Zalamegyei Ujság, 1940. január-március (23. évfolyam, 1-72. szám)

1940-03-26 / 68. szám

ZALAMEGYEI ÚJSÁG 1940, március 2(5. {menteni a jobb jövő számára mindazt, ami az o szívének kedves volt. Abban a boldogító Indáiban halba toll meg, hogy élete nemi volt hiábavaló. Ma temették el. A gyászénekek hangjai olt zsonganak minden egykori hívé­nek lelkében, azokéban is, akik csak képze­letükben állták körül ravatalát, de a gyász érzetébe belevegyül az ,a vigasztaló ludat, hogy munkásságának eredményei nem pusz­tultak el s nemes, szép életének példája to­vábbra is vezeti és neveli az erdélyi ma­gyarságot. £S.) •V Budajresi március 2(5. Majlálh Gusztáv Ká­roly érsek, volt erdélyi püspök lelki üdvéért ma délelőtt a Mátyás templomban gyászmíse volt, amelyet Mikes János gróf püspök pon­tifi káli. Az elhunyt érseket a budapesti Reg- num Mrianum templomban ravatalozták fel, itt volt a gyászszertartás is és innen kísérték utolsó útjára a templom kriptájába. ÁpriSis elsején megkezdődik az ápolónői tanfolyam A zalaegerszegi Vörös-Kereszt Fiókegylet elnöke az ünnepek elölt az Országos Elnök­ségnél eljárt és eljárásának eredményeképen közii az érdekeltekkel, hogy április hó első napjaiban a kéthetes betegápolási tanfolyam megkezdésére az okíatóteslvér Budapestről megérkezik. A már bejelentkezetlek erre a tanfolyamra személyre dó meghívót kapnak, ugyanak­kor a tanfolyam kezdetének pontos idejéről is értesítést nyernek. 1 Egy-egy tanfolyamon csak 40 jelentkező vehet részt. Zalaegerszegen kettő, sőt három ilyen betegápolási tanfolyam is lesz, ezért az eddig jelent kezeitekéi csoportúként hívják be. Az első betegápolási tanfolyam végén vizs­gál telt egyének részére előreláthatóan a hat­hetes Vörös-Keresztes ápolónői tanfolyam is meggkezdhető lesz. — o — Az áririz pusztításai. Csónakkal kombinált autóbuszközle« kedés Zalaegerszeg és Keszthely között A nagy olvadás, amint már többször jelen­leltük, vármegyénkre hatalmas áradatot zú­dított, amely különösen a Zalavölgyön, egé­szen. a folyó torkolatáig, óriási károkat oko­zott. Eliszapolta a réteket, legelőket és me­zőket s ezzel a terméskilátásokat csökken- ! tette. Megrongálta az országutakat és vasúti töltéseket, elpusztított sok hidat, aminek foly­tán nagy zavarok állottak elő a közlekedés­ben és előre nem látott óriási kiadások há­ramlónak az államra, mert az utakj és hidak helyreállítása bizony költséges munka. A pusztítás nyomai Zaíaanáti környékén szemlélhetők a maguk megdöbbentő valósá­gában. A községnek keleti házsorát az el­öntés veszedelme fenyegette s a nagy vizet a szomszédos rétről csak úgy sikerült leve­zetni. hogy a Zalának a. múlt évben épített védőtöltését több helyen sok méternyi hosszú­ságban átvágták. Zalaapátilól északra Szent- györgyvár és Bókaháza között az ár elsöpörte a 10 méter hosszú gyalogúidat, a községből Keszthelyre vezető országúton, amelyen a Za­lától nyugatra eső vidékek forgalma bonyo­lódik le Keszthely irányában, — a' nagy Za- lahidlól keletre a Zalacsatorna fölé a múlt évben épített betonhidat úgy elvitte az ár, hogy abból egy darab sem maradt meg. Igv most arról a vidékről sem kocsin, sem autón nem közelíthető n^pg Keszthely. Az autó­buszközlekedés azonban biztosítást nyert átszállással. A Zalaegerszegről és Garaboncról \ Keszthely felé, valamint a Keszthely­ről ellenkező irányban haladó autó­buszok utasai a parton kiszállnak, lesétálnak az országidnak meglehe­tősen meredek oldalán a »kikötőig«, ahol beszállnak a Kishala!on Vízren­dező Társulat nagy vas csónakói bee, az átviszi őket és az ellenkező oldalon kiürült kocsikon folytatják tovább út­jukat. A távolság a két part között! közel 20 mé­ter, a víz mélysége 5—6 méter. Az átszállásnál sokszor humoros jelenetek játszódnak te. Az asszony né pék léinek be- szállani a jó mély csónakba s csak hosszas nógatás után határozzák el magukat a be­szállásra. Azután a csónak ringása is fé­lelemmel tölti el — no, merni mindig csak az asszonyokat— az utasokat, akik egy szót sem szólnának addig, amíg a »hajó« partot nemi ér. Akkor azután* *megkönnyebbülten kapasz­kodnak föl a parton, hogy a reájuk vára­kozó kocsikban elhelyezkedhessenek. Sármelléktől keletre és délre víz alatL áll az óriási kiterjedésű rét, amelyet a zalai- völgyi vasútvonal szel kelté. Ebből a vas­útvonalból egy darabka sem látszik ki. Hosz- szú tietek kellenek ahoz, amíg Zalaapáti és Balatonszentgyörgy között helyreáll a vas­úti közlekedés, mert a töltésnek egyes sza­kaszait Zalaapáti és Sármellék között, to­vábbá egy 6 méter nyílású vasúidat szintén szétrombolt az ár. Ennek a hídnak alkotó­részei és a rajta átvezető sínek az ég felé merednek. \ Keszthelyt tehát legjelentősebb vidékétől zárta el az árvíz. Az országút el hordott be- tonhídjának pótlására most ideiglenesen fa­lúdat vernek, hogy így biztosítsák Keszthelyre a közlekedést. De ennek megépítésére is idő kell, a csónak tehát még egy ideig fontos szerepet teljesít olt. Mondanunk sem kell, hogy az átszállást mindig szépszámú érdek­lődő közönség nézi végig. A TAVASZI DIVAT KÜLÖNLEGESSÉ­GEIT hozta nőikabát és kosztüm nnyagok- | ban TOTH szabó. Óriási választék férfiszö­* vetekben. Finom úri divat. Farkas Tibor meghalt V ­Gyászlobogót lenget a tavaszi szél a várme­gyeházán. A vármegyei közéletnek egyik leg­kimagaslóbb és legmunkásabb alakja. Far­kas Tibor dr. földbirtokos, törvényhatósági bizottsági tag, volt nemzetgyűlési és oi szag- gyűlési képviselő, tűnt el egyik napról a másikra az élők sorából. Halálának híre ma a kora reggeli órákban futótűzként terjedt el a városban s általános mélyi részvétet kel­tett. Még a múlt héten is úgy láttuk, hogy teljes erőnek és egészségnek örvend s ima már ravatalon fekszik, amely .mellett az egész vármegye részvéte virraszt. Alapos tudású, széles látókörű, a közügyek iránt mindenkor páratlanul nagy érdeklődést tanúsító, gerin­ces, hazáját és nemzetét rajongóan szerető, a munkát és munkást megbecsül), királybű em­ber száll vele sírba. Ezután már hiába ke­ressük Farkas Tibort a megy egy üléseken, a közigazgatási bizottság és inas bizottságok ülé­sein, nem találjuk őt; hiába várjuk minden­kor bölcs íölszólalásál, bátor, komoly bírála­tát, nem halljuk többé. Nagy az az ür, amit Farkas Tibor maga után hagyott és az a részvét, amelyet halála keltett, bizonysága annak a tiszteletnek és becsülésnek, amely­nek örvendett. Pedig a tiszteletet és becsülést nem hízelgéssel és kedveskedésekkel, nem ol­csó népszerűség-hajszással, hanem tisztelet­reméltó egyéniségével és kiváló tulajdonai­val biztosította magának. Képviselősége alatt tevékeny, részt vett az országos politikában. Parlamenti beszédei és különösen zalai vo­natkozású interpellációi tanúskodtak alapos tudásáról, komoly képzettségéről és vezetésre, irányításra területiségéről. Az utóbbi időben az országos politikától teljesen visszavonult,, csak a vármegyei politika érdekelte és a gazdaság, amivel szintén nagy hozzáértéssel logl al kozol l. Farkas Tibort március 23-án vakbélgyúj- ladással szállították be a zalaegerszegi kór­házba, ahol műtétet is végeztek rajta, de ez már nem segített és szenvedéseitől ma éjfél- után fél 2 órakor megváltotta a Vialál. El­huny tát özvegye, boldogfai dr. Farkas, Ti­komé szül. pálfiszegi Pálfíy Judith, Elek és Erzsébet gyermekei, a Farkas., Pálífy, Cser­fán és Udvardy családok gyászolják. Hült te Lemét csütörtökön délután 3 órakor helyezik örök nyugalomra az alsóbagodi te­metőben lévő családi sírboltban. Farkas Tibor dr. Felsőbagodon született iuuj-jjuu. ucwu'cu CS oUpiOiJj­ban, az egyetemet Bécsben és Budapesten, végezte, de 1910—1913-ig hallgatója volt a világhírű cambridgei egyetemnek is. Jogi és államtudományi doktorátust és ügyvédi okle­velet szerzett. 1913-ban Monorra nevezték ki aljárásbíróvá, 1914-ben az igazságügyminisz|- ler Londonba küldte a sztrájkjog és munkás­kérdés tanulmányozására. A világháborúban mint tartalékos huszárhadnagy vonult he, az orosz és olasz frontokon harcolt és 1918-ban századosi rangban szerelt le. Megkapta a Signum Laudist és a Károly csapatkeresztet.. A Károlyi kormány alatt behívták a bíróság­hoz, de arra hivatkozással, hogy mint bí­rónak, joga van a kormány rendelkezéseit bí­rálni, nem Lelte le az esküt, mert a kormányt törvénytelennek tartotta. Sokáig húzódott ez az ügye, míg végre azzal fejeződött be, hogy 1924-ben nyugdíjazását kérte. Ebben az évben lett tagja a vármegyei törvényhatósági bi­zottságnak. 1922-ben a zalaegerszegi .kerület nemzetgyűlési képviselőjévé választotta és 1926-ig képviselte a kerületei. 1930. október 14-én Barlos Jánosnak mandátumáról való lemondása folytán a pacsai kerület egyhangú­an országgyűlési képviselővé választotta. A KORDA RT, könyvkiadványait és kegyszereit állan­dóan raktáron tartjuk. Eredeti kiadói árak 1 Legújabb havi- és szezondivatla­pok állandóan raktáron I ZRÍNYI R, T. köayvkoroskedése. \ ■ jj

Next

/
Oldalképek
Tartalom