Zalamegyei Ujság, 1940. április-június (23. évfolyam, 73-146. szám)

1940-05-06 / 102. szám

2 ZAL'AMEGYEI ÚJSÁG i 1940- május 6. számának emelkedésével, a társadalom támo­gatásával ezzel is megbirkózik s (biztosítja; magának a megfelelő anyagi és erkölcsi te­kintélyt. Hálás köszönetét mond a város ne­vében a Nemzeti Hitelintézet vezérigazgatójá­nak, hogy 200 ezer pengővel élénkítette közi- gazdasági életünk vérkeringését, ami ügyben a vezetőség harcos munkájának eredménye. Elismerés illeti Czobor Mátyás elnököt, Né­meth József ügyvezető elnököt, akik lelkes buzgalommal munkálkodtak s nem rajtuk múlt, hogy eddig még több fontos poszton nem történhetett meg az őrségváltás, de re­méli, hogy ez rövid időn belül megtörténik. Elismerés illeti a központi vezetőséget is, amely mindig készséggel áll a helyi, szervezet rendelkezésére. A Baross Szövetségnek észre kell vennie, hogy városiunkban egy idő óta hiányzik minden v vállalkozás, hogy aránytalan az adózás, hogy minden társadalmi osztály súlyos helyzetben van. i Meg kell keresni a társ-szövetségeket,, ada­tokat kell tőlük beszerezni, hogy az adóre­vízió útját egyengethessék. Be kell látni, hogy Zalaegerszeg város gazdasági politi­kájának irányításában nem szabad egyhelyben topogni és örökösen azon sírni, hogy Í00 százalékos ül pótadó. A topogás csak ártalmára szolgál a városnak. való uralomrajutása érdekében ki is kell küszöbölni. Felszólalása általános helyesléssel találko­zott. Sós István (Tófej) a nagyobb összetartás szükségességét hangoz­tatta. Ne történhessék meg ismételten az, hogy a vidékiek hiába jönnek be gyűlésre, azt érdeklődés hiányában megtartani nem' lehet és így. a vidékiek kétszeresen költekez­nek. A zárszámadások és a költségelőirányzat elfogadása után v A Női Tábor megalakítása következett. Czobor Mátyás elnök fejtegette, ennek nagy jelentőségét s ismertette a zala­egerszegi hazafias hölgyeknek, élükön vitéz boldogfai Farkas Sándor ezredesnének óhaját, hogy a Női Tábor minélelőbb mugalakuljon­A közgyűlés egyhangúan kimondotta a Női Tábor megalakulását és elnökévé nagy lelkesedéssel vitéz boldog­fai Farkas Sándornét választotta, akf a meg­tiszteltetést köszönettel elfogadta. Az elnök', üdvözölte a Női Tábor elnöknőjét, aki el is foglalta helyét az elnöki asztalnál. Társel­nökké ugyancsak egyhangú lelkesedéssel Bentzik Mihálynét, titkárrá Fangler Katót és Hrabovszky Jenőnét választották. A részleges tisztújítás során a szervezet társelnökévé Zsidó. Sándor dr. országgyűlési képviselőt, harmadik aleb nökké Rigler Mihályt, ellenőrökké Farkas Nándort és Horváth Gézát választották. Ki­egészítették a választmányt és kimondották, hogy, amelyik választmányi tag háromszor elmarad az ülésről, azt törlik a valasztmaijyi tagok sorából. A társadalmi szakosztály ve1- zetésével Tóth Gyulát bízták meg. Horváth Jenő divatkereskedőnek a s^ínelőadás meg*- rendezéseért köszönetét mondtak. Majd az elnök az árvízkárosultak javára adakozásra hívta föl a tagokat. Szalag László indítványára kimondották, hogy munkaalkal­mak biztosítása céljából a régi házak moder­nizálásával kapcsolatos adóelengedés érdeké­ben lépéseket tesznek. Zsidó Nándor dr. megköszönte a társelnökké választást & ígérte, hogy a Baross Szövetség érdekeit mindig szívén viseli s minden ügyében készséggel eljár. i ! A társelnökké választott Zsidó Sándor dr. helyére Németh István dr. ügyvédet választot­ták a szervezet ügyészévé. Az elnök tett még néhány előterjesztést és a gyűlés a Himnusz eléneklésé.'vel befeje­ződött. t Lendületes munkára van szükség, hogy be­kapcsolódhassunk az országos termelőmun­kába. A szállodakérdés ‘ megoldásából is ki kell venni részét a szövetségnek, hiszen an­nak nagy a jelentősége szociális ps idegen^ forgalmi, tehát közgazdasági szempontból is- A hűtőház létesítésének kérdésével is foglal­kozni kell. Utal Ceglédre, ahol az annyira „bevált­A közgyűlés tagjai feszült figyelemmel hall­gatták a kitűnő szakember fejtegetéseit s tetszésüknek lelkes éljenzéssel és tapssalf ad- vtak kifejezést. Asbóth Károly, a vármegyei gazdasági egyesület titkára a szervezet kebelében szakosztályok alakítását javasolta, amit helyesnek találtak és el is fogadtak. \ í Vitéz Nyilassy Ferenc főtitkár jelentése következett ezután A helyi szervezet — mondja a jelentés —- törekvései­nek megvalósítása érdekében felhasznál mini­den alkalmat, hogy a Baross Szövetség mun­káját népszerűsítse. Sok esetben bekapcsoló­dott a keresztény ifjak elhelyezkedésének kérdésébe, igyekezett ,a gazdasági téren a vezető szerepet átvenni és általában mindent elkövetni, hogy a szövetség törekvései úgy társadalmi, .mint gazdasági téren a legmesz- szebbmenően érvényesüljenek. Több ízben személyesen eljártak adóügyekben, behozatali engedély- és hitelügyekben. Iíülönönös gon­dot fordítottak a vásárló közönség megszer­vezésére, tagok gyűjtésére. Szép sikerrel járt ;a színielőadás, Szilveszterest és ismerkedői va­csora. A házvételről js megemlékezik a je­lentés. A taglétszám 1939. év végén: 254,, akik közül rendes tag 202, pártoló tag 52. A pénztári jelentés nem a legkedvezőbb — álla­pítja meg a jelentés —, mert mint kezdő, keresztény egyesület, a jelenlegi szép, otthon feltárásával sok esetben agyagi gondokkal küzd és kölcsönből fedezte hiányait. Szólt ezután arról, hogy sokan nemtörődömséget tanúsítanak a helyi szervezet és annak gyö­nyörűen berendezett otthona iránt. A jelentés utáix^ Tóth Gygla alelnök szóvátette a szervezetben tapaszt álhatói el­lentéteket, amelyeknek tulajdonítható az ott­hon gyér látogatottsága is. Szerinte vannak hibák a vezetőségben s vannak hibák a ta­gokban is, de ezek a hibák kiküszöbölhetők^ isőt, s a Baross gondolatnak' az egész vonalon Ütközetek Narvik vidékén. A német járőrök bevonultak Namsos-ba és Bangsund-ba. Stockholm, május 6. (Havas). Német gépe­sített járőrök bevonultak Namsosba ésBangf- sundba. A svéd-norvég határon lévő újságírók azt írják, hogy Trondhjem környékén a nagy harcok végetértek, ezzel szemben ütközetek folynak Narvik vidékén. Középi-Nor végiában guerillaharc folyik az Öster völgyében. (MTI). London, május 6. A csapatok erős hóvi­harban, a legnagyobb erőfeszítéssel harcoL- nakí a németek ellen- Narvik környékén a néJ­met csapatok előnyomulását visszaverték. Os városa lángokban áll. Berlin, május 6. Német gépek felderítői repülést végeztek Narvik felett. Egy ellenség ges csatahajót találat ért, amely percek alatt megsemmisült. Stockholm,, május 6. A német csapatok el­foglalták a grongrandi utat, amelynek során erős összeütközések voltak a szövetségesekkel. Stockholm, május 6. Guman helységbe 43 angol tengerész érkezett- A németek internál­ták őket és azért küldték! át a határon, mert az élelmezés nagyon körülményes. Védőszentek ünneplése Olaszországban és Bulgáriában. Rómában nagy ünnepség volt az olasz nép védőszentjei, Szent Katalin és Assisi Szent Ferenc tiszteletére. A szentmisén megjelent XII. Pius pápa, a kormány képviselői és a diplomáciai kar tagjai. Szentmise után a pápa beszédet mondott és imádkozott a bei­kéért- 1 . Bulgária tegnap ünnepelte Szent György napját, a hadsereg védőszentjét. Ez alkaf lomtól ünnepélyes istentisztelet volt, amelyen megjelent Boris bolgár király és kísérete, a kormány tagjai, a katonaság és a külföldi katonai altassák. A hadügyminiszter beszét- det mondott, amelyben hangoztatta, hogy Bulgária távol tartja magát a viszálytól és minden körülmények között megtartja semf- legességét. Beszédét a következő szavakkal fejezte be : Bulgáriának készen kell állama, függetlensége és békéje megvédésére. »»»o ««< DR- TOLDY Zalaegerszeg

Next

/
Oldalképek
Tartalom