Zalamegyei Ujság, 1940. október-december (23. évfolyam, 224-298. szám)

1940-10-08 / 230. szám

2 ZALÄMEGYEI ÚJSÁG 1940. október 8. c$esli telefon Budapest Székesfőváros Iskolánkivüli Nép- művelési Bizottsága október 6-án a Kerepesi temetőben lerótta a kegyelet adojat az 1849. október 10-én vértanuságot szenvedett Usany László, Zala megye szülötte, akkori közle­kedésügyi miniszter iránt, síremléke előtt, amelyet Zala megye közönsége emeltetett. A nagy számban egybegyűltek előtt Mesterházy Jenő budaepsti tanitóképzőintézeti igazgató is­mertette a nemzet nagy vértanújának pálya­futását s méltatta a haza és nemzet ügyé­ért kifejtett tevékenységét. Nagy kár, hogy a hős a temető kevésbé látogatott helyén alussza örök álmát. A Bizottság tagjai a nagy vértanú emlékét megörökítő gránit obeliszk előtt a sírra virágot helyeztek. Felkeresték az első magyar felelős miniszterelnök: gróf Batthyány Lajos mauzóleumát, az 1849. októ­ber hó 24-én hazáájért meghalt Perényi Zsig- mond báró, a főrendiház akkori másodelnöke síremlékét, továbbá több 1849. ev október havában és később vertanuhalalt szenvedett magyar és a szent ügyért fegyvert fogott ide­gen hősök közös sírját. * Ezerötszáz szőlősgazda gyűlt össze a MASzOBSz meghívására, hogy az elemi csapá­sok által okozott károsodást az ország köz­véleménye elé tárja. Lindenmayer Károly vá­zolta főbb vonásokban a hatalmás arányú gaz­daértekezlet célját, majd dr. Gesztelyi-Nagy László országgyűlési képviselő az Országos Mezőgazdasági Kamara nevében ismertette en­nek a két intézménynek a szőlősgazdatár­sadalom megsegítése érdekében a földmívelés- íigyi miniszterhez intézett feiterejsztését, vala­mint a segítség eszközeit és letőségeit. — Kullmann László, a MASzOBSz igazgatója a borértékesítés módozatairól beszélt, Rónay Er­nő dr., a Magyar Szőlősgazdák Országos Egye­sületének igazgatója a szőlő- és gyümölcs- termelők összefogását sürgette, fokozottabb tevékenységre buzdította a hegyközségi szer­zeteket. Hemela Ernő szőlészeti és borászati felügyelő gyakorlati tanácsokkal látta el a gazdákat, Ambrus István és Jarjabka Pál kis­gazda sürgős közbenjárásra leérték fel a gaz­dasági érdekeltségek megjelent képviselőit. A nagygyűlés végül határozati javaslatot foga­dott el, amelynek értelmében kérik a kor­mányt, tegye lehetővé, hogy a károsult szőlő- és gyümölcstermelő gazdák hosszabb lejáratú és olcsó kamatozású zöldhitelhez, valamint kedvezményes áru, vagy ingyenes permetező és kötözőanyaghoz jussanak, továbbá, hogy a szőlőtelepítési tilalmat függesszék fel. Jó s szövet Jó s szabás Jó e munka ♦ Tóh Gyula úri és női szabónál Egyedülálló választék prima anyagokból Finom úri divat A természetes »Ferenc József kési víz régóta kitűnően bevált háziszer meg zött székrekedésnél és annak mindenféle ros következményeinél ; biztos, enyhe és g san ható hashajtó, amely számos betegsé az^ emésztést javítja és az étvágyat fokc Kerdezze meg orvosát ! ALJ-SZÖVETEK finom és vastag min ®ekben szép választékban kaphatók. i. Schütz Árú A kormányzó és hitvese a Székelyföldre utazott A Magyar Távirati Iroda jelenti: A kor­mányzó és a főméltóságú asszony vasárnap este a Székelyföldre utazott. A íÖméltósága pár hétfőn délelőtt 9 óra 45 perekor gép­kocsin a szászrégeni vasútállomásra érkezett. Itt a kormányzó ellépett az állomás térén fel­állított díszszázad előtt, majd fogadta a vá­rosi és járási katonai parancsnokságok vezetői­nek és a hadsereg mellé beosztott székelyföldi kormánymegbízottnak, János Áron dr. ország­gyűlési képviselőnek jelentését. Utána barát­ságosan elbeszélgetett a megjelentekkel. Né­hány perccel 10 óra előtt a kormányzói pár beszállt az állomáson várakozó különvonat szalonkocsijába. Pontban 10 órakor a vonat elindult a Székelyföld felé, ahol nagv szere­tettel várja magas vendégeit a felszabadult székelv nép. A román sajtó tovább szidalmazza Magyarországot A Magyar Táviráti Iroda jelenti: A tegnapi bukaresti lapok reprodukálhatatlan szidalmak özönét zúdítják Magyarországra azok miatt a reíorziós rendszabályok miatt, amelyeket a in. kir. kormány a romániai magyarság bán­talmazása és kiüldo^tetcse miatt alkalmazni \ tfij Á Német nyelv-tanfolyamot rendez volt kénytelen. A román lapok fékevesztett hangja arra enged következtetni, hogv Romá­nia a kijózanodás és a békülési törekvés he­lyeit az ellentétnek veszélyes kiélezésére tö­rekszik. a Baross Hői Tábor .vpisiét/•. > . .. Tervbevették dalárda szervezését is A Raross Női Tábor zalaegerszegi szerve­zete hétfőn este vitéz Farkas Sándorné elnök vezetésével népes tagértekezíetet tartott. Az elnök az előző értekezleten elhangzottak alapján felhívta a tagokat, határozzanak a nyelvi tanfolyamok kérdésében. Az értekezlet egyhangúan a német tanfolyam mellett foglalt állást, mire az elnök közölte, hogv a tan­folyam vezetését dr. Szűcs Andorné vállalta, akit be is mutatott. Dr. Szűcs Andorné rövid ismertetést adott a tanfolyam megszervezé­séről, bejelentette, hogy heti 3 órát tartana külön a haladók és külön a kezdők részére. A tanfolyam hat hónapos, kezdődik november 6-án, tandíj havi 4 pengő. Az értekezlet a bejelentést tudomásul vette azzal, hogy a tan­folyam ideje alatt csak a hónap első hét­főjén lesz tagértekezlet. Vitéz Farkas Sándorné elnök szóvátette a kolozsvári utazást. Az ügyben később dön­tenek. Ismertették ezután az országos központ ok­tóberi programját s meghívóját. A központ a vidéki tagokat mindig szívesen látja, úgv aa előadásokon, mint az általa rendezett tan­folyamon. Szóba került a dalárda szervezésének' ügye is, amit az értekezlet nagy tetszéssel foga­dott. A szervezési munkát megkezdik. Végül kimondták, hogv január folyamán műsoros táncestélyt rendeznek. Egyházi hírek mindenfelől A Rómában lévő egyházi intézmények, me­lyek az Olaszországgal hadi állapotban élő nemzetek tulajdona, az olasz államnál akkre- ! ditált pápai nuncius felügyelete alatt állanak. — A pápa, bár kérte az ellenséges hatal­makat, hogy kíméljék meg Rómát a légi táma­dásoktól rengeteg temploma és azok pótol­hatatlan műkincsei miatt, a Vatikán terü­letére ugyanazon rendelkezéseket írta elő, mint amelyek az olasz állam területén vannak ér­vényben. — Az idei pápai érem XII. Pius arcképét, a másik oldalán a béke győzelmét mutatja, a felírása pedig: »Opus justitiae pax,« — Az uj egyházi Törvénykönyvnek megjelenése (1917) óta kiadott magvarázatai könyvbe foglalva megjelentek a Libreria Va­ticana kiadásában. — Á jeruzsálcmi Szent Sir lovagrend védnökévé a pápa Nicsla Canali bíborost nevezte ki. — Feliinger Ferenc dr. a jeruzsalemi pátriárka segédpüspöke, a jeru- zsálemi osztrák-magyar zarándokháznak majd­nem négv évtizeden át — kevés megszakí­tással elöljárója, VII. 30íán 75 éves ko- raabn Jeruzsálemben elhalálozott. — A Steyler »Isteni Ige«^ Társasága missziós szemináriumá­ból nagyszámú fiatal misszionáriust küldött ki* A háború ellenére is folytatódnak a német birodalom területén a szokásos búcsú- járások. — A német birodalomhoz visszacsa­tolt Eupen-Malmedy tartomány területén visz- szamaradt papok nagyrésze német. — Neu- burg a. Neckar bencés kolostor, amelyet 800 évvel ezelőtt alapítottak, hosszú idegen bir­toklások után visszakerült eredeti rendelteté­séhez és a Beuron-i kongregációhoz csatol­ták. — Svájc protestáns egyházához egy nő is beadta pályázatát a lelkészi állásra, de a szinódus hosszú vita után visszautasította. Látogassa a BÖDEY vendéglőt^ éttermet 1 KONYHÁJA kitűnő, házias, BORAI válogatott elsőrendűek, SÖRE felülmúlhatatlan. A GÖCSEJI SÖRKERT páratlan. • Kossuth Lajos-utca 29. J SOK BOSSZÚSÁGTÓL KÍMÉLI MEG ÖNMA­GÁT, lia kereskedelmi, hivatalos, vagy magánleveleit írógépen írja. Az »Olym­pia« írógép a legmegbízhatóbb munka­társ ! Olcsó ár, erős kivitel, hosszú jót­állás és részletfizetés ! Kérjen ajánlatot az »Olympia« írógépek zaíamegyei kép­viseletétől, a Zrínyi RT- könyvkereske­désében, Zalaegerszeg, plébánia-épület, i,

Next

/
Oldalképek
Tartalom