Zalamegyei Ujság, 1940. július-szeptember (23. évfolyam, 147-223. szám)

1940-08-26 / 193. szám

XXIII. évfolyam. 193. szám. Ára 8 fillér 1040. augusztus 26. HÉTFŐ. 7*UJ€GYF Felelős szerkesztő : Herboly Ferenc. (farkesztőség és kiadóhivatal: Zalaegerszeg, Sxéchenyi-tér 4. TeJelonszám : 128. POLITIKAI NAPILAP Megjelenik hétköznap a kora délutáni Arákban. Előfizetési árak : egy hónapra 1.58 P., negyed­évre 4 pengő. — Hirdetések díjszabás szerint. A kormányzói jubileum diszköivényeinek ünnepélyes áiadása a vármegyeházán. Szép ünnepélynek volt színhelye vasárnap délelőtt ősi vármegyénk székházénak közi- gyűlési terme. Vitéz gróf Teleki Béláné Mai- lálh Mária grófnő átadta a kormányzó or­szágosának 20. évfordulóján, ez év március 1-én született 3 zalaegerszegi, 1 zalaszeiilgróti, és 1 novai járásbeli gyermek édesanyjának) a pénzintézetek a j ándékkö ívé nyél Az ünnepélyen megjelent közönség sorai­ban ott láttuk dr. Brand Sándorné, özv. Sza- lay Lászlóné, vitéz Farkas Sándorné, Szir­mai Miksán,é, Bentzik Mihályné, dr. Samassa Jánosné, vitéz dr. Horváth Berta iáimé, dr. Mikul a Szigfridné, dr. Apáti Imréiié, dr. Ar­ray Lászlóné, dr. Németh Jánosné, dr. Far­kas Béláné, vitéz Kiss Lajosné, Kiss Ödönné, özv. Hrabovszky Rezsőmé úrasszonyokat. A vármegyei vezetőliszlviselők közül resztvet-, lek : Szűcs Andor dr. Ib főjegyző, Szalay Gyula dr. liszt if őügyész, Székely Emil árva­széki ülnök, Fehér János dr. és Apáti József dr. tb. főszolgabírók, Józisa Fábián dr. főis- páni titkár ; a város részéről Mikula Szigfrid dr. h. polgármester, Árvay. László dr. liszti- főügyész, Kucsera István aljegyző, Vejsiczky János tűzoltóparancsnok. A vitézi szék képviseletében vitéz boldog­fai Farkas Sándor ezredes, a Baross Szövetség részéről Czobor Mátyás ny. polgármester, el­nök jelent meg. Vitéz gróf Teleki Béláné Brand Sándor dr. alispán kíséretében érkezett a terembe s elfoglalta az elnöki széket- Balján foglalj helyet az alispán- : A Hiszekegy eléneklése. után gróf Teleki Béláné a következő beszédet mondotta: Tisztelt Hölgy cint és Uraim ! Az Egyesült Női Tábor Budapesten ez év­ben megtartott kongresszusán hallottam több elgondolásról, amely a magyar nő felada­tait, legfőképen honvédelmi feladatait, je­lölte meg és haHottatm egy bejelentést a Kongresszus Elnökségétől, amely szerint Kor­mányzó Urunk országosának 20 éves jubi­leuma alkalmából a Biztosító Intézetek az1 Egyesült Női Tábor felkérésére a folyó évi március hó l én született gyermekeknek 500 pengőről szóló biztosítási kötvényt adomá­nyozlak és evvel hódolatuknak maradandó! emléket emellek. A fiúgyermekek 22 éves, a leánygyermekek 18 éves korban kapják kéz­hez a biztosítási összeget. A mai ünnepélyes alkalommal ezt a beje­lentést valóra váltjuk itt vármegyénkben is. 22 március 1-én született zala,megyei gyer­mek részesül most ebben az ajándékban, amelyről szóló díszes kötvényt, mint az Egye­sült Női Tábor zalamegyiei képviselője, át fogok adni jelen alkalommal 5 gyermek ré­szére azok szüleinek, a többiek átadása ugyan­csak ma és a következő vasárnapon történik ünnepélyes keretek között, az általam felkért nőegyesületi elnöknők részéről Sümegen, Ta­polcán, Szenlanlalfán, Keszthelyen és Nagy­kanizsán, a következő gyermekek kapják : 1. Cziráki István és Szabó Erzsébet, eber- gényi lakosok Sarolta, Terézia Leánya, 2. Kiss Károly és Sipos Erzsébet alsóbagodi lakosok' Erzsébet Mária leánya, 3. Táncos István és Ceiclli Julianna nemesapáti lakosok Ferenc fia, 1. Varga Gyula és Barcza Margit szent- aulaifai lakosok Margit leánya, 5. Karácsonyi György és Csizmadia Mária balatonfüredi lakosok Mária Magdolna leánya, 0. Kárász Jó­zsid és Gönye Margit tilsópáboki lakosok Al­bina leánya, 7. ifj. vitéz Szénié József és Gaál Erzsébet alsózsidi lakosok Ilona leánya, 8- Birkás József és Silheim Anna Idényéit lakosok József fia, 9- Ribanios Rjémusz és Ribanics Borbála iótszerdahelyi lakosok Má­ria leánya, 10. Tóth István és Péter Rozália maróéi lakosok Magdolna leánya, 11- Tóth András és György Mária csopaki lakosok Gyula fia, 12- Várhelyi Árpád és Némethi Olga zalasárszegi lakosok Árpád János fia,, 13- Horváth Lajos és Száfwi Margit kisko- máromi lakosok Lajos fia, 1T Hári Ernő és Kovács Erzsébet tófeji lakosok László fia, 15. Gergely Lajos és Nagy Ilona tapolcai (Mogyoróshegy) lakosok Lajos fia, 1(3- Fa* zekas Sándor és Gverák Margit nemestörde- mici lakosok István fia, 17. Polgár Pál és Sabián Margit kisapáti lakosok Anna leánya, 18- Bálint József és Kutasi Ilona baliatonedie- ric.si lakosok László fia, 19. Somogyi József és Keresztes Mária nemesbanyi lakosok Annak ■leánya, 20- Mékli István és Soós Anna kis- vásárhelyi lakosok Géza fia, 21. Sindekovicsj Lajos és Ónodi Erzsébet sümegi lakosok La­jos fia, 22- Marké Gyula é;s Acs Mária pakodi lakosok Gyula József fia. Úgy érzem, igen tisztelt Hölgyeim és Uraim, hogy a magyar nőnek szebb, magaszlosabb, és honvédelmi szempontból jelentősebb fel­adata nem lehet, mint ,a családfenntartás, a gyermekek egészséges, hazafias szellemben,' istenfélő hitben való felnevelése és általá­ban a családvédelmi gondolat ápolása, hogy. minél több derék magyar állampolgárt ne­velhessünk drága hazánknak. Budapest, augusztus 26- A magyar delegáció tagjai ííóry András titkos tanácsos, rendkívüli kővel és meghatalmazott miniszter, valamint vitéz Náday István altábornagy vezetésével vasárnap reggel 6 óra 45 perckor érkeztek! meg a Keleti pályaudvarra. A délelőtt Hóry András, a magyar delegáció vezetője, jelentést lett a tárgyalások lefolyá­sáról. Vasárnap esle 7 órakor Turnu-Severinből Járjunk elől jó példával mi magyar anyák — nagy szüksége van a megnagyobbodott' fiazánknak, a szentjstváni Magyarországnak! derék magyar asszonyokra és férfiakra. Azt hiszem, hogy ebben a feladatban lés célkitűzésben valamennyi nőegylet közös váll - vetett munkát Végez és ennek a gondolatnak ápolásában valamennyi, az Egyesült NőiTá- borhoz tartozandónak vallhatja magát- Épen ezért, mielőtt a díszes kötvényeket kiosztanám, felkérem dr. Brand Sándor al­ispán urat, hogy a m. kir. kormánynak a, nép- és családvédelem előmozdítása érdeké­ben tett legújabb intézkedéseit, mint ez al­kalommal igen aktuálisakat, legyen szíves' előttünk,' anyák előtt ismertetni­Brand Sándor dr. alispán örömmel tett eleget a felhívásnak s ismer­tette a társadalomnak és a vármegyének szo­ciális tevékenységét, amely az első nagy len­dületet 1938-ban vette. Akkor rövid pár hét alatt a vármegye közönsége 100 ezer pengő! gyűjtött. A vármegye szociális tevékenysége a közjóléti szövetkezet keretében bonyolódik le s első föladatnak tekinti a családi házak építését, továbbá az áttelepítést a vármegye sűrűn lakott vidékeiről a (keleti részekbe!' Bejelentette, hogy a nemzet- és családvédeh lemben a nemzetvédelmi törvényjavaslat be­nyújtásával új korszak következik. Hangoztatta, hogy a válniegye tel­jes erejével áll a szociális gondolat , \ szolgálatáb\a\n s nemcsak, hogy nem 1 kerékkötője \a modern haladásnak,i i f hanem a haladó leor követelményeit \ j iparkodik nemzeti irányban megy a- ; 1 [ásítani. i ő maga, valamint a főispán is lelkes mun­kása a szociális ügyeknek. Köszönetét mon­dóit a főispánnénak fáradozásaiért s hogy a szép ünnepélyt a vármegye történelmi tanács­termiében rendezte s Isten áldását kérte a további szociális munkára. A kötvények átadása, A főispánné köszönetét mondott az érde­kes előadásért s azután átadta a díszes ki­állítású kötvényeket Ciráki Sarolta Terézia,' (Ebergény), Hári László (SzompácS-Tófej), Kiss Erzsébet Mária (Alsóbagod), Markói Gyula József (Pakod) és Táncos Ferenc (Ne­mesapáti) részére. Az anyák meghatóban vet­ték át a kötvényeket- Ezután az ünnepély a Himnusz elénekíésével befejeződött­gépkocsin visszaérkezett Budapestre Szentpé- tery György vezérkari százados is GurkaJ Márton dr. szerkesztővel, a Magyar Távirati Iroda Turnu-Severinbe küldött munkatársá­val együtt. Róma, augusztus 26. A Milizia Fascista c, folyóirat a délkeleteurópai rendezéssel fog­lalkozva így ír : Ha a vasgárdisták kijelen­tik, hogy nem támogatják a román kormányt, ha Magyarországnak területi engedményeket Mikor és hol tárgyalnak újra a magyarok és románok?

Next

/
Oldalképek
Tartalom