Zalamegyei Ujság, 1940. október-december (23. évfolyam, 224-298. szám)

1940-10-22 / 242. szám

1 ZALAMEGYEI ÚJSÁG 1940. október 22. c$esíi telefon Leszállították a leszámítolási kamatlábat. A Magyar Nemzeti Bank főtanácsa folyó évi október hó 21-én tartott ülésében elhatározta, hogy október 22 ével kezdődő hatállyal a le- számitási kamatlábát 4 százalékról 3 százalékra és a magyar királyság 1924. évi államkölcsöne (népszövetségi kölcsön) kötvényeire és a ma­gyar királyi állami pénztárjegyekre adott köl csönöknél alkalmazott kamatlábat 4 5 százalék­ról 3 5 százalékra szállítja le. * A rehabilitációs törvényjavaslat nagyje­lentőségű rendelkezései. Az igazságügymi­nisztériumban elkészítették a hosszú idők óta úgy a szakkörök, mint a közvélemény által sürgetett rehabilitációs törvényjavaslatot. Cime: „A büntető Ítélethez fűződő hátrányos jogkövet kezmények korlátozásáról és megszüntetéséről szóló törvényjavaslat“. A javaslat igen nagyjelentőségű rendelkezé­seket tartalmaz abban a tekintetben, hogy a bűncselekmények miatt elítélteket bizonyos idő elteltével és kifogástalan magaviselet tanúsítása után a bíróság rehabilitálhatja és a bűncselek­ményt és a büntetést az Országos Bűnügyi Nyilvántartóból törölheti. A javaslat igen beható előkészités után ké szült el Radocsay László igazságügyminiszter személyes irányítása mellett. A MÉP közjogi és igazságügyi bizottsága hétfőn délután már letárgyalta a törvényjavaslatot, amelyet Rado csay igazságügyminiszter kedden a képviselő- ház elé terjeszt. A javaslat előadója Mezey Lajos. A hittudományi hét programmja Október 21—26. napjain este Hil órakor Zalaegerszegen a Kulturházban férfiak és nők számára hittudományi hetet tartanak. Ezúttal a liturgia kerül sorra. Október 22-én (kedden): A szentmise az igazi áldozat. Előadó: Schnatt ner Szigfrid 0. S. B. Énekel a gimnázium énekkara. Október 23 án (szerdán): A szentmise kezdete, felajánlás, Szanktus... Előadó: Dr. Lipics József hittanár. A kisérő éneket adja az áll. polg. leányiskola énekkara. Október 24 én (csütörtökön): Az átváltoztatás. Előadó,: Dr. Littván Sándor hittanár, A kisérő éneket adja az áll. polg. fiúiskola énekkara. Október 22 én (pénteken): Az áldozás. Eiőadó: Kalmár László hitoktató. A kisérő éneket adja az áll elemi énekkara. Október 26 án (szombaton): Összefoglalás képekkel. Előadó: Schnattner Szigfrid 0. S. B. A kisérő éneket adja az áll. el. énekkara. Október 27-én (vasárnap): Krisztus király ünnep. 1. Uram Jézus légy velünk... Énekli a gimnázium énekkara. 2. Sik Sándor: Krisztus Királyhoz Szavalja Borda János felsőkeresk. isk. tanuló. 3. Ünnepi be­széd. Mondja Görög László kórházi lelkipász­tor. 4. Ments Mihály: Te vagy a Mester. Sza­valja Tegyey Erzsébet. 5. Jézusomnak szivén... Énekli az Egyházi Ének- és Zeneegyesület ve­gyeskara. 6. Zárszó. A belépés díjtalan. — A természetes »Ferenc József kcserű- viz régóta kitűnően bevált háziszer megrög­zött székrekedésnél és annak mindenféle ká­ros következményeinél ; biztos, enyhe és gyor­san haté hashajtó, amely számos betegségnél az emésztést javítja és az étvágyat fokozza. Kérdezze meg orvosát! — Lakóház eladó, Prohászka-u. 14. Bő­vebbet Palló Lajos tanitónál Söjtörön lehet megtudni. Dalárda szervezés és a háziipari munka ügye a Baross Szövetségben A Baross Női Tábor zalaegerszegi szerve­zete hétfőn este 8 órakor vitéz Farkas Sán- dorné elnök vezetésével tagértekezletet tartott, amelyen a dalárda megalakulásának és a há ziipari munkába való bekapcsolódásának kér­dését vitatták meg. Czobor Mátyás, a Baross Szövetség helyi elnöke a Baross gondolat tartalmáról és érté­kéről modott beszédében utalt arra, hogy a Szövetség nem nélkülözheti a magyar nők munkáját s köszönettel emlékezett meg . erről, hogy Zalaegerszeg keresztény magyar asszo nyai magukévá tették ezt a gondolatot. Ennek a jegyében kívánnak még hathatósabban mun kálkodni, aminek bizonyságaképen kimondták a dalárda megszervezését is. Szólt ezután a magyar dalkulluráról, Zalaegerszeg dalos éle­téről és hangoztatta, hogy a magyar dalkultu rának fejlesztése elsőrendű nemzeti feladat, A Női Tábornak az az elhatározása, hogy dalár­dát létesít, — mondotta — nemcsak egyszerű, meggondolatlanul elhangzott Ígéret, hanem a legkomolyabb szándék, ami minden dicséretet megérdemel. Kivánta, hogy minél előbb fel hangozhassák a Baross Női Tábor vegyeska­rának ajkairól imádságos dalunk: Isten, áldd meg a magyart! Farkas Sándorné elnök köszönetét mondott a lelkesítő szép beszédért és bejelentette, hogy a megalakítandó dalárda karnagyi tisztét Dóm­ján István dr,, a gimnázium énektanára vál­lalta. Dómján István dr. hosszabb beszédben szó­lott az énekkarokról és azoknak feladatairól. Hangsúlyozta azonban, hogy csak vegyeska- rokró! lehet szó, amit tudomásul vettek s az­után a szervezés módozatait beszélték meg. A dalárda ügyének letárgyalása után beje­lentette az elnöknő, hogy a Női Tábor bele­kapcsolódik a háziipari munkába is. Czobor Mátyás nemcsak helyesnek, hanem elengedhe­tetlenül szükségesnek találta ezt. Gyűjtse ősz- sze a Női Tábor a zalaegerszegi leánysereget, ismertesse meg a háziiparra!, amelynek nagy a nemzetgazdasági jelentősége és szép kere­setet is biztosit azoknak, akik azzal foglalkoz­nak. Rá kell vezetni a leányokat arra, hogy ez a foglalkozás nem szégyen, azt senki el nem utasíthatja magától. Kimondotta az értekezlet, hrígy a jövő hétfői értekezletre meghívja mindazokat, akik hajlan­dók a dalárda szervezésében résztvenni s ugyancsak meghívják Keresztury Györgynél is, akinek háziipari üzeme igen szép eredmény­nyel működik, Egyházi hirek mindefelőt A Szentszék nagy tevékenységet fejt ki a háborúokozta szenvedések enyhítésében : anyagi és szellemi támogatást nyújt a hadifoglyoknak, a megszállt területek lakosságának segítséget ad és segít az eltűnt katonák és polgárok fel kutatásában. — A pápai missziós múzeum megjelentette Annaleseinek 4 kötetét. — Né­metországban a háborúban kitüntetett és elesett tábori lelkészekről írnak a lapok. — A kölni Severin templom alatt a negyedik századból származó őskeresztény bazilika falait és sírjait találták meg Konstantin idejéből szár mazó pénzekkel. — A németek márkidolgoz­ták a jövő német gyarmati közigazgatás alap­elveit, melyek között az is szerepel, hogy vállasszabadságot adnak a keresztény és nem keresztény vallásoknak. — Szent Jakab, Spa nyolország védőszentjének ünnepén a compos- teilai katedrálisban felajánlották az ország ajándékait az ország védőszentjének. — A spanyol kormány meghagyta a tartományok vezetőinek, hogy tartóztassák le azokat a vál­lalkozókat, akik a vasárnapi munkaszünetet szabotálják. — Portugália katolikusai az or­szág 800 éves függetlenségének emlékére az ország legmagasabb pontjain kereszteket állí­tanak. csizmák és cipők megérkeztek PÁL és INDRA Zalaegerszeg Telefon: 170. Élősertések legmagasabb ára A polgármester közli, hogy az árellenőrzés országos kormánybiztosának folyó évi október hó 5-én kelt 26 3 '0/1940. sz. rendelete az élő­sertések legmagasabb árát az alábbiak szerint állapította meg Zala vármegye területére: I. Legalább 160 kg súlyú (legfeljebb 2 éves) tenyésztésbe nem fogott, jól hízott, elsőrendt zsirsertés élősúly kg ként L48 P. II Legalább 140 kg súlyú fiatal (legfeljebb 18 hónapos), vagy legalább 150 kg-os (leg­feljebb 2 éves) tenyésztésbe nem fogott, jól hí­zott első rendű zsirsertés L42 P. III. Legalább 110 kg súlyú fiatal, jól hízott zsirsertés, elsőrendű fiatal angol tőkesertés, el­sőrendű sonkasüldő i 40 P. IV. Legalább 170 kg súlyú hízott zsirsertés, korra való tekintet nélkül 136 P. V. Legalább 100 kg súlyú fiatal, középminő- ségü szedett sertés 1 36 P. VI. 170 kg nál kisebb súlyú, vágó sertés, korra való tekintet nélkül; silány minőségi vágósertés 1 30 P Vevőhöz szállítva történő eladásnál, vagy vá­sáron, piacon történő eladásnál a szállítás tény­leges költsége, kg ként azonban legfeljebb 2 f. számítható a fent felsorolt árakhoz. Az 1940. évi szeptember 12-e előtt történt eladásoknál megállapodott eladási árak, a még Je nem szállított sertésekre nézve csakis akkor érvényesíthetők, ha azok a jelen rendeletben megállapított áraknál alacsonyabbak, vagy azok­kal azonosak.

Next

/
Oldalképek
Tartalom