Zalamegyei Ujság, 1940. április-június (23. évfolyam, 73-146. szám)

1940-05-10 / 106. szám

2 ZALAMEGYEI ÚJSÁG 1940- május 10. Churchill lesz Anglia miniszterelnöke. hogy a legkomolyabban veszélyeztetett üte­günk is a helyén megmaradhasson, azaz be­avatkozásának a válságosra fordult helyzet helyrezökkentése terén kimagasló jelentősége volt, másrészt pedig azért is, mert nyolc havi harctéri szolgálata alatt minden alkalommal tanúsított kiválóan vitéz és bátor magatartá­sáért ekkor már a nagy és a kis ezüst ví- tézségi érem tulajdonosa volt, ez alkalommal az arany vitézségi érem odaítélésével jutal­mazták érdemeit. Levél a szerkesztőhöz. London, május 10. Chamberlain angol mi­niszterelnök ma délben Windsorba utazott és kihallgatáson jelent meg VI. György ki­rály előtt. A kihallgatásról még semmi sem került nyilvánosságra- Az angol politikai kö­rök véleménye szerint még a mai napon meg­történik a kormány lemondása. Az új kor­mányt hír szerint Churchill alakítja meg. Hamis hírek a miniszterelnök és az angol követ tárgyalásairól. Kaptuk a következő levelet: Mélyen tisztelt Főszerkesztő Ur! Amennyiben hasonlóképen méltó,ztatik ve­lem érezni, kérem juttasson soraimnak, ame­lyek igaz és őszinte szívemből jöttek, — be­cses lapjában helyet. Kénytelen vagyok név­telenül írni, mert akiről szó van, talán soha­sem bocsátaná meg nekem, hogy őt rész­ben is leleplezni igyekeztem. Alázatos mély tisztelettel : egy előfizetője. Udvardy Jenőnket ismét nagy megtisztel­tetés érte, megválasztották a vármegye közi- igazgatási bizottsága tagjának. Ugyanis mint tényleges tisztviselőt a törvény rendelkezése értelmében nem lehetett eddig megválasztani s nyugalomba vonulása után ez az első vá­lasztás, amikor a közbizalom mindjárt fe­léje fordult. Itt meg kell még jegyezni, hogy főispánunk által összehívott előzetes érte­kezleten már, a vármegye szí ne-java 6 fel­szólalásban egyhangúan őt jelölte. Kiskora óta figyelemmel kísértem életpá­lyáját, jobb választást a vármegye nem igen csinálhatott volna, örökké mások megsegíté­sén fáradozó egyéniségének ismét egy újabb tere nyílik, az önzetlen munka számára. Önkéntelenül is felmerül bennem az a gon­dolat, hogy egy ember a sok-sok csak általam is tudott tisztségéhez hűen, igazán, minden egyéni haszonleséstől távol, becsületesen és önzetlenül harcolva az igaz ügyek szolgálatá­ban, mikor vesz magának időt, hogy önma­gára is gondoljon, s bármelyikből egyéni hasznot húzzon ? Hisz elnöke az ügyvédi kamarának, a Magyar Szent Korona szövetség­nek, a helybeli munkásegylet és az úri casino- nak. Az Actio Catholica országos tanácsosa, az Emericana, a Szent István Társulat, — vá­rosi képviselőtestületi-, törvényhatósági bi­zottsági-, a magyar iparművészet-, a képző- művészeti társulat-, természettudományi-, hit­község-, nemesi pénztár-, a Tisza István tár­saskörnek-, a helybeli jótékony egyesületek­nek s ki tudná, még minek nem — rendes tagja. Nagylengyel díszpolgára stb., stb. Hát kérem, amikor arra az elhatározásra jutottam, hogy ezen a módon próbáljak néki gratulálni, tettem ezt azért is, hogy aki ol­vassa, érezze mindazt át, s velem együtt kérje az Egek Urát, adjon városunknak mi­nél több ilyen Udvardy Jenőt, öt.pedig tartsa meg nekünk viruló jó egészségben, a jóté­konyság és igazság igaz és fáradhatatlan har­cosának egy hosszú és megelégedett életen át. Szíves készséggel tettünk eleget magát meg­nevezni nem akaró előfizetőnknek. Örülünk, amikor egy derék polgártársunkat így »le­lepleznek« ... Képkeretezések legolcsóbban i Kossuth Lajos-utca 26. sz, i Régi képkeretek kijavítása, aranyozása í szakBzsPŰen. f Tükrök újra borítása. | Szentkép, Kegytárgy. — Táblaüveg eladás. 1 Budapestről jelentik: 'Illetékes helyen az alábbi közlést adták ki a MTI-nak: Több kül­földi lapban hírek láttak napvilágot egy be­szélgetés tartalmáról, amely Teleki Pál gróf miniszterelnök és a budapesti angol követ között folyt volna le. Nem igen szokott előfordulni, hogy egy ország miniszterelnöke, vagy egy, az illető országban akkreditált követ közléseket te­gyen harmadik nem hivalaips személyeknek egymás közt lefolyt tárgyalásokról. így már ezért is nevetséges és tendenciózus minden olyan állítás, amelyet ezzel kapcsolatban kül­földi lapok az Associated Press egy jelenté­sére hivatkozva világgá kürtőitek. v Minden olyan hír tehát, hogy Nagyi- briiannia bármilyen katonai támegál­lást is ajánlóit volna fel Mqgyaror\ s zúgnak N érne! országgal szemben, minden alapot nélkülöz. Lengyelek a norvég hadseregben. A Német Távirati Iroda jelentése szerint a katonai helyzet Norvégiában nem változott lényegesen. A franciaországi lengyel főpa­rancsnokság újból összeállította a lengyel kár­páti vadászok osztagait és nemrég Norvégiá­ban partra tették őket, ahol a szövetségesek oldalán harcolnak. » 2 » O « « * Anglia megszállta Izlandot. London, május 10. Az angol csapatok part- raszálltak Izland szigetén, hogy megakadá­lyozzák a németek esetleges megszállását. Ha a németiek szállták volna meg Izland szige­tét, a németeké lelt volna, így azonban az an­gol csapatok megvédik a németek ellen és ha a veszély elmúlik, az angolok visszavonják csapataikat. Anglia hajlandó Izlanddal egy olyan kereskedelmi szerződést kölni, amely Izland előnyére válnék. Jugoszlávia viszonya Németországhoz és Olaszországhoz. Római jelentés szerint az olasz lapok azt írják, hogy Anglia balkáni diplomáciai offen- zívája meghiúsult. A Lavoro Fascisla buda­pesti tudósítás alapján jelenti, hogy a ma­gyar sajtó az utóbbi napok izgalmaival szem­ben Délkelet-Európában bizonyos enyhülést állapít meg, aniit azonban Olaszország nyu­godt magatartásának tulajdonít A Rosto Del Carlino a Jugoszláviának felajánlott állítóla­gos angol garanciával kapcsolatban azt hja, hogy Jugoszláviát senki sem fenyegeti. Se Olaszország, se Németország nem szándékozik megváltoztatni kapcsola­tait Belgrad irányában és Belgrádi­nál: se érdeke, hogy új politikai irányt válasszon, aminek következményeit nem volna nehéz előre látni. > * Szép sikerrel vizsgáztak az ápolónői tanfolyam A házi ápolónői első tanfolyam csütörtö­kön vizsgával fejeződött be. A tanfolyamnak 120 hallgatója volt, akik három csoportban nyertek kiképzést. Az egyik csoport a zár­dában hallgatta az előadásokat s ebbe a cso­portba tartoztak az apácák és tanítónőképző V. éves növendékei ; a másik két csoport a kórházban kapott helyet. Az oktatást Németh Jolán központi kiküldött végezte. Az oktatás két részből állott: elméletiből és ^gyakorlati­ból. I \ A vizsgálatra, mint előzetesen jelentettük, az Országos Vörös Kereszt Egyesület köz­ponti főnökasszonyának képviseletében gróf Hunyadi Józsefné érkezett le Zalaegerszegre, aki maga vizsgáztatta a hallgatókat- A zárdái vizsgálat délután 2, a kórházi 4 és 6 órakor, kezdődött. A vizsgálatokon jelen volt vitéz bol­dogfai Farkas Sándorné ezredesné és Czobor Mátyás ny. polgármester, elnök is. A hallgatók igen szép eredménnyel vizs­gáztak. A kérdésekre pontosan feleltek, a hallgatói. gyakorlati munkát meglepő ügyességgel és gyorsasággal végezték. A vizsgálaton részt­vevők látogatási bizonyítványt kaptak. x\kik a vizsgálatról bármi ok miatt távolmaradtak, azok a ma újra kezdődő tanfolyam vizsgája alkalmával kapják meg a bizonyítványt, de újra hallgatniuk nem kell. A vizsgálat befejeztével vitéz boldQgfai Far­kas Sándorné mondott köszönetét Németh Jo­lán oktató nővérnek fáradozásáért, aminek eredménye volt a szép siker. Czobor Mátyás gróf Hunyadi Józsefnének köszönte meg1, hogy eljött és vezette a vizsgát- Gróf Hunyadi Jó­zsefné megdicsérte a hallgatókat a szorga­lomért s további munkára buzdította őket. Jancsó Benedek dr. kórházigazgató főorvos rövid beszéde után ,a vizsgálat befejeződött. BOURETTE és shautungszövésű selymek szép színekben kézimunka céljára, iskolák részére előnyös árban. ;.. Schütz Árúház;

Next

/
Oldalképek
Tartalom