Zalamegyei Ujság, 1940. október-december (23. évfolyam, 224-298. szám)

1940-12-17 / 288. szám

Megjelenik hétköznaponként délután Szerkesztőség és kiadóhivatal: Zalaegerszeg, Széchenvi-tér 4- Telefon 128 POLITIKAI NAPILAP Felelős szerkesztő : HERBOLYFERENC Előfizetés : egy hóra 1.50, negyedé vise 4 R Hirdetések díjszabás szerint Posta takarék pénztári csekkszámla ; 49308 A legsúlyosabb keresztény magyar kettőt sürget : vissza az ifjúságot a laikus is- ? meg az első komoly lépési az egyke leküz­kolákból Krisztushoz és vissza a házasságot az dése felé, ha újból elismeri a házasság szent­egyházhoz. A magyar törvényhozás azzal teszi I ségéf és folbonthatatlanságát. felelősség Európa térképét végeredményben nem a bé- kediktátumolc s nem a megszállások határoz­zák meg, hanem az itt lakó népek egészsége és erőteljes szaporasága. Franciaország történel­mében például Versailles és 1918 nyilván csak epizód volt és nem győzelem. Mind világosab­ban látjuk, hogy a cinikus Renan-nak igaza volt, amikor már 70 évvel ezelőtt így kiáltott fel: Franciaország meghal, ne zavarjátok haláltu­sáját ! A magyar életerő, amely ezer éven át dia­dalmasan állta a legádázabb viharokat, ma gyen­gül. Míg Jugoszláviában még mindig 27.7 szü­letés esik ezer lélekre és Romániában 29.6, ad­dig nálunk már csak 20. És ehez az alacsony- számhoz pár évtized alatt jutottunk. Ötven év­vel ezelőtt még 45 ezrelékes születése volt az országnak, 1913-ban már csak 35, 1930-ban 25 és ma 20 ! Ha ez így megy tovább, akkor 1950-től kezdve legjobb esetben is csak 15 szü­letés esik ezer magyarra. Ez pedig a nemzet lassú haldoklását jelenti. Franciaországnak 1938- han 14.6 volt a születési indexe és Franciaor­szágban abban az évben 34.741 darabbal kér szítettek több koporsót, mint bölcsőt. Ha végiglapozzuk a magyar családok szám­adó könyvét és felkutatjuk, kit mennyiben, ter­hel felelősség ezért a katasztrofális magyar tér­és életveszteségért, ilyen adatokra bukkanunk : az utolsó népszámlálás alkalmával 81.000 agg­legényt és mégegyszer annyi vénlányt találtak az országban : 1940-ben ennél lényegesen töb­bet. A századfordulókor a férfiak átlag 25 éve­sek, a lányok pedig 20 évesek voltak, ami­kor családot alapítottak, ma a férfiak 30, a nők 25 éves korukban lépnek oltár elé. A há­zassági válások mind nagyobb méreteket ölte­nek. Az utolsó tíz év alatt több mint 100000 ember vált a csonkaországban. A fiatal csalá­dokban pedig hiányzik a gyermek. Ha csak a szándékos születés-korlátozás megszűnnék, át­lagban máris körülbelül öt gyermekkel jutna több minden magyar családba. Az ilyen száraz adatok mögött szomorú szo­ciális viszonyok mellett még szomorúbb dege- nerált modem lelkiség áll. A szociális viszo­nyok egyedül már csak azért sem magyarázz hatják meg a nemzetgyilkos vész rohamos ter­jedését, mert, mint a bacillus, csak ott rom­bolhatnak, ahol legyengült szervezetre találnak Ezek a viszonyok az ország nagy részénél, a jobbágyságnál, akkor sem voltak kedvezőbbek, amikor még 45 születés esett ezer magyarra^ És az egyke ma sem a szegénység bűne első­sorban. A statisztika szerint a jólét és a sza- poraság közt fordított az arány. Individ ualisz- tikus önzést és eszmehiányt, az anyag szeret­teiét, féktelen törtetést a fényűzésnek és az asz- szonyi hiúságnak a rabszolgaságát találjuk a betegség mélyén. A divat pedig elveszi a bűn szégyenpírját és az erkölcsiség tógájába öltöz­teti azt. Minthogy az egyke elsősorban erkölcsi prob­léma, nem lehet kizárólag szociális intézkedé­sekkel orvosolni Az ókori Rómát sem drákói örökösödési törvények, sem jutalmak nem tud­ták nagyobb szaporaságra bírni. , A végzetében magára ébredt francia nép ma Teleki Pál miniszterelnök a legfontosabb időszerű kérdésekről A MÉR hétfőn tartott országos tanácsgyűlést I Budapesten. Az elnöki megnyitó után Cs. Darab József zalamegyei tag: a vidéki szervezetek ki- ( vánságait terjesztette élő. Sürgette a földkérdés megoldását és kérte, hogy elsősorban a zsidó birtokokat osszák föl s akadályozzák meg, hogy a zsidók birtokaik árát külföldre vihessék. Meg kell szüntetni azt a lehetőséget, hogy a zsidó- törvényben kibúvók legyenek és ki kell irtani a strohm an-rendszert. Teleki Pál gróf miniszterelnök először arról szólott, hogy a földkérdést és házhelykérdést szét kell választani egymástól. A házhelykérdés minden emberre vonatkozik és a főtökervésnek annak kell Lenni, hogy az országban lehetően minden embernek legyen otthona. Majd azt ma­gyarázta, nemzeti szempont az, hogy minél több erős exisztencia kezébe adjuk a földet és mi­nél magyarabb exisztenciák kezébe. A földkér­dést nemzeti módon kell megoldani, hogy nem- zelileg biztos kezekbe, az ország hagyományai­hoz, vezéréhez és jövőjéhez hű kezekbe ke­rülj ön. Az árpolitika ügyében nemcsak a fogyasztói és termelői, hanem az állami érdekeket is fi­gyelembe kell venni, hogy fenntarthassuk gaz­dasági és pénzügyi egyensúlyunkat. Nem sza­! bad arra a lejtőre lépni, amely az infláció­hoz vezet. i A munkás helyzetét érdemlegesen javítani keli, ugyanakkor azonban ne tévessze senki szem elől. hogy a munkás és munkaadó egyéni ér­dekén felül áll a nemzeti termelési érdek. A zsidótörvényeknek az a baja. hogy túlteng bennük az érzelem és nincs ben­nük realitás. A zsidókérdés törvénysze­rű szabályozása során óriási tömegek ré­szére kerestünk teljes megoldást, ugyan­akkor azonban felapróztuk a problémát. A zsidókérdésben radikális, de értelmes meg­oldást fog hozni. A strohman-rendszert a zsi­dótörvény legperíidebb kijátszásnak tartja ke­resztény és zsidó részről egyaránt. A törvény nem lehet kereseti lehetőség a keresztények szá­mára. A hadiköiesönök valorizációja munkában van, meg kelt várni, míg ez a munka elkészül. Azután a tnagyar-jugoszláv szerződésről szó­lott a miniszterelnök. Felhivás a vöröskeresztes ápolónői tanfolyamon résztvett hölgyekhez A zalaegerszegi közkórházban 6 hónapos gya­korlati és elméleti kiképzéssel műtős, röntgen, laboráns és gazdasági ismeretek elsajátítására* szaktanfolyamot tartanak. Ugyancsak tanfolyam lesz 8—10 napos kikép­zéssel azok részére is, akik a vöröskeresztes házi betegápolási tanfolyamokon oktató ápoló­nők óhajtanak lenni. Oktató ápolónőkben hiány van, emiatt sok házi betegápolási tanfolyamét el kellett halasztani. A tanfolyamokat elvégző hölgyeknek elhelyez­kedése biztosítva van. A polgármester felhívja az érdeklődőket, hogy bővebb felvilágosítások végett a tisztiorvosi hi­vatalban (Városháza, II. emelet' jelentkezzenek. Az időjárás szerepe a háborúban Az időjárás igen fontos szerepet játszik a há­borúban. Néha hónapokra megbénítja a had­műveleteket, néha eldönti egy ütközet és vele esetleg az egész háború kimenetelét. Volt rá példa a történelemben, hogy olyan fordulatot hozott, amire a hadviselő felek gondolni sem mertek. Az 1781-i forradalmak után Franciaország há­borúba keveredett Hollandiával. A tengeren vár­ták a háború döntő fejleményeit és Hollan­dia kitűnő flottája eredményesen szállt szembe a francia hajóhaddal mindaddig, amíg az idő­járás ellene nem fordult. A holland hadiha­jók, amelyek Texel fölött álltak, a szó szórás értelmében odafagytak a partokhoz a Zuidor­1 tóban. A kegyetlen zord tél heteken át tét­lenségre kárhoztatta a holland tengeri had­erőt, míg Franciaország szárazföldi csapatai­val kényelmesen megközelítette Németalföld kon­tinentális határait. Ekkor történt az a histó­riában példa nélkül álló esemény, hogy lovas­ság bekerített és elfogott egy egész hadiflottát^ A jéggé fagyott tó sima tükrén a francia lo­vasság akadálytalanul nyomult előre, mögötte pedig lovaktól vont szánakon a gyalogság. A francia huszárok lovakat, szánokat kötöttek a parthoz fagyott hajók oldalához és a dicső­séges múltú holland flotta fogságba került — a szárazföldön. Mindez! a hőmérő higanyának!

Next

/
Oldalképek
Tartalom