Zalamegyei Ujság, 1940. január-március (23. évfolyam, 1-72. szám)

1940-02-19 / 40. szám

2 ZALÁMEGYEI ÚJSÁG dent rombadönt a gonoszad ff. Ezt. látjuk if /inn harctéren, ahol az\ oro­szok kórházakat, templomokat bont háznak. Ami képen a katonákat, béke idején nevelik, képezik a harcra, úgy a Vörös-Ive reszt is képezi békében is a nőket a betegápólusra, általában az egészségügyi szolgálatra. Ez tár­sadalmi kötelesség. Az ápolónői tanfolyamok nagyot lendj lenek, az ország közegészségügyén. Az önkéntes ápolónők tagjai lesznek a had­seregnek. Szükséges a leányiskolák felső osz­tályaiban háziápolásra nevelni a növendéke­ket. A leventék egészségügyi kiképzésé is nagytőn tosságú. Nemcsak azért, mert kalo- nasorba kerülve már mindannyian kész ápo­lók, hanem azért is, mert férfikorban a köz­ség egészségügyének fejlődési biztosítanak. Fi­gyelmeztetett itt arra, milyen különbségek vannak azok közölt, akik voltak és akik nem voltak katonák. A haza/iságról niegjegyezte, hogy nem elég azt csak hangsúlyozhatni, Jut nem a hazáért cselekedni, áldo­zatokat, sokszor igen súlyos áldozato­kat hozni is kell. 1 A szervezetlenség nagy bűn a iiaza elleti. A Vörös-Kereszt megszervezi a társadalmat a légoltalom céljaira is. Ugyancsak feladnia a vértadók toborzása és nyilvántartása. Szociális munkát is végez. Az ifjúsági Vö­rös-Kereszt működése terén második helyein állunk a világon. Äpostolkodni kell a haza i érdekében. Ezért kéri a Vörös-Kereszt iá- • «nógatását. A nagy beszédet lelkes tapssal kísérte a . •hallgatóság. • Az egyeti tanfolyamok megszervezése tárgyában úgy határozott a közgyűlés, hogy az érdekeltek bevonásával intézi el azt a vezetőség. A zárdában, külön, ápolónői tanfolyam lesz. >■ A választások során j Í94d. február 19. l ős egyének íkiküldésével .segítsék elő M egye­sületet nemes* feladatainak megoldásában. .Ha­sonló kérést Mézelt az egyesületekhez is. .0 maga, a közigazgatás. a tisztviselői kar min­denkor készségeden állanak a Vörös-Kereszt szolgálatára. < Az alispán lelkes', beszéde alán Dévényi Rezsa szólalt fel s tolmácsolta az országos elnök! üdvözletét, örömét fejezte ki, hogy eljöhetett Zalába is a szeretet: munkájának megszervező- sere. Beszéde folyamán hangoztatta, b<>gy a: Vörös-Kereszt több mint társadalmi egyesü­let. Ez nemzeti intézmény és fontos szerve, a lion védelemnek. Nemes fém a nemzet életé­ben. Kegyen példa a finn nép fegyelme, szólamoktól mentes, tettekben gazdag haza­szeretete és szervezettsége. Egy hindu Hló- zófus már Öt és félezer évvel ezelőtt irta. családi tradícióihoz híven viseli odaadó buz- ij galommal tölti be az elnöki tisztet, mial :ao- ] hite officiumot. J, Vitéz Teleki gróf elnök megköszönte a ki- | tüntető bizalmat,, amelyre mindig méltó kíván jj maradni s azután elrendelte a többi tisztség I ... ■ ' ! betöltését. Alelnök lelt vitéz Tamásy István <lr. polgármester, alelnöknő dr. Hussy San­dámé, titkár Szaláy Gyula dr. vrn LiszÜfő- ügyész, gondnok Kazay Gyula városi gaz.d. fő- | intéző, jegyző Marton György dr. tb. főszol- • gabíró, pénztáros Grubits Antal vm. iroda- igazgaló, ellenőr Varga Mihály banklisztvi- ; selő. orvos Takáts László dr. m. kir. tiszti- foorvos. I Vitéz Teleki Béla gróf elnök \ : í szólott most az egybegyűltekhez. A Vörös- Kereszt célkitűzéseinek rövid ismertetése után hogy az ember nevet csak az érdemli megy jj aki áldozatkész szeretőiéi tud gyakorolni cm- í beiiársai irányában. Már akkor beszéltek te- S hát a szeneiéiről, így felebarátnak is kelletl; | lennie. , A szereiét parancs, amely kikívánkozik a >| valóságba, háborúban és békében egyaránt. A j Vörös-Kereszt ápolónőt épen olyan hősök. | mint a katonák. Testvéri szere telet és áldöza-f fos támogatási kér a vármegyei Vörös-Kereszt | részére. ; | Brand Sándor dr. falispán köszönetét mom | dott a központi igazgatónak és bejelentette.' I hogy a vármegye nyolc járásában már folyik j! a A'örös-Kereszt münká'já. , ElnokváhasAtús. íj Indítványozta ezután az alispán, hogy a | közgyűlés a választmány elnökévé vitéz Tfe- 'j leki Béla gróf főispánt! társelnökké pedig I hitvesét válassza. A közgyűlés nagy telkest ; déssel így határozóit," mire Brand Sándor dr. alispán felkérte a főispán! párt1 az elnök­lés átvételére. Ennek megtöriénte- után az alispán meleg hangor üdvözöl lie őket s annak a reményének* adott kifejezést, hogy a főispán­ráirányította a figyelmet arra, hogy ma a civilizációnak és technikának nagy eredmé­nyei t és értékeit a legembertelenebb eszkö­zök készítésére használják föl és épen azok a nagy nemzetek, amelyek a civilizáció és kul­túra terjesztésére hivatottak, változtatják a földet a legvéresebb pokollár a civilizáció és kultúra alkotásait pedig romhalmazzá. Ilyen körülmények között fokozol! kötelességeink ■vannak a jobb létért és igazságért sorompóba állam és szervezettséggel azon munkálkodni, hogy egv? esetleges veszedelem felkészülten találjon bennünket. A Vörös-Keresztnek fel­adatai között első az anyagiak előteremtése, amiből kórházi felszereléseket kell beszerezni. Mindent erre a célra kell felhasználni. Jó­tékonykodásra ma nem gondolhat a Vörös- Kereszl. sőt a jótékonysági intézményeket is kérni kell, segítsék a Vörös-Keresztet, hogy. rendelkezzék megfelelő kórházi felszerelések­kel. Majd a további feladatokat vázolta an­nak hangsúlyozásával, hogy o is mindig! mun­kában lesz. amelyhez az egész társadalom ál­dozatkészségét és Isten áldását kéri. Ezzel a gyűlés befejeződött. »»»o <«* a tisztikar így alakult meg : női társelnök vitéz Farkas Sándorné, alelnök Thassy Gá­bor dr. egészségügyi főtanácsos, női alelnök- társak Bentzik Mihályné és vitéz dr. Ta­másy Istvánná, titkárok Németh János dr. és Máthé János dr., jegyzők Törő Imre szám­ellenőr és Kovács Mária oki. tanítónő, gond­nok Kazay Gyula v. gazd. főintéző, pénztá­ros vitéz Nyíl assy Ferenc v. jav. hív. főnök, ellenőr Schmidt János, orvos Jancsó Bene­dek dr., számvizsgáló biz. tagok vitéz Szűcsi Ferenc m. kir. számtanácsos, Holczer Ernő bankigazgató, Marton Ignác v. adóhivatali fő­nök. Megalakították a választmányt éz ezzel a gyűlés befejeződött. A MAGYAR VÖRÖS-KERESZT ZALA- MEGYEI V ÁL ASZTMÁN Y A vasárnap délelőtt 11 órakor a vármegyeháza nagytermében tartotta alakuló közgyűlését A Hiszekegy elmondása után Brand Sándor dr. alispán meleg szavakkal üdvözölte a szépszámban.egy­begyűlteket és köszönetét mondott, hogy hívó szavát meghallgatták. Üdvözölte Divényi Re­zső központi igazgatót, akit arra kéri, vigye Zala vármegye népének erős elhatározását az országos elnökhöz, hogy a megye minő n ere­jével a nemes ügy mellett áll, Ismertette az­után a Vörös-Kereszt történeiét, rácmlékezvc arra. hogy 00 esztendővel ezelőtt nyerte el nálunk a legfelsőbb jóváhagyást s jgyj állam­jogi helyzete van. Szólott már saját tapasz­talatai alapján a Vörös-Keresztnek a világ­háborúban teljesítet! munkájáról. Amikor a sebesülteket hozó vonatok, megérkeztek Nagy­kanizsára és Zalaegerszegre, a. vármegye népe hazafias áIcl.ozaikeszséggel si ed i Jápolásuk­ra. Ez a nemes munka Sipeki Balás Béla ak­kori főispán és feleségének, irányításával folyt példaszerűen. Vázolta a Vörös-Kereszt mun­kájának irányait. Kérte az egyházak vezetőit? hogy arra alkalmas vallásos, művelt és télié­Angol és német jelentések London, február 19. Az angol vezérkar je­lentései szerint az angol búvárhajók több német hadihajót elsűlyeszteftíek. Hasonló je­lentést adott ki a német vezérkar angol hadi­hajókat illetően. ).»> o«<<< Angol válasz a szovjet jelentésére Leningrad február Hl A szovjet hadvezető- j ség jelen lé se szerint a finnek Karéiiában foly- I tátják visszavonulásukat. A summái szakaszon j több várost és. helységet, valamint a Yiipuri j felé vezető vasútvonal egyik állomását, elfog­lalták. Á finn öböl nyugati partján, több hely­séget elfoglaltak,. Á szovjet ezenkívül még 16-tól 17-ig 314 erőd és 41 tüzérséggel meg}- erősítell betonerőd elfoglalását, 18-ra virradó éjjel pedig 475 eród és, 92 tüzérségi betonerőd elfoglalását jelenti. \ London, február 19. - Az angol sajtó kélt­ségbe vonja a szovjet diadalittas harctéri je­lentéseit, amelyek hatalmas győzelmekről szól­nak és annak az érzésének ad kifejezést, hogy. ez a nagy örömujjongás csakj azért van, ,hogy a február 23-ra beharangozott katonai ünnepségekre nagy győzelmieket jelenthesse­nek be. i Valótlanok azok a hírek, amelyek a Mannerheim vonal áttöréséről szól­nak — írja a londoni sajtó| —, meri csupán az előretolt állások behor­padásiről van szó, > A finnek nyugodtak, ami elegendő nekik arra, hogy további felkészüllségeket tegyenek a tá­madásokkal szemben, A finn légierő egyre .erősödik és ez még igen sok kellemetlenséget fog okozni az oroszoknak. Jellemző a finn repülők megerősödésére és a szovjet harci sikereinek túlerőszakolt jelenségeire, hogy a háború kezdete óta egy negyed millió em­ber vesztesége van és épen a napokban sem­misítették meg az 54. és 33- szovjet hadosz­tályokat, valamint a félelmetesnek híreszteLt szibériai szántalpas hadosztályt. HMM szépet; HORVÁTH JENŐ­tői. (Plébánia épület)

Next

/
Oldalképek
Tartalom