Zalamegyei Ujság, 1941. január-március (24. évfolyam, 1-73. szám)

1941-03-29 / 72. szám

2. Z AL AMEG YE I ÚJSÁG 1941, március 29. Udvardy Jenő dr. és Terbócz Miklós dr. autószerencsétlensége Pénteken lapzárta után kaptunk értesítést arról az autószerencsétlenségről, amely Ud­vardy Jenő dr. kormány főtanácsost, a zala­egerszegi ügyvédi kamara elnökét és Terbócz Miklós dr. vallás- és közoktatásügyi minisz­teri tanácsost, az elnöki ügyosztály vezető­jét érte. A zalai származású Terbócz Miklós dr.-t aki főispáni titkár volt Zalaegerszegen, régi barátság fűzi Udvardy Jenő dr.-hoz. Most is látogatóban volt nála s abban állapodtak meg, hogy autón együtt utaznak föl Buda­pestre. Sümeg és Tapolca között azon­ban a gépkocsi egyik első kerekének gumija kilyukadt, a kocsi az árokba csúszott és fel­borult, utasai a kocsi alá kerültek. Az úton járók siettek segítségükre s értesítették a sü­megi mentőket is, akik azután a zalaeger­szegi kórházba szállították a súlyosan sérül­teket. Udvardy Jenő dr. bordatörést és fej­sérüléseket, Terbócz dr. mellkaszúzódást, láb- és fejsérülést szenvedett. A kórházban bekö­tözték s azután Udvardy Jenő dr. lakására szállították őket. Terbócz dr. azután vonaton utazott Budapestre. A szerencsétlenség híre a város társadal- mának minden rétegében mely es őszinte rész- vétet keltett, mert Udvardy Jenő dr. a vá­ros lakosságának osztatlan tiszteletét és nagy­rabecsülését élvezi. Állapota felől állandóan érdeklődnek. Terbócz Miklós dr.-nak is sok ismerőse van itt, iránta tehát szintén mély részvét nyilvánult meg. A sérüllek állapota súlyos ugyan, de kilá­tás van arra, hogy rövidesen felépülnek. mintegy négy mérföldnyi meszszeségre. Gyászba borította e’ nevezetes helvet Zrí­nyi Péternek. Frangepánnal kötött öszve es- küvése, mivel tzéllyoknak kivilágosodás után, a’ Vár kemény ostrom alá vétetett, a* mint Y ágner le irta. Még minek előtte táborba szál­lott vala Zrínyi megverettetvén, el vesztette szerentséjének reménységét, ’s Csáktornya Vá­rába vonult vala Frangepánnal, és katonái­val, melly akkor nem tzéllyokhoz képest vala megerősítve. Körül vétettetv én a’ Vár, Span- kovius Vezér által,- kemény ostrommal szo­rongató annak védelmezőit, ’s nem is szűnt meg addig attól, míg falait megtördelvén, utat nem készített a’ bé rohanásra. Látván Zrínyi katonáinak nagy bátorságokat, ’s vá~ doltatván belsőképen is, gyanakodott, bogy az ostromlóknak tulajdon katonái által fel ne adattatnék. Melly rossznak megelőzésére, | éj jel Frangepánnal a’ \ árnak kapuján tit­kon ki fejtvén magokat, el hagyják a’ Vá- \ rat, az őrizet is elszélledett, ’s Csáktornya Várának volt deli fénye is homályba borula. A' Várhoz legközelebb lévő erdőtskében liát­+ ‘ Robbanás egy tapolcai bazáríizletben Rosenberg József tapolcai bazárárú keres­kedő egy láda riasztó pisztolyhoz való töl­tényt csomagolt ki. A csomagolás közben a kalapácsütésre az 500 darab töltényt tartal­mazó láda hatalmas detonációval felrobbant és Rosenberget az arcán, kezén és lábszárán megégette. A légnyomás erője a ‘duplafalú kirakatüveget kivágta és a kirakatban levő tárgyakat az utcára sodorta. A messzehangzó robbanás nagy riadalmat okozott és az üz­let előtt olyan nagy tömeg sereglett össze, hogy á rendőröknek kellett a kíváncsiskodókat távoltartani. Rosenberget sérüléseivel kór­házba szállították. Érdekes, hogy a rajta kí­vül még az üzletben tartózkodó feleségének és elárusító leánynak az ijedtségen kívül sem­mi baja nem történt. — o — Csáktornyának leirása Vály András universitásbeli professzor könyvében: Csáktornya. Csakaturn. Sz. Helena, Csako- vecz. Mező Város, és Vár Szala Vármegye, földes Ura Gróf Álthán, vagy G. Festetich Uraság. Nevezetét vette, a’ minden nagy Ma­gyar Úri nemzetségek között legrégibb Gróf Csáky famíliától, a’ műit maga a’ szónak ereje is bizonyittya ; hajdan jelen erdősség vala, mellynek erőssittetését MCCLI. eszten­dőre határozza Turótzi László Vitézi jeles maga viseletéért, István Erdély országi Vaj­dának ajándékozta vala, I. Lajos Király. Haj­dani fényességéről igy ir Tollius : »A’ Csák­tornyái Vár fényes, és nevezetes erősség az Ozmánok ellen, melly a’ körül vevő viz által is I minden pénteken a Központi kávéház­ban Uj vezetés erőssittetett. Tsudálánk oliy sok miveletlen nép között, melly e’ környéket lakja, mind épületének rendes voltát, mind a’ lakosokat, mind azoknak belső díszes házi eszközeit. A’ Vár bemenetelénél fel akasztva függőitek ek­kor a’ Törökökről levont fényes öltözetek, nyilakkal, sisakokkal, tőrökkel, dárdákkal, és más illy nemű fegyverekkel egyetemben, mellyeknek fényes voltát felül haladók a' da­maszkuszi szabják, arany, és ezüstös mar­kolatokkal mesterségesen készülve, drága kö­vekkel, zamántzokkal lévén diszesittetv e. A’ Vár udvarában való bémenetelnek boltozatija alatt pedig vér tsépekkel bélyegezett Ozmá­noknak Zászlói szemléltettek. Nem kíilöm- ben V itéz Gróf Zrínyi nagy tselekedeteinek rajzolattya. ’s a’ t. Ide lett érkezésünk után néhány napokkal, bé vezettettünk a’ könyves tárba, mellyben a’ könyveknek külömféle ne­mei találtattak. Innen a’ fegyveres házba, hol­ott hitelt haladó sok réz mozsarak, nagy ágyuk, köp jók, török és más mindenféle fegy­verek nagy számmal valónak. Ezeken kívül régi pénzek, képeknek és drága köveknek szép gyűjteménye vala itten. Nagy Sándor­nak, Vitelliusnak, Ovidiusnak, Horátznak, ’s más nevezetes férfiaknak artzulatyai gömbö­lyű kerületekbe foglalva, ’s a’ t.« Bévezettet- vén pedig a1 Grófnak igen gyönyörűséges kertébe, alig győzi annak volt nevezetes ékes­ségeit lefesteni, ’s elő számlálni, a’ iieve­zeti könyviró, mellyből nyilván ki tetszik, hogy már ez időben is nevezetes kimivelt ízléssel bírtak Hazánknak Nagygyai, ’s mél­tatlanul vádoltatnak e’ pontra nézve némely- lyektől. Illy nevezetes virágzó állapotra emel­ték a’ hires Zrínyiek Csáktornyát ; a’ kik­nek elhervadások után, Csáktornya is alább szólt régi nevezetes méltóságában. A’ Vár két mérföldnyire helyheztettetett MURA, és DRÁV A vizének öszve szakadásától, Kanizsától szattatik Szent 1 leléna Klastroma : Zrínyi Nemzetségének virágzásakor Szent Pál Re­mete szerzetesei voltak benne, kiknek bőv jövedelmű klastromot állítottak vala itten 1374. esztendőben a’ két Istvánok, egvik Er­délyi Vajda, másik pedig. Magyar Országnak Királyi Lovász Mestere, ’s e’ Klastrombán vala a* Nagy Zrínyieknek, temető helye.' Folyt. köv. Az acél titkai Az iparban használatos vas- és aeélíajták mind a tiszta vasnak és szénnek, továbbá különféle fémeknek ötvözetei. A vasat épen ezek a hozzákevert anyagok teszik acéllá és adják meg neki azokat a tulajdonságo­kat, amelyekre ipari feldolgozásában szükség; van. A százalék töredékében kifejezhető arányban történő hozzáadások az acél ke­ménységét és szilárdságát már lényegesen, megváltoztatják, ezért a fémiparban rend­kívül fontos, hogy 7 U.' a feldolgozásra; kerülő nyersanyagok összetételét lehetőleg gyorsan 'be­tudják állapítani. Azelőtt ez csak kémiai úton volt lehetséges, ■ olymódon, hogy az acélt hosszadalmas el­járással alkotórészeire bontották és az egyes, összetevők súlyát megmérték. A nehézkes, módszer helyett .a. nagyipari laboratóriumok újabban mind nagyobb számban térnek át a színkép-elemzési eljáráshoz. Köztudomású, hogy az üvegprizma a rajta áthaladó összetett fényt elemeire bontja és ezeket a.z úgynevezett színképben kiilön- külön láthatókká teszi. A technika korában az sem titok,, bogy a színképben fekete vo­nalak jelennek meg., amelyeknek helyéből csalhatatlanul lehet a fényforrás anyagára következtetni. Ez a. tünemény a folyékony állapotra hevített fémek gőzeinek fényénél is fellép. Az ólom színképének jellemző vo­nalai például máshol vannak, mint a nik- kelé, brómé, alumíniumé és a többi fémeké. Az ötvözetek összetett színképének vonalai­ból tehát az egyes fémek színképeinek ösz- szehasonlításával az, illető ötvözet összetéte­lét könnyen meg lehet állapítani, A kérdés már csak az, hogy miképen lehet a féme­ket könnyen fénykibocsátásra bírni és a szín­képek összehasonlítását gyorsan és praktiku­san elvégezni. A német nagyipari laboratóriumoknak' évekig tartó részletmunkával sikerült olvan megoldást találniok, amelynek segítségével a különben órákig tartó vizsgálatot hat perc alatt tökéletesen végre lehet hajtani. Az erre ; a célra szerkesztett berendezés az öt vény­ből 45 másodperc alatt elektromos ívfényt csihol ki. Ebben a 45 másodpercben már benne van a 20 másodpercnyi megvilágítási idő is, amely a keletkezett fény színképének lefényképezéséhez szükséges. A fényképészeti eljárás hátralévő részének, úgymint az elő­hívásnak, fürdetésnek és szárításnak elvég-

Next

/
Oldalképek
Tartalom