Zalamegyei Ujság, 1940. január-március (23. évfolyam, 1-72. szám)

1940-02-19 / 40. szám

Í94Ü. február 19 ZALAMEGYEI ÚJSÁG HÍREK — Gyengélkedés idején, különösen, ha a rósszullétel még szorulás, derékfájás' és ke- reszltáji fájdalmak is fokozzák, az enyhe és igen kellemes hatású, tisztán természetes »Fe­renc Józsefe keserűvíz - reggel éhgyomorra egy kis pohárral be Véve mindig puha, könnyű székürülést és kielégítő anyagcseréi biztosít. Kérdezze meg orvosát ! — BICSKÁZÁS Szombat déhilán a zulu- szenti ászlói szeszfőzőben összeveszett Resz- neki Zsigmond 51 éves gazda és Sányi Lajos 29 éves gazdálkodó három pengős adósság miatt. A dolog vége az lelt. hogy bicskát rán­tottak és Részneki a mellén, vállán! és fején szenvedeti súlyos sérülésekéi. A mentők szál­lították a Zalaegerszeg kórházba. Sanyi sér rülései könnyebb természetűek. — TALÁLTAK a plébánia templom előtt egy női kabát-prémet. Igazolt tulajdonosa ki­adók ivitaiunkban átveheti. ÖN GYILKOSSÁG l KÍSÉRLET. Kovács Teréz 20 éves zalaszenllőrinci leány öngyil­kossági szándékból szombat este a Tapolcára induló motoros elé vetette magái. A kerekek nagyon össze roncsol Iák. A mentők beszállí­tották a kórházba. Sérülései súlyosak, de nem éld veszélyesek. PÚTYASÁR. Az alispán engedélyi adott, hogy Zalaszentbalázs község a folyó évben február 5. napjára esett országos vásárja he­lyett. amely a vásártartásra teljesen alkalmat­lan idő miatt megtart ha ló nem voll, folyó évi március 18-án pótvásárt tartson. — NŐI KABÁTOSZTÁLYUNKBAN egyes modell kabátok kaphatók. Elsőrendű szalon munka. Előrehaladott idény miatt mérsékelt árak. SCHÜTZ ÁRUHÁZ. Olvassa mindennap &a*amepy@i Újságot. in VIKTORIA gallér Fél perc alatt hideg vízzel tisztítandó hónapokig hord* ható Impregnált vászon gallér kapható PÁL ÉS INDRA CÉGNÉL Po tával szemben. Tel.: 170. ; » » » O < < « j EGY JÓKARBAN lévő használt mély gyer- j- mekkocsi eladó. Cím a kiadóban­— Székrekedésben szenvedő bágyadt, le­veri, dolgozni képtelen egyéneknél a bélmoz- gásL reggel éhgyomorra egy pohár természe­tes »Ferenc József« keserűvíz csakhamar meg­élénkül. az emésztőcsatornában összegyűlt sa­lakot kiüríti, a vérkeringést szabaddá tesz* s a gondolkodó- és munkaképességet emeli. Kérdezze meg orvosát ! MINDEN HAZAI ÉS KÜLFÖLDI könyv, zenemű, folyóirat és térkép be­szerzését elvállaljuk. ZRÍNYI R. T. könyvkereskedése. /-wirf* IDOJÖSLÁS : Mérsékeli nyugati szél, löbh helyen, főleg az ország nyugati és északi me­gyéiben havazás, sok helyen köd. A hideg az északi és északkeleti megyékben is rnér- séklődik TISZTI ORVOSI MEGBÍZATÁS. A bel­ügyminiszter Deseő Mihály dr. nagykanizsai járási m. kir tiszti orvost eddigi) beosztásának fentartásával további rendelkezésig a letenyei járási tiszli orvosi tennivalók ellátásával meg­bízna — EGYHÁZKÖZSÉGI KÖZGYŰLÉS. A za­laegerszegi r. k. egyházközség folyó hó< 1.8-án tarlóba évi rendes közgyűlését a saját! székhá­zában. Tárgyalták az 1939 évi egyházközségi számadást és az 1940. évi adókivetést. Meg­elégedéssel vette tudomásul az egyházközség, hogy 1939-ben 21.600 pengővel apadtak az egyliázközség terhei. 1940 re változatlanul 18 százalékban állapították meg az adót. ELŐADÁS A BAROSSBAN. Kovács Jó­zsef dr. pénzügyi tanácsos kedden estei 8 óra­kor adóügyekben előadást tart a Baross Szö­vetség székházéban. Vendégeket szívesen lát­nak A MAGYAR ASSZONYKONGRESSZUS megnyitását március 7-re halasztották. HÁROM SEGÉDJEGYZŐ KESZTHE­LYEN Keszthely nagyközség képviselőtestü­lete harmadik segédjegyzői .állás rendszeresí­tését határozta el és kérte a bel ügy miniszter­től. Hírek szerint a miniszter jóváhagyta a képviselőtestület határozatát. — BUCSUVACSORA. A Zalaegerszegről tá­vozó Pásztóhy Ernő csendőr alezredes tisztele­tére 21-én esle az Eszéki étteremben, tisztelői vacsorái rendezünk. •— UJ GYÜMOLCSTAROLöK. A földműve­lési miniszter az idén is folytatja a gyümölcs­tárolók építését. A gyümölcstermelő közép­pontokban részben kibővítik a meglévő tá­rolókat és csomagolókat. részben újakat épí­tenek. E célra 500 ezer pengőt fordít a kor­mány. — HÁZTARTÁSI TANFOLYAM kezdődött ma Keszthelyen a Szociális Missziótársulat kérésére. Vezetője Schaffer Ilona m. kir. gazd. s. tanárnő, segédlanerő Ezsöly Gizella gazd- szaktanítónő. A NAGYKANIZSAI KÓRHÁZ FEJLESZ­TÉSE az anyagi nehézségek ellenére sem szű­nik meg. Krátky dr. polgármester tervbe) vette gége- és torokszakoszlály felállítását/ Egyelőre azonban csak az ambuláns kezelést vezetnék be. — HÁZI SZEMÉT FUVARDÍJAK 1940. ÉVI KIVETÉSE. A polgármester közhírré teszi, hogy Zalaegerszeg m. város 1910- évi háziszemét fuvarozási járulékának kivetési lajstroma helységenként P 2.40 egységárak alapján elkészüli és folyó évi február hó 21-től március 6-ig a városi javadal mi hivatal­nál közszemlén van. A kivetett díjak jogossága és mérve ellen, a szabályrendelet 3. §-a sze­rint a kivetés közzétételétől számított 15 nap alalt a vármegyei közig, bizottság adóügyi albizottságához címzett és a polgármesternél benyújtandó panasznak van helye. — A TAPOLCAI POLGÁRI FIÚISKOLA épületén repedések mutatkoznak, azért a ta­nítást a halósági vizsgálat megejléséig be­szüntették. — LOPÁS. Novák Béla monostorapáti plé­bános a gyulakeszi-i szeszfőzde előtt hagyta a szánon bundáját. Míg ő bent tartózkodód, a bundát valaki elemelte. A tapolcai csendőr­ség a teilest csakhamar kézrekerítette Fricz József gyulakeszi-i kan ász személyében. Zalai gazdák lelkigyakorlata február 12—16-ig tartott a kőszegi misszi­ósszemináriumban a novai esperesi kerületi gazdák zárt lelkigyakorlata, amelyet P. Seres Béla. a S. V. D. tartományfőnöke vezetett., A kemény hideg télben keserves napi utazás után tudlak csak eljutni a derék! gazdák Far­kas Sándor novai esperes és Gals Elemér mileji plébános kalauzolásával Kőszegre. A közlekedési kellemetlenségek miatt nem te­kinthették meg a püspöki város, Szombathely nevezetességeit, de azért jókedvüket nem ve­szítették el. Büszkén dicsekedtek a kíván­csiskodóknak. hogy ők bizony most vonulnak be — lelkigyakorlatra. Három napon keresz­tül fegyelmezett, férfias viselkedéssel rnulal­tanári testületé ezidén ZalaszenU ászló község­ben tartott 3 hónapos téli gazdasági tanfolya­mot, amelynek záróvizsgája .folyó hó 11-éji folyt le igen szép sikerrel. A záróvizsgán a földművelésügyi miniszter képviseletében megjelent mint miniszteri vizsgabiztos Peidl Béla dr. plébános, továbbá a helybeli és kör­nyékbeli halóságok és intézmények képviselői, valamint Zalaszentlászló és a szomszédos köz­ségekből igen sok kisgazda. A nagy hófúvások folytán szünetelő közlekedés miatt igen sokan nem jelenhettek meg a vizsgán és távíró, vagy távbeszélő útján fejezték ki afeletti saj­nálatukat, hogy. a szép ünnepségről lema­radtak. Kőszegen Iák meg, hogy komolyan, veszik lelkűket és fel akarnak készülni a világi apostolkodásra. Hisszük, hogy a lelkigyakorlaton resztveti 25 göcseji derék férfi a katolikus és magyar gon­dolatnak egyaránt lelkes apostola lesz. 16-ám reggel érkeztek a lelkigyakorlatozók Zalaeger­szegre. ahol előbb a kórházkápolnába vonul­lak. Ott Farkas esperes mégegyszer szívükre kötötte férfias kötelességeik hűséges gyakor­lását. majd szentségi áldás után a lelkigyakor­latozók hazaindultak falvaikba. (A történeti hűség kedvéért megjegyezzük, hogy a kár há­ny an több mint 20 kilométeres útnak gyalog vágtak neki). | A vizsga a délelőtti órákban folyt le s a i megjelent vendégek gyönyörűséggel hallgatták azokat a szépen gördülő feleleteket, ame­lyekkel a tanfolyam hallgatói bebizonyítot­tak, hogy a hosszú téli estéket nem hiábavaló tere Tereléssel töltötték el, hanem a mező- gazdaság minden ágára kiterjedő hasznos gya­korlati tudással vértezték fel magukat ; megis­merték azokat a lépten-nyomon elkövetett Hi­bákat, amelyek a nagyobb jövedelem eléré­sét akadályozták és egyúttal megtanulták e hibák kiküszöbölésének lehetőségeit is, Büszke öntudattal viselheti leliát a 43 vizsgát tett önálló kisgazda a jól megérdemelt ezüstkalá­szos jelvényt, mert a tanfolyamon szerzett ta­pasztalataik alapján ők vannak arra hivatva* >»» o ««« 43 új ezüstkalászos gazda. A zalaszentlászlói 3 hónapos téli gazdasági tanfolyam záróvizsgája A kehidai m. kir. mezőgazdasági .szakiskola

Next

/
Oldalképek
Tartalom