggal^ di­csekedhetik és századik fiókját ma alakítják meg Szabadkán. Javasolta, hogy az orszá­gos elnököt táviratban üdvözöljék (Helyes-' lés) • A Baross Szövetség feladatának részletes vázolása után a zalaegerszegi fiók megalaku­lásának körülményeiről szólott. Az előkészítő munkában a város kereskedőinek és iparosainak akkor még csak könnyén megszám­lálható kevés tagja mert résztvenni. Hiányzott nagyobb többségében még in kellő bátorság, amely szükségessé tette a liberális szellemtői átitatott gondolkodásnak a teljes levetését. A kiállástól féltek, mert nem tudták el­gondolni, hogy a\nyagl érdekeiket (íz átállítás alatt álló magyar gazdasági életben biztosítiptják-e. Csák lassan, eleinte bátortalanul, de mégis megbarátkozni látszottak az új szellemmel, sajnos azonban, sok tekintetben nem vol­tak képesek levetkőzni teljesen a régi, az idegen fiaj levegőjétől megfertőzött szellemet, főképen nem hozták miagukkal a túlsó tá­borban erősen megnyilvánult egyetlen érté­ket: latz összetartás, az áldozatosság nagyszerű erejét. : ; Egyik kirívó példája ennek a 'Baross szék­ház vájudó sorsa. A ház készen áll — mon­dotta —, de szomorúan kell tapasztalni, hogy a tagok nemhogy látogatták volna, hanem tüntetőén távolmaradnak tőle. Nem izgatta őket a\ hogy a házat meg is kell tartani, a terhelő adósságokat ki is kell fizetni, tehát minden áldozatot meg kell hozniok a ta­goknak s nem adja föl a reményt, hogy a ház megtarthatása érdekében elindított mozgalom eredményre is fog vezetni- Ren­díthetetlenül hisz a Baross .szellem diadalá­ban. Ezután kegyele tes szavakkal emlékezett ímeg a nemzet két nagy fiának, Csáky István grófnak -és Teleki Tál grófnak elhúnytárói. A gyűlés pár perces felállással áldozott az elhúny Lak emlékének. Ezután Németh József ügyvezető elnök az évi jelentést terjesztette elő a titkári jelentéssel együtt. Vitéz Nyilassy Ferenc ugyanis, aki nagy buzgalommal látta el a titkári, majd a pénz­tárosi tisztet is, széleskörű ...elfoglaltságára tef- kintettel e tisztségéről lemondott s azokat január 1-től Czobor Mátyás elnök látta el, 'a jegyzői tennivelókat pedig Szabó József végezte. A gyűlés köszönetét mondott vitéz Nyilassynak, az elnöknek és Szabó József­nek. A jelentés megemlékezik a mull évi ház- avatási ünnepségről, amely alkalommal lxm- tollák ki városunkban a Női Tábor zászló-,1 jál. A megválasztott elnöknő, vitéz Farkas Sándorné és társai, dicséretes buzgalommal1 végzik hazafias munkájukat. A Szövetség -működéséről szólva megem­líti, hogy a választmányi tagok közül 8 egy­általában nem, 15 pedig vsak egyszer-két1- szer volt jelen az üléseken. Az elmúlt év­ben 80 tag vette igénybe a Szövetség tá­mogatását- 12 esetben jártak el az elnöki- kel Budapesten a tagtársak érdekében- A Szövetség a nemzeti Hitelintézet helyi fiókja igazgatójának megértő támogatásával 81 esetben 2é-5 ezer pengő kiske­reskedői hitelkérelmet bonyolított le. Ezekből folyósítást nyert 79 kölcsön 22ÜA-62 P értékben. Az igénylések 98 százalékú. Az 1930- évi állomány 33 tételben G2.338 pengőt tett ki, míg az 1940- december 31-i állomány 112 esetben 2S3 338 pengő volt. Az évi törlesztés 22 ezer pengőre rúgott, aimi az előző kihelyezett állománynak 35 száza­léka. Az előírtaknál jóval nagyobb összeget fizettek vissza. A kormány valóban szociá­lis szükségletet oldott meg ennek a kölcsön- térítménynek életrehívásával. Hálával emlé­kezett meg a Nemzeti Hitelintézet vezetője^ rőt, Molnár András vezérigazgatóról és a helyi fiók vezetőjéről, Holczer Ernő igazga­tójáról, -akik szívvel-lélekkel és ritka megf- értéssel működnek közre a kölcsönök gyors és kedvező lebonyolításánál. A tagok száma 1940 december 31-én: renk des tag Zalaegerszegen 123, vidéken 121, ösz- szesen 244, pártoló, tag 37­Megemlékezik még a jelentés Orel Géza dr. kir. főigazgató nagysikerű előadássoro­zatáról, amely igen nágy szolgálatot tett a Baross eszme népszerűsítésére. A közgyűlés nagy helyesléssel fogadLa mindL két jelentést s azokhoz Holczer Ernő szólott azzal a nyíltsággal és őszinteséggel, ami minden felszólalásánál jellemzi. Megkö­szönte intézete és a maga nevében a meg­emlékezést, azután rátért a Szövetség felada­tának ismertetésére és a helyi fiók működé­sére. A vezetőség munkája, amint azt ta­pasztalatai alapján megállapította, a Baross eszmék jegyében történik. 'Itt van a szék­ház, amelynek a tagok második otthonának kell lennie, ahol azon kell munkálkodni, hogy a falut közelebb hozzák a városhoz,, hogy azokat a feladatokat, amelyek a Szövetségre hárulnak, teljesíthessék. Ha ezt nem érték el ímeg eddig, az nem a vezetőség hibája, annak oka a tagok nemtörődömségében, a meghasonlásbán rejlik. A vezetőség mun­kája iránt elismerését fejezi ki. ’Azután fel­sorolta, .mit,, kell tenni,, hogy a nagy cél elérhető legyen, milyen életet kell teremteni a keresztény gazdasági élet, a keresztény ke­reskedők, iparosok, fogyasztók érdekében. Az önérdeket alá kell vetni a közérdeknek a haladás és fejlődés biztosítása céljából- Rá- mutatolt arra is, hogy a városnak nincs egyet­len produktív vállalata sem, Ezen a hely-

Next

/
Oldalképek
Tartalom