Zalamegyei Ujság, 1940. április-június (23. évfolyam, 73-146. szám)

1940-06-14 / 134. szám

1940. június 14. ZAL'AMEGYEI -ÚJSÁG Székházat avat a Baross Szövetség zalaegerszegi szervezete. Legyen keresztény kereskedelem, mondta ki évekkel ezelőtt a megalakuló országos Ba- Iross Szövetség s megtörténi a csoda, a gazda­sági erők folytonos mérkőzésében lett keresz­tény kereskedelem. Ha valaki azt mondaná : mégsem érvényesülnek még eléggé a keresz­tény magyar erők, így kellene felelni rá : ha nem jutottak szóhoz, akkor nem valósították meg a Baross-gondolatot, járjanak a Szövet­ség útjain és célba ér ebben az országban minden törekvő magyar. Hogy van erő s elszánt akarat a Baross-lá,- borban, mulat ja az eredmény : a Baross Szö­vetség Zalaegerszeg és Vidéke szervezete Za­laegerszegen, saját székhazában 1910 június libán, vasárnap, délelőtl lt órakor díszköz­gyűlés keretében tartja székházavató ünnepé­lyét. A nap programra ja : Reggel 9 óra 21 perckor Nagykanizsa fe­lől Zalaegerszegre befutó vonattal érkeznek : llovszky János országos elnök, országgyűlési képviselő, dr. Spurné B. Félloronyi Magda dr. a Baross Női Tábor országos clnökasszonya Mester Kálmán központi titkár kíséretében. Az érkező vendégeket a vasútállomáson fo­gadja Czobor Mátyás ny. polgármester, a Szövetség helyi elnöke. Utána bevonulás a székházba. Háromnegyed 10 órakor testületi­leg indulás a rém. kát. plébániatemplomba ünnepi szentmisére, amely után ugyancsak testületileg vissza a székházba. 11 órakor díszközgyűlés, amelynek a sor­rendje: 1. Magyar Hiszekegy. Elmondja He­gedűs Klára színművésznő. 2. Czobor Mátyás elnöki megnyitója és beszámolója a szeme­zel fejlődéséről és a székház megszerzéséről. .1 llovszky János országos elnök felavatja a székházat s leleplezi Baross Gábor arcképét. 4- Beszédet mond vitéz Teleki Béla gróf fő­ispán, á szövetség díszelnöke. 5. ’Dr. Spurné B. Félloronyi Magda dr. ljeszél a Baross Női Tábor célkitűzéseiről és kiveszi a fogadalmat a zalaegerszegi Női Tábor tagjaitól. 6. Vitéz Farkas Sándorné, a helyi Baross Női Tábor elnökasszonya válaszol. 7. Beszédet mond Zsidó Sándor dr. országgyűlési képviselő. 8. Himnusz. Énekli a zalaegerszegi Iparos Da­lárda. 13 óra 30 perckor közös ebéd Eszéki Kál­mán vasúti éttermében. Ebédjegy ára 2.20 P. 16 óra 35 perckor a budapesti vendégek elutazása. 18 órai kezdettel az árvízkárosultak javára kertünnepély a Baross székháznál. Belépődíj személyenként 50 fillér. A jóté­kony célra tekintettél felülfizeléseket köszön­nél leli fogadnak. i ! , Azok, akik a közös ebéden részLvenni óhaj­tanak, szíveskedjenek az. ebédjegyet legkéo sőbb szombat délig megváltani. Ebédjegyek kaphatók : Baross székházban, Fangler Gyula, Kakas Ágoston, Kuliffay Testvérek és Né­meth József üzletében. Tavaszi férfi és női szövetek igen nagy választékban: TÓTH SZABÓNÁL Nőikabát kü önlegességek Finom úridivat aaaaaaaaHBMHMHEaBHMna« >)> O <<« SZERB VÁSZON műselyem beszövéssel ké­zimunkára, blúzra és függönyre alkalmas 65 fillér méterenként. Schütz Áruház, \ A győri karmelita templom külső és belső renoválása szombaton, folyó hó 15-én befejeződik. A megújított templomot két napos ünnepség keretében a szokásos szertartással adják át előbbi rendeltetésének. Az ünnepélyes beneclikálásl szombaton, dél­után 5 órakor végzi P. Szabó Pál, karmelita tartományfőnök, ünnepi beszédet mond P. Húsz Brokárd keszthelyi kármclila perjel. Június 16-án, vasárnap 10 órakor főpapi misét celebrál Ragats János dr. pápai pre- iálus. Mise közben szentbeszédet mond P. Dániel Ernő soproni domonkos házfőnök. Délután 5-kor Saly László dr. apátkanonok, szemináriumi rektor prédikál. Skapuláré-kör- mcnel, litánia, végzi Breycr István dr. me­gyéspüspök. Te Deum zárja be a szentclési ünnepséget. Június 17-én, hétfőn reggel 6 órakor szent- Téges mise a templomban. 7 órakor ünnepé­lyes gyászmise prédikációval a templom re­novált kriptájában: végzi P. Hajós Miklós keszthelyi Kis Káraiéi prefektusa. Ezt a szentmisét a 200 év óta a kriptában eltemetett hívek és karmelita szerzetesek lelkiüdvéért mutatják be. Érettségi eredmények a gimnáziumban. A zalaegerszegi állami gimnáziumban csü­törtökön végződlek be az érettségi vizsgálatok s azoknak eredményeit az esti órákban hir­dették ki. A vizsgálatra jelentkezett 39 tanuló, akik közül 5 kitüntetéses : Csergő Kálmán, Kovács István, Peslhy Tamás, Sós József, Szűcs Er- neszlina ; 3 jeles : Büchler Emil, Pais Jó­zsef. Smál Adél ; 8 jó : -Apáti Imre, Bir- bauer Mihály, Gondi Béla, Némethy Miklós, Sümegi Pál, Szántó Endre, Székely György, Brand Irén ; érett 11 tanuló. MOZI. Szombat-vasárnap kél remek film egy mű­sorban kerül bemutatásra az Edisonban : A HÁROM SÁRKÁNY­A legjobban sikerült magyar vígjáték, Ma- gyári Imre, a nagynevű cigányprímás és ze­nekarának közreműködésével. Főszfercplők : Lázár Mária, Rajnay Gábor, Kabos Gyula, Juhász József, Berky Lili, Gő­zön Gyula, Sziklay Sz., Bállá Lici. ERDŐK HARAMIÁJA. Buck Jones vadnyugati filmje 6 felv. I Rejtélyes vár. II. Rablás az őserdőben. III Kitaszítva. IV. A titokzatos főnök. V. Harca a becsületért. VI. A kanadai csend őr­ség büszkesége. Előadások szombaton 7 és 9, vasárnap 5, 7 és 9 órakor. (Minden előadáson a helyár 20—70 fillér.) BÉRBEADÓ augusztus l-lől Salomvár ha­tárában egy major 12S kai- holddal. Felvilágo­sítást a Zalaegerszegvidéki Hitelszövetkezet ad­hírek IDŐJÓSLÁS: Mérsékelt szél, sok helyen újabb zápor esők és zivatarok, A hőmérséklet nem változik lényegesen. 1 ( KAMARAI KÖZGYŰLÉS- A soproni ke­reskedelmi- és iparkamara június 20-án tartja közgyűlését, amelynek tárgysorozatán a zár­számadás, a szabottól' kérdése, elnöki jelen- lések és egyes ipartest illetek kérelmei szere­pelnek. — NÉVVÁLTOZTATÁSOK. Ruzsics Gyula magyarszerdahelyi lakos Szigetvárira, Kölnit József zalaegerszegi kéményseprősegéd Kőbá­nyaira változtatta családi nevét belügyminisz­teri engedéllyel. — LÉGOLTALMI GYAKORLAT A FŐVÁ­ROSBAN. Budapest székesfőváros területén és a környező városokban ina, pénteken rég­gé I 6 órától nyolc órán át tartó légoltalmi ké­szültség van. Ezt 21 órás légoltalmi gyakorlat követi. A közönség példásan viselkedik. — PÁLYÁZAT PLÉBÁNIAJAVADALOM­BA. Grősz József szombathelyi megyéspüs- oök a szeptember elsejével megüresedő ólad' plébániajavadalomra meghirdette a pályáza­tot. A Szirmay Gézáné szül. Gerdovcháky Er- •luszt Karola kegyúrnőhöz (Ólad) címzett kérvényeket július 15-ig kell a püspöki hiva­talhoz beküldeni- t — Az emészt ősz érv ek megbetegedéseinek kez désénél reggel éhgyomorra egy pohár ter­mészetes »Ferenc József« keserűvíz abszolút megbízható hashajtó, amelynek hálása rend­kívül enyhe és igen kellemes. Kérdezze meg orvosát! — A NOTRE DAME INTÉZET ISKOLÉI- BA : elemibe, polgáriba, tanítónőképzőbe és a líceumba folyó hó 1<S-án és 19-én reggel 8 órától déli 12 óráig lehet beiratkozni­— BEIRATÁSOK. A zalaegerszegi m. kir. állami polgári leányiskolában az 1940/41. tan­évi behatásokat június 19-én és 20-án délelőtt 8—12 óráig tartjuk. 19-én az I. és II. oszt., 20-án a III. és IV. oszt. tanulók iratkozhatnak- Fizetendő díj : kb. 5-7 P. — MEGHOSSZABBÍTOTTÁK AZ ŐZBAK VADÁSZATI TILALMI IDEJÉT. A földmű­velésügyi miniszter az idei kemény tél pusz­títása miatt az őzbak vadászati tilalmi idejét április 30. helyett július 31-ig meghosszab­bította. Őzbakra tehát az idén csak augusztus 1-től kezdve szabad vadászni.- ELÍTÉLTÉK, MERT LEKICSINYELTE AZ ÁLLASAT. Egy brennbergbánvai bányafel­vigyázó feljelentett egy mozdonyvezetőt, aki állásáról lekicsinylőén nyilatkozott. A soproni járásbíróság a mozdonyvezetőt becsületsér­tés vétsége miatt jogerősen tíz pengő pénzbün­tetésre ítélte. — Székrekedéseknél és az azokkal járó neu- ras l he ni ás és hypochondrias állapotoknál igyunk reggelenként egy fél-, esetleg egy egész pohár természetes »Ferenc József« ke­serűvizei, mert ez nemcsak a bélkiürítést ren­dezi el, hanem az anyagcsere es az emésztés további folyamatát is lényegesen előmozdítja. Kérdezze meg orvosát ! Látogassa a BÖDEY vendéglőt* éttermet! KONYHÁJA kitűnő, házias, BORAI válogatott elsőrendűek, SÖRE felülmúlhatatlan. A GÖCSEJI SÖRKERT páratlan. Kossuth Lajos-utca 29.- ELMARAD A LEÁNYNAP. A június 16- ára hirdetett szombathelyi egyházmegyei le­ánynapot közbejött akadályok miatt az őszi hónapokra halasztották.

Next

/
Oldalképek
Tartalom