Zalamegyei Ujság, 1940. április-június (23. évfolyam, 73-146. szám)

1940-06-13 / 133. szám

ZALAMEGYEI ÚJSÁG 3 1940. június 13. Az angolok svájci városokat bombáztak. Bern, június 13. Tegnap brit repülők meg­sértették Svájc semlegességét és több helyet bombáztak. A bombák Géni városában két polgárt megöltek és húszát megsebesítettek. Bern, június 13- Svájc londoni követe az angol kormánynak tiltakozást jelentett be a nyílt svájci városok bombázása miatt. A tel­jes kár megtérítését követelik Angliától. Magasrangu francia és angol tisztek kerültek fogságba. A St. Valervnál bekerített francia csapatok megadták magukat, miután nem sikerült őket tengeri úton elszállítani- Egy francia hadtest­tábornok, egy angol és négy francia hadosz­tályparancsnok esett fogságba. A foglyok szá­ma máris túlhaladta a húszezret. A hadizsák­mány még áttekinthetetlen. ' London, június 13. Reuter. Az angol had­ügyminisztérium folytatólagos jelentése sze­rint a bekerített csapiatok megkísérelték a ki­törést. amely azonban csak részben sikerült. A gyűrűből kikerült csapatok hajóra szálltak és más helyen újra francia földre léptek­Új tagok a Kai és a Kalász zászlója alatt. Máliomfa községben 15 legény és ugyanany- nyi leány tett fogadalmat a Kai, illetően a Kalász mozgalom célkitűzéseinek. A fogadal­mat a máhomfai kápolnában litánia keretében Szabó István lenti káplán vette ki a legények­től és a leányoktól. Beszédében a fiúk elé ál­lította a becsületesség útját, amelyen halad- niok kell, ha azt akarják, hogy megbízható, derék tagjai legyenek a Kal-nak. Ez az út pedig nem más, mint Krisztus útja, aki azt mondotta magáról, hogy Ő az út, élet és igaz­ság. A leányok elé a jóság útját állította. Legyenek a szeretet, a lemondás, ha kell, a jóságért áldozatot hozó leányai falujuknak. A jóság útja Mária útja, a Szűzanya élete, aki örök példaképe az áldozatos szeretetnek és jóságnak. Avatás után a felavatottak műsorral ked­veskedtek a közönségnek. A műsor keretében Body Zoltán dr. főszolgabíró intézett beszédet a fiúkhoz és a leányokhoz. A mai gyilkos, világban — mondotta —, amikor ég a föld, ég a világ, nem tudhatjuk, mit hoz a jövő- De ez ne jelentsen számunkra csüggedést, félel­met. Építsünk magunknak szebb, boldogabb jövőt. Építő munkánk leg}ren javára csalá­dunknak, falunknak, nemzetünknek. Legyen lez a munka becsületes munka, amely csak az Isten áldásával érhető el. Ha az ország fiai és leányai, fiatalok és öregebbek összefognak, félretéve minden kicsinyeskedést, akkor ez a kis ország példát mutatott a világnak, hogy a nagy világégés közepette meg tudja állni a helyét és bízhatik sorsának jobbrafordullá- ban. Az ünnepély a Himnusz eléneklésével fejeződött be. Fvxr j-Q-ü—u~u~tr~u—r—,•** —■ —— — Baross-ünnepély. A Baross Szövetség Zalaegerszeg és vidéke szervezete Zalaegerszegien, saját székházában 1940- június 16-án (vasárnap) délelőtt 11 óra­kor díszközgyűlés keretében tartja székház­évá tó ünnepélyét- A nap programmja : Reggel 9 óra 21 perckor Nagykanizsa fe­lől Zalaegerszegre befutó vonattal érkeznek : Ilovszky János országos elnök, országgyűlési képviselő, dr. Spurné B. Féltoronyi Magda, ia Baross Női Tábor országos elnökasszonya Mester Kálmán központi titkár 'kíséretében. Az érkező vendégeket ia vasútállomáson fo­gadja Czobor Mátyás ny. polgármester, a Szövetség helyi elnöke. Utána bevonulás a székházba. Háromnegyed 10 órakor testületi­leg indulás a róm. kát. plébániatemplomba [ünnepi szentmisére, amely után ugyancsak testületileg vissza a székházba. 11 órakor díszközgyűlés, amelynek a sor­rendje : 1. Magyar Hiszekegy. Elmondja He­gedűs Klára színművésznő. 2. Czobor Mátyás elnöki megnyitója és beszámolója a szerve­zet fejlődéséről és a siékház megszerzéséről. 3 Ilovszky János országos elnök felavatja a székházat s leleplezi Baross Gábor arcképét. 4- Beszédet mond vitéz Teleki Béla gtóf fő­ispán, a szövetség díszelnöke. 5. Dr. Spurné B. Féltoronyi Magda dr. beszél a Baross Női Tábor célkitűzéseiről és kiveszi a fogadalmat ia zalaegerszegi Női Tábor tagjaitól. 6. Vitéz Farkas Sándorné, a helyi Baross Női, Tábor elnökasszonya válaszol. 7. Beszédet mond Zsidó Sándor dr. országgyűlési képviselő. 8. Himnusz. Énekli a zalaegerszegi Iparos Da­lárda. 13 óra 30 perckor közös ebéd Eszéki Kál­mán vasúti éttermében. Ebédjegy ára 2.20 P. 16 óra 35 perckor a budapesti vendégek'-elutazása. 18 órai kezdettel az árvízkárosultak javára kertünnepély a Baross székháznál. Belépődíj személyenként 50 fillér. "A jóté­kony célra tekintettel felülfizetéseket köszö­nettel fogadnak. Azok, akik a közös ebéden résztvenni óhaj­tanak, szíveskedjenek az ebédjegyet legké­sőbb szombat délig megváltani- Ebédjegyek kaphatók : Baross székházban, Fangler Gyu­la, Kakas Ágoston, Kuliffay Testvérek ós Németh József üzletében. Betiltották a Magyarságot. A belügyminiszter a Budapesten megjelenő Magyarság című politikai napilap további megjelenését és terjesztését az ország érdekeit veszélyeztető magatartása miatt hét napi idő­tartamra, június 19-ig bezáróan betiltotta. Tavaszi férfi és női szövetek igen nagy választékban: TÓTH SZABÓNÁL Nőikabát különlegességek Finom úridivat L_ u n>o«ct _j HÍREK ; IDŐ JÓSLÁS : Élénkebb szél várható több felhővel, sok helyen záporesők és zivatarok. A hőmérséklet nyugaton kissé csökken, kelő* ten még emelkedik. — VITÉZI SZÉKTARTÓI ÁLLÁS BETÖL­TÉSE. Zala vármegye Vitézi Székénél Kos- tyál Jenő százados élhunytával megüresedett vitézi széktartói állásra az Országos Vitézi szék Fülöp Péter tart. hadnagyot nevezte ki. — A VIDÉKI FŐKAPITÁNYSÁG kiküldött­je, Zakariás Antal dr. rendőrfőtanácsos, Enyedy Jenő dr. rendőrtanácsos és Benkő Zoltán rendőrfelügyelő kíséretében ma Zala­egerszegre érkezett, hogy a rendőrkapilánysá- tgon megejtse a szokásos hivatal vizsgálatok — ÁTHELYEZÉS- A Máv szombathelyi üz­letvezetősége Tóth József tisztet Zalaegerszeg­ről Celldömölkre helyezte át. < — A LEVENTEFOGLALKOZTATÁS szep­tember 1-ig szünetel. — A MAGYAR ASSZONYOK NEMZETI SZÖVETSÉGÉNEK zalaegerszegi csoportja pénteken, folyó hó 14-én délután 5 órakor tartja székházában ez évi rendes közgyűlését, amelyen résztvesznek a központ kiküldöttjei is. A tagok és érdeklődők szíves megjelenését kéri az elnökség. — A NAGYKANIZSAI Bartha és Ivohn-féle üzletbe történt betörés nyomán foganatosított körözés kiderítette, hogy a betörésnél hatan működtek közre. Mind a hat már a rendőrség kezében van. A legutoljára elfogott két betörő beismerte a mozibetörést is. — AUTÓEMELŐGÉPET találtak a város határában az egervári úton- Igazolt tulajdo­nosa a rendőrkapitányságon átveheti. — A kezaődő érelmeszesedés kezelésében reggel felkeléskor egy kis pohár természetes »Ferenc József« keserűvíz megfelelő bélmű­ködést, jó gyomoremésztést és kielégítő anyag­cserét biztosít s így jelentősen hozzájárulhat a magas vérnyomás leszállításához. Kérdezze meg orvosát! — NÁDAT LOPTAK A CIGÁNYOK. Ko­lompár Lajosné, Kolompár Ferencné és Ko­lompár Ferenc Ferkina lopás bűntette miatt kerültek a törvényszék elé. Az volt a vád el­lenük, hogy Vér József csácsbozsoki malom­tulajdonostól nádat loptak. Ebben az ügyben volt már tárgyalás április 18-án, de elnapol­ták. Mivel azonban ma is felmerült a szüksége új tanuk kihallgatásának, a tárgyalást újból elnapolták. Látogassa a BÖDEY vendéglőé éttermet! KONYHÁJA kitűnő, házias, BORAI válogatott elsőrendűek, SÖRE felülmúlhatatlan. A GÖCSEJI SÖRKERT páratlan. Kossuth Lajos-utca 29. A SZABÓSZÁMLA. A rosszfizető bohém­hez beállít számlával a szabóinas : — Azt mondta a gazdám, hogy addig ne mozduljak, amíg fizetni nem tetszik. — No, fiam, fog majd csodálkozni a gaz­dád, mennyire megnőttél ! . — Az elhanyagolf székrekedések kezelésér- ben gyakran már kis mennyiségű természetes »’Ferenc József« keserűvíz rendszeres hasz­nálata is igen hatásosnak bizonyul, úgy hogy. az anyagcsere megélénkül, a bélműködés el­rendeződik, a gyomoremésztés megjavul és á közérzet felfrissül. Kérdezze meg orvosát! SZERB VÁSZON műselyem beszövéssel ké­zimunkára, blúzra és függönyre alkalmas '65 fillér méterenként. Schütz 'Árúház. ANGOL VÁSZNAK, férfi és női ballonka­bátok, impregnált loden kabátok nagy vá­lasztékban TÓTH szabónál. ,

Next

/
Oldalképek
Tartalom