Zalamegyei Ujság, 1940. október-december (23. évfolyam, 224-298. szám)

1940-12-23 / 293. szám

Megjelenik hétköznaponként délután Szerkesztősé« és kiadóhivatal : ^Maegerszeg, Széchényi-tér í Telefon 12K P 0 L í T i K A I N A P í L A P Felelős szerkesztő : H E R B O L Y F E fi E N C Előfizetés : egy hóra 1.50, negyedévre 4 B- 1 fürdetések díjszabás szerint. ; kosi at a karékpénzíári csekkszámla : i9-ot>S Hagyaikerll Mátyás király ünnepély a Kultisrházban Az Aclio Caíholica rendezésében tartották sieg vasárnap délután a Kuíturházban a Má­tyás király ünnepélyt, a nagy király születésé sek 500. évfordulója alkalmából. Ferenczy Zoltán, kereskedelmi középiskolai igazgató mondott nagy beszédet az „igazsá­gos“ Mátyás királyról. Amikor először került el a szülői háztól — iBondotta — életének első állomása Kolozsvár volt. Megilleiődve állt meg a nagy király szobra előtt és megértette, miért állanak a fa í»si harisnyás székely atyafiak órák hosszat a szobor előtt és alig rebbenő szemmel nézik a «agy király alakját. Megillette őt is a párán ■ esoló büszke tekintet. Ezután a nagy király vitézségét és had ve­ién tetteit méltatta Ferenczy igazgató. Korának egyik legnagyobb hadvezére volt. Éltért az Anjouk politikájától, akik Magyar- országot Lengyelországgal és a nápolyi király »ággal egyesítve akartak hatalmas birodalmat alkotni. Szemére vetik Mátyásnak, hogy ellen­iéiben atyjával Hunyadi Jánossal nem törődött a török veszedelemmel, helyette a német-római császárság lebegett a szeme előtt és csehor szági hadjáratával a nemzet erejét apasztotta. De elfelejtik ezek a bírálók megállapítani azt, frogy a rendezett, fegyelmezett és hatalmas török hadsereggel a csekéíyszámu, rendi ala pókra fektetett magyar haderő nem tudott volna eredményesen küzdeni. Nem tudta volna kiűzni a pogány hadat Európából. Mig a né «et-római császárság hadereje jó vezér kezé­ben felveheti a harcot és eredményesen küzd- lef az ozmán hatalom eilen. Bécsbe pedig — azt ő nagyon jól tudta — Prágán keresztül vezetett az ut. Nem csak mint hadvezér, hanem mini ural* kodó is az elsők közé tartozott. Parancsoíásra termett, aki nem tűrt maga felett senkit. Na­gyon szeretie népét, de népe is élt hah érte. Nem egy kiváltságos osztály uralkodója volt, a nagy tömegekre alapította uralmát. Mint király, udvara fényes és előkelő volt. Mint reneszánsz korabeli uralkodó felkarolta a művészeteket. Építőmesterei külföldi művészek, könyvtára az egész világon hires. Ha valamelyik külföldi állam kedveskedni akar nemzetünknek, egy Corvinát ad ajándékba. Mátyás uralkodása a magyar történelem utolsó fénypontja és emléke néni csak a törté­nelemben, a nemzet lelkében is örökké élni fog A nagy figyelemmel kísért kitűnő előadást nagv éljenzéssel és tapssal köszönte meg a kösdhség. Meímeczi Margit oki. tanítónő igen szépen szavalta ei Vörösmarty Szép Ilonka“ című című költeményét, Hajba Kálmás pedig ma­gyar daloka adott elő nagy tetszéstől kísérve. A dalokat Fürtös Lajos kereskedelmi iskolai tanár kísérte zongorán. Záradékul színre került Kisfaludy Károly „Mátyás diák“ című egyfelvoiásosa, amelynek szereplői: Kondorosy Ferenc (Mátyás), Belitzky László (Biró), Galambos Mária (Özse), Hege­dűs Lóránt (kántor) Kollárits Emil (főispán) igen szép játékukkal szórakoztatták a közönséget Az előadás rendezéséért és sikeréért Bucsis Gyula dr. gimnáziumi tanárt illeti teljes elis­merés. Á zalaegerszegi egyesületek ezidón is sok szegénynek szereztek örömöt, sok szegénynek arcáról törölték le a könnyeket. Vasárnap volt a jótékonyság napja, amikor az egyesületek a szegények részére karácsonyfát állítottak, ünne pélyeket rendeztek s ajándékokat juttattak azok­nak, akiket családjaik nem tudtak karácsonyi örömökben részesíteni. A Karácsonyfa Egylet a gimnázium dísztermében tartott ünnepélyével ayitoita meg az adománykiosztó ünnepélyek serozatát. Több mint 150 iskolás gyermeket juttatott meleg ruhához, cipőhöz. „Mennyből az anya!“ elénekiése után Görög László kórházi lelkész szólt a Karácsonyról, a szeretet ünnepé ;iól és az első Karácsonyről> amikor az isteni, élőszeretet leszállt hozzá. Majd több iskolás gyermek szavalt szép karácsonyi verseket Sza lay Samu, a Jókai utcai állami elemi iskola igazgatója szép beszédben vázolta és méltatta az Egyesület működését, amely a hideg világba és a rideg életbe szeretei-virágokat ültet. Kö­szönetét mondott az Egyesületnek, hogy a sze­gény iskolás gyermeneket részesíti segélyben. Isten áldását kérte az Egyesületre és annak működésére. Ezután kiosztottak 50 pár cipő*, 40 leányruhát, 40 alsóruhát és 24 fiuruhát. Minden gyermek még szeretetősomagot is ka pott. Karácsonyi jótékonysági ünnepélyek Zalaegerszegen A fogház karácsonya A Szociális Misszió Társulat kebelében mű­ködő fogházmisszió hölgyei vasárnap délután fél 4 órakor a törvényszéki fogház letartózta­tottal részére rendeztek karácsonyi ünnepélyt, amelyen a zalaegerszegi ügyvédi kart Udvardy Jenő dr. kormányfőíanácsos, az ügyvédi ka­mara elnöke, a bírói kart Szász Gábor dr. járásbiró képviselte. Az ünnepély a kápolnában litániával kezdődött és folytatódott a munka- terembe», ahol a letartóztatottak karácsonyi énekeket énekeltek. Tschida József fogházi lelkész szentbeszédet mondott, amelyben hang­súlyozta, hogy az emberiség mindig bajba ke­rül, ha nem világit részére a betlehemi csillag. A szentbeszéd után karácsonyi ének volt, majd Still Ernő dr. kir. ügyészségi elnök köszöne let mondott a fogházmisszió hölgyeinek az ünnepély megrendezéséért s köszönetét mon­dott mindazoknak, akik adományaikkal az ün­nepély megrendezését lehetővé tették, továbbá azoknak, akik megjelenésükkel az ünnepség fényét emelték. Azután a letartóztatottakhoz intézte szavait s arra kérte őket, hogy ha ismét szabadok lesznek, hálálják meg a társa­dalomnak szeretetét azzal, hogy uj életet kez­denek. Ifj. Bentzik Mihály, gimnáziumi tanuló Mécs Lászlónak a Királyfi három bánata,c. költeményét szavalta el hatásosan. Végül egy | letartóztatott is szavalt, egy másik pedig kő- ! szünetet mondott az irányukban megnyilvánult j gondoskodásért. Az ünnepély az adományok j szétosztásával zárult. j A MANSz j nyolcvan menhelyi gyermeknek szerzett be ] meleg alsó és felsőruhákat, játékokat, élelmi- | szereket, édességeket s azokat székházának nagy- i termében a délután 4 órakor rendezett ünnepély keretében osztotta ki. A kiosztáson megjelelt a MANSz vezetősége teljes számban s az alis­pán képviseletében Szeliánszky Nándor váraié* gyei árvaszéki elnök. A „Mennyből az angyal'“, elénekiése után P. Fekete Géza. ferences atya, tábori lelkész a tőle megszokott ékesszólással beszélt a békéről, a szereidről, a Karácsonyról, Betlehemről, ahol az új élet kezdődött. A sze­retetnek diadala a Karácsony, amely jelenti az erőt, az isten; erőt is. Elismerését fejezte ki a MANSz nak, hogy évről-évre igaz szeretettel gondoskodik a menhelyi gyermekekről s ezek nevében mondott köszönetét a jótékonyságért. Kívánta, hogy egyesítsen bennünket a szeretet,, mert csak ügy leszünk képesek nagy eredmé­nyek elérésére, ha a szeretettben egyesüli erő­vel fogunk munkához. Ezután két kis testvér, Doniján Marika ég Margitka álltak a karácsonyfa alá és előbb a kis Marika szavalt olyan ügyesen, hogy a hall­gatóság csodálkozását váltotta ki. Horváth Gyuszi kisfiú kedvesen énekeit, majd Dómján Margitnak, Cseh Magdusnak, Kubát Irénnek és Banyit Annusnak szép szavalatai következtek. Ä picikék szavalatának végeztével a men- helyi gyermekeknek lelkes gondozója, valóságos édesanyjuk, Pirity Gáspárné, a MANSz me»- helyi szakosztályának elnöke szólott, kedvesem a gyermekekhez és a nevelőszülőknöz s azután megkezdődött az ajándékok kiosztása. A.Baross Női Tábor délután 5 órakor osztotta ki ajándékait ünne­pélyes keretek között. 27 családot, több mint 1,30 taggal ajándékozott meg a Női Tábor. Az ajándékukat, amelyek szereteícsomagokban étel- micikkekeí tartalmaztak, a Baross Szövetség tagjai adták össze. Németh József kereskedő a Szövetség ügyvezető elnöke mondott köszönetét a Női Tábarnak, elsősorban vitéz Farkas Sán- dorné elnőknőnek a lelkes buzgalomért. Vitéz Farkas Sándorné az anyákhoz és gyermekekhez szólott és köszönetét mondott az adakazóknak, Tóth Gyula csodálkozását fejezte ki, hogy ilyen gyorsan ennyi szép ajándékot tudtak ősz- szegvüjteni. Figyelmeztette a megajándékozotta­kat a hálára. este A 80. sz Csány cserkészcsapat 7 órakor új otthonában rendezte szokásos családias karácsony estjét. A karácsonyfa gyer­tyagyújtás után karácsonyi ének, majd Farkas Sándor csoportparancsnok beszéde következett. Arról szólott, hogy a cserkészet is krisztusi alapon áll és Nagymagyarország felépítése krisztusi szereiet nélkül nem valósítható meg. Utána Tschida József ünnepi beszédében azt hemi csillag világosítsa testvér jóra vezető útját, hemi játékot mutattak be, amit Nagylaki Béla róver cserkész sikerült szavalata követeit. Lel kés éljenzéssel vették tudomásul azt a bejelen­tést, hogy a cserkészek egyik lelkes barátja, Szirmai Géza dr. orvos 10 pengőt adományo­zott a csapatnak. Végül Farkas Sándor csapat- parancsnok boldog karácsonyt és újévet kívánt a csapatnak. káplán, cserkésztiszi kívánta, hogy a beíle- meg minden cserkész-, Ezután csinos betle-

Next

/
Oldalképek
Tartalom