Zalamegyei Ujság, 1941. január-március (24. évfolyam, 1-73. szám)

1941-02-26 / 47. szám

1941. február 26. ZALAMEGYEI ÚJSÁG 3 Tanulmányi kirándulás a zalaegerszegi vágófaidon A csáeshozsoki leli mezőgazdasági tanfolyam M hallgatója Kukuljevic József dr. ny. akadé­miai r. tanár, tanfolyam vezető vezetésével ma déleiül l megtekintették a zalaegerszegi vágóhi­dat. Szekeres Márton városi állatorvos a leg­nagyobb előzékenységgel fogadta a látogatókat, akiknek háromórás előadás keretében adott rész­letes magyarázatot a vágásokról, azok menetéről, az állatok boncbani szerkezetéről és az exportá­lás jelentőségéről. A hallgatók a legnagyobb fi­A város közönsége már hosszabb idő óla pa­naszkodik amiatt, hogy a fűszeresek csak úgy szolgáltatnak ki finom lisztet, ha a vásárlók aáromszor annyi egységes (barna lisztet is vá- iárolnak. A kereskedők ezekre a panaszokra azt telelték, hogy kénytelenek az ilyen árusításra, nerl ők is ilyen arányban kapnak lisztéi a mal­iinktól. Ennek az eljárásnak azután az lett a c övei kéz ménve. hogy egyes háztartásokban a >arna liszt felhalmozódott, mert az tulaj dónké­inál csak kenyérsütésre alkalmas, tésztasütésre eh?ii föl nem használható. A polgármester tudomására jutott ez és a nai napon úgy intézkedett, hogy a kereskedőknek nem szabad a finom liszt kiszolgáltatását barnaliszt-vélelkény­szerrel összekötni, hanem kötelesek a fi­nom Észtet barna nélkül is kiszolgál­tatni. A kereskedőknek és malmoknak nem kell at­tól tartaniok. hogy a barna liszt nyakukon ma­rad, mert a Eutnra minden mennyiségben meg- I vásárolja azt. Rokonok érdekes pere a járásbíróság előtt hl. Bangó György 66 éves bocföldei gazdálkodó lég 1928-ban 13000 pengő váltó hitelt vett igény- e az égjük zalaegerszegi takarékpénztártól. A áltón mint jótálló kezes, testvérbátyja, a 70 rés Bangó János szerepelt. A jótállás fejében angó György eladta a birtokának nagy réS- sél Jánosnak 1029. tavaszán. Bangó János a tsároll birtokot zavartalanul használta is 1010 ivaszáig. amikor Bangó György ingatlanvisz- sa juttatási i>crt lett folyamatba bátyja ellen a tlaegerszcgi kir. törvényszéken. A pért a lör- ínyszéken el is vesztette. Időköziién id. Bangó yörgv a múlt év nyarán 25 kereszt gabonái hordott a birtokról, amiért őt a bátyja lo- ís vétsége _ miatt feljelentette. Ezt az ügyet tár- ?alla ma a zalaegerszegi kir. járásbíróság" és lmentelle a vádlottat a lopás vétségének vádja ól azzal az. indokolással, hogy a tulajdonjogi polgári per még nincs véglegesen elintézve és így Bangó György terhére a lopás még nem állapítható. Az ítélet még nem jogerős. Kézi nagyközség Hangya szövetkezete 1941 május elsejétől a tulajdonát képező korcs­mát és mészárszékei bérbeadja. Árlejtés már­cius 30-án délután 3 órakor lesz n Hangya helyiségében. Részletes felvilágosítást a Han­gya igazgatósága ad. Igazgatóság.­MOST jön a PAJZ ST ETÜ elleni permetezés ■ lapható: MOST kapható a Shelldormantwash NÉMETH JÓZSEF fehérképi csemegeház Schell Kőolaj R.T, lerakat. Telefon 270. c TZapifiirefi IOöJóSLÁS : Gyengülő légáramlás, ma még változó felhőzet, holnap a felhőzet növekedése várható ; sok helyen köd. A hőmérséklet nem változik lényegesen. — A vármegye központi választmánya a még folyamatban levő zsidóügyek elintézése végett ma délelőtt ülést tartott. — Tanügyi hírek. A vallás- és közoktatásügyi miniszter Csaj- József, zalaegerszegi áll. el. is­kolai tanítót a Zala vármegyei IskolánkívüH Népművelési Bizottsághoz oszlottá be, Pímgor Mária ondódi oki. tanítónőt pedig a zalabak- sai áll. el. iskolánál próbaszolgálatra. bocsá­totta. — Március 19-éii jelenik meg a kukoricás ke­nyér. A most megjelent miniszterelnöki rende­let értelmében a lisztlei való takarékos gazdál­kodás szabályozása tárgyában, február 9-én ki­bocsátóit kormányrendeletnek azok az intézke­dései, amelyek a kenyér- és tésztafélék készíté­sénél a tengeri-liszt kötelező használatát, illetve keverését írják elő - folyó évi március 10-én lépnek hatályba. — A nagykanizsai városi és járási ipartestülel vásárnap tartotta közgyűlését. A jelentés sze­rint az ipartestület taglétszáma 1446. Elnökké újból Samu Lajost választoltak. — Kaszinói közgyűlés. A Zalaegerszegi Ka­szinó most tartott évi rendes közgyűlést Udvardy Jenő dr. kormányfőtanácsos, ügyvédi kamarai elnök, a kaszinó elnökének vezetése mellett. El­nöki megnyitójában utalt a kaszinó díszes múlt­jára s arra a szerepre, amelyet a város társa­dalmi életében betölt. A folyó ügyek letárgya- lását részleges tisztújítás követte, s ennek so­rán gazdának Farkas Sándor felügyelőt, könyv­tárosnak Szabó Béla vármegyei főle vél lábost vá­lasztották meg, a választmány tagjai lettek : Ár- vay László dr., Czigány János dr., IJeseő Ár­pád di"., Hollós Ferenc dr., vitéz Horváth Ber­talan dr., Kalith András, számvizsgáló biz. lag Zsuppán István. Egyhangúan módosították az alapszabályok 3. §-át és kimondották, hogy a kaszinónak tagja csak az lehet, aki születésé­nél fogva valamely törvényesen, bevett keresz­tény egyház tagja. Markos Jenő népművelési titkár indítványára elhatározták, hogy boldog­fai Farkas Endre vezérkari századosnak »A mai háború időszerű kérdései magyar szemmel» cí­men tervbevett előadását a népművelési bizott­sággal karöltve a kaszinó rendezi meg. — A népszámlálási munkák Zalaegerszegen a kitűzött határidőre, március 1-re teljesen befe­jeződnek. Akik esetleg tudomásuk szerint ki­maradlak volna, az összeírásból, azok a pol­gármesternek tegnap közölt felhívása alapján leg­később péntek déli 12 óráig jelentkezzenek a pol­gármesteri hivatalban. — Hetvenéves tüzollótcslülct. A nagykanizsai tüzoltótestület most ünnepli 70 éves fennállását. — Zavar az átadott pénz körül Vaspöri Er­zsébet 26 éves vaspöri leány a múlt nyáron mint aratómunkás dolgozott a ziehyújfalusi ura­dalomban. Közben megbetegedett és hazautazott. Elutazásakor Simon Emma. munkástársa, a fel­jelentés szerint átadóit neki 170 pengőt, mint a munkások megtakarított fizetését azzal, hogy adja át azt a munkások szüleinek. Vaspöri Er­zsébet azonban csak 130 pengőt adott a szülők­nek. Az ügyet ma tárgyalta a zalaegerszegi já­rásbíróság. ahol Vaspöri Erzsébet azt állította, hogy ő csak 130 pengőt kapott. A bizonyítás kiegészítése végett a tárgyalást március 21-ig el­napolták. — Megint megszökött egy jól ismert betörő. Dér Józsefről, a többszörösen büntetett nagy- kanizsai betörőről, akit legutóbb a határon si­került elfogni, mi is írtunk már. A csendőrség legutóbbi betöréseiért Szombathelyre kísérte, de közben Nagykanizsán is végignyomozták vele betöréseinek színhelyéi. Most a nagykanizsai ka­pitányságot Szombathelyről értesítették, hogy Dér ismét megszökött. gyedemmel kísérték a kimeríti") magyarázatokat, amelyekért Kukuljevic József dr. tant'olyainve­zető mondott köszönetét. Csak elismerés illeti meg Kukuljevic József dr. tanfolyamvezetőt, aki, ha csak szeréi leheti, tanulmányútra viszi hall­gatóit. mert tudja, hogy az elméleti oktatások csak akkor nyújtanak maradandó ismereteket, ha azok a gyakorlatban nyernek megfelelő ki­egészítést. 1 kereskedők barna liszt nélkül is kötelesek finom lisztet kiszolgálni

Next

/
Oldalképek
Tartalom