Zalamegyei Ujság, 1939. október-december (22. évfolyam, 227-298. szám)

1939-11-25 / 271. szám

1939. november 25. ZALAMEGYEI ÚJSÁG 5 HÍREK A törvényszék hitolsértésérft börtön« büntetésre ítélt egy házaspárt, a rendőrség pedig internálta és kitiltotta őket a város területéről* IDŐJÓSLÁS : Déli, délnyugati légáramlás, túlnyomóan borult idő, sok helyen köd, a Feli- vidéken havazás és kedvező hóviszonyok. A hőmérséklet alig változik­- A VESZPRÉMI EGYHÁZMEGYÉBŐL. Czapik Gyula dr. veszprémi megyéspüspök Pék János gyulakeszi káplánt Szulokra admi­nisztrátornak nevezte ki, Szjjjártó Antalt Ba- konyszombathelyről Zalabérre, "Szántó Ven­delt Zalabérről Karádra, Kovács Ferencet Somlószőllősről Gyulakeszibe, Pillér Józsefet Szentbékkálláról Noszlopra, Frank Jánost Csabrendekről Ösküre helyezte káplánnak. — A HATÁRSZÉLI TóTSZERDAHELY UJ TEMPLOMÁRA a nagykanizsai Mécs-est kap­csán érkezett adományok : Pintér József ka­nonok (Szombathely) 10, Pálffy László föld- birtokos (Pölöskefő), Schlemmer József dr. főorvos (Zalaegerszeg) 5, Körmendy Lajos plébános (Zalaszentiván), Herold József es­peres (Nagygencs), Károly Viktor dr. köror­vos (Becsehely), P. Takáts Ince főisk. tanár (Szombothely), Csetényi György (Molnári), Kovács Aladár káplán (Kőszeg) 4 pengő. — KINEVEZÉS. Az iparügyi miniszter Kollár Sámuel Menyei lakos, igazolványos altisztet ideiglenes minőségű kezelővé nevezte ki.- NÉVTELEN MUNKÁS SZOBRÁRA ADOMÁNYOK GYŰJTÉSE. A Nemzeti Mun­kaközpont »Becsüld a munkát« szervezete a munka és a magyar munkás megbecsülésé­nek méltó megörökítéséről a Névtelen Mun- kás-nak szobrot állít. Országszerte nagyban .folyik a gyűjtés, mert a terv szerint a szobor leleplezése 1940. nyarán lesz. Felkéri a pol­gármester az összes intézeteket, hivatalokat és adakozókat, hogy adományaikat decem­ber hó 3-ág a polgármesteri hivatalba eljut­tatni szíveskedjenek.- VISSZAHEYEZTE ÁLLÁSÁBA Kmetty János galamboki körjegyzőt az alispán. A nagykanizsai főszolgabíró pedig felfüggesztet­te Rozsos Antal zalaszentbalázsi segéd jegy­zőt, mert a kanizsai ügyészség közokiratha­misítás miatt vádat emelt ellene. — A ZALAEGERSZEGI HÖLGYKONGRE­GÁCIÓ Szent Erzsébet ünnepélyére a tiszte­letjegyből befolyt adományok: vitéz Teleki Béla gróf 30 P, Udvardy Jenő dr. 6 P, Brand Sándor dr., Thassy Kristóf dr., özv. Thassy Kristófné, vitéz Farkas Sándor, dr. Telman Sándorné, Body Zoltánná Keszthely, Szalay Gyula dr., Schnattner Szigfrid, vitéz Botos Gábor, Samassa János dr., vitéz Pász- tóhy Ernő, Tomka János dr. 5—5 P, Süli Ernő dr. 4 P, Hedry Miklós, Medve István dr., Turcsányi Sipos József, Kalith András, Kováts László, Zalaszentiván, Takáts László dr. 3—3 P, Ferenczy Zoltán, Horváth Jó­zsef dr., Lulich Albin, Tremkó Ferenc dr. vitéz Tamásy István dr., Miron Lajos, Bo- zóky Tasziló 2—2 P, Heizer Izidor 1.50 P.- A NEMZETI HITELINTÉZET a köz- gazdasági lapok közlése szerint a Szegedi Kézművesbank beolvasztása után most a Me­zőtúri Általános Bankot is átvette, három al­földi fiókja számára pedig székházat vásá­rolt. A pénzügyi kormányzat a 6 százalékos kiskereskedői kölcsönöket a Nemzeti Hitel- intézeten keresztül tovább folyósítja. r — ELMARAD A CSERKÉSZ NAGYTÁ­BOR. A napokban megírtuk, hogy a cserkész nemzeti nagytábort a jövő évben Kraszná- horka vidékén tartják meg. Most arról érte­sülünk, hogy a nemzeti nagytábor elmarad. “- A ZALAEGERSZEGI KATOLIKUS LE- GÉNYeGYESÜLET és a Napsugár Club nagy­sikerűnek ígérkező műsoros Katalin-estje va­sárnap este 8 órakor kezdődik a Kultúrház nagytermében, * A LEGSZEBB férfibundák és öltönyszö­vetek TÓTH szabónál. Téli úri divatcikkek igen nagy választékban. ^_ , ( A múlt év júliusában Weisz Sándor za­laegerszegi kereskedő és felesége, Boszkovicz Katalin csődönkívüli kényszeregyezségi eljá­rás megindítását kérték maguk ellen a zala­egerszegi kir. törvényszéktől. Az eljárást a törvényszék folyamatba is tette. Weiszék a kényszeregyezségi eljárást az Országos Hitel­védő Egyletnek is bejelentették. A leltáro­zásnál azonban Weiszék többrendbeli hamis bejelentést eszközöltek. Így: több zalaeger­szegi, budapesti, nagykanizsai és pápai ke­reskedő cégnél és illetve gyárnál fennálló tartozásaikat kétszeresére, háromszorosára emelték fel, vagyis koholt követeléseket jelen­tettek be. Majd összebeszéltek Cselesznik Já­nos zalaegerszegi mészárosmesterrel és ennek alapján hamis nyugtákkal azt igazolták, hogy Cseleszniknek 3.800 pengővel tartoznak, ho­lott Cselesznik olyan szegény ember, hogy a saját üzletét is csak nagy nehezen tudjai fenntartani. Weiszék félrevezették Haász Fáni zalaegerszegi házalót és nála bizományi árú­ként nagymennyiségű árút rejtettek el. Nyolc­ezer pengő értékű házukat a leltárban 3.500 pengő értékűnek tüntették föl. A turpisság azonban kisült. Cselesznik ugyanis az esetet elbeszélte egyik bizalmas barátjának, aki rábeszélte Cseleszniket, hogy — HOLNAP, VASÁRNAP este végleg zárul Hénel Gusztáv és Margit festőművészek kép­kiállítása a volt Városházán (a templommal szemben.) Nyitva 10—1 és 2—fél 8 óráig. — A ZALAEGERSZEGI JÁRÁSI MEZŐ­GAZDASÁGI BIZOTTSÁG rendes közgyűlé­sét november hó 28-án (kedden) délelőtt 10 órai kezdettel tartja Zalaegerszegen a Vár- megyeháza nagytermében. Tárgysorozat: 1. Elnöki megnyitó. 2. A járás ‘mezőgazdasági helyzetképe. (Ismerteti Hegedűs János m. kir. járási] g. felügyelő). 3. Szakelőadás : »A búza helyett gazdaságosan termelhető növények ter­melési kérdései« címen tartja Ambrus János szakiskolai igazgató. 4. Jelentés a községi mezőgazdasági bizottságok közgyűlési határo­zatairól. (Pálvölgyi István kamarai intéző) 5. Esetleges indítványok. Tekintettel arraH hogy Ambrus János szakiskolai igazgató elő­adása időszerű és nagy horderejű, felhívjuk (arra a gazdák figyelmét. — BALESET A TÉGLAGYÁRBAN. Pélerfi János jánkahegyi 17 éves munkás az Erzsébet téglagyárban nekiesett a körfűrésznek és sú­lyos sérüléseket szenvedett. — SZABADTÜZET GYJTOTT a pincéjében Markulia Rémusz molnári 67 éves gazda s mellette elaludt. A láng belekapott a ruhá­jába! s olyan súlyos égési sebeket szenvedett, hogy be kellett szállítani a nagykanizsai kór­házba. NAGYSÁGOS ASSZONYOM ! Okvetlen te­kintse meg TÓTH szabó kirakatában elhelye­zett szőrmebundákat és női kabátszöveteket. — Ggomorbélhurutok és az ezekkel járó erős bomlási és erjedési folyamatok a gyo- morbélhuzamban, bélbaktérium- és gyomor- smvtúltengés a régóta bevált, tisztán természe­tes »Ferenc József« keserűvíz használata ál­tal — reggelenként felkeléskor egy pohárral véve — igen gyakran rövidesen megszűn­nek, Kérdezze meg orvosát! jelentkezzék önként a rendőrségen. Az ügy így bíróság elé került és a zalaegerszegi kir., törvényszék pénteken egésznapi tárgyalás után ítéletet is hozott. A büntetőtanács Weisz Sándort többrendbeli hitelsérlés bűntette és egyrendbeli hitelsértés bűntettének kísérlete miatt egy évi és 10 havi börtönre és 5 évi jogvesztérse, feleségét egyévi börtönre és két­száz pengő pénzbüntetésre s ugyancsak öt­évi jogvesztésre, Cselesznik Jánost egyrend­beli hitelsérlés bűntettének kísérlele címén 200 pengő pénzbüntetésre, ami meg nem fi­zetés esetén 20 napi fogházra változtatható át. Weiszék a bűnösség megállapítása miatt, a kir. ügyész pedig súlyosbításért íelebbezett. Cselesznik ítélete jogerős. A zalaegerszegi rendőrség pénteken este őrizetbe vette a Weisz házaspárt és azokért a bűncselekményekért, amelyekért elítélték őket azzal az indokolással, hogy a kereskedői tisz­tességgel össze nem egyeztethető kárlevése- {ikkel, a közgazdasági életet veszélyeztetik, to­vábbá, mert egy tapasztalatlan keresztény csa­ládos iparost bűncselekményre rábírtak és megfenyegették, hogyha följelentést mer tenni, tönkreteszik : rendőri őrizetbevételét (internár lásál) határozta el.. Egyben öt évre kitiltotta őket a város területéről. Weiszék lölebbeztek. SZERENCSÉTLENSÉG DISZNÓÖLÉS­NÉL. Léki Gizella tapolcai napszámosasz- szony disznóölésnél segédkezett. A hentes mel­leit állott, amikor a rendfára akasztott álla­tot. bontotta. Egyszerre csák megcsúszott a* egész állvány és mielőtt elugorhatotl volna, ráomlott az egész alkotmány. A vaskampó a nyakán ejtett sérülést, de agyrázkódást is szenvedett, , i ELADÓ Zalaegerszegen a Vág-utcában egy kétszobás ház mellékhelyiségekkel és nagy kerttel. Érdeklődni lehet ugyanott Gaál Ist­vánnál. — ÖNGYILKOSSÁG. Molnár János bada­csonytomaji bányamunkás régebben dolgos ember volt. A múlt télen azután katonai szol­gálatot teljesíteti s amikor hazajött, az ital leli mindene. Édesanyjától örökölt szőlőré­szének termését mind megitta és végül novem­ber 18-án öngyilkos szándékkal lugkőoldatot ivott. Súlyos 'állapotban kórházba szállították, ahol négynapi rettenetes szenvedés után meg­halt. 1 BETÖRÉSES LOPÁSOKAT követett el Kovács József (Szanyi) batyki napszámos a zalaszentgróti járás több községében. A csend- őrség elfogta és beszállította a zalaegerszegi ügyészségre. > Vásároljunk a Zrinyi könyvesboltban írószerekben, iskolai füze­tekben nagy raktór! ■fiHB9flHBDRBS2HBtiHQHn9B5HKHMH0BHSHBflHR!IH53ÍHRiSSBHi •BEMSBBBUSKBMBSí Tudja már miért univerzális a KELŐK tinta ? Mert úgy töltőtollban, mint tintatartóban egyaránt kiválóan alkal • más. A töltőtoll csatornáit nem tömi el, könnyen és egyenletessen folyik. A tintatartóban nem (Ülepedik, nem párolog. A tollhegyet nem rozsdásitja el, használatban gazdaságos, olcsó és jó. 6 szín ben készül és egységes árban kapható, minden jobb szaküzletben. Kifejezetten kérje a szegedi KELŐK tintát kereskedőjétől! _____________________________' Magy ar szabadalom Magyar gyártmány

Next

/
Oldalképek
Tartalom